5/2015 (wrzesień-październik)

1okładka6

Spis treści PH 5/2015

Str Autor Tytuł
1 W. Migdał Sterowanie jakością produktów pochodzenia zwierzęcego
9 A. Parzonko, H. Runowski Rozwój produkcji zwierzęcej w świetle aktualnych uwarunkowań (Pełny tekst)
13 Rozstrzygnięcie VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych
14 Rozstrzygnięcie XXXII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych
15 D. Dzierżanowska-Góryń, A. Boruta, M. Brzozowski Ochrona produktów rolnych
18 T. Krychowski, A. Nowosielska, W. Jagusiak Analiza międzynarodowej genomowej oceny wartości hodowlanej buhajów
20 H. Jasiorowski Głos w dyskusji. Nie o wołowinę tu chodzi, a o właściwe finansowanie badań naukowych (Pełny tekst)
22 J. Barłowska, Z. Litwińczuk Znaczenie bawołów w produkcji mleka i mięsa
25 B. Szostak, A. Stasiak, M. Gonet Poubojowa ocena narządów rozrodczych loch – cenne źródło informacji o problemach rozrodczych na fermie świń
27 Z. Jaworski, E. Jastrzębska, A. Górecka-Bruzda, K. Wolińska Długość życia i reprodukcji klaczy koników polskich z rezerwatu PAN w Popielnie (Pełny tekst)
30 H. Bernacka, N. Święcicka Warunki utrzymania królików w różnych systemach chowu
32 W. Kapelański Odszedł Profesor Bronisław Rak (1933-2015)

Contents PH 5/2015

Page Author Title
1 W. Migdał Management of the quality of products of animal origin (Summary)
9 A. Parzonko, H. Runowski The development of livestock production in the light of current conditions (Summary)
13 Results of the 8th edition of the competition for the best doctoral thesis in the field of Animal Science
14 Results of the 32nd edition of the competition for the best Master’s thesis in the field of Animal Science
15 D. Dzierżanowska-Góryń, A. Boruta, M. Brzozowski Protection of agricultural products
18 T. Krychowski, A. Nowosielska, W. Jagusiak Analysis of international genome evaluation of the breeding value of bulls
20 H. Jasiorowski A voice in the discussion. It’s not about beef, but about proper financing of scientific research
22 J. Barłowska, Z. Litwińczuk The role of buffalo in milk and meat production
25 B. Szostak, A. Stasiak, M. Gonet Post-slaughter evaluation of the reproductive organs of sows – a valuable source of information on reproductive problems on pig farms
27 Z. Jaworski, E. Jastrzębska, A. Górecka-Bruzda, K. Wolińska Length of life and reproduction in Polish Konik mares from the PAN reserve in Popielno (Summary)
30 H. Bernacka, N. Święcicka Rabbit housing conditions in different farming systems
32 W. Kapelański Professor Bronisław Rak has died (1933-2015)