2/2015 (marzec-kwiecień)

1 okladka. png

Spis treści PH 2/2015

Str Autor Tytuł
1. E. Ptak, A. Barć, W. Jagusiak Rozwój metod oceny wartości hodowlanej zwierząt na przykładzie bydła mlecznego w ujęciu retrospektywnym
3. A. Filistowicz Inbred w doskonalonych i chronionych populacjach zwierząt gospodarskich (Pełny tekst)
7. S. Kamiński Wykorzystanie markerów SNP w hodowli bydła
8. T. Szwaczkowski Genetyczne doskonalenie drobiu – sukces i co dalej?
11. T. Krychowski Wyniki grudniowej wyceny wartości hodowlanej buhajów HF
14. P. Guliński, K. Młynek, E. Salamończyk Jak długo śpią krowy mleczne?
16. J. Wierzbicki Głos w dyskusji. Himalaje postępu… (Pełny tekst)
22. Z. Nogalski Głos w dyskusji (Pełny tekst)
24. Z. Litwińczuk Profesor Marian Budzyński doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
25. J. Makulska Tytuł Profesora Honorowego UP we Wrocławiu dla profesora Jana Szarka
27. A. Jarczyk, R. Jędryczko, E. Bancewicz, M. Kaczyński Mikotoksyny i grzyby w ziarnie zbóż i paszach dla trzody chlewnej w Polsce
32. M. Książek, J. Gruszczyńska, B. Grzegrzółka Entropium u psa domowego
34. S. Mroczkowski, A. Frieske, B. Sitkowska, E. Grochowska, D. Piwczyński Prawne aspekty humanitarnej ochrony zwierząt
37. J. Korczyński, G. Gacek Mikroskopia świetlna

Contents PH 2/2015

Page Author Title
1. E. Ptak, A. Barć, W. Jagusiak Development of methods for evaluating the breeding value of animals – the example of dairy cattle in retrospective
3. A. Filistowicz Inbreeding in improved and protected livestock populations
7. S. Kamiński The use of SNP markers in cattle breeding
8. T. Szwaczkowski Genetic improvement of poultry – success, and what next?
11. T. Krychowski Results of December appraisal of the breeding value of HF bulls
14. P. Guliński, K. Młynek, E. Salamończyk How long do dairy cows sleep?
16. J. Wierzbicki A voice in the discussion. Monumental progress…
22. Z. Nogalski A voice in the discussion
24. Z. Litwińczuk The title of doctor honoris causa of the University of Life Sciences in Lublin awarded to Professor Marian Budzyński
25. J. Makulska The title of Honorary Professor of the Wroclaw University of Environmental and Life Sciences awarded to Professor Jan Szarek
27. A. Jarczyk, R. Jędryczko, E. Bancewicz, M. Kaczyński Mycotoxins and moulds in grain and pig fodder in Poland Summary
32. M. Książek, J. Gruszczyńska, B. Grzegrzółka Entropion in the domestic dog
34. S. Mroczkowski, A. Frieske, B. Sitkowska, E. Grochowska, D. Piwczyński Legal aspects of humanitarian animal protection
37. J. Korczyński, G. Gacek Light microscopy