Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

Zapraszamy na nową stronę Roczników Naukowych PTZ (w przygotowaniu): http://rn.ptz.icm.edu.pl/

Kwartalnik „Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego” (ISSN 1733-7305) ukazuje się od 2005 roku, jest udoskonaloną kontynuacją Zeszytów Naukowych Przeglądu Hodowlanego powstałych w 1990 roku. W latach 1954-1990 Polskie Towarzystwo Zootechniczne wydawało Przegląd Naukowej Literatury Zootechnicznej.Czasopismo poddawane jest okresowej ocenie prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – obecnie 7 punktów (wg listy opublikowanej w 2013 roku). Publikowane są wyłącznie oryginalne prace naukowe, poddane ocenie dwóch niezależnych recenzentów (dwustronnie anonimowo) i Komitetu Redakcyjnego.

Prace zamieszczane są w 6 działach:

• Genetyka i hodowla zwierząt,
• Systemy i technologie użytkowania zwierząt,
• Żywienie zwierząt,
• Rozród zwierząt,
• Jakość produktów zwierzęcych,
• Zachowanie się i dobrostan zwierząt.

Publikowane są wyniki badań naukowych prowadzonych w Uniwersytetach Przyrodniczych w Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu, Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach,, Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, Uniwersytecie i Politechnice Rzeszowskiej, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także w instytutach: Instytucie Zootechniki PIB w Krakowie, Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie i innych jednostkach naukowych.

„Roczniki Naukowe PTZ” umożliwiają bezpośredni dostęp do aktualnej i potrzebnej wiedzy dla naukowców, praktyków i doradców rolniczych zajmujących się w szczególności produkcją zwierzęcą. Dostęp do tekstów prac naukowych zamieszczonych na stronie internetowej jest bezpłatny.

Czasopismo jest indeksowane przez AGRO i Index Copernicus.

New site of “Scientific Annals of Polish Society of Animal Production” (under construction): http://rn.ptz.icm.edu.pl

“Scientific Annals of Polish Society of Animal Production” Quarterly has been published since 2005 and it constitutes the improved continuation of “Scientific Notebooks of Breeding Review”, existing since 1990. In the periodical, there are published exclusively original scientific papers which were earlier subject to evaluation by two independent experts – opinion-givers and by the Editorial Committee.

The papers are published in 6 subject groups:
• Animal genetics and breeding,
• Systems and technologies of animal performance,
• Animal nutrition,
• Animal reproduction,
• Quality of animal products
• Animal behavior and welfare.

The research articles are published in Polish and in English; the papers in Polish have English summaries; all the papers have bilingual descriptions of tables and figures and also, summaries in Polish and in English. “Scientific Annals of PSAP” enable a direct access to the current and required literature for scientists, practitioners and advisors in the field of agriculture who are, in particular, involved in animal production; they also constitute a forum of an access to animal science knowledge on a high scientific level.