1/2014 (styczeń-luty)

okladka_1_2014

Spis treści PH 1/2014

Str. Autor Tytuł
1 B. Prusak, I. Głażewska, B. Gralak Nierekombinujące markery DNA jako nowe narzędzia analiz w hodowli zwierząt (cz. 1) (Pełny tekst)
3 P. Wójcik Hodowla bydła mlecznego rasy polskiej czarno-białej i polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej w gospodarstwie ekologicznym w ZD IZ-PIB Chorzelów
7 D. Radzio Swiadectwo najwyższej jakości usług PFHBiPM
8 P. Łapińska, R. Winarski, Z. Nogalski, P. Pogorzelska-Przybyłek Przyżyciowe metody oceny wartości rzeźnej bydła *
9 M. Momot, J. Pogorzelska Enzootyczna białaczka bydła
11 N. Koperska, Z. Litwińczuk Znaczenie rodzimych ras bydła w agroturystyce
14 R. Niżnikowski, K. Głowacz, E. Strzelec, G. Czub, M. Ślęzak, M. Świątek Wpływ procesów domestykacyjnych na frekwencję niektórych alleli i genotypów owiec. Cz. 2. Gen czynnika insulinopodobnego 1 (IGF1) i gen kodujący brązowe umaszczenie (TYRP1)
17 S. Milewski Charakterystyka i znaczenie owiec kamienieckich w świetle wyników badań naukowych
20 A. Augustyniak, P. Nawrotek Probiotyki w żywieniu zwierząt hodowlanych – zastosowanie, działanie, zagrożenia
22 Nowe książki
23 J. Makulska, J. Szarek LXXVIII Zjazd Naukowy PTZ w Krakowie
P. Guliński Sekcja Chowu i Hodowli Bydła
A. Rekiel Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej
T.M. Gruszecki Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz
D. Lewczuk Sekcja Chowu i Hodowli Koni
O. Szeleszczuk Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych
L. Drozd Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Amatorskich i Dzikich
28 Z. Litwińczuk Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w kadencji 2010-2013
32 S. Mroczkowski Profesor Janusz Załuska kończy 100 lat
33 T. Szwaczkowski Jak przygotowywać prace do druku?

Contents PH 1/2014

Str. Autor Tytuł
1 B. Prusak, I. Głażewska, B. Gralak Non-recombining DNA markers as new tools for analyses in animal breeding (Part 1)
3 P. Wójcik Breeding of dairy Polish Black-and-White and Polish HF cattle in organic farm of Experimental Station of the State Research Institute of Animal Production (IZ-PIB) in Chorzelów
7 D. Radzio Certificate of the highest quality services, rendered by Polish Federation of Cattle Breeders and Milk Producers (PFHBiPM)
8 P. Łapińska, R. Winarski, Z. Nogalski, P. Pogorzelska-Przybyłek Lifetime methods for evaluation of slaughter value of cattle *
9 M. Momot, J. Pogorzelska Enzootic bovine leucosis
11 N. Koperska, Z. Litwińczuk Importance of native cattle breeds in agrotourism (Summary)
14 R. Niżnikowski, K. Głowacz, E. Strzelec, G. Czub, M. Ślęzak, M. Świątek Effect of domestication processes on frequency of certain alleles and genotypes of ewes. Part 2. Gene of insulin like growth factor 1 (IGF1) and brown coat-coding (TYRP1) (Summary)
17 S. Milewski Characteristics and role of Kamieniecka sheep in the light of the results of scientific studies
20 A. Augustyniak, P. Nawrotek Probiotics in nutrition of breeding animals – application, effect and threats
22 New books
23 J. Makulska, J. Szarek LXXVIII Scientific Meeting of Polish Society of Animal Production in Krakow
P. Guliński Section of Cattle Management and Breeding
A. Rekiel Section of Pig Management and Breeding
T.M. Gruszecki Section of Sheep and Goat Management and Breeding
D. Lewczuk Section of Horse Management and Breeding
O. Szeleszczuk Section of Fur Animals’ Management and Breeding
L. Drozd Section of Pet and Wild Animals’ Management and Breeding
28 Z. Litwińczuk Report from activities of Polish Society of Animal Production during 2010-2013 tenure
32 S. Mroczkowski 100th Anniversary of Professor Janusz Załuska
33 T. Szwaczkowski How to prepare the article for printing?

* Publikacja została opracowana w ramach Projektu i zawiera wyniki Realizacji Projektu Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG.01.03.01.-00-204/09).image1

Biuro Projektu Nowoursynowska 159c, SGGW w Warszawie,02-776 Warszawa, budynek 32 pok. A109, www.prooptibeef.pl, e-mail:biuro@prooptibeef.pl