1/2016 (styczeń-luty)

I okładka

Spis treści PH 1/2016

STR AUTOR TYTUŁ
1 T. Krychowski Jak stoi genomika polska?
3 R. Klebaniuk, M. Puchala, J. Widz, E. Kowalczuk-Vasilev Ocena jakości mleka w wybranych gospodarstwach nisko- i wielkotowarowych
7 K. Szulc, E. Skrzypczak Porównanie jakości mięsa rodzimych świń ras polskich i włoskich
11 E. Sell-Kubiak Hodowla i produkcja trzody chlewnej w Holandii
15 G. Polak Wyniki rozrodu koni zimnokrwistych uczestniczących w programach ochrony zasobów genetycznych koni w latach 2008-2014 (Pełny tekst)
19 K. Łagowska, M. Bednarczyk, E. Bombik, M. Różewicz Wybrane choroby bażanta obrożnego (Phasianus colchicus) w chowie wolierowym
23 S. Mroczkowski, B. Sitkowska LXXX Zjazd Naukowy PTZ w Bydgoszczy
Sekcja Chowu i Hodowli Bydła – P. Guliński
Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej – A. Rekiel
Sekcja Chowu i Hodowli Koni – I. Janczarek
Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz – T.M. Gruszecki
Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych – J. Zawiślak, N. Święcicka
Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich – L. Drozd
31 Z. Sobek Seminarium zootechniczno-weterynaryjne w Poznaniu
32 R. Ziemiński Profesor Tadeusz Konopiński – pierwszy redaktor naczelny „Przeglądu Hodowlanego”
PAGE AUTHOR TITLE
1 T. Krychowski How does Polish genomics stand?
3 R. Klebaniuk, M. Puchala, J. Widz, E. Kowalczuk-Vasilev Evaluation of the quality of milk on selected semi-subsistence and large commercial farms (Summary)
7 K. Szulc, E. Skrzypczak Comparison of the quality of meat from native Polish and Italian pigs
11 E. Sell-Kubiak Pig breeding and production in the Netherlands
15 G. Polak Reproduction results of draught horses included in genetic resources conservation programmes for horses in the years 2008-2014 (Summary)
19 K. Łagowska, M. Bednarczyk, E. Bombik, M. Różewicz Selected diseases of the Ring-necked Pheasant in aviary breeding
23 S. Mroczkowski, B. Sitkowska 80th Scientific Convention of the Polish Society Animal Production in Bydgoszcz
Section of Cattle Management and Breeding – P. Guliński
Section of Pig Management and Breeding – A. Rekiel
Section of Horse Management and Breeding – I. Janczarek
Section of Sheep and Goat Management and Breeding – T.M. Gruszecki
Section of Management and Breeding of Fur Animals – J. Zawiślak, N. Święcicka
Section of Management and Breeding of Pets and Wild Animals – L. Drozd
31 Z. Sobek Animal production and veterinary seminar in Poznań
32 R. Ziemiński Professor Tadeusz Konopiński – the first editor-in-chief of Animal Production Review