4/2015 (lipiec-sierpień)

I okładka

Spis treści PH 4/2015

Str Autor Tytuł
1 I. Szczerbal, D. Mróz, M. Świtoński Monoalleliczna ekspresja genów – ważny mechanizm wpływający na zmienność cech
3 Z. Litwińczuk, J. Barłowska Populacja bydła mlecznego w Polsce i jej przydatność dla mleczarstwa (Pełny tekst)
10 M. Uciński Razem można wszystko
11 J. Wierzbicki Głos w dyskusji. Himalaje postępu… cd. w odpowiedzi Panu Profesorowi Wajdzie (Pełny tekst)
13 J. Wierzbicki Głos w dyskusji. Himalaje postępu… cd. w odpowiedzi Panu Profesorowi Jasiorowskiemu (Pełny tekst)
15 A. Rekiel, J. Więcek, M. Sońta Naukowe i praktyczne aspekty optymalizacji urodzeniowej masy ciała prosiąt
17 S. Milewski Rezultaty kompleksowych badań dotyczących stosowania suszonych drożdży piwowarskich Saccharomyces cerevisiae w żywieniu owiec
21 T.M. Gruszecki, M. Pięta Nauka dla owczarstwa Lubelszczyzny
24 K. Roman Podstawowe zasady higieny i profilaktyki chowu królików
26 M. Smugała, R. Pikuła Ocena rodzaju szkód wyrządzonych przez koniki polskie na terenach leśnych
28 J. Wojtaś, M. Karpiński, M. Goleman, P. Czyżowski, K. Tajchman Analiza pracy psów ratowniczych na podstawie wyników egzaminów
30 E. Jastrzębska, K. Wolińska Rola zoofizjoterapii w profilaktyce i leczeniu zwierząt
32 Z. Sobek Z działalności Poznańskiego Koła PTZ

Contents PH 4/2015

Page Author Title
1 I. Szczerbal, D. Mróz, M. Świtoński Monoallelic gene expression – an important mechanism affecting variability of traits
3 Z. Litwińczuk, J. Barłowska The dairy cattle population in Poland and its suitability for dairy production
10 M. Uciński Together anything is possible
11 J. Wierzbicki A voice in the discussion. Monumental progress… cont. in reply to Professor Wajda
13 J. Wierzbicki A voice in the discussion. Monumental progress… cont. in reply to Professor Jasiorowski
15 A. Rekiel, J. Więcek, M. Sońta Scientific and practical aspects of optimization of the birth weight of piglets
17 S. Milewski The results of a comprehensive study on the use of dried brewer's yeast Saccharomyces cerevisiae in feeding sheep (Summary)
21 T.M. Gruszecki, M. Pięta Science in support of sheep breeding in the Lublin region
24 K. Roman Basic principles of hygiene and prophylaxis in rabbit farming
26 M. Smugała, R. Pikuła Assessment of damage caused by Polish konik horses in forested areas (Summary)
28 J. Wojtaś, M. Karpiński, M. Goleman, P. Czyżowski, K. Tajchman Analysis of the work of rescue dogs based on examination results (Summary)
30 E. Jastrzębska, K. Wolińska The role of animal physiotherapy in prophylaxis and treatment
32 Z. Sobek Activities of the Poznań Branch of the Polish Society of Animal Production