2/2013 (marzec-kwiecień)

Spis treści PH 2/2013

Str. Autorzy Tytuł
1 G. Michalska, M. Kmiecik Tendencje występujące w produkcji i obrocie wieprzowiny
3 D. Knecht, S. Środoń Determinanty opłacalności chowu trzody chlewnej w 2012 roku
6 A. Rekiel, J. Kulisiewicz, J. Więcek, M. Batorska Płodność loch a problem macicznego ograniczenia wzrostu (IUGR) i stłoczenia macicznego (IUC)
9 A. Siekierska Sto najlepszych krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej
13 D. Piątek Hodowla bydła w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Dębołęce
15 S. Małażewska, E. Gajos Dobrostan bydła mlecznego w ocenie hodowców
18 A. Majewska-Pinda, S. Kinal, Z. Zaik Suszone wywary gorzelniane w dawkach pokarmowych dla przeżuwaczy a emisja azotu i fosforu do środowiska
20 D. Piwczyński, A. Czajkowska, A. Zalewska Zmiany cech reprodukcyjnych wybranych ras plennych owiec w Polsce w latach 1997-2010 (Pełny tekst)
23 Nowe książki
24 K. Andraszek, J. Żebrowska, A. Danielewicz, M. Gryzińska Genetyczne uwarunkowania sprawności fizycznej koni
27 D. Lewczuk Najnowsze trendy badawcze w „końskich" naukach zootechnicznych w Europie – EAAP 2012
29 J. Cilulko, P. Janiszewski, M. Bogdaszewski, E. Szczygielska Praktyczne zastosowanie termowizji u zwierząt. Cz. 2. Jeleniowate
31 J. Śliwiński, M. Cieśla Antropogeniczne przyczyny i skutki zmian w populacjach ryb wędrownych
33 Z. Litwińczuk W pierwszą rocznicę śmierci Profesora Ryszarda Stenzla

Contents PH 2/2013 (marzec-kwiecień)

Str. Autorzy Tytuł
1 G. Michalska, M. Kmiecik The tendencies, occurring in production and sale of pork
3 D. Knecht, S. Środoń Determinants of profitability of pig management in 2010
6 A. Rekiel, J. Kulisiewicz, J. Więcek, M. Batorska Fertility of sows and the problem of intrauterine growth retardation (IUGR) and intrauterine crowding (IUC)
9 A. Siekierska 100 best Holstein-Friesian cows of Polish variety
13 D. Piątek Cattle breeding in Pedigree Breeding Centre in Dębołęka
15 S. Małażewska, E. Gajos Dairy cattle welfare in farmers’ opinions (Summary)
18 A. Majewska-Pinda, S. Kinal, Z. Zaik Dried distillers grains with solubles in ruminants’ rations and emission of nitrogen and phosphorus into the environment (Summary)
20 D. Piwczyński, A. Czajkowska, A. Zalewska Changes in reproductive traits of the selected prolific breeds of sheep in Poland in the years 1997-2010 (Summary)
23 New books
24 K. Andraszek, J. Żebrowska, A. Danielewicz, M. Gryzińska Genetic determinants of physical fitness of horses
27 D. Lewczuk The newest research trends in „equine” animal sciences in Europe – EAAP 2012
29 J. Cilulko, P. Janiszewski, M. Bogdaszewski, E. Szczygielska Practical application of thermovision in animals. Part 2. Cervidae
31 J. Śliwiński, M. Cieśla Anthropogenic causes and consequences of changes in populations of migrating fishes
33 Z. Litwińczuk The first anniversary of death of Professor Ryszard Stenzel