6/2014 (listopad-grudzień)

1

Spis treści PH nr 6/2014

Str. Autor Tytuł
1. Z. Litwińczuk, H. Grodzki Stan hodowli i chowu bydła w Polsce oraz czynniki warunkujące rozwój tego sektora (Pełny tekst)
5. T. Krychowski Analiza wyników genomowej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy PHF
7. M. Waśkowicz, D. Piwczyński, B. Sitkowska, J. Aerts Efektywność stosowania robotów udojowych w wybranych krajach UE i USA
9. S. Winnicki, J.L. Jugowar, Z. Sobek Przebieg adaptacji krów do doju robotem
13. D. Choromańska, A. Brzozowska, J. Oprządek Wpływ kolejnej laktacji na aktywność ruchową krów mlecznych
15. Z. Litwińczuk, T. Szulc Głos w dyskusji (Pełny tekst)
17. Ł. Wodas, M. Maćkowski Wpływ mutacji w genie DMRT3 na chody koni
18. K. Czyż, N.M. Seghir, B. Patkowska-Sokoła, T. Szulc, Z. Dobrzański, R. Bodkowski Biologiczne i technologiczne cechy mleka wielbłądziego
20. S. Milewski Promocja produktów pozyskiwanych od owiec i kóz
23. M. Babicz, M. Pastwa Możliwości wykorzystania nutrigenetyki i nutrigenomiki w produkcji zwierzęcej
24. M. Ożgo, P. Robak, A. Dratwa-Chałupnik, A. Lepczyński Proteomika w badaniach na zwierzętach – osiągnięcia i oczekiwania
26. M. Wierzbicki Modele zwierzęce w badaniach medycznych, biologicznych i zootechnicznych
28. M. Batorska, M. Michalczuk Użytkowanie, eksploatacja – granice produkcyjności trzody chlewnej i drobiu
31. K. Klimaszewski, B. Popczyk Zwierzęta synantropijne na przykładzie chiropterofauny Warszawy
33. K. Fiszdon, A. Boruta Problem bezdomności zwierząt
36. A. Boruta, M. Sienkiewicz, M. Brzozowski Problemy behawioralne psów adoptowanych ze schroniska
39. T.M. Gruszecki, G. Różycka XXVIII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie
40. Wykaz recenzentów artykułów naukowych – „Przegląd Hodowlany” rocznik 2014
40. Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” rocznik 2014

Contents PH nr 6/2014

Page Author Title
1. Z. Litwińczuk, H. Grodzki The state of cattle breeding and raising in Poland and factors determining the development of this sector
5. T. Krychowski Analysis of the results of a genomic evaluation of the breeding value of Polish Holstein-Friesian bulls
7. M. Waśkowicz, D. Piwczyński, B. Sitkowska, J. Aerts The efficiency of the use of robotic milking systems in selected countries of the EU and U.S. (Summary)
9. S. Winnicki, J.L. Jugowar, Z. Sobek Adaptation of cows to an automatic milking system (Summary)
13. D. Choromańska, A. Brzozowska, J. Oprządek The effect of lactation number on motor activity in dairy cows (Summary)
15. A voice in the discussion Z. Litwińczuk, T. Szulc
17. Ł. Wodas, M. Maćkowski The effect of a mutation in the gene DMRT3 on horse gaits
18. K. Czyż, N.M. Seghir, B. Patkowska-Sokoła, T. Szulc, Z. Dobrzański, R. Bodkowski Biological and technological traits of camel milk
20. S. Milewski Promotion of products obtained from sheep and goats
23. M. Babicz, M. Pastwa Possibilities for the use of nutrigenetics and nutrigenomics in animal production
24. M. Ożgo, P. Robak, A. Dratwa-Chałupnik, A. Lepczyński Proteomics in research on animals – achievements and expectations
26. M. Wierzbicki Animal models in medical, biological and animal production research
28. M. Batorska, M. Michalczuk Use and exploitation – the boundaries of swine and poultry production
31. K. Klimaszewski, B. Popczyk The Chiroptera of Warsaw as an example of synanthropic animals (Summary)
33. K. Fiszdon, A. Boruta The problem of animal homelessness
36. A. Boruta, M. Sienkiewicz, M. Brzozowski Behavioural problems in dogs adopted from shelters (Summary)
39. T.M. Gruszecki, G. Różycka The 28th Exhibition of Farm Animals and Agricultural Equipment in Sitno
40. List of reviewers of scientific articles – Animal Production Review, 2014
40. Table of contents of Animal Production Review, 2014