5/2013 (wrzesień-październik)

Spis treści PH 5/2013

Str. Autorzy Tytuł
1. H. Runowski Kierunki zmian w produkcji zwierzęcej w kontekście zrównoważonego rozwoju rolnictwa (Pełny tekst)
5. E. Martyniuk, J. Krupiński Krajowa strategia zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich oraz plan działań na rzecz tych zasobów
8. T.M. Gruszecki Zwierzęta gospodarskie funkcjonalnym elementem środowiska przyrodniczego
10. H. Jasiorowski Niektóre wyzwania stojące przed krajowymi programami badań zootechnicznych
13. Rozstrzygnięcie VI edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych
14. Rozstrzygnięcie XXX edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych
15. J. Pogorzelska Laudacja z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. zw. dr hab. Zygmuntowi Litwińczukowi
17. Z. Litwińczuk Zwierzęta w życiu człowieka
19. M. Kuczaj, P. Panek, E. Dzierżanowska, T. Orlański Jakość i skład chemiczny mleka krów utrzymywanych w różnych typach obór
21. Nowe książki
22. D. Radzio Krowa dobrze znana
23. A. Rekiel, J. Więcek, M. Batorska, J. Kulisiewicz Wpływ masy ciała prosiąt przy urodzeniu na wartość rzeźną tuczników i jakość wieprzowiny
25. S. Kondracki, D. Banaszewska, D. Kowalewski, K. Gajek, T. Prawica Znaczenie inseminacji zwierząt jako potencjalnego rynku pracy dla absolwentów studiów zootechnicznych
28. K. Walkowiak Uczenie się psów
29. K. Hołda, R. Głogowski, S. Berwid-Wójtowicz Wymagania dotyczące etykietowania karm pełnoporcjowych dla psów i kotów
30. A. Frieske, B. Kowaliszyn, S. Mroczkowski Legalne uśmiercanie zwierząt
33. Profesor zw. dr hab. n. wet. Antoni J. Furowicz – wspomnienie Pracownicy Katedry Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej ZUT w Szczecinie

Contents PH 5/2013

Str. Autor Tytuł
1 H. Runowski Directions of changes in animal production in the context of sustainable development of agriculture
5 E. Martyniuk, J. Krupiński National strategy of sustainable utilization and protection of genetic resources of farm animals and plant of acting in favour of these resources
8 T.M. Gruszecki Farm animals as a functional element of natural environment (Summary)
10 H. Jasiorowski Certain challenges in front of our national zootechnical research programs
13 nd. Results of the 6th edition of the Competition for the best Ph.D. thesis on animal species
14 nd. Results of the 30th edition of the Competition for the best M.Sc. thesis on animal species
15 J. Pogorzeliska Laudation on the occasion of rendering a title of doctor honoris causa of the Warmia and Mazury University in Olsztyn to Professor Dr hab. Zygmunt Litwińczuk
17 Z. Litwińczuk Animals in life of man
19 M. Kuczaj, P. Panek, E. Dzierżanowska, T. Orlański Quality and chemical composition of milk of cows maintained in various types of cowsheds (Summary)
21 nd. New books
22 D. Radzio A cow, being well known
23 A. Rekiel, J. Więcek, M. Batorska, J. Kulisiewicz Effect of body weight of piglets at birth on slaughter value of fatteners and pork quality
25 S. Kondracki, D. Banaszewska, D. Kowalewski, K. Gajek, T. Prawica Importance of animal insemination as a potential labour market for graduates of animal science studies
28 K. Walkowiak Learning of dogs
29 K. Hołda, R. Głogowski, S. Berwid-Wójtowicz Requirements concerning labeling of full-ration feeds for dogs and cats
30 A. Frieske, B. Kowaliszyn, S. Mroczkowski Anaesthetizing of animals in accordance with legal rules
33 Prof. Dr hab. of veterinary sciences Antoni J. Furowicz reminiscences