Rozstrzygnięcie XIII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych i rybactwa

W latach 2020-2021, do XIII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych i rybactwa zgłoszono 11 prac. Warunkiem zgłoszenia pracy do Konkursu jest wniosek o jej wyróżnienie zawarty w co najmniej jednej recenzji oraz fakt, że nadanie stopnia doktora nauk rolniczych z zakresu zootechniki nastąpiło nie wcześniej niż dwa lata, licząc od daty złożenia pracy na konkurs. Wszystkie zgłoszone prace spełniały regulaminowe wymagania. Zakwalifikowane do konkursu prace pochodziły z 8 ośrodków naukowych:

  • Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (1 praca): „Wpływ częstotliwości inseminacyjnego użytkowania knurów na cechy fizyczne ejakulatu i morfologię plemników” (autorka: dr inż. Magdalena Bożena Bajena; promotor: prof. dr hab. Stanisław Kondracki);
  • Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (1 praca): „Dobrostan przedubojowy a jakość mięsa królików” (autor: dr inż. Joanna Składanowska-Baryza; promotor: dr hab. Marek Stanisz, prof. UPP, promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Ludwiczak);
  • Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (2 prace): „Efektywność stosowania różnych odmian i form nasion lnu w odchowie cieląt” (autor: dr inż. Maciej Bąkowski; promotor: prof. dr hab. Renata Klebaniuk); „Polimorfizm molekularny wirusa choroby aleuckiej w populacji norki amerykańskiej (Neovison vison) oraz w jej środowisku hodowlanym w Polsce” (autor: dr inż. Marek Kowalczyk; promotor: dr hab. Andrzej Jakubczak, prof. UP, promotor pomocniczy: dr inż. Beata Horecka);
  • Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (2 prace): „Ocena wpływu wybranych czynników na mikrobiom przeżuwaczy” (autorka: dr inż. Paulina Cholewińska; promotor: dr hab. Witold Rant, prof. Uczelni, promotor pomocniczy: dr inż. Katarzyna Czyż); „Ocena zmian fizjologicznych oraz behawioralnych u pszczoły miodnej pod wpływem pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz i zmiennym natężeniu” (autor: dr inż. Paweł Jan Migdał; promotor: dr hab. Adam Roman, promotor pomocniczy: prof. nadzw. dr Ewa Popiel-Pleban);
  • Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN (2 prace): „Epigenetyczne regulacje ekspresji genów układu odpornościowego w tkance gruczołowej wymienia krów w odpowiedzi na przewlekłe stany zapalne na tle gronkowcowym” (autorka: dr inż. Ewelina Kawecka-Grochocka; promotor: prof. dr hab. Emilia Bagnicka, promotor pomocniczy: dr hab. Magdalena Rzewuska); „Ekspresja białek ostrej fazy i katelicydyn w komórkach krwi i mleka kóz mlecznych w odpowiedzi na zakażenie lentiwirusem małych przeżuwaczy SRLV)” (autorka: dr inż. Daria Reczyńska; promotor: prof. dr hab. Emilia Bagnicka, promotor pomocniczy: dr Michał Czopowicz);
  • Instytutu Zootechniki PIB (1 praca): „Wpływ zmodyfikowanych warunków dojrzewania in vitro oocytów oraz jakości i sposobu przygotowania nasienia knura na pozaustrojowe zapłodnienie u świni” (autorka: dr inż. Katarzyna Poniedziałek-Kempny; promotor: prof. dr hab. Barbara Gajda, promotor pomocniczy: dr Monika Trzcińska);
  • Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (1 praca): „Wpływ krzyżowania wielorasowego królików ras średnich na wyniki odchowu i użytkowość rzeźną potomstwa” (autor: dr inż. Michał Kmiecik; promotor: prof. dr hab. inż. Józef Bieniek, promotor pomocniczy: dr inż. Sylwia Pałka);
  • Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1 praca): „Wpływ krajowych pasz białkowych jako zamienników poekstrakcyjnej śruty sojowej na produkcyjność tuczników i jakość wieprzowiny (autor: dr inż. Marcin Sońta; promotor: prof. dr hab. Anna Rekiel).

Komisja Konkursowa, w składzie: prof. dr hab. Anna Wójcik (przewodnicząca Komisji), prof. dr hab. Daria Murawska, prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. dr hab. Zbigniew Jaworski i prof. dr hab. Cezary Purwin, na po siedzeniu w dniu 9 sierpnia 2021 roku przyznała, zgodnie z regulaminem, po jednej nagrodzie I, II i III stopnia oraz dwa wyróżnienia. Oceniając prace brano pod uwagę: wartość naukową (poznawczą); wartość aplikacyjną, w tym głównie przydatność dla praktyki zootechnicznej; stosowane metody badawcze; dobór piśmiennictwa i formalną poprawność pracy.

I nagroda – dr inż. Marek Kowalczyk za pracę „Polimorfizm molekularny wirusa choroby aleuckiej w populacji norki amerykańskiej (Neovison vison) oraz w jej środowisku hodowlanym w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Jakubczaka, prof. UP, promotor pomocniczy: dr inż. Beata Horecka, w Instytucie Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych Wydziału Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

II nagroda – dr inż. Ewelina Kawecka-Grochowska za pracę „Epigenetyczne regulacje ekspresji genów układu odpornościowego w tkance gruczołowej wymie nia krów w odpowiedzi na przewlekłe stany zapalne na tle gronkowcowym”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Emilii Bagnickiej, promotor pomocniczy: dr hab. Magdalena Rzewuska, w Zakładzie Doskonalenia Zwierząt i Nutrigenomiki Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk.

III nagroda – dr inż. Joanna Składanowska-Baryza za pracę „Dobrostan przedubojowy a jakość mięsa królików”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Marka Stanisza, prof. UPP, promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Ludwiczak, w Katedrze Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – dr inż. Katarzyna Poniedziałek-Kempny za pracę „Wpływ zmodyfikowanych warunków dojrzewania in vitro oocytów oraz jakości i sposobu przygotowania nasienia knura na pozaustrojowe zapłodnienie u świni”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Gajdy, promotor pomocniczy: dr Monika Trzcińska, w Zakładzie iotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji Instytutu Zootechniki – Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie.

Wyróżnienie – dr inż. Paweł Jan Migdał za pracę „Ocena zmian fizjologicznych oraz behawioralnych u pszczoły miodnej pod wpływem pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz i zmiennym natężeniu”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Adama Romana, promotor pomocniczy: prof. nadzw., dr Ewa Popiel-Pleban, w Katedrze Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Sponsorzy nagród w Konkursie prac doktorskich i magisterskich w 2021 r.

Biofeed Sp. z o.o.
Blattin Sp. z o.o.
Fermy Drobiu Banaś
Grupa Agrocentrum Sp. z o.o.
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.
Wipasz S.A.
Zdrowy indyk – Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Beata i Radosław Rafalscy

Rozstrzygnięcie XXXVIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zootechniki i rybactwa

Sąd konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Dorota Kowalska, prof. dr hab. Emilia Bagnicka i dr hab. Marcin Taciak, obradował 24 czerwca 2021 r. Ogółem do konkursu zgłoszono 22 prace magisterskie z ośmiu ośrodków naukowych. Z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ‒ 5 prac z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ‒ 4 prace, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wpłynęły po 3 prace oraz po 2 prace z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i 1 praca wykonana w Instytucie Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym w Balicach.

Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 7 grupach tematycznych: chów i hodowla bydła (3 prace), chów i hodowla trzody chlewnej (4 prace), chów i hodowla koni (3 prace), chów i hodowla owiec i kóz (3 prace), chów i hodowla drobiu (4 prace), chów i hodowla zwierząt futerkowych (2 prace), chów i hodowla zwierząt towarzyszących i dzikich (3 prace).

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 7 nagród pierwszych, 4 nagrody drugie, 4 nagrody trzecie, 2 wyróżnienia, pozostałe prace uzyskały punktację poniżej wyróżnienia.

Nagrodę specjalną im. Profesora Bronisława Raka dla autora najlepszej pracy w 38. Edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zootechniki i rybactwa przyznano mgr inż. Annie Parysek za pracę pt. „Wpływ kompaktowej dawki pokarmowej (cTMR) na wyniki produkcyjne krów mlecznych” Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Roberta Mikuły w Katedra Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

CHÓW I HODOWLA BYDŁA

I nagroda – mgr inż. Anna Parysek za pracę pt. „Wpływ kompaktowej dawki pokarmowej (cTMR) na wyniki produkcyjne krów mlecznych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Roberta Mikuły w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

III nagroda – mgr inż. Oskar Skórnicki za pracę pt. „Wpływ procesów technologicznych pasz na wyniki odchowu cieląt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Roberta Mikuły w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

wyróżnienie – mgr. inż. Barbara Matyja za pracę pt.”Odziedziczalność acetonu mierzonego w powietrzu wydychanym przez krowy mleczne”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. inż. Marcina Pszczoły w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ

I nagroda – mgr inż. Martyna Sierzputowska (Zarzecka) za pracę pt. ”Wyniki odchowu prosiąt ssących i odsadzonych w zależności od terminu rozpoczęcia ich dokarmiania w okresie laktacji”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Doroty Bugnackiej w Katedrze hodowli Trzody Chlewnej, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

II nagroda – mgr inż. Kamil Piotr Patalon za pracę pt. „Efektywność tuczu świń żywionych mieszanką z udziałem żyta hybrydowego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Doroty Bugnackiej w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

III nagroda – mgr inż. Arkadiusz Marek Huzarek za pracę pt. „Efektywność tuczu świń żywionych mieszanką z udziałem fermentowanej poekstrakcyjnej śruty rzepakowej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Doroty Bugnackiej w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

III nagroda – mgr inż. Urszula Goś (Struk) za pracę pt. „Zależność cech fizycznych ejakulatu oraz wymiarów i kształtu plemników od frekwencji zmian morfologicznych plemników w ejakulatach knurów rasy wbp”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Instytutcie Zootechniki i Rybactwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

CHÓW I HODOWLA KONI

II nagroda – mgr inż. Sebastian Liszka za pracę pt. „Analiza pierwotnych komórek chrząstki stawowej konia domowego (Equus caballus) immortalizowanych wektorem ekspresyjnym dla genu hTERT”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Wojciecha Witarskiego w Zakładzie Biologii Molekularnej Zwierząt, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Balicach.

CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ

I nagroda – mgr inż. Zuzanna Flis za pracę pt. „Zmiany stężenia hormonów tarczycowych u owiec laktujących”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Edyty Molik, prof. UR w Katedrze Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

II nagroda – mgr inż. Angelika Lizoń (Górna) za pracę pt. „Behawior okołoporodowy maciorek i jagniąt rasy olkuskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Anny Wyrostek w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

III nagroda – mgr inż. Agnieszka Kaca za pracę pt. „Ocena właściwości fizykochemicznych i sensorycznych serów ricotta dostępnych w sieci detalicznej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

CHÓW I HODOWLA DROBIU

Wyróżnienie – mgr Damian Bień za pracę pt. „Zastosowanie superabsorbentów polimerowych – hydrożeli w celu poprawy jakości ściółki i dobrostanu w produkcji kurcząt brojlerów”. Wykonana pod kierunkiem dr hab. inż. Moniki Łukasiewicz-Mierzejewskiej, prof. SGGW w Katedrze Hodowli Zwierząt, Instytut Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT FUTERKOWYCH

I nagroda – mgr inż. Kamil Gałecki za pracę pt. „Zależność cech fizycznych ejakulatu oraz wymiarów i kształtu plemników od frekwencji zmian morfologicznych plemników w ejakulatach lisów polarnych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Instytucie Zootechniki i Rybactwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

II nagroda – mgr inż. Jowita Próchnicka za pracę pt. „Struktura jąderek w spermatocytach lisa srebrzystego (Vulpes vulpes)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Andraszek, prof. uczelni w Instytucie Zootechniki i Rybactwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

I nagroda – mgr inż. Dominika Noga za pracę pt. „Analiza funkcjonowania systemu rehabilitacji i pomocy dzikim zwierzętom w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Stanisława Łapińskiego w Katedrze Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

I nagroda – mgr inż. Karolina Staniszczak za pracę pt. „Analiza praktyk w zakresie pielęgnacji okrywy włosowej psów rasy husky syberyjski”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Czyż w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych, Instytut Hodow li Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

I nagroda – mgr inż. Agata Kienig za pracę pt. „Analiza wybranych cech jakościowych mięsa kangura i krokodyla”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Sponsorzy nagród w Konkursie prac doktorskich i magisterskich w 2021 r.:

Biofeed Sp. z o.o.
Blattin Sp. z o.o.
Fermy Drobiu Banaś
Grupa Agrocentrum Sp. z o.o.
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.
Wipasz S.A.
Zdrowy indyk – Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Beata i Radosław Rafalscy