3/2014 (maj-czerwiec)

Okładka 3/2014

Spis treści PH 3/2014

Str. Autor Tytuł
1 W. Piasecka-Olech Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie (Pełny tekst)
2 M. Balcerak, M. Gołębiewski, J. Slósarz, M. Kunowska-Slósarz, D. Śmigielska Zmiany efektywności ekonomicznej w gospodarstwach objętych programem „Zdrowa Krowa”
5 B. Kuczyńska, M. Gołębiewski, T. Nałęcz-Tarwacka, K. Puppel, Ł. Chmielewski, A. Wójcik, A. Budziński, A. Kapusta, M. Czub Ocena kondycji i stanu zdrowotnego krów mlecznych w okresie zasuszenia i pierwszej fazy laktacji
7 M. Batorska, J. Więcek, A. Rekiel, J. Kulisiewicz, G. Tokarska Zastosowanie dodatku selenu w mieszankach pełnoporcjowych dla tuczników – wyniki produkcyjne, wartość rzeźna tusz i jakość mięsa
10 Ż. Zdanowska-Sąsiadek, M. Michalczuk, K. Damaziak, A. Siennicka, J. Niemiec Wpływ pochodzenia i warunków utrzymania na wyniki produkcyjne kurcząt rzeźnych
12 J. Łojek, A. Łojek, J. Bartosik Badania Zakładu Hodowli Koni SGGW nad konikami polskimi utrzymywanymi w warunkach hodowli rezerwatowej w Biebrzańskim Parku Narodowym
14 A. Radzik-Rant, R. Niżnikowski, W. Rant, G. Czub, M. Ślęzak, M. Świątek Wykorzystanie potencjału biologicznego i genetycznego owiec w pozyskiwaniu produktów wzbogacających dietę człowieka
16 M. Brzozowski, R. Głogowski, D. Dzierżanowska-Góryń, A. Boruta, K. Hołda Badania nad wykorzystaniem dodatków paszowych w żywieniu młodych królików
18 E. Michalska, W. Olech Zachowanie różnorodności genetycznej w populacjach o kontrolowanym rozrodzie
20 T. Kaleta Wzbogacenia środowiskowe a dobrostan zwierząt dzikich w ogrodach zoologicznych
22 K. Fiszdon, A. Rygiel, W. Olech, A. Boruta Psy i ludzie – oblicza trudnych relacji
24 W. Świderek, K. Fiszdon, K. Góral-Radziszewska, G. Sokołowski Wpływ przeciwstawnej selekcji w 21. dniu w kierunku masy ciała na wybrane cechy u myszy laboratoryjnych
26 J. Gruszczyńska, B. Grzegrzółka Poszukiwania i identyfikacja QTL u przepiórki japońskiej (Coturnix japonica)
29 E.M. Skibniewska, M. Skibniewski, I. Jesion, T. Kośla Miedź – znaczący mikroelement dla zwierząt
31 W. Strużyński, K. Śliwińska Znaczenie raków w Polsce i konieczność ich ochrony
33 J. Jarmuł-Pietraszczyk, K. Kucharska Eisenia fetida (Sav. 1826) – bioindykator środowiska rolniczego i antropogenicznego
34 K. Kucharska, D. Kucharski, E. Pezowicz, J. Jarmuł-Pietraszczyk, B. Zajdel Pająki i ich pasożyty – problemy w hodowli terrarystycznej
37 T. Niemiec, M. Makarski, A. Łozicki, L. Sokół, E. Sawosz Dodatki paszowe jako modyfikatory metabolizmu oksydoredukcyjnego i odporności zwierząt
39 A. Łozicki, M. Dymnicka, E. Arkuszewska, G. Halik Bioocena mięsa wołowego i mleka krów pod kątem wartości funkcjonalnej w badaniach na zwierzętach modelowych
41 E. Sawosz Chwalibóg, M. Grodzik, M. Wierzbicki, A. Hotowy, M. Kutwin, S. Jaworski, B. Strojny, N. Kurantowicz Nanocząstki – molekuły sygnalne i transporterowe w badaniach biologicznych
44 I. Kosieradzka, M. Matusiewicz Zamierzone i nieprzewidywalne efekty transgenezy roślin GM2
47 M. Rzepkowska, D. Adamek, T. Ostaszewska, M.Ł. Roszko Problem występowania osobników interseksualnych u ryb jesiotrowatych
49 B. Madras-Majewska, Z. Jasiński, B. Zajdel, J. Gąbka, M. Ochnio, W. Petryka, Z. Kamiński, J. Ścięgosz Zawartość wybranych pierwiastków toksycznych w produktach pszczelich

Contents PH 3/2014

Str. Autor Tytuł
1 W. Piasecka-Olech Faculty of Animal Science SGGW in Warsaw
2 M. Balcerak, M. Gołębiewski, J. Slósarz, M. Kunowska-Slósarz, D. Śmigielska Changes in the economic efficiency of farms covered by the programme ‘Healthy Cow’ Summary
5 B. Kuczyńska, M. Gołębiewski, T. Nałęcz-Tarwacka, K. Puppel, Ł. Chmielewski, A. Wójcik, A. Budziński, A. Kapusta, M. Czub Evaluation of the body condition and health status of dairy cows during the dry period and the initial period of lactation Summary
7 M. Batorska, J. Więcek, A. Rekiel, J. Kulisiewicz, G. Tokarska The use of selenium supplements in feed mixtures for fattening pigs – produ-ction results, carcass quality and meat quality Summary
10 Ż. Zdanowska-Sąsiadek, M. Michalczuk, K. Damaziak, A. Siennicka, J. Niemiec Effect of genotype and rearing system on performance of chickens Summary
12 J. Łojek, A. Łojek, J. Bartosik Research conducted by the WULS Division of Horse Breeding on Polish Konik horses kept in a reserve in Biebrza National Park Summary
14 A. Radzik-Rant, R. Niżnikowski, W. Rant, G. Czub, M. Ślęzak, M. Świątek Exploitation of the biological and genetic potential of sheep to obtain products enriching the human diet Summary
16 M. Brzozowski, R. Głogowski, D. Dzierżanowska-Góryń, A. Boruta, K. Hołda Evaluation of feed additives in the feeding of young rabbits Summary
18 E. Michalska, W. Olech The preservation of genetic variability in populations with controlled mating Summary
20 T. Kaleta Environmental enrichment and animal welfare at zoological gardens Summary
22 K. Fiszdon, A. Rygiel, W. Olech, A. Boruta Dogs and humans – two faces of the relationship Summary
24 W. Świderek, K. Fiszdon, K. Góral-Radziszewska, G. Sokołowski Effect of divergent selection for body weight on 21th day to some features of the laboratory mice Summary
26 J. Gruszczyńska, B. Grzegrzółka Finding and identifying QTLs in Japanese quail (Coturnix japonica) Summary
29 E.M. Skibniewska, M. Skibniewski, I. Jesion, T. Kośla Copper – an important trace element for animals Summary
31 W. Strużyński, K. Śliwińska The importance of crayfish in Poland and the need to protect them Summary
33 J. Jarmuł-Pietraszczyk, K. Kucharska Eisenia fetida (Sav. 1826) – a bioindicator of the agricultural and anthropogenic environment Summary
34 K. Kucharska, D. Kucharski, E. Pezowicz, J. Jarmuł-Pietraszczyk, B. Zajdel Spiders and their parasites – problems in captive breeding Summary
37 T. Niemiec, M. Makarski, A. Łozicki, L. Sokół, E. Sawosz Feed additives as modifiers of redox metabolism and immunity in animals Summary
39 A. Łozicki, M. Dymnicka, E. Arkuszewska, G. Halik Bioevaluation of the functional value of beef and cow milk in experiments conducted on model animals Summary
41 E. Sawosz Chwalibóg, M. Grodzik, M. Wierzbicki, A. Hotowy, M. Kutwin, S. Jaworski, B. Strojny, N. Kurantowicz Nanoparticles – functional and drug delivery molecules in biological investigations Summary
44 I. Kosieradzka, M. Matusiewicz Intended and unpredictable effects of transgenesis of second-generation genetically modified plants Summary
47 M. Rzepkowska, D. Adamek, T. Ostaszewska, M.Ł. Roszko Aspects of the occurrence of intersex individuals in sturgeon populations Summary
49 B. Madras-Majewska, Z. Jasiński, B. Zajdel, J. Gąbka, M. Ochnio, W. Petryka, Z. Kamiński, J. Ścięgosz Content of selected toxic elements in bee products Summary