4/2013 (lipiec-sierpień)

Spis treści PH 4/2013

Str. Autorzy Tytuł
1 I. Szczerbal, B. Budaj, M. Świtoński Czego dowiedzieliśmy się o świni po zsekwencjonowaniu jej genomu?
3 T. Nałęcz-Tarwacka, B. Dembińska Wpływ wybranych czynników na liczbę komórek somatycznych w mleku krów wysokomlecznych
5 A. Siekierska Lista 100 najlepszych krów w Polsce
9 M. Wieczorek-Dąbrowska, P. Wójcik, E. Malinowski Znaczenie siary krów oraz czynniki warunkujące jej jakość
11 A. Rekiel, J. Więcek, J. Kulisiewicz, M. Batorska Wybrane czynniki wpływające na masę ciała prosiąt przy urodzeniu i jej związek z cechami wzrostu młodych świń
14 E. Fiedorowicz, W. Sobotka Poekstrakcyjna śruta sojowa a alternatywne źródła białka roślinnego dla trzody chlewnej
17 D. Kowalska Wykorzystanie w żywieniu królików produktów ubocznych powstających przy produkcji biopaliw (Pełny tekst)
21 H. Bernacka, P. Niedźwiecki, D. Kasperska, E. Peter Zachowanie owiec rasy wrzosówka na murawach kserotermicznych
24 Ł. Majka, M. Zabłocka Nosemoza – wciąż groźna choroba pszczoły miodnej
26 M. Borucka, B. Ślaska Ryś euroazjatycki – od biologii gatunku do genetyki molekularnej
30 M. Szwarc, W. Będkowski, A. Kupczyk Biogazownia rolnicza – czy to się opłaca?
33 R. Skrzypek Wspomnienie o Śp. Prof. zw. dr hab. Antonim Kaczmarku

Contents PH 4/2013

Str. Autorzy Tytuł
1 I. Szczerbal, B. Budaj, M. Świtoński What information about pigs have we got after sequencing of its genome?
3 T. Nałęcz-Tarwacka, B. Dembińska The influence of some factors on somatic cell count in milk of high yielding cows (Summary)
5 A. Siekierska List of the best 100 cows in Poland
9 M. Wieczorek-Dąbrowska, P. Wójcik, E. Malinowski The role of cow colostrum and the factors, determining its quality
11 A. Rekiel, J. Więcek, J. Kulisiewicz, M. Batorska The selected factors, affecting the body weight of piglets and its relationships with growth traits of the young pigs
14 E. Fiedorowicz, W. Sobotka Extraction soy meal and alternative sources of vegetal protein for nutrition of pigs
17 D. Kowalska Possibility of applying byproducts from biofuels’ production in rabbit nutrition (Summary)
21 H. Bernacka, P. Niedźwiecki, D. Kasperska, E. Peter The behavior of breed sheep Wrzosówka on the xerothermic grasslands (Summary)
24 Ł. Majka, M. Zabłocka Nosemosis – still dangerous disease of honey-producing bees
26 M. Borucka, B. Ślaska Eurasian lynx – from biology of the species to molecular genetics
30 M. Szwarc, W. Będkowski, A. Kupczyk Biogas production in agriculture – is it a profitable undertaking? (Summary)
33 R. Skrzypek Posthumous tribute to Prof. Dr hab. Antoni Kaczmarek