3/2013 (maj-czerwiec)

Spis treści PH 3/2013

Str. Autorzy Tytuł
1 Z. Litwińczuk, E.R. Grela Od Wydziału Zootechnicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej do Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
4 B. Ślaska, M. Surdyka, S. Nisztuk, K. Plewka Zaburzenia genomu mitochondrialnego w nowotworach człowieka i psa (Pełny tekst)
6 M. Gryzińska, D. Szewczuk, E. Błaszczak, G. Jeżewska-Witkowska Wybrane parametry walidacji zestawu AmpFl STR MiniFilerTM wykorzystywanego w genetyce sądowej
8 M. Babicz, E.R. Grela Nutrigenomika w hodowli świń
9 Z. Litwińczuk, W. Teter, W. Chabuz, P. Stanek, P. Żółkiewski Efektywność produkcji mleka w gospodarstwach rodzinnych południowo-wschodniej Polski
12 J. Barłowska, J. Król, A. Brodziak, A. Wolanciuk, A. Litwińczuk, M. Kędzierska-Matysek, R. Pastuszka, B. Topyła Wartość odżywcza i przydatność technologiczna mleka krowiego i koziego z uwzględnieniem sezonu produkcji
15 M. Florek, Z. Litwińczuk, A. Litwińczuk, P. Skałecki, P. Domaradzki, M. Ryszkowska-Siwko Wartość rzeźna cieląt mlecznych i 6-8-miesięcznych odsadków ras mięsnych
18 T.M. Gruszecki, A. Junkuszew, M. Pięta, A. Szymanowska, W. Bojar, M. Frydrych, M. Greguła-Kania, K. Patkowski, M. Szymanowski, K. Wiercińska Wartość rzeźna jagniąt z chowu masowego w województwie lubelskim
19 A. Stasiak, P. Kamyk-Kamieński, M. Babicz, A. Kasprzyk, J. Lechowski Płodność i behawior płciowy loszek mieszańców rasy puławskiej i wielkiej białej polskiej żywionych mieszankami z udziałem owsa nagoziarnistego
21 E.R. Grela, R. Klebaniuk, M. Kwiecień, K. Pietrzak Fitobiotyki w produkcji zwierzęcej
25 A. Lipiec, R.K. Pisarski Żywienie drobiu: rzepak czy soja?
27 A. Stachurska, R. Kolstrung, I. Janczarek, K. Strzelec Ocena pokrojowych, biomechanicznych, psychicznych i fizjologicznych cech koni
29 J. Kamieniak, L. Sołtys Ocena behawioralna i użytkowa kuców felińskich
34 G. Jeżewska-Witkowska, I. Rozempolska-Rucińska, B. Ślaska, K. Kasperek, A. Jakubczak, B. Horecka, S. Nisztuk Czy hodowlane zwierzęta futerkowe różnią się od dziko żyjącej norki, lisa pospolitego i jenota? – wstępne wyniki badań
36 L. Tymczyna, A. Chmielowiec-Korzeniowska, A. Drabik, Ł. Krzosek Zanieczyszczenia mikrobiologiczne powietrza zakładów utylizujących odpady pochodzenia zwierzęcego
38 D. Radzio Wyniki oceny mlecznej krów w 2012 roku

Contents PH 3/2013

Str. Autorzy Tytuł
1 Z. Litwińczuk, E.R. Grela The way from Faculty of Animal Sciences of the Maria Curie-Skłodowska University to Faculty of Biology and Animal Breeding of the University of Life Sciences in Lublin
4 B. Ślaska, M. Surdyka, S. Nisztuk, K. Plewka Disorders of the mitochondrial genome in human and canine tumors (Summary)
6 M. Gryzińska, D. Szewczuk, E. Błaszczak, G. Jeżewska-Witkowska Selected parameters of validation of AmpFl STR MiniFilerTM kit used in forensic genetics (Summary)
8 M. Babicz, E.R. Grela Nutrigenomics in pig production
9 Z. Litwińczuk, W. Teter, W. Chabuz, P. Stanek, P. Żółkiewski Efficiency of milk production on family farms in the south-eastern Poland (Summary)
12 J. Barłowska, J. Król, A. Brodziak, A. Wolanciuk, A. Litwińczuk, M. Kędzierska-Matysek, R. Pastuszka, B. Topyła Nutritional value and technological suitability of cow and goat milk with regard to production season (Summary)
15 M. Florek, Z. Litwińczuk, A. Litwińczuk, P. Skałecki, P. Domaradzki, M. Ryszkowska-Siwko Slaughter value of dairy calves and beef sucklers aged 6-8 months (Summary)
18 T.M. Gruszecki, A. Junkuszew, M. Pięta, A. Szymanowska, W. Bojar, M. Frydrych, M. Greguła-Kania, K. Patkowski, M. Szymanowski, K. Wiercińska Slaughter value of lambs from commercial flock in Lublin Province (Summary)
19 A. Stasiak, P. Kamyk-Kamieński, M. Babicz, A. Kasprzyk, J. Lechowski Fertility and sexual behaviour of the crossbred Pulawska x Polish Large White gilts, as fed with the mixtures with the participation of naked oats (Summary)
21 E.R. Grela, R. Klebaniuk, M. Kwiecień, K. Pietrzak Phytobiotics in animal production (Summary)
25 A. Lipiec, R.K. Pisarski Poultry nutrition: rapeseed vs. soybean (Summary)
27 A. Stachurska, R. Kolstrung, I. Janczarek, K. Strzelec Assessment of conformation, biomechanical, psychical and physiological traits in horses (Summary)
29 J. Kamieniak, L. Sołtys Behaviour and performance assessment in Felin Pony (Summary)
34 G. Jeżewska-Witkowska, I. Rozempolska-Rucińska, B. Ślaska, K. Kasperek, A. Jakubczak, B. Horecka, S. Nisztuk Do breeding fur animals differ from wild living mink, red fox and raccoon dog? – preliminary results of the studies (Summary)
36 L. Tymczyna, A. Chmielowiec-Korzeniowska, A. Drabik, Ł. Krzosek Microbiological air contamination in animal-origin waste processing plants (Summary)
38 D. Radzio The results of cow milk performance evaluation in 2012