1/2013 (styczeń-luty)

Spis treści PH 1/2013

Str. Autorzy Tytuł
1 S. Mroczkowski, A. Frieske, B. Sitkowska Refleksje nad stosunkiem człowieka do zwierząt gospodarskich
3 T. Krychowski Selekcja genomowa bliżej hodowców
4 D. Knecht, K. Duziński Nowe kierunki w inseminacji trzody chlewnej
6 M. Trzcińska, M. Bryła Nowe związki osłaniające i antyoksydanty w kriokonserwacji nasienia knura – wstępne wyniki badań
9 M. Kawęcka, A. Sosnowska, E. Jacyno, A. Kołodziej, B. Matysiak, M. Kamyczek Wpływ dodatku witamin E i C w żywieniu loch na ich użytkowość i odchów prosiąt
12 M. Czubaszek, M. Szostek, E. Wójcik Staropolski kapłon na współczesnym stole
16 J. Cilulko, P. Janiszewski Praktyczne zastosowanie termowizji u zwierząt. Cz. 1. Zwierzęta hodowlane
17 M. Sobczyńska Analiza przeżycia w badaniach zootechnicznych
20 B. Ślaska, M. Surdyka, A. Śmiech, D. Różańska, M. Budzyński, P. Różański, K. Plewka Pies pacjentem onkologicznym? Fakty
24 M. Adamski LXXVII Zjazd Naukowy PTZ we Wrocławiu; Sekcja Chowu i Hodowli Bydła – P. Guliński; Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej – A. Pietruszka; Sekcja Chowu i Hodowli Koni – D. Lewczuk; Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz – C. Lipecka; Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Amatorskich i Dzikich – L. Drozd; Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych – M. Janczak
29 T. Szwaczkowski Krajowe czasopisma zootechniczne z listy filadelfijskiej (Pełen tekst)
31 H. Bernacka, N. Siwek Koza w tradycji i kulturze

Contents 1/2013

Str. Autorzy Tytuł
1 S. Mroczkowski, A. Frieske, B. Sitkowska Considerations concerning attitude of man in relation to farm animals
3 T. Krychowski Genome selection approaching the breeders
4 D. Knecht, K. Duziński New direction in pig insemination
6 M. Trzcińska, M. Bryła New protectants and antioxidants in cryopreservation of boar semen – preliminary results of the studies (Summary)
9 M. Kawęcka, A. Sosnowska, E. Jacyno, A. Kołodziej, B. Matysiak, M. Kamyczek Effect of dietary vitamin E and C supplementation on performance of sows and piglets (Summary)
12 M. Czubaszek, M. Szostek, E. Wójcik Old Polish capon on contemporary table
16 J. Cilulko, P. Janiszewski Practical application of thermovision in animals. Part 1. Breeding animals
17 M. Sobczyńska Analysis of survival, as conducted in animal science studies
20 B. Ślaska, M. Surdyka, A. Śmiech, D. Różańska, M. Budzyński, P. Różański, K. Plewka Dog as a patient of oncological clinics? Presentation of facts.
24 LXXVIII Scientific Meeting of Polish Society of Animal Production in Wrocław Section of Cattle Management and Breeding – P. Guliński; Section of Pig Management and Breeding – A. Pietruszka; Section of Horse Management and Breeding – D. Lewczuk; Section of Sheep and Goat Management and Breeding – C. Lipecka; Section of Pet and Wild Animals’ Management and Breeding – L. Drozd; Section of Fur Animals’ Management and Breeding – M. Janczak
29 T. Szwaczkowski Polish zootechnical journals from ISI Master Journal List
31 H. Bernacka, N. Siwek Goat in tradition and culture