6/2015 (listopad-grudzień)

1okładka

Spis treści PH 6/2015

STR AUTOR TYTUŁ
1. K. Tereszkiewicz, P. Molenda Transport i ubój zwierząt – prawda i stereotypy z perspektywy społeczno-kulturowej (Pełny tekst)
4. D. Polasik, A. Terman Analiza autentyczności produktów pochodzenia zwierzęcego z wykorzystaniem testów DNA
8. E. Krzęcio-Nieczyporuk, K. Antosik Spożycie wybranych produktów pochodzenia zwierzęcego a zachorowalność na choroby cywilizacyjne
12. M. Skibniewski, E. Skibniewska, T. Kośla, M. Kołnierzak Wpływ wybranych metali na proces nowotworzenia u zwierząt towarzyszących człowiekowi
14. M. Grodzik, E. Sawosz, S. Jaworski, M. Wierzbicki, B. Strojny, A. Hotowy, K. Urbańska, M. Kutwin, K. Włodyga, N. Kurantowicz Badania genetyczne i personalizacja terapii w leczeniu glejaków
17. M. Mleczko Zwierzęta doświadczalne i laboratoryjne z pomocą człowiekowi
21. P. Dudko, K. Nazar, A. Junkuszew Rola procesu metylacji DNA – praktyczne zastosowania oraz możliwe kierunki badań
23. T. Krychowski, A. Nowosielska Wyniki sierpniowej wyceny wartości hodowlanej buhajów HF
26. M. Trzcińska, M. Bryła Substytuty roślinne białka zwierzęcego w kriokonserwacji nasienia knura
28. D. Kowalska Mikotoksyny w paszach – zagrożenie dla królików
30. M. Łuczyńska, K. Maciejko Wykorzystanie laseroterapii w leczeniu schorzeń dermatologicznych koni
33. R. Niżnikowski, T. Szwaczkowski Innowacje w produkcji zwierzęcej: od idei do praktyki. LXVI Kongres Europejskiej Federacji Zootechnicznej, Warszawa, 31 sierpnia – 4 września 2015
36. Wykaz recenzentów artykułów naukowych – „Przegląd Hodowlany” rocznik 2015
36. Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” – rocznik 2015

Contents 6/2015

Page Author Title
1. K. Tereszkiewicz, P. Molenda Transport and slaughter of animals – truth and stereotypes from a social and cultural perspective
4. D. Polasik, A. Terman Analysis of the authenticity of products of animal origin using DNA tests
8. E. Krzęcio-Nieczyporuk, K. Antosik onsumption of selected products of animal origin and incidence of diseases of civilization
12. M. Skibniewski, E. Skibniewska, T. Kośla, M. Kołnierzak The effect of selected metals on the neoplastic process in companion animals
14. M. Grodzik, E. Sawosz, S. Jaworski, M. Wierzbicki, B. Strojny, A. Hotowy, K. Urbańska, M. Kutwin, K. Włodyga, N. Kurantowicz Genetic testing and personalization of therapy in treatment of gliomas
17. M. Mleczko Experimental and laboratory animals helping man
21. P. Dudko, K. Nazar, A. Junkuszew The role of the DNA methylation process – practical applications and possible directions of research
23. T. Krychowski, A. Nowosielska Results of the August evaluation of the breeding value of Holstein-Friesian bulls
26. M. Trzcińska, M. Bryła Substitution of animal protein with plant proteins in cryopreservation of boar semen (Summary)
28. D. Kowalska Mycotoxins in feed – a danger to rabbits
30. M. Łuczyńska, K. Maciejko The use of laser treatment in dermatological conditions in horses (Summary)
33. R. Niżnikowski, T. Szwaczkowski Innovation in livestock production: from ideas to practice. The 66th Annual Meeting of European Federation of Animal Science (EAAP), Warsaw, 31 August – 4 September 2015
36. List of reviewers of scientific articles – Animal Production Review, 2015
36. Table of contents of Animal Production Review, 2015