6/2016 (listopad-grudzień)

1-okl

Spis treści PH6/2016

Strona Autor Tytuł
1 J. Śliwiński, M. Cieśla Zasoby wodne na świecie a produkcja żywności
4 M. Florek Funkcje i wykorzystanie wody w produkcji podstawowej i przetwórstwie żywności pochodzenia zwierzęcego
10 B. Kuczyńska, K. Puppel Elementy gospodarki wodnej w aspekcie globalnej produkcji mleka
15 M. Kamaszewski, T. Ostaszewska, D. Adamek, M. Rzepkowska, J. Śliwiński, N. Mroczek-Sosnowska, R. Kasprzak, M. Fajkowska Ryby akwariowe w badaniach naukowych
18 D. Adamek, M. Rzepkowska, T. Ostaszewska, M. Fajkowska, M. Kamaszewski, K. Marzecki Wybrane aspekty stosowania bioinżynierii w akwakulturze
20 J. Król, A. Brodziak, B. Topyła Wartość odżywcza mleka krów rasy simentalskiej z uwzględnieniem sezonu i systemu produkcji
24 Cecha zdrowotności racic uzupełni indeks PF w pierwszej kolejności – rozmawiał R. Lesiakowski
26 M. Babicz, Z. Bajda, K. Kropiwiec-Domańska, M. Szyndler-Nędza, M. Hałabis 90 lat hodowli świń puławskich na Lubelszczyźnie
29 M. Flis Dziczyzna jako źródło żywności, prawno-ekonomiczne aspekty wprowadzania na rynek
31 Nowe książki
32 Wykaz recenzentów artykułów naukowych – „Przegląd Hodowlany” rocznik 2016
32 Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” – rocznik 2016

Contents PH6/2016

Page Author Title
1 J. Śliwiński, M. Cieśla World water resources and food production
4 M. Florek Functions and use of water in basic production and processing of food of animal origin
10 B. Kuczyńska, K. Puppel Elements of water management in global milk production
15 M. Kamaszewski, T. Ostaszewska, D. Adamek, M. Rzepkowska, J. Śliwiński, N. Mroczek-Sosnowska, R. Kasprzak, M. Fajkowska Aquarium fish in scientific research
18 D. Adamek, M. Rzepkowska, T. Ostaszewska, M. Fajkowska, M. Kamaszewski, K. Marzecki Selected aspects of the use of bioengineering in aquaculture
20 J. Król, A. Brodziak, B. Topyła The nutritional value of the milk of Simmental cows in relation to the season and production system
24 Characteristics of hoof health will be the first addition to the PF (Production and Functionality) index – interview conducted by R. Lesiakowski
26 M. Babicz, Z. Bajda, K. Kropiwiec-Domańska, M. Szyndler-Nędza, M. Hałabis Ninety years of Pulawska pig breeding in the Lublin region
29 M. Flis – Game as a food source legal and economic aspects of its introduction to the market
31 New books
32 List of reviewers of scientific articles – Animal Production Review, 2016
32 Table of contents of Animal Production Review, 2016

5/2016 (wrzesień-październik)

Spis treści PH 5/2016

STR
AUTOR
TYTUŁ
1 J.O. Horbańczuk Innowacyjne kierunki badań w obszarze nauk o zwierzętach (Pełny tekst)
3 E. Sawosz Chwalibóg, M. Grodzik, M. Wierzbicki, A. Hotowy, M. Kutwin, S. Jaworski, N. Kurantowicz, B. Strojny Dylematy nanobiotechnologii (Pełny tekst)
6 E. Martyniuk Protokół z Nagoi: dostęp i dzielenie się korzyściami z wykorzystania zasobów genetycznych (Pełny tekst)
10 E. Martyniuk Nowe uregulowania prawne dotyczące dostępu do zasobów genetycznych zwierząt i ich potencjalny wpływ na prace hodowlane i badania naukowe (Pełny tekst)
14 H. Malec, A. Janowski, I. Pijarska-Bińkowska 20 lat drobiarstwa w Dębówce (Pełny tekst)
17 Rozstrzygnięcie IX edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych (Pełny tekst)
18 Rozstrzygnięcie XXXIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych (Pełny tekst)
20 T. Krychowski, A. Nowosielska, W. Jagusiak Analiza międzynarodowej genomowej oceny wartości hodowlanej buhajów (IV-2016) (Pełny tekst)
23 S. Winnicki, J.L. Jugowar, R. Kujawiak, Z. Sobek, J. Różańska-Zawieja, A. Nienartowicz-Zdrojewska Separat gnojowicy bydlęcej jako alternatywa ściółki dla krów mlecznych (Pełny tekst)
27 M. Flis, D. Gugała Wskaźniki wydajności poubojowej samców saren (Capreolus capreolus L.) na Wyżynie Lubelskiej (Pełny tekst)
30 M. Sońta, A. Rekiel Produkcja i wykorzystanie bobowatych na cele paszowe Cz. I. Produkcja bobowatych w Polsce i na świecie (Pełny tekst)
33 M. Łuczyńska, E. Wadas Preparaty aromatyczne i olejki eteryczne w żywieniu i leczeniu koni (Pełny tekst)
36 Z. Litwińczuk Konferencja naukowa „Problemy hodowli i chowu bydła mięsnego” połączona z jubileuszem 90-lecia urodzin i 70-lecia pracy zawodowej profesora Henryka Jasiorowskiego (Pełny tekst)
37 Z. Sobek, J. Różańska-Zawieja Z działalności Poznańskiego Koła PTZ (Pełny tekst)
38 R. Niżnikowski Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w kadencji 2013-2016 (Pełny tekst)

Contents PH 5/2016

PAGE
AUTHOR
TITLE
1 J.O. Horbańczuk Innovative directions of research in animal sciences
3 E. Sawosz Chwalibóg, M. Grodzik, M. Wierzbicki, A. Hotowy, M. Kutwin, S. Jaworski, N. Kurantowicz, B. Strojny Dilemmas of nanobiotechnology
6 E. Martyniuk Nagoya Protocol: access to and sharing of benefits of the use of genetic resources
10 E. Martyniuk New legislation on access to animal genetic resources and their potential impact on breeding work and scientific research
14 H. Malec, A. Janowski, I. Pijarska-Bińkowska 20 years of poultry farming in Dębówka
17 Results of the 9th edition of the competition for the best doctoral thesis in the field of Animal Science
18 Results of the 33nd edition of the competition for the best Master’s thesis in the field of Animal Science
20 T. Krychowski, A. Nowosielska, W. Jagusiak Analysis of international genomic evaluation of the breeding value of bulls (IV-2016)
23 S. Winnicki, J.L. Jugowar, R. Kujawiak, Z. Sobek, J. Różańska-Zawieja, A. Nienartowicz-Zdrojewska Dried manure solids as alternative bedding for dairy cattle
27 M. Flis, D. Gugała Carcass indicators of male roe deer (Capreolus capreolus L.) in the Lublin Upland
30 M. Sońta, A. Rekiel Production and use of legumes for fodder. Part I. Production of legumes in Poland and worldwide
33 M. Łuczyńska, E. Wadas Aromatic preparations and essential oils in nutrition and treatment of horses
36 Z. Litwińczuk Scientific conference ‘Problems in breeding and rearing of beef cattle’ combined with the 90th anniversary celebration of the career of Henryk Jasiorowski
37 Z. Sobek, J. Różańska-Zawieja From the activity of the Poznań Branch of the Polish Society of Animal Production
38 R. Niżnikowski Report on activities of the Polish Society of Animal Production during the 2013-2016 tenure

4/2016 (lipiec-sierpień)

Spis treści PH 4/2016

STR
AUTOR
TYTUŁ
1 K. Borzuta, D. Lisiak Ewolucja wartości rzeźnej trzody chlewnej w ostatnim sześćdziesięcioleciu (Pełny tekst)
6 K. Wnęk, K. Pawłowski, T. Przysucha Analiza zmian w ocenie i obrocie bydłem opasowym w Polsce w latach 2005-2014 (Pełny tekst)
9 A. Wójcik, K. Karbowska, K. Karbowska, D. Dzięgiel Chów bydła mlecznego w gospodarstwie ekologicznym (Pełny tekst)
12 T. Krychowski Tworzymy przyszłość. O celach i zamierzeniach nowo powołanego Centrum Genetycznego informuje jego dyrektor dr hab. Tomasz Strabel, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – rozmawiał R. Lesiakowski (Pełny tekst)
15 M. Brzozowski, B. Sitkowska, D. Piwczyński Modelowanie przebiegu porodu przy użyciu drzew klasyfikacyjnych (Pełny tekst)
22 E. Jodkowska, P. Sułek, K. Sabok Wstępne badania nad skutecznością treningu koni metodą Join-up w zależności od pory karmienia (Pełny tekst)
25 J. Kania-Gierdziewicz, A. Czajka-Sołek Konie iberyjskie w Polsce (Pełny tekst)
31 Z. Sobek, J. Różańska-Zawieja XII Forum Zootechniczno-Weterynaryjne. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Profesora Czesława Janickiego (Pełny tekst)

Contents PH (4/2016)

PAGE
AUTHOR
TITLE
1 K. Borzuta, D. Lisiak Evolution of the carcass value of pigs over the last six decades
6 K. Wnęk, K. Pawłowski, T. Przysucha Analysis of changes in the evaluation and trade of fattening cattle in Poland in the years 2005-2014
9 A. Wójcik, K. Karbowska, K. Karbowska, D. Dzięgiel Raising dairy cattle on an organic farm
12 T. Krychowski We are creating the future. Dr Tomasz Strabel, professor at the University of Life Sciences in Poznań and director of the newly formed Genetic Centre, talks about the centre’s objectives and plans with R. Lesiakowski
15 M. Brzozowski, B. Sitkowska, D. Piwczyński Modelling of the course of parturition using classification trees
22 E. Jodkowska, P. Sułek, K. Sabok A preliminary study on the effectiveness of Join-Up training of horses in relation to the time of feeding
25 J. Kania-Gierdziewicz, A. Czajka-Sołek Iberian horses in Poland
31 Z. Sobek, J. Różańska-Zawieja 12th Animal Production and Veterinary Forum. Unveiling of a plaque commemorating Professor Czesław Janicki

3/2016 (maj-czerwiec)

1 okładka

Spis PH 3/2016

Str Autor Tytuł
1 H. Jasiorowski Czy wolno nam godzić się na regresję roli krajowego zaplecza naukowego w rozwoju polskiego rolnictwa?
4 M. Florek, J. Barłowska, Z. Litwińczuk Mleko i mięso zwierząt przeżuwających jako źródło substancji biologicznie czynnych. Część II. Mięso
7 D. Radzio Połowa mleka pod oceną
12 M. Bryła, M. Trzcińska Ocena in vivo zdolności zapładniających plemników knura uwarunkowana składem rozcieńczalnika
14 A. Rząsa, A. Zyzak, O. Urbaniak Patogeneza zakażeń Escherichia coli u prosiąt
18 D. Lewczuk, A. Berezowski Problem osteochondrozy u koni – definicje i znaczenie hodowlane
20 P. Cholewińska, P. Nowakowski, M. Iwaszkiewicz Analiza adaptacji owiec olkuskich do nowego środowiska na podstawie tła mineralnego (Summary)
23 S. Milewski, K. Ząbek, M. Fijałkowska, T. Daszkiewicz, C. Purwin Rezultaty badań dotyczących efektów tuczu oraz jakości mięsa jagniąt żywionych kiszonkami sporządzonymi z różnych surowców roślinnych (Summary)
27 A. Gugołek, A. Jastrzębska Zastosowanie suszonych wywarów gorzelnianych (DDGS) w żywieniu królików (Pełny tekst)
29 J. Strychalski, A. Gugołek, A. Jastrzębska Psy w sporcie i rekreacji

Contents PH 3/2016

Page Author Title
1 H. Jasiorowski Can we allow the regression of the role of the national research base in the development of Polish agriculture?
4 M. Florek, J. Barłowska, Z. Litwińczuk Milk and meat of ruminants as a source of biologically active substances. Part II. Meat
7 D. Radzio Half of milk subjected to evaluation
12 M. Bryła, M. Trzcińska Analysis of in vivo fertilizing capacity of boar sperm depending on diluent composition
14 A. Rząsa, A. Zyzak, O. Urbaniak The pathogenesis of Escherichia coli infections in piglets
18 D. Lewczuk, A. Berezowski The problem of osteochondrosis – definitions and its meaning for breeding
20 P. Cholewińska, P. Nowakowski, M. Iwaszkiewicz Analysis of adaptation of Olkuska sheep to a new environment on the basis of the mineral composition of fodder
23 S. Milewski, K. Ząbek, M. Fijałkowska, T. Daszkiewicz, C. Purwin Results of research on fattening performance and meat qua-lity of lambs fed silage prepared from various plant materials (Summary)
27 A. Gugołek, A. Jastrzębska The use of distillers dried grains with solubles (DDGS) in rabbit diets
29 J. Strychalski, A. Gugołek, A. Jastrzębska Dogs in sport and recreation

2/2016 (marzec-kwiecień)

1 okładka

Spis treści PH 2/2016

Str. Autor Tytuł
1. J. Barłowska, M. Florek, Z. Litwińczuk Mleko i mięso zwierząt przeżuwających jako źródło substancji biologicznie czynnych. Część I. Mleko (Pełny tekst)
4. T. Krychowski, A. Nowosielska Analiza użytkowania nasienia buhajów w pierwszym półroczu 2015 roku
9. R. Klebaniuk, E.R. Grela, M. Bąkowski, M. Zając, M. Olcha Behawioralne następstwa nieprawidłowego żywienia bydła
14. P. Guliński, E. Salamończyk Bydło Hecka
16. H. Bernacka, M. Umerska-Błażkiewicz, E. Peter Rola owiec i kóz w kształtowaniu krajobrazu rolniczego
20. S. Milewski, K. Ząbek, Z. Antoszkiewicz, Z. Tański, J. Błażejak Walory prozdrowotne serów z mleka owczego i koziego wytworzonych w gospodarstwach Warmii i Mazur
23. J. Błażejak, S. Milewski Biologiczna rola selenu w organizmie przeżuwaczy oraz choroby spowodowane jego niedoborem
25. S. Pałka, D. Maj, J. Bieniek Odziedziczalność cech przyżyciowych, poubojowych i jakości mięsa królików
28. M. Flis Problem szkód łowieckich w aspekcie własności gruntu i prawa do polowania oraz uwarunkowań środowiskowych
30. P. Florczuk, J. Jarmuł-Pietraszczyk Wścieklizna ludzi i zwierząt – metody zapobiegania oraz wykorzystywane szczepionki

Contents 2/2016

Page Author Title
1. J. Barłowska, M. Florek, Z. Litwińczuk Milk and meat of ruminants as a source of biologically active substances. Part I. Milk
4. T. Krychowski, A. Nowosielska Analysis of the use of bull semen in the first half of 2015
9. R. Klebaniuk, E.R. Grela, M. Bąkowski, M. Zając, M. Olcha Behavioural consequences of improper diet in cattle
14. P. Guliński, E. Salamończyk Heck cattle
16. H. Bernacka, M. Umerska-Błażkiewicz, E. Peter The role of sheep and goats in shaping the agricultural landscape
20. S. Milewski, K. Ząbek, Z. Antoszkiewicz, Z. Tański, J. Błażejak Health-promoting value of sheep and goat cheeses produced on farms in Warmia-Masuria
23. J. Błażejak, S. Milewski The biological role of selenium in ruminants and diseases caused by its deficiency
25. S. Pałka, D. Maj, J. Bieniek Heritability of performance, post-slaughter, and meat quality characteristics in rabbits
28. M. Flis The problem of game damage in terms of land ownership, hunting rights and environmental determinants
30. P. Florczuk, J. Jarmuł-Pietraszczyk Rabies in humans and animals – prevention methods and vaccines

1/2016 (styczeń-luty)

I okładka

Spis treści PH 1/2016

STR AUTOR TYTUŁ
1 T. Krychowski Jak stoi genomika polska?
3 R. Klebaniuk, M. Puchala, J. Widz, E. Kowalczuk-Vasilev Ocena jakości mleka w wybranych gospodarstwach nisko- i wielkotowarowych
7 K. Szulc, E. Skrzypczak Porównanie jakości mięsa rodzimych świń ras polskich i włoskich
11 E. Sell-Kubiak Hodowla i produkcja trzody chlewnej w Holandii
15 G. Polak Wyniki rozrodu koni zimnokrwistych uczestniczących w programach ochrony zasobów genetycznych koni w latach 2008-2014 (Pełny tekst)
19 K. Łagowska, M. Bednarczyk, E. Bombik, M. Różewicz Wybrane choroby bażanta obrożnego (Phasianus colchicus) w chowie wolierowym
23 S. Mroczkowski, B. Sitkowska LXXX Zjazd Naukowy PTZ w Bydgoszczy
Sekcja Chowu i Hodowli Bydła – P. Guliński
Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej – A. Rekiel
Sekcja Chowu i Hodowli Koni – I. Janczarek
Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz – T.M. Gruszecki
Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych – J. Zawiślak, N. Święcicka
Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich – L. Drozd
31 Z. Sobek Seminarium zootechniczno-weterynaryjne w Poznaniu
32 R. Ziemiński Profesor Tadeusz Konopiński – pierwszy redaktor naczelny „Przeglądu Hodowlanego”
PAGE AUTHOR TITLE
1 T. Krychowski How does Polish genomics stand?
3 R. Klebaniuk, M. Puchala, J. Widz, E. Kowalczuk-Vasilev Evaluation of the quality of milk on selected semi-subsistence and large commercial farms (Summary)
7 K. Szulc, E. Skrzypczak Comparison of the quality of meat from native Polish and Italian pigs
11 E. Sell-Kubiak Pig breeding and production in the Netherlands
15 G. Polak Reproduction results of draught horses included in genetic resources conservation programmes for horses in the years 2008-2014 (Summary)
19 K. Łagowska, M. Bednarczyk, E. Bombik, M. Różewicz Selected diseases of the Ring-necked Pheasant in aviary breeding
23 S. Mroczkowski, B. Sitkowska 80th Scientific Convention of the Polish Society Animal Production in Bydgoszcz
Section of Cattle Management and Breeding – P. Guliński
Section of Pig Management and Breeding – A. Rekiel
Section of Horse Management and Breeding – I. Janczarek
Section of Sheep and Goat Management and Breeding – T.M. Gruszecki
Section of Management and Breeding of Fur Animals – J. Zawiślak, N. Święcicka
Section of Management and Breeding of Pets and Wild Animals – L. Drozd
31 Z. Sobek Animal production and veterinary seminar in Poznań
32 R. Ziemiński Professor Tadeusz Konopiński – the first editor-in-chief of Animal Production Review

6/2015 (listopad-grudzień)

1okładka

Spis treści PH 6/2015

STR AUTOR TYTUŁ
1. K. Tereszkiewicz, P. Molenda Transport i ubój zwierząt – prawda i stereotypy z perspektywy społeczno-kulturowej (Pełny tekst)
4. D. Polasik, A. Terman Analiza autentyczności produktów pochodzenia zwierzęcego z wykorzystaniem testów DNA
8. E. Krzęcio-Nieczyporuk, K. Antosik Spożycie wybranych produktów pochodzenia zwierzęcego a zachorowalność na choroby cywilizacyjne
12. M. Skibniewski, E. Skibniewska, T. Kośla, M. Kołnierzak Wpływ wybranych metali na proces nowotworzenia u zwierząt towarzyszących człowiekowi
14. M. Grodzik, E. Sawosz, S. Jaworski, M. Wierzbicki, B. Strojny, A. Hotowy, K. Urbańska, M. Kutwin, K. Włodyga, N. Kurantowicz Badania genetyczne i personalizacja terapii w leczeniu glejaków
17. M. Mleczko Zwierzęta doświadczalne i laboratoryjne z pomocą człowiekowi
21. P. Dudko, K. Nazar, A. Junkuszew Rola procesu metylacji DNA – praktyczne zastosowania oraz możliwe kierunki badań
23. T. Krychowski, A. Nowosielska Wyniki sierpniowej wyceny wartości hodowlanej buhajów HF
26. M. Trzcińska, M. Bryła Substytuty roślinne białka zwierzęcego w kriokonserwacji nasienia knura
28. D. Kowalska Mikotoksyny w paszach – zagrożenie dla królików
30. M. Łuczyńska, K. Maciejko Wykorzystanie laseroterapii w leczeniu schorzeń dermatologicznych koni
33. R. Niżnikowski, T. Szwaczkowski Innowacje w produkcji zwierzęcej: od idei do praktyki. LXVI Kongres Europejskiej Federacji Zootechnicznej, Warszawa, 31 sierpnia – 4 września 2015
36. Wykaz recenzentów artykułów naukowych – „Przegląd Hodowlany” rocznik 2015
36. Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” – rocznik 2015

Contents 6/2015

Page Author Title
1. K. Tereszkiewicz, P. Molenda Transport and slaughter of animals – truth and stereotypes from a social and cultural perspective
4. D. Polasik, A. Terman Analysis of the authenticity of products of animal origin using DNA tests
8. E. Krzęcio-Nieczyporuk, K. Antosik onsumption of selected products of animal origin and incidence of diseases of civilization
12. M. Skibniewski, E. Skibniewska, T. Kośla, M. Kołnierzak The effect of selected metals on the neoplastic process in companion animals
14. M. Grodzik, E. Sawosz, S. Jaworski, M. Wierzbicki, B. Strojny, A. Hotowy, K. Urbańska, M. Kutwin, K. Włodyga, N. Kurantowicz Genetic testing and personalization of therapy in treatment of gliomas
17. M. Mleczko Experimental and laboratory animals helping man
21. P. Dudko, K. Nazar, A. Junkuszew The role of the DNA methylation process – practical applications and possible directions of research
23. T. Krychowski, A. Nowosielska Results of the August evaluation of the breeding value of Holstein-Friesian bulls
26. M. Trzcińska, M. Bryła Substitution of animal protein with plant proteins in cryopreservation of boar semen (Summary)
28. D. Kowalska Mycotoxins in feed – a danger to rabbits
30. M. Łuczyńska, K. Maciejko The use of laser treatment in dermatological conditions in horses (Summary)
33. R. Niżnikowski, T. Szwaczkowski Innovation in livestock production: from ideas to practice. The 66th Annual Meeting of European Federation of Animal Science (EAAP), Warsaw, 31 August – 4 September 2015
36. List of reviewers of scientific articles – Animal Production Review, 2015
36. Table of contents of Animal Production Review, 2015

5/2015 (wrzesień-październik)

1okładka6

Spis treści PH 5/2015

Str Autor Tytuł
1 W. Migdał Sterowanie jakością produktów pochodzenia zwierzęcego
9 A. Parzonko, H. Runowski Rozwój produkcji zwierzęcej w świetle aktualnych uwarunkowań (Pełny tekst)
13 Rozstrzygnięcie VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych
14 Rozstrzygnięcie XXXII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych
15 D. Dzierżanowska-Góryń, A. Boruta, M. Brzozowski Ochrona produktów rolnych
18 T. Krychowski, A. Nowosielska, W. Jagusiak Analiza międzynarodowej genomowej oceny wartości hodowlanej buhajów
20 H. Jasiorowski Głos w dyskusji. Nie o wołowinę tu chodzi, a o właściwe finansowanie badań naukowych (Pełny tekst)
22 J. Barłowska, Z. Litwińczuk Znaczenie bawołów w produkcji mleka i mięsa
25 B. Szostak, A. Stasiak, M. Gonet Poubojowa ocena narządów rozrodczych loch – cenne źródło informacji o problemach rozrodczych na fermie świń
27 Z. Jaworski, E. Jastrzębska, A. Górecka-Bruzda, K. Wolińska Długość życia i reprodukcji klaczy koników polskich z rezerwatu PAN w Popielnie (Pełny tekst)
30 H. Bernacka, N. Święcicka Warunki utrzymania królików w różnych systemach chowu
32 W. Kapelański Odszedł Profesor Bronisław Rak (1933-2015)

Contents PH 5/2015

Page Author Title
1 W. Migdał Management of the quality of products of animal origin (Summary)
9 A. Parzonko, H. Runowski The development of livestock production in the light of current conditions (Summary)
13 Results of the 8th edition of the competition for the best doctoral thesis in the field of Animal Science
14 Results of the 32nd edition of the competition for the best Master’s thesis in the field of Animal Science
15 D. Dzierżanowska-Góryń, A. Boruta, M. Brzozowski Protection of agricultural products
18 T. Krychowski, A. Nowosielska, W. Jagusiak Analysis of international genome evaluation of the breeding value of bulls
20 H. Jasiorowski A voice in the discussion. It’s not about beef, but about proper financing of scientific research
22 J. Barłowska, Z. Litwińczuk The role of buffalo in milk and meat production
25 B. Szostak, A. Stasiak, M. Gonet Post-slaughter evaluation of the reproductive organs of sows – a valuable source of information on reproductive problems on pig farms
27 Z. Jaworski, E. Jastrzębska, A. Górecka-Bruzda, K. Wolińska Length of life and reproduction in Polish Konik mares from the PAN reserve in Popielno (Summary)
30 H. Bernacka, N. Święcicka Rabbit housing conditions in different farming systems
32 W. Kapelański Professor Bronisław Rak has died (1933-2015)

4/2015 (lipiec-sierpień)

I okładka

Spis treści PH 4/2015

Str Autor Tytuł
1 I. Szczerbal, D. Mróz, M. Świtoński Monoalleliczna ekspresja genów – ważny mechanizm wpływający na zmienność cech
3 Z. Litwińczuk, J. Barłowska Populacja bydła mlecznego w Polsce i jej przydatność dla mleczarstwa (Pełny tekst)
10 M. Uciński Razem można wszystko
11 J. Wierzbicki Głos w dyskusji. Himalaje postępu… cd. w odpowiedzi Panu Profesorowi Wajdzie (Pełny tekst)
13 J. Wierzbicki Głos w dyskusji. Himalaje postępu… cd. w odpowiedzi Panu Profesorowi Jasiorowskiemu (Pełny tekst)
15 A. Rekiel, J. Więcek, M. Sońta Naukowe i praktyczne aspekty optymalizacji urodzeniowej masy ciała prosiąt
17 S. Milewski Rezultaty kompleksowych badań dotyczących stosowania suszonych drożdży piwowarskich Saccharomyces cerevisiae w żywieniu owiec
21 T.M. Gruszecki, M. Pięta Nauka dla owczarstwa Lubelszczyzny
24 K. Roman Podstawowe zasady higieny i profilaktyki chowu królików
26 M. Smugała, R. Pikuła Ocena rodzaju szkód wyrządzonych przez koniki polskie na terenach leśnych
28 J. Wojtaś, M. Karpiński, M. Goleman, P. Czyżowski, K. Tajchman Analiza pracy psów ratowniczych na podstawie wyników egzaminów
30 E. Jastrzębska, K. Wolińska Rola zoofizjoterapii w profilaktyce i leczeniu zwierząt
32 Z. Sobek Z działalności Poznańskiego Koła PTZ

Contents PH 4/2015

Page Author Title
1 I. Szczerbal, D. Mróz, M. Świtoński Monoallelic gene expression – an important mechanism affecting variability of traits
3 Z. Litwińczuk, J. Barłowska The dairy cattle population in Poland and its suitability for dairy production
10 M. Uciński Together anything is possible
11 J. Wierzbicki A voice in the discussion. Monumental progress… cont. in reply to Professor Wajda
13 J. Wierzbicki A voice in the discussion. Monumental progress… cont. in reply to Professor Jasiorowski
15 A. Rekiel, J. Więcek, M. Sońta Scientific and practical aspects of optimization of the birth weight of piglets
17 S. Milewski The results of a comprehensive study on the use of dried brewer's yeast Saccharomyces cerevisiae in feeding sheep (Summary)
21 T.M. Gruszecki, M. Pięta Science in support of sheep breeding in the Lublin region
24 K. Roman Basic principles of hygiene and prophylaxis in rabbit farming
26 M. Smugała, R. Pikuła Assessment of damage caused by Polish konik horses in forested areas (Summary)
28 J. Wojtaś, M. Karpiński, M. Goleman, P. Czyżowski, K. Tajchman Analysis of the work of rescue dogs based on examination results (Summary)
30 E. Jastrzębska, K. Wolińska The role of animal physiotherapy in prophylaxis and treatment
32 Z. Sobek Activities of the Poznań Branch of the Polish Society of Animal Production

3/2015 (maj-czerwiec)

1 okladka-1

Spis treści PH 3/2015

Str Autor Tytuł
1 M. Kolenda, E. Grochowska, S. Mroczkowski Znaczenie zmienności genu miostatyny w hodowli bydła i owiec
3 P. Kożańska-Małkiewicz, D. Piwczyński, A. Czajkowska Tendencje rozwojowe masy ciała 56-dniowych jagniąt wybranych ras w Polsce (Pełny tekst)
6 E. Januś, R. Polski, D. Borkowska Zależność wydajności krów od ich kondycji określanej przed porodem i na początku laktacji
9 P. Brzozowski, H. Grodzki, K. Karney Hodowla bydła i produkcja mleka w Nowej Zelandii
12 Z. Urny Zwalczanie chorób wirusowych bydła typu IBR/IPV oraz BVD-MD
13 S. Wajda Głos w dyskusji. Himalaje postępu… cd. (Pełny tekst)
16 H. Jasiorowski Głos w dyskusji. Himalaje inteligencji i sprytu, ale ile nas to kosztuje i dokąd doprowadzi? (Pełny tekst)
18 H. Jasiorowski W odpowiedzi prof. Zenonowi Nogalskiemu (Pełny tekst)
18 B. Gajda, B. Szczęśniak-Fabiańczyk, I. Mandryk, K. Poniedziałek-Kempny, F. Ryszka, B. Dolińska, L. Leszczyńska, Z. Smorąg Produkcja i zastosowanie preparatu Biolactin w odchowie prosiąt
21 T. Hikawczuk, A. Szuba-Trznadel, A. Wiliczkiewicz Polisacharydy nieskrobiowe w żywieniu kurcząt brojlerów i prosiąt
23 R. Niżnikowski, Ż. Szymańska, S. Majdański, Ł. Głuchowski, M. Ślęzak, M. Świątek Kozy kazimierzowskie – rodzima rasa Doliny Środkowej Wisły (Pełny tekst)
24 S. Pałka, D. Maj, O. Derewicka, K. Kozioł, M. Kmiecik, Ł. Migdał, J. Bieniek Zachowania eksploracyjne królików w teście otwartego pola
27 B. Zajdel, K. Kucharska, B. Madras-Majewska, J. Gąbka, Z. Kamiński, D. Kucharski Pasożytnicza i towarzysząca fauna gniazd murarki ogrodowej
29 J. Różańska-Zawieja, Z. Sobek XI Forum Zootechniczno-Weterynaryjne
31 S. Mroczkowski O przyszłość polskiego zootechnika

Contents PH 3/2015

Page Author Title
1 M. Kolenda, E. Grochowska, S. Mroczkowski The significance of variability in the myostatin gene in cattle and sheep breeding
3 P. Kożańska-Małkiewicz, D. Piwczyński, A. Czajkowska Trends in body weight development of 56-day-old lambs of selected breeds in Poland (Summary)
6 E. Januś, R. Polski, D. Borkowska Dependence of the productivity of cows on their body condition before parturition and at the start of lactation (Summary)
9 P. Brzozowski, H. Grodzki, K. Karney Cattle raising and milk production in New Zealand
12 Z. Urny Combating IBR/IPV and BVD-MD viral diseases in cattle
13 S. Wajda A voice in the discussion. Monumental progress…cont.
16 H. Jasiorowski A voice in the discussion. Monumental intelligence and cunning, but how much is it costing us and where will it lead?
18 H. Jasiorowski In reply to Prof. Zenon Nogalski
18 B. Gajda, B. Szczęśniak-Fabiańczyk, I. Mandryk, K. Poniedziałek-Kempny, F. Ryszka, B. Dolińska, L. Leszczyńska, Z. Smorąg Production and application of Biolactin in piglet rearing (Summary)
21 T. Hikawczuk, A. Szuba-Trznadel, A. Wiliczkiewicz Non-starch polysaccharides in the diet of broiler chickens and piglets
23 R. Niżnikowski, Ż. Szymańska, S. Majdański, Ł. Głuchowski, M. Ślęzak, M. Świątek Kazimierzowska goats – a native breed of the Middle Vistula River Valley
24 S. Pałka, D. Maj, O. Derewicka, K. Kozioł, M. Kmiecik, Ł. Migdał, J. Bieniek Exploratory behaviour of rabbits in an open field test (Summary)
27 B. Zajdel, K. Kucharska, B. Madras-Majewska, J. Gąbka, Z. Kamiński, D. Kucharski Parasitic and accompanying fauna of mason bee nests
29 J. Różańska-Zawieja, Z. Sobek 11th Animal Production and Veterinary Forum
31 S. Mroczkowski On the future of Polish animal production

2/2015 (marzec-kwiecień)

1 okladka. png

Spis treści PH 2/2015

Str Autor Tytuł
1. E. Ptak, A. Barć, W. Jagusiak Rozwój metod oceny wartości hodowlanej zwierząt na przykładzie bydła mlecznego w ujęciu retrospektywnym
3. A. Filistowicz Inbred w doskonalonych i chronionych populacjach zwierząt gospodarskich (Pełny tekst)
7. S. Kamiński Wykorzystanie markerów SNP w hodowli bydła
8. T. Szwaczkowski Genetyczne doskonalenie drobiu – sukces i co dalej?
11. T. Krychowski Wyniki grudniowej wyceny wartości hodowlanej buhajów HF
14. P. Guliński, K. Młynek, E. Salamończyk Jak długo śpią krowy mleczne?
16. J. Wierzbicki Głos w dyskusji. Himalaje postępu… (Pełny tekst)
22. Z. Nogalski Głos w dyskusji (Pełny tekst)
24. Z. Litwińczuk Profesor Marian Budzyński doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
25. J. Makulska Tytuł Profesora Honorowego UP we Wrocławiu dla profesora Jana Szarka
27. A. Jarczyk, R. Jędryczko, E. Bancewicz, M. Kaczyński Mikotoksyny i grzyby w ziarnie zbóż i paszach dla trzody chlewnej w Polsce
32. M. Książek, J. Gruszczyńska, B. Grzegrzółka Entropium u psa domowego
34. S. Mroczkowski, A. Frieske, B. Sitkowska, E. Grochowska, D. Piwczyński Prawne aspekty humanitarnej ochrony zwierząt
37. J. Korczyński, G. Gacek Mikroskopia świetlna

Contents PH 2/2015

Page Author Title
1. E. Ptak, A. Barć, W. Jagusiak Development of methods for evaluating the breeding value of animals – the example of dairy cattle in retrospective
3. A. Filistowicz Inbreeding in improved and protected livestock populations
7. S. Kamiński The use of SNP markers in cattle breeding
8. T. Szwaczkowski Genetic improvement of poultry – success, and what next?
11. T. Krychowski Results of December appraisal of the breeding value of HF bulls
14. P. Guliński, K. Młynek, E. Salamończyk How long do dairy cows sleep?
16. J. Wierzbicki A voice in the discussion. Monumental progress…
22. Z. Nogalski A voice in the discussion
24. Z. Litwińczuk The title of doctor honoris causa of the University of Life Sciences in Lublin awarded to Professor Marian Budzyński
25. J. Makulska The title of Honorary Professor of the Wroclaw University of Environmental and Life Sciences awarded to Professor Jan Szarek
27. A. Jarczyk, R. Jędryczko, E. Bancewicz, M. Kaczyński Mycotoxins and moulds in grain and pig fodder in Poland Summary
32. M. Książek, J. Gruszczyńska, B. Grzegrzółka Entropion in the domestic dog
34. S. Mroczkowski, A. Frieske, B. Sitkowska, E. Grochowska, D. Piwczyński Legal aspects of humanitarian animal protection
37. J. Korczyński, G. Gacek Light microscopy

1/2015 (styczeń-luty)

Spis treści PH 1/2015

Str Autor Tytuł
1. M. Gołębiewski, A. Kądrowska, A. Wójcik, K. Wnęk, J. Slósarz, M. Kunowska-Slósarz, T. Nałęcz-Tarwacka Wykorzystanie krzyżowania międzyrasowego w doskonaleniu genetycznym bydła mlecznego (Pełny tekst)
5. E. Pawlina, M. Kaliciak, A. Wyrostek Długość użytkowania i przyczyny brakowania krów mlecznych w Polsce
7. B. Cioch, E. Czerniawska-Piątkowska Nowa jednostka chorobowa przeżuwaczy w Europie
9. H. Jasiorowski Głos w dyskusji (Pełny tekst)
11. Nowe książki
13. K. Tereszkiewicz, K. Choroszy Wpływ obrotu przedubojowego na dobrostan tuczników i jakość wieprzowiny
17. M. Hejdysz, A. Rutkowski Aktualne problemy żywienia zwierząt monogastrycznych – podaż pasz wysokobiałkowych i białkowe bezpieczeństwo kraju
21. Nowe książki
21. J. Bennewicz, T. Barczak, L. Matuszewska Stan pszczelarstwa w powiecie pilskim na tle kraju
23. M. Mazur, Z. Antoszkiewicz Stres oksydacyjny u zwierząt gospodarskich
27. E. Bombik LXXIX Zjazd Naukowy PTZ w Siedlcach
P. Guliński Sekcja Chowu i Hodowli Bydła
A. Rekiel Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej
T.M. Gruszecki Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz
D. Lewczuk Sekcja Chowu i Hodowli Koni
S. Socha Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych
L. Drozd Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich

Contents PH 1/2015

Page Author Title
1. M. Gołębiewski, A. Kądrowska, A. Wójcik, K. Wnęk, J. Slósarz, M. Kunowska-Slósarz, T. Nałęcz-Tarwacka The use of crossbreeding between breeds in genetic improvement of dairy cattle
5. E. Pawlina, M. Kaliciak, A. Wyrostek Length of productive life of dairy cows in Poland and reasons for their culling Summary
7. B. Cioch, E. Czerniawska-Piątkowska A new disease entity in ruminants in Europe
9. H. Jasiorowski A voice in the discussion
11. New books
13. K. Tereszkiewicz, K. Choroszy The effect of pre-slaughter handling on the welfare of fattening pigs and on pork quality
17. M. Hejdysz, A. Rutkowski Current problems in monogastric animal nutrition – supply of high-protein feeds and the protein security of the country
21. New books
21. J. Bennewicz, T. Barczak, L. Matuszewska The state of beekeeping in Piła Country with respect to the entire country Summary
23. M. Mazur, Z. Antoszkiewicz Oxidative stress in farm animals
27. E. Bombik 79th Scientific Convention of the Polish Society of Animal Production in Siedlce
P. Guliński Section of Cattle Management and Breeding
A. Rekiel Section of Pig Management and Breeding
T.M. Gruszecki Section of Sheep and Goat Management and Breeding
D. Lewczuk Section of Horse Management and Breeding
S. Socha Section of Management and Breeding of Fur Animals
L. Drozd Section of Management and Breeding of Pets and Wild Animals

6/2014 (listopad-grudzień)

1

Spis treści PH nr 6/2014

Str. Autor Tytuł
1. Z. Litwińczuk, H. Grodzki Stan hodowli i chowu bydła w Polsce oraz czynniki warunkujące rozwój tego sektora (Pełny tekst)
5. T. Krychowski Analiza wyników genomowej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy PHF
7. M. Waśkowicz, D. Piwczyński, B. Sitkowska, J. Aerts Efektywność stosowania robotów udojowych w wybranych krajach UE i USA
9. S. Winnicki, J.L. Jugowar, Z. Sobek Przebieg adaptacji krów do doju robotem
13. D. Choromańska, A. Brzozowska, J. Oprządek Wpływ kolejnej laktacji na aktywność ruchową krów mlecznych
15. Z. Litwińczuk, T. Szulc Głos w dyskusji (Pełny tekst)
17. Ł. Wodas, M. Maćkowski Wpływ mutacji w genie DMRT3 na chody koni
18. K. Czyż, N.M. Seghir, B. Patkowska-Sokoła, T. Szulc, Z. Dobrzański, R. Bodkowski Biologiczne i technologiczne cechy mleka wielbłądziego
20. S. Milewski Promocja produktów pozyskiwanych od owiec i kóz
23. M. Babicz, M. Pastwa Możliwości wykorzystania nutrigenetyki i nutrigenomiki w produkcji zwierzęcej
24. M. Ożgo, P. Robak, A. Dratwa-Chałupnik, A. Lepczyński Proteomika w badaniach na zwierzętach – osiągnięcia i oczekiwania
26. M. Wierzbicki Modele zwierzęce w badaniach medycznych, biologicznych i zootechnicznych
28. M. Batorska, M. Michalczuk Użytkowanie, eksploatacja – granice produkcyjności trzody chlewnej i drobiu
31. K. Klimaszewski, B. Popczyk Zwierzęta synantropijne na przykładzie chiropterofauny Warszawy
33. K. Fiszdon, A. Boruta Problem bezdomności zwierząt
36. A. Boruta, M. Sienkiewicz, M. Brzozowski Problemy behawioralne psów adoptowanych ze schroniska
39. T.M. Gruszecki, G. Różycka XXVIII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie
40. Wykaz recenzentów artykułów naukowych – „Przegląd Hodowlany” rocznik 2014
40. Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” rocznik 2014

Contents PH nr 6/2014

Page Author Title
1. Z. Litwińczuk, H. Grodzki The state of cattle breeding and raising in Poland and factors determining the development of this sector
5. T. Krychowski Analysis of the results of a genomic evaluation of the breeding value of Polish Holstein-Friesian bulls
7. M. Waśkowicz, D. Piwczyński, B. Sitkowska, J. Aerts The efficiency of the use of robotic milking systems in selected countries of the EU and U.S. (Summary)
9. S. Winnicki, J.L. Jugowar, Z. Sobek Adaptation of cows to an automatic milking system (Summary)
13. D. Choromańska, A. Brzozowska, J. Oprządek The effect of lactation number on motor activity in dairy cows (Summary)
15. A voice in the discussion Z. Litwińczuk, T. Szulc
17. Ł. Wodas, M. Maćkowski The effect of a mutation in the gene DMRT3 on horse gaits
18. K. Czyż, N.M. Seghir, B. Patkowska-Sokoła, T. Szulc, Z. Dobrzański, R. Bodkowski Biological and technological traits of camel milk
20. S. Milewski Promotion of products obtained from sheep and goats
23. M. Babicz, M. Pastwa Possibilities for the use of nutrigenetics and nutrigenomics in animal production
24. M. Ożgo, P. Robak, A. Dratwa-Chałupnik, A. Lepczyński Proteomics in research on animals – achievements and expectations
26. M. Wierzbicki Animal models in medical, biological and animal production research
28. M. Batorska, M. Michalczuk Use and exploitation – the boundaries of swine and poultry production
31. K. Klimaszewski, B. Popczyk The Chiroptera of Warsaw as an example of synanthropic animals (Summary)
33. K. Fiszdon, A. Boruta The problem of animal homelessness
36. A. Boruta, M. Sienkiewicz, M. Brzozowski Behavioural problems in dogs adopted from shelters (Summary)
39. T.M. Gruszecki, G. Różycka The 28th Exhibition of Farm Animals and Agricultural Equipment in Sitno
40. List of reviewers of scientific articles – Animal Production Review, 2014
40. Table of contents of Animal Production Review, 2014

5/2014 (wrzesień-październik)

okladka

Spis treści PH 5/2014

Str. Autor Tytuł
1 M. Cassandro Ekstensywna produkcja zwierzęca i jej wartość dodana w łańcuchach produkcyjnych i środowiskowych: studia nad bydłem mlecznym
4 Ł. Majkowski, R. Morawski Stado bydła mlecznego – nauka i technika w moim gospodarstwie
6 Rozstrzygnięcie VII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych
7 Rozstrzygnięcie XXXI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych
8 I. Szczerbal, D. Mróz, M. Świtoński Jak polimorfizmy DNA w sekwencjach intronowych wpływają na fenotyp?
10 A. Rekiel, B. Królewska Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu u zwierząt – syndrom IUGR
13 Nowe książki
14 A. Siekierska Krowy na nowo ułożone
19 K. Wnęk, M. Gołębiewski, T. Przysucha System oceny obiektywnej tusz wołowych
21 A. Wierzbicka, J. Wierzbicki Głos w dyskusji (Pełny tekst)
34 J. Mróz, M. Kunowska-Slósarz, A. Łojek Ciąża bliźniacza u klaczy – zysk czy ryzyko?
36 A. Wierzchoś-Hilczer, P. Gogol Kriokonserwacja nasienia królika – problemy i nowe strategie
38 E.R. Grela, K. Pietrzak, S. Pecka, S. Sobolewska, W. Krasucki Ostropest plamisty w żywieniu zwierząt
41 H. Bernacka, M. Nowacka, J. Zawiślak Zachowania wilka szarego w niewoli (Pełny tekst)
46 S. Mroczkowski Potrzeba budowania strategii
48 Z. Sobek Działalność Poznańskiego Koła PTZ

Contents PH 5/2014

Page Author Title
1 M. Cassandro Extensive animal production and its added value in production and environmental chains: a dairy cattle study Summary
2 Ł. Majkowski, R. Morawski A dairy cattle herd – science and technology on my farm
3 Conclusion of the 7th edition of the competition for the best doctoral thesis in the field of animal husbandry
4 I. Szczerbal, D. Mróz, M. Świtoński How does DNA polymorphism in intron sequences affect phenotype?
5 A. Rekiel, B. Królewska Intrauterine growth restriction in animals – the IUGR syndrome
6 New books
7 A. Siekierska Re-ordering of cows
8 K. Wnęk, M. Gołębiewski, T. Przysucha A system for objective evaluation of beef carcasses
9 A. Wierzbicka, J. Wierzbicki A voice in the discussion
10 J. Mróz, M. Kunowska-Slósarz, A. Łojek Twin pregnancy in mares – gain or risk?
11 A. Wierzchoś-Hilczer, P. Gogol Cryopreservation of rabbit semen – problems and new strategies
12 E.R. Grela, K. Pietrzak, S. Pecka, S. Sobolewska, W. Krasucki Milk thistle in animal nutrition Summary
13 H. Bernacka, M. Nowacka, J. Zawiślak Grey wolf behaviour in captivity Summary
14 S. Mroczkowski The need for strategy building
15 Z. Sobek The activity of the Poznań Branch of the Polish Society of Animal Production

4/2014 (lipiec-sierpień)

1 okladka pdf

Spis treści PH 4/2014

Str. Autor Tytuł
1 S. Mroczkowski, A. Frieske, E. Grochowska, D. Piwczyński, B. Sitkowska Ubój rytualny w świetle prawa II RP (Pełny tekst)
3 M. Graczyk, T. Szwaczkowski Proporcja płci potomstwa
5 K. Poniedziałek-Kempny Rola prolaktyny w rozrodzie zwierząt
8 J. Mróz, M. Kunowska-Slósarz Ciąża bliźniacza u krów – zysk czy ryzyko?
11 D. Radzio Długowieczność krów coraz bardziej w cenie
14 Z. Litwińczuk, T. Szulc Co nowego wnoszą badania realizowane w ramach projektu „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody”? (Pełny tekst)
15 J. Szczechowiak, A. Cieślak, M. Szumacher-Strabel Przemiany tłuszczowców w żwaczu
17 B. Matysiak, E. Jacyno, M. Kawęcka, A. Kołodziej-Skalska Wpływ ekstraktu ziołowego na produkcyjność loch w okresie ciąży i laktacji
19 M. Smugała, R. Pikuła Pionierskie badania nad wykorzystaniem telemetrii do obserwacji migracji stada koników polskich
22 Nowe książki
22 E. Jastrzębska, K. Wolińska, Z. Jaworski, D. Jauering Zioła w leczeniu koni
25 E. Czerniawska-Piątkowska, M. Grudziński Porożogenne komórki macierzyste MIC-1 – rewolucja w medycynie regeneracyjnej
27 M. Mazurkiewicz, J. Gruszczyńska, K. Siewruk Kardiomiopatia przerostowa u kota domowego
30 M. Petrynka, K. Olczak, C. Klocek Zachowania agresywne zwierząt
32 Z. Sobek, K. Szulc Z działalności Poznańskiego Koła PTZ – X Forum Zootechniczno-Weterynaryjne

Contents PH 4/2014

Page Author Title
1 S. Mroczkowski, A. Frieske, E. Grochowska, D. Piwczyński, B. Sitkowska Ritual slaughter under the law of the Second Polish Republic
3 M. Graczyk, T. Szwaczkowski Sex ratio of progeny
5 K. Poniedziałek-Kempny The role of prolactin in animal reproduction
8 J. Mróz, M. Kunowska-Slósarz Twin pregnancy in cows – gain or risk?
11 D. Radzio Longevity in cows is increasingly valued
14 Z. Litwińczuk, T. Szulc What new contributions are made by the research carried out under the project “Optimization of beef production in Poland according to the strategy “from the fork to the farm”?
15 J. Szczechowiak, A. Cieślak, M. Szumacher-Strabel Lipid metabolism in the rumen
17 B. Matysiak, E. Jacyno, M. Kawęcka, A. Kołodziej-Skalska The effect of herbal extracts on the productivity of sows during pregnancy and lactation (Summary)
19 M. Smugała, R. Pikuła Pioneering research into the use of telemetry to follow the migration of a Polish Konik horse herd (Summary)
22 New books
22 E. Jastrzębska, K. Wolińska, Z. Jaworski, D. Jauering Herbs in treatment of horses
25 E. Czerniawska-Piątkowska, M. Grudziński MIC-1 antlerogenic stem cells – a revolution in regenerative medicine
27 M. Mazurkiewicz, J. Gruszczyńska, K. Siewruk Hypertrophic cardiomyopathy in the domestic cat
30 M. Petrynka, K. Olczak, C. Klocek Agressive behaviour in animals
32 Z. Sobek, K. Szulc From the activity of the Poznań Branch of the Polish Society of Animal Production – 10th Animal Production and Veterinary Forum

3/2014 (maj-czerwiec)

Okładka 3/2014

Spis treści PH 3/2014

Str. Autor Tytuł
1 W. Piasecka-Olech Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie (Pełny tekst)
2 M. Balcerak, M. Gołębiewski, J. Slósarz, M. Kunowska-Slósarz, D. Śmigielska Zmiany efektywności ekonomicznej w gospodarstwach objętych programem „Zdrowa Krowa”
5 B. Kuczyńska, M. Gołębiewski, T. Nałęcz-Tarwacka, K. Puppel, Ł. Chmielewski, A. Wójcik, A. Budziński, A. Kapusta, M. Czub Ocena kondycji i stanu zdrowotnego krów mlecznych w okresie zasuszenia i pierwszej fazy laktacji
7 M. Batorska, J. Więcek, A. Rekiel, J. Kulisiewicz, G. Tokarska Zastosowanie dodatku selenu w mieszankach pełnoporcjowych dla tuczników – wyniki produkcyjne, wartość rzeźna tusz i jakość mięsa
10 Ż. Zdanowska-Sąsiadek, M. Michalczuk, K. Damaziak, A. Siennicka, J. Niemiec Wpływ pochodzenia i warunków utrzymania na wyniki produkcyjne kurcząt rzeźnych
12 J. Łojek, A. Łojek, J. Bartosik Badania Zakładu Hodowli Koni SGGW nad konikami polskimi utrzymywanymi w warunkach hodowli rezerwatowej w Biebrzańskim Parku Narodowym
14 A. Radzik-Rant, R. Niżnikowski, W. Rant, G. Czub, M. Ślęzak, M. Świątek Wykorzystanie potencjału biologicznego i genetycznego owiec w pozyskiwaniu produktów wzbogacających dietę człowieka
16 M. Brzozowski, R. Głogowski, D. Dzierżanowska-Góryń, A. Boruta, K. Hołda Badania nad wykorzystaniem dodatków paszowych w żywieniu młodych królików
18 E. Michalska, W. Olech Zachowanie różnorodności genetycznej w populacjach o kontrolowanym rozrodzie
20 T. Kaleta Wzbogacenia środowiskowe a dobrostan zwierząt dzikich w ogrodach zoologicznych
22 K. Fiszdon, A. Rygiel, W. Olech, A. Boruta Psy i ludzie – oblicza trudnych relacji
24 W. Świderek, K. Fiszdon, K. Góral-Radziszewska, G. Sokołowski Wpływ przeciwstawnej selekcji w 21. dniu w kierunku masy ciała na wybrane cechy u myszy laboratoryjnych
26 J. Gruszczyńska, B. Grzegrzółka Poszukiwania i identyfikacja QTL u przepiórki japońskiej (Coturnix japonica)
29 E.M. Skibniewska, M. Skibniewski, I. Jesion, T. Kośla Miedź – znaczący mikroelement dla zwierząt
31 W. Strużyński, K. Śliwińska Znaczenie raków w Polsce i konieczność ich ochrony
33 J. Jarmuł-Pietraszczyk, K. Kucharska Eisenia fetida (Sav. 1826) – bioindykator środowiska rolniczego i antropogenicznego
34 K. Kucharska, D. Kucharski, E. Pezowicz, J. Jarmuł-Pietraszczyk, B. Zajdel Pająki i ich pasożyty – problemy w hodowli terrarystycznej
37 T. Niemiec, M. Makarski, A. Łozicki, L. Sokół, E. Sawosz Dodatki paszowe jako modyfikatory metabolizmu oksydoredukcyjnego i odporności zwierząt
39 A. Łozicki, M. Dymnicka, E. Arkuszewska, G. Halik Bioocena mięsa wołowego i mleka krów pod kątem wartości funkcjonalnej w badaniach na zwierzętach modelowych
41 E. Sawosz Chwalibóg, M. Grodzik, M. Wierzbicki, A. Hotowy, M. Kutwin, S. Jaworski, B. Strojny, N. Kurantowicz Nanocząstki – molekuły sygnalne i transporterowe w badaniach biologicznych
44 I. Kosieradzka, M. Matusiewicz Zamierzone i nieprzewidywalne efekty transgenezy roślin GM2
47 M. Rzepkowska, D. Adamek, T. Ostaszewska, M.Ł. Roszko Problem występowania osobników interseksualnych u ryb jesiotrowatych
49 B. Madras-Majewska, Z. Jasiński, B. Zajdel, J. Gąbka, M. Ochnio, W. Petryka, Z. Kamiński, J. Ścięgosz Zawartość wybranych pierwiastków toksycznych w produktach pszczelich

Contents PH 3/2014

Str. Autor Tytuł
1 W. Piasecka-Olech Faculty of Animal Science SGGW in Warsaw
2 M. Balcerak, M. Gołębiewski, J. Slósarz, M. Kunowska-Slósarz, D. Śmigielska Changes in the economic efficiency of farms covered by the programme ‘Healthy Cow’ Summary
5 B. Kuczyńska, M. Gołębiewski, T. Nałęcz-Tarwacka, K. Puppel, Ł. Chmielewski, A. Wójcik, A. Budziński, A. Kapusta, M. Czub Evaluation of the body condition and health status of dairy cows during the dry period and the initial period of lactation Summary
7 M. Batorska, J. Więcek, A. Rekiel, J. Kulisiewicz, G. Tokarska The use of selenium supplements in feed mixtures for fattening pigs – produ-ction results, carcass quality and meat quality Summary
10 Ż. Zdanowska-Sąsiadek, M. Michalczuk, K. Damaziak, A. Siennicka, J. Niemiec Effect of genotype and rearing system on performance of chickens Summary
12 J. Łojek, A. Łojek, J. Bartosik Research conducted by the WULS Division of Horse Breeding on Polish Konik horses kept in a reserve in Biebrza National Park Summary
14 A. Radzik-Rant, R. Niżnikowski, W. Rant, G. Czub, M. Ślęzak, M. Świątek Exploitation of the biological and genetic potential of sheep to obtain products enriching the human diet Summary
16 M. Brzozowski, R. Głogowski, D. Dzierżanowska-Góryń, A. Boruta, K. Hołda Evaluation of feed additives in the feeding of young rabbits Summary
18 E. Michalska, W. Olech The preservation of genetic variability in populations with controlled mating Summary
20 T. Kaleta Environmental enrichment and animal welfare at zoological gardens Summary
22 K. Fiszdon, A. Rygiel, W. Olech, A. Boruta Dogs and humans – two faces of the relationship Summary
24 W. Świderek, K. Fiszdon, K. Góral-Radziszewska, G. Sokołowski Effect of divergent selection for body weight on 21th day to some features of the laboratory mice Summary
26 J. Gruszczyńska, B. Grzegrzółka Finding and identifying QTLs in Japanese quail (Coturnix japonica) Summary
29 E.M. Skibniewska, M. Skibniewski, I. Jesion, T. Kośla Copper – an important trace element for animals Summary
31 W. Strużyński, K. Śliwińska The importance of crayfish in Poland and the need to protect them Summary
33 J. Jarmuł-Pietraszczyk, K. Kucharska Eisenia fetida (Sav. 1826) – a bioindicator of the agricultural and anthropogenic environment Summary
34 K. Kucharska, D. Kucharski, E. Pezowicz, J. Jarmuł-Pietraszczyk, B. Zajdel Spiders and their parasites – problems in captive breeding Summary
37 T. Niemiec, M. Makarski, A. Łozicki, L. Sokół, E. Sawosz Feed additives as modifiers of redox metabolism and immunity in animals Summary
39 A. Łozicki, M. Dymnicka, E. Arkuszewska, G. Halik Bioevaluation of the functional value of beef and cow milk in experiments conducted on model animals Summary
41 E. Sawosz Chwalibóg, M. Grodzik, M. Wierzbicki, A. Hotowy, M. Kutwin, S. Jaworski, B. Strojny, N. Kurantowicz Nanoparticles – functional and drug delivery molecules in biological investigations Summary
44 I. Kosieradzka, M. Matusiewicz Intended and unpredictable effects of transgenesis of second-generation genetically modified plants Summary
47 M. Rzepkowska, D. Adamek, T. Ostaszewska, M.Ł. Roszko Aspects of the occurrence of intersex individuals in sturgeon populations Summary
49 B. Madras-Majewska, Z. Jasiński, B. Zajdel, J. Gąbka, M. Ochnio, W. Petryka, Z. Kamiński, J. Ścięgosz Content of selected toxic elements in bee products Summary

2/2014 (marzec-kwiecień)

1 okladka pdf

Spis treści PH 2/2014

Str. Autor Tytuł
1 B. Prusak, I. Głażewska, B. Gralak Nierekombinujące markery DNA jako nowe narzędzia analiz w hodowli zwierząt (cz. 2) (Pełny tekst)
3 K. Bilik Wpływ zróżnicowanych dawek TMR na jakość mleka krów rasy phf i wytwarzanych z niego produktów
6 R. Klebaniuk, E. Kowalczuk-Vasilev, G. Rocki Wskaźniki hematologiczne krwi krów żywionych dawkami z udziałem gliceryny
9 B. Niwińska, M. Andrzejewski Selen – niezbędny pierwiastek w żywieniu bydła
11 E. Otoliński, J. Szarek Degresja w pogłowiu i postępy w koncentracji chowu bydła w Polsce południowej
15 B. Gubała, W. Jagusiak, T. Krychowski Polska hodowla w świecie INTERBULL
17 M. Sobczyńska, T. Blicharski Alternatywne metody szacowania wartości hodowlanej długowieczności loch
20 E. Sell-Kubiak, T. Szwaczkowski Czy grupowe utrzymanie loch prośnych ma wpływ na ich potomstwo?
22 B. Szostak Ocena intensywności wykorzystania rozpłodowego loch rasy puławskiej w regionie lubelskim
24 J. Łojek, M. Łojek, A. Łojek Praktyka treningu wyścigowego koni pełnej krwi angielskiej na torze służewieckim w Warszawie
28 M. Dmoch, B. Trawińska, H. Bogusław Znaczenie ziół w profilaktyce chorób zwierząt
30 H. Jasiorowski O służebnej roli badań dla praktyki oraz o problemie ich cytowania
32 A. Frieske, B. Sitkowska, D. Piwczyński, S. Mroczkowski Rytualny ubój zwierząt

Contents PH 2/2014

Str. Autor Tytuł
1 B. Prusak, I. Głażewska, B. Gralak Non-recombining DNA markers as new tools for analyses in animal breeding (Part 2)
3 K. Bilik The effect of different TMR rations on the quality of milk and milk products from Polish Holstein-Friesian cows Summary
6 R. Klebaniuk, E. Kowalczuk-Vasilev, G. Rocki Haematological parameters of the blood of cows fed diets containing glycerin Summary
9 B. Niwińska, M. Andrzejewski Selenium – an essential element in cattle feeding
11 E. Otoliński, J. Szarek Decrease in cattle population and progress in cattle herd size in southern Poland
15 B. Gubała, W. Jagusiak, T. Krychowski Polish breeding in the world of INTERBULL
17 M. Sobczyńska, T. Blicharski Alternative methods for estimating longevity in sows as a breeding value
20 E. Sell-Kubiak, T. Szwaczkowski Does group housing of pregnant sows affect their offspring?
22 B. Szostak Evaluation of the reproductive performance of Puławska pigs reared in the Lublin region Summary
24 J. Łojek, M. Łojek, A. Łojek Thoroughbred race training practices at the Służewiec Racetrack in Warsaw Summary
28 M. Dmoch, B. Trawińska, H. Bogusław The role of herbs in prevention of animal diseases Summary
30 H. Jasiorowski On the usefulness of research studies for practice and the problem of their citation
32 A. Frieske, B. Sitkowska, D. Piwczyński, S. Mroczkowski Ritual slaughter of animals

1/2014 (styczeń-luty)

okladka_1_2014

Spis treści PH 1/2014

Str. Autor Tytuł
1 B. Prusak, I. Głażewska, B. Gralak Nierekombinujące markery DNA jako nowe narzędzia analiz w hodowli zwierząt (cz. 1) (Pełny tekst)
3 P. Wójcik Hodowla bydła mlecznego rasy polskiej czarno-białej i polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej w gospodarstwie ekologicznym w ZD IZ-PIB Chorzelów
7 D. Radzio Swiadectwo najwyższej jakości usług PFHBiPM
8 P. Łapińska, R. Winarski, Z. Nogalski, P. Pogorzelska-Przybyłek Przyżyciowe metody oceny wartości rzeźnej bydła *
9 M. Momot, J. Pogorzelska Enzootyczna białaczka bydła
11 N. Koperska, Z. Litwińczuk Znaczenie rodzimych ras bydła w agroturystyce
14 R. Niżnikowski, K. Głowacz, E. Strzelec, G. Czub, M. Ślęzak, M. Świątek Wpływ procesów domestykacyjnych na frekwencję niektórych alleli i genotypów owiec. Cz. 2. Gen czynnika insulinopodobnego 1 (IGF1) i gen kodujący brązowe umaszczenie (TYRP1)
17 S. Milewski Charakterystyka i znaczenie owiec kamienieckich w świetle wyników badań naukowych
20 A. Augustyniak, P. Nawrotek Probiotyki w żywieniu zwierząt hodowlanych – zastosowanie, działanie, zagrożenia
22 Nowe książki
23 J. Makulska, J. Szarek LXXVIII Zjazd Naukowy PTZ w Krakowie
P. Guliński Sekcja Chowu i Hodowli Bydła
A. Rekiel Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej
T.M. Gruszecki Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz
D. Lewczuk Sekcja Chowu i Hodowli Koni
O. Szeleszczuk Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych
L. Drozd Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Amatorskich i Dzikich
28 Z. Litwińczuk Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w kadencji 2010-2013
32 S. Mroczkowski Profesor Janusz Załuska kończy 100 lat
33 T. Szwaczkowski Jak przygotowywać prace do druku?

Contents PH 1/2014

Str. Autor Tytuł
1 B. Prusak, I. Głażewska, B. Gralak Non-recombining DNA markers as new tools for analyses in animal breeding (Part 1)
3 P. Wójcik Breeding of dairy Polish Black-and-White and Polish HF cattle in organic farm of Experimental Station of the State Research Institute of Animal Production (IZ-PIB) in Chorzelów
7 D. Radzio Certificate of the highest quality services, rendered by Polish Federation of Cattle Breeders and Milk Producers (PFHBiPM)
8 P. Łapińska, R. Winarski, Z. Nogalski, P. Pogorzelska-Przybyłek Lifetime methods for evaluation of slaughter value of cattle *
9 M. Momot, J. Pogorzelska Enzootic bovine leucosis
11 N. Koperska, Z. Litwińczuk Importance of native cattle breeds in agrotourism (Summary)
14 R. Niżnikowski, K. Głowacz, E. Strzelec, G. Czub, M. Ślęzak, M. Świątek Effect of domestication processes on frequency of certain alleles and genotypes of ewes. Part 2. Gene of insulin like growth factor 1 (IGF1) and brown coat-coding (TYRP1) (Summary)
17 S. Milewski Characteristics and role of Kamieniecka sheep in the light of the results of scientific studies
20 A. Augustyniak, P. Nawrotek Probiotics in nutrition of breeding animals – application, effect and threats
22 New books
23 J. Makulska, J. Szarek LXXVIII Scientific Meeting of Polish Society of Animal Production in Krakow
P. Guliński Section of Cattle Management and Breeding
A. Rekiel Section of Pig Management and Breeding
T.M. Gruszecki Section of Sheep and Goat Management and Breeding
D. Lewczuk Section of Horse Management and Breeding
O. Szeleszczuk Section of Fur Animals’ Management and Breeding
L. Drozd Section of Pet and Wild Animals’ Management and Breeding
28 Z. Litwińczuk Report from activities of Polish Society of Animal Production during 2010-2013 tenure
32 S. Mroczkowski 100th Anniversary of Professor Janusz Załuska
33 T. Szwaczkowski How to prepare the article for printing?

* Publikacja została opracowana w ramach Projektu i zawiera wyniki Realizacji Projektu Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG.01.03.01.-00-204/09).image1

Biuro Projektu Nowoursynowska 159c, SGGW w Warszawie,02-776 Warszawa, budynek 32 pok. A109, www.prooptibeef.pl, e-mail:biuro@prooptibeef.pl

6/2013 (listopad-grudzień)

1-okladka-pdf-724x1024

Spis treści PH 6/2013

Str. Autorzy Tytuł
1 M. Babicz, Z. Bajda, T. Blicharski, J.T. Buczyński, P. Luciński, M. Szyndler-Nędza, M. Różycki, E. Skrzypczak, K. Szulc Aktualne problemy w hodowli świń ras zachowawczych w Polsce (Pełny tekst)
3 A. Mucha, K. Ropka-Molik, D. Polasik, A. Terman Markery genetyczne a użytkowość rozpłodowa świń
5 M. Gębska, A. Malak-Rawlikowska, E. Majewski, A. Rekiel Ekonomiczne aspekty podnoszenia dobrostanu w tuczu trzody chlewnej
7 T. Niemiec, E. Sawosz, M. Grodzik, B. Wojtaszczyk, A. Łozicki, W. Strużyński Od komórki do produkcji zwierzęcej – badania i perspektywy zastosowania nanocząstek srebra
10 A. Hammermeister, T. Blicharski, A. Warda System PQS nowoczesnym rozwiązaniem dla producenta, przetwórcy i konsumenta
12 G. Michalska, J. Nowachowicz, T. Bucek, P.D. Wasilewski, M. Kmiecik Spożycie artykułów żywnościowych z udziałem mięsa i jego przetworów
14 D. Śmigielska Polskie mleczarstwo na tle Unii Europejskiej
15 S. Winnicki, J.L. Jugowar, Ł. Namyślak, G. Notecki Systemy utrzymania krów w Wielkopolsce – stan obecny i perspektywy
18 R. Niżnikowski, K. Głowacz, E. Strzelec, G. Czub, M. Ślęzak, M. Świątek Wpływ procesów domestykacyjnych na frekwencję niektórych alleli i genotypów owiec. Cz. I. Gen białka prionowego (PRNP) i gen kazeiny α-s1 (CSN1S1)
22 Nowe książki
22 M. Jasińska, K. Skryplonek Mleko klaczy, jego właściwości i wykorzystanie
25 T. Bombik, E. Bombik, B. Biesiada-Drzazga Dobrostan zwierząt w aspekcie kryteriów i metod oceny
27 D. Piwczyński, M. Kolenda, B. Sitkowska, A. Czajkowska Zastosowanie technik data mining w zootechnice
31 H. Frąckowiak, K. Kowalczyk XIV Krajowa Wystawa Koników Polskich TARPANIADA 2013
32 Nowe władze Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
32 Wykaz recenzentów artykułów naukowych – „Przegląd Hodowlany” rocznik 2013
32 Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” – rocznik 2013

Contents PH 6/2013

Str. Autor Tytuł
1 M. Babicz, Z. Bajda, T. Blicharski, J.T. Buczyński, P. Luciński, M. Szyndler-Nędza, M. Różycki, E. Skrzypczak, K. Szulc The current problems in breeding of pigs of preservative races in Poland
3 A. Mucha, K. Ropka-Molik, D. Polasik, A. Terman Genetic markers and reproduction performance of pigs
5 M. Gębska, A. Malak-Rawlikowska, E. Majewski, A. Rekiel Economic aspects of enhancing animal welfare standards in fatteners’ production (Summary)
7 T. Niemiec, M. Szmidt, E. Sawosz, M. Grodzik, A. Łozicki, W. Strużyński From a cell to animal production – the studies and perspectives for the application of silver nanoparticles
10 A. Hammermeister, T. Blicharski, A. Warda PQS system as a modern solution for producer, procesor and consumer
12 G. Michalska, J. Nowachowicz, T. Bucek, P.D. Wasilewski, M. Kmiecik Consumption of ford products with participation of meat and its products
14 D. Śmigielska Polish dairying in the light of the European Union
15 S. Winnicki, J.L. Jugowar, Ł. Namyślak, G. Notecki Housing systems for dairy cattle in Wielkopolska region – current status and prospects (Summary)
18 R. Niżnikowski, K. Głowacz, E. Strzelec, G. Czub, M. Ślęzak, M. Świątek Effect of domestication processes on frequency of certain alelles and genotypes of ewes. Part I. Gene of prion protein (PRNP) and α-s1 casein (CSN1S1)
22 New books
22 M. Jasińska, K. Skryplonek Mares’milk, its properties and uses
25 T. Bombik, E. Bombik, B. Biesiada-Drzazga Animal welfare in terms of evaluation criteria and methods (Summary)
27 D. Piwczyński, M. Kolenda, B. Sitkowska, A. Czajkowska Application of data mining techniques in animal husbandry (Summary)
31 H. Frąckowiak, K. Kowalczyk The XIVth TARPANIADA 2013
32 New management of the Polish Society of Animal Production
32 List of scientific papers’ reviewers – „Animal Production Review” 2013 annual set
32 Table of contents of the „Animal Production Review” – 2013 annual set

5/2013 (wrzesień-październik)

Spis treści PH 5/2013

Str. Autorzy Tytuł
1. H. Runowski Kierunki zmian w produkcji zwierzęcej w kontekście zrównoważonego rozwoju rolnictwa (Pełny tekst)
5. E. Martyniuk, J. Krupiński Krajowa strategia zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich oraz plan działań na rzecz tych zasobów
8. T.M. Gruszecki Zwierzęta gospodarskie funkcjonalnym elementem środowiska przyrodniczego
10. H. Jasiorowski Niektóre wyzwania stojące przed krajowymi programami badań zootechnicznych
13. Rozstrzygnięcie VI edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych
14. Rozstrzygnięcie XXX edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych
15. J. Pogorzelska Laudacja z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. zw. dr hab. Zygmuntowi Litwińczukowi
17. Z. Litwińczuk Zwierzęta w życiu człowieka
19. M. Kuczaj, P. Panek, E. Dzierżanowska, T. Orlański Jakość i skład chemiczny mleka krów utrzymywanych w różnych typach obór
21. Nowe książki
22. D. Radzio Krowa dobrze znana
23. A. Rekiel, J. Więcek, M. Batorska, J. Kulisiewicz Wpływ masy ciała prosiąt przy urodzeniu na wartość rzeźną tuczników i jakość wieprzowiny
25. S. Kondracki, D. Banaszewska, D. Kowalewski, K. Gajek, T. Prawica Znaczenie inseminacji zwierząt jako potencjalnego rynku pracy dla absolwentów studiów zootechnicznych
28. K. Walkowiak Uczenie się psów
29. K. Hołda, R. Głogowski, S. Berwid-Wójtowicz Wymagania dotyczące etykietowania karm pełnoporcjowych dla psów i kotów
30. A. Frieske, B. Kowaliszyn, S. Mroczkowski Legalne uśmiercanie zwierząt
33. Profesor zw. dr hab. n. wet. Antoni J. Furowicz – wspomnienie Pracownicy Katedry Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej ZUT w Szczecinie

Contents PH 5/2013

Str. Autor Tytuł
1 H. Runowski Directions of changes in animal production in the context of sustainable development of agriculture
5 E. Martyniuk, J. Krupiński National strategy of sustainable utilization and protection of genetic resources of farm animals and plant of acting in favour of these resources
8 T.M. Gruszecki Farm animals as a functional element of natural environment (Summary)
10 H. Jasiorowski Certain challenges in front of our national zootechnical research programs
13 nd. Results of the 6th edition of the Competition for the best Ph.D. thesis on animal species
14 nd. Results of the 30th edition of the Competition for the best M.Sc. thesis on animal species
15 J. Pogorzeliska Laudation on the occasion of rendering a title of doctor honoris causa of the Warmia and Mazury University in Olsztyn to Professor Dr hab. Zygmunt Litwińczuk
17 Z. Litwińczuk Animals in life of man
19 M. Kuczaj, P. Panek, E. Dzierżanowska, T. Orlański Quality and chemical composition of milk of cows maintained in various types of cowsheds (Summary)
21 nd. New books
22 D. Radzio A cow, being well known
23 A. Rekiel, J. Więcek, M. Batorska, J. Kulisiewicz Effect of body weight of piglets at birth on slaughter value of fatteners and pork quality
25 S. Kondracki, D. Banaszewska, D. Kowalewski, K. Gajek, T. Prawica Importance of animal insemination as a potential labour market for graduates of animal science studies
28 K. Walkowiak Learning of dogs
29 K. Hołda, R. Głogowski, S. Berwid-Wójtowicz Requirements concerning labeling of full-ration feeds for dogs and cats
30 A. Frieske, B. Kowaliszyn, S. Mroczkowski Anaesthetizing of animals in accordance with legal rules
33 Prof. Dr hab. of veterinary sciences Antoni J. Furowicz reminiscences

4/2013 (lipiec-sierpień)

Spis treści PH 4/2013

Str. Autorzy Tytuł
1 I. Szczerbal, B. Budaj, M. Świtoński Czego dowiedzieliśmy się o świni po zsekwencjonowaniu jej genomu?
3 T. Nałęcz-Tarwacka, B. Dembińska Wpływ wybranych czynników na liczbę komórek somatycznych w mleku krów wysokomlecznych
5 A. Siekierska Lista 100 najlepszych krów w Polsce
9 M. Wieczorek-Dąbrowska, P. Wójcik, E. Malinowski Znaczenie siary krów oraz czynniki warunkujące jej jakość
11 A. Rekiel, J. Więcek, J. Kulisiewicz, M. Batorska Wybrane czynniki wpływające na masę ciała prosiąt przy urodzeniu i jej związek z cechami wzrostu młodych świń
14 E. Fiedorowicz, W. Sobotka Poekstrakcyjna śruta sojowa a alternatywne źródła białka roślinnego dla trzody chlewnej
17 D. Kowalska Wykorzystanie w żywieniu królików produktów ubocznych powstających przy produkcji biopaliw (Pełny tekst)
21 H. Bernacka, P. Niedźwiecki, D. Kasperska, E. Peter Zachowanie owiec rasy wrzosówka na murawach kserotermicznych
24 Ł. Majka, M. Zabłocka Nosemoza – wciąż groźna choroba pszczoły miodnej
26 M. Borucka, B. Ślaska Ryś euroazjatycki – od biologii gatunku do genetyki molekularnej
30 M. Szwarc, W. Będkowski, A. Kupczyk Biogazownia rolnicza – czy to się opłaca?
33 R. Skrzypek Wspomnienie o Śp. Prof. zw. dr hab. Antonim Kaczmarku

Contents PH 4/2013

Str. Autorzy Tytuł
1 I. Szczerbal, B. Budaj, M. Świtoński What information about pigs have we got after sequencing of its genome?
3 T. Nałęcz-Tarwacka, B. Dembińska The influence of some factors on somatic cell count in milk of high yielding cows (Summary)
5 A. Siekierska List of the best 100 cows in Poland
9 M. Wieczorek-Dąbrowska, P. Wójcik, E. Malinowski The role of cow colostrum and the factors, determining its quality
11 A. Rekiel, J. Więcek, J. Kulisiewicz, M. Batorska The selected factors, affecting the body weight of piglets and its relationships with growth traits of the young pigs
14 E. Fiedorowicz, W. Sobotka Extraction soy meal and alternative sources of vegetal protein for nutrition of pigs
17 D. Kowalska Possibility of applying byproducts from biofuels’ production in rabbit nutrition (Summary)
21 H. Bernacka, P. Niedźwiecki, D. Kasperska, E. Peter The behavior of breed sheep Wrzosówka on the xerothermic grasslands (Summary)
24 Ł. Majka, M. Zabłocka Nosemosis – still dangerous disease of honey-producing bees
26 M. Borucka, B. Ślaska Eurasian lynx – from biology of the species to molecular genetics
30 M. Szwarc, W. Będkowski, A. Kupczyk Biogas production in agriculture – is it a profitable undertaking? (Summary)
33 R. Skrzypek Posthumous tribute to Prof. Dr hab. Antoni Kaczmarek

3/2013 (maj-czerwiec)

Spis treści PH 3/2013

Str. Autorzy Tytuł
1 Z. Litwińczuk, E.R. Grela Od Wydziału Zootechnicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej do Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
4 B. Ślaska, M. Surdyka, S. Nisztuk, K. Plewka Zaburzenia genomu mitochondrialnego w nowotworach człowieka i psa (Pełny tekst)
6 M. Gryzińska, D. Szewczuk, E. Błaszczak, G. Jeżewska-Witkowska Wybrane parametry walidacji zestawu AmpFl STR MiniFilerTM wykorzystywanego w genetyce sądowej
8 M. Babicz, E.R. Grela Nutrigenomika w hodowli świń
9 Z. Litwińczuk, W. Teter, W. Chabuz, P. Stanek, P. Żółkiewski Efektywność produkcji mleka w gospodarstwach rodzinnych południowo-wschodniej Polski
12 J. Barłowska, J. Król, A. Brodziak, A. Wolanciuk, A. Litwińczuk, M. Kędzierska-Matysek, R. Pastuszka, B. Topyła Wartość odżywcza i przydatność technologiczna mleka krowiego i koziego z uwzględnieniem sezonu produkcji
15 M. Florek, Z. Litwińczuk, A. Litwińczuk, P. Skałecki, P. Domaradzki, M. Ryszkowska-Siwko Wartość rzeźna cieląt mlecznych i 6-8-miesięcznych odsadków ras mięsnych
18 T.M. Gruszecki, A. Junkuszew, M. Pięta, A. Szymanowska, W. Bojar, M. Frydrych, M. Greguła-Kania, K. Patkowski, M. Szymanowski, K. Wiercińska Wartość rzeźna jagniąt z chowu masowego w województwie lubelskim
19 A. Stasiak, P. Kamyk-Kamieński, M. Babicz, A. Kasprzyk, J. Lechowski Płodność i behawior płciowy loszek mieszańców rasy puławskiej i wielkiej białej polskiej żywionych mieszankami z udziałem owsa nagoziarnistego
21 E.R. Grela, R. Klebaniuk, M. Kwiecień, K. Pietrzak Fitobiotyki w produkcji zwierzęcej
25 A. Lipiec, R.K. Pisarski Żywienie drobiu: rzepak czy soja?
27 A. Stachurska, R. Kolstrung, I. Janczarek, K. Strzelec Ocena pokrojowych, biomechanicznych, psychicznych i fizjologicznych cech koni
29 J. Kamieniak, L. Sołtys Ocena behawioralna i użytkowa kuców felińskich
34 G. Jeżewska-Witkowska, I. Rozempolska-Rucińska, B. Ślaska, K. Kasperek, A. Jakubczak, B. Horecka, S. Nisztuk Czy hodowlane zwierzęta futerkowe różnią się od dziko żyjącej norki, lisa pospolitego i jenota? – wstępne wyniki badań
36 L. Tymczyna, A. Chmielowiec-Korzeniowska, A. Drabik, Ł. Krzosek Zanieczyszczenia mikrobiologiczne powietrza zakładów utylizujących odpady pochodzenia zwierzęcego
38 D. Radzio Wyniki oceny mlecznej krów w 2012 roku

Contents PH 3/2013

Str. Autorzy Tytuł
1 Z. Litwińczuk, E.R. Grela The way from Faculty of Animal Sciences of the Maria Curie-Skłodowska University to Faculty of Biology and Animal Breeding of the University of Life Sciences in Lublin
4 B. Ślaska, M. Surdyka, S. Nisztuk, K. Plewka Disorders of the mitochondrial genome in human and canine tumors (Summary)
6 M. Gryzińska, D. Szewczuk, E. Błaszczak, G. Jeżewska-Witkowska Selected parameters of validation of AmpFl STR MiniFilerTM kit used in forensic genetics (Summary)
8 M. Babicz, E.R. Grela Nutrigenomics in pig production
9 Z. Litwińczuk, W. Teter, W. Chabuz, P. Stanek, P. Żółkiewski Efficiency of milk production on family farms in the south-eastern Poland (Summary)
12 J. Barłowska, J. Król, A. Brodziak, A. Wolanciuk, A. Litwińczuk, M. Kędzierska-Matysek, R. Pastuszka, B. Topyła Nutritional value and technological suitability of cow and goat milk with regard to production season (Summary)
15 M. Florek, Z. Litwińczuk, A. Litwińczuk, P. Skałecki, P. Domaradzki, M. Ryszkowska-Siwko Slaughter value of dairy calves and beef sucklers aged 6-8 months (Summary)
18 T.M. Gruszecki, A. Junkuszew, M. Pięta, A. Szymanowska, W. Bojar, M. Frydrych, M. Greguła-Kania, K. Patkowski, M. Szymanowski, K. Wiercińska Slaughter value of lambs from commercial flock in Lublin Province (Summary)
19 A. Stasiak, P. Kamyk-Kamieński, M. Babicz, A. Kasprzyk, J. Lechowski Fertility and sexual behaviour of the crossbred Pulawska x Polish Large White gilts, as fed with the mixtures with the participation of naked oats (Summary)
21 E.R. Grela, R. Klebaniuk, M. Kwiecień, K. Pietrzak Phytobiotics in animal production (Summary)
25 A. Lipiec, R.K. Pisarski Poultry nutrition: rapeseed vs. soybean (Summary)
27 A. Stachurska, R. Kolstrung, I. Janczarek, K. Strzelec Assessment of conformation, biomechanical, psychical and physiological traits in horses (Summary)
29 J. Kamieniak, L. Sołtys Behaviour and performance assessment in Felin Pony (Summary)
34 G. Jeżewska-Witkowska, I. Rozempolska-Rucińska, B. Ślaska, K. Kasperek, A. Jakubczak, B. Horecka, S. Nisztuk Do breeding fur animals differ from wild living mink, red fox and raccoon dog? – preliminary results of the studies (Summary)
36 L. Tymczyna, A. Chmielowiec-Korzeniowska, A. Drabik, Ł. Krzosek Microbiological air contamination in animal-origin waste processing plants (Summary)
38 D. Radzio The results of cow milk performance evaluation in 2012

2/2013 (marzec-kwiecień)

Spis treści PH 2/2013

Str. Autorzy Tytuł
1 G. Michalska, M. Kmiecik Tendencje występujące w produkcji i obrocie wieprzowiny
3 D. Knecht, S. Środoń Determinanty opłacalności chowu trzody chlewnej w 2012 roku
6 A. Rekiel, J. Kulisiewicz, J. Więcek, M. Batorska Płodność loch a problem macicznego ograniczenia wzrostu (IUGR) i stłoczenia macicznego (IUC)
9 A. Siekierska Sto najlepszych krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej
13 D. Piątek Hodowla bydła w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Dębołęce
15 S. Małażewska, E. Gajos Dobrostan bydła mlecznego w ocenie hodowców
18 A. Majewska-Pinda, S. Kinal, Z. Zaik Suszone wywary gorzelniane w dawkach pokarmowych dla przeżuwaczy a emisja azotu i fosforu do środowiska
20 D. Piwczyński, A. Czajkowska, A. Zalewska Zmiany cech reprodukcyjnych wybranych ras plennych owiec w Polsce w latach 1997-2010 (Pełny tekst)
23 Nowe książki
24 K. Andraszek, J. Żebrowska, A. Danielewicz, M. Gryzińska Genetyczne uwarunkowania sprawności fizycznej koni
27 D. Lewczuk Najnowsze trendy badawcze w „końskich" naukach zootechnicznych w Europie – EAAP 2012
29 J. Cilulko, P. Janiszewski, M. Bogdaszewski, E. Szczygielska Praktyczne zastosowanie termowizji u zwierząt. Cz. 2. Jeleniowate
31 J. Śliwiński, M. Cieśla Antropogeniczne przyczyny i skutki zmian w populacjach ryb wędrownych
33 Z. Litwińczuk W pierwszą rocznicę śmierci Profesora Ryszarda Stenzla

Contents PH 2/2013 (marzec-kwiecień)

Str. Autorzy Tytuł
1 G. Michalska, M. Kmiecik The tendencies, occurring in production and sale of pork
3 D. Knecht, S. Środoń Determinants of profitability of pig management in 2010
6 A. Rekiel, J. Kulisiewicz, J. Więcek, M. Batorska Fertility of sows and the problem of intrauterine growth retardation (IUGR) and intrauterine crowding (IUC)
9 A. Siekierska 100 best Holstein-Friesian cows of Polish variety
13 D. Piątek Cattle breeding in Pedigree Breeding Centre in Dębołęka
15 S. Małażewska, E. Gajos Dairy cattle welfare in farmers’ opinions (Summary)
18 A. Majewska-Pinda, S. Kinal, Z. Zaik Dried distillers grains with solubles in ruminants’ rations and emission of nitrogen and phosphorus into the environment (Summary)
20 D. Piwczyński, A. Czajkowska, A. Zalewska Changes in reproductive traits of the selected prolific breeds of sheep in Poland in the years 1997-2010 (Summary)
23 New books
24 K. Andraszek, J. Żebrowska, A. Danielewicz, M. Gryzińska Genetic determinants of physical fitness of horses
27 D. Lewczuk The newest research trends in „equine” animal sciences in Europe – EAAP 2012
29 J. Cilulko, P. Janiszewski, M. Bogdaszewski, E. Szczygielska Practical application of thermovision in animals. Part 2. Cervidae
31 J. Śliwiński, M. Cieśla Anthropogenic causes and consequences of changes in populations of migrating fishes
33 Z. Litwińczuk The first anniversary of death of Professor Ryszard Stenzel

1/2013 (styczeń-luty)

Spis treści PH 1/2013

Str. Autorzy Tytuł
1 S. Mroczkowski, A. Frieske, B. Sitkowska Refleksje nad stosunkiem człowieka do zwierząt gospodarskich
3 T. Krychowski Selekcja genomowa bliżej hodowców
4 D. Knecht, K. Duziński Nowe kierunki w inseminacji trzody chlewnej
6 M. Trzcińska, M. Bryła Nowe związki osłaniające i antyoksydanty w kriokonserwacji nasienia knura – wstępne wyniki badań
9 M. Kawęcka, A. Sosnowska, E. Jacyno, A. Kołodziej, B. Matysiak, M. Kamyczek Wpływ dodatku witamin E i C w żywieniu loch na ich użytkowość i odchów prosiąt
12 M. Czubaszek, M. Szostek, E. Wójcik Staropolski kapłon na współczesnym stole
16 J. Cilulko, P. Janiszewski Praktyczne zastosowanie termowizji u zwierząt. Cz. 1. Zwierzęta hodowlane
17 M. Sobczyńska Analiza przeżycia w badaniach zootechnicznych
20 B. Ślaska, M. Surdyka, A. Śmiech, D. Różańska, M. Budzyński, P. Różański, K. Plewka Pies pacjentem onkologicznym? Fakty
24 M. Adamski LXXVII Zjazd Naukowy PTZ we Wrocławiu; Sekcja Chowu i Hodowli Bydła – P. Guliński; Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej – A. Pietruszka; Sekcja Chowu i Hodowli Koni – D. Lewczuk; Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz – C. Lipecka; Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Amatorskich i Dzikich – L. Drozd; Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych – M. Janczak
29 T. Szwaczkowski Krajowe czasopisma zootechniczne z listy filadelfijskiej (Pełen tekst)
31 H. Bernacka, N. Siwek Koza w tradycji i kulturze

Contents 1/2013

Str. Autorzy Tytuł
1 S. Mroczkowski, A. Frieske, B. Sitkowska Considerations concerning attitude of man in relation to farm animals
3 T. Krychowski Genome selection approaching the breeders
4 D. Knecht, K. Duziński New direction in pig insemination
6 M. Trzcińska, M. Bryła New protectants and antioxidants in cryopreservation of boar semen – preliminary results of the studies (Summary)
9 M. Kawęcka, A. Sosnowska, E. Jacyno, A. Kołodziej, B. Matysiak, M. Kamyczek Effect of dietary vitamin E and C supplementation on performance of sows and piglets (Summary)
12 M. Czubaszek, M. Szostek, E. Wójcik Old Polish capon on contemporary table
16 J. Cilulko, P. Janiszewski Practical application of thermovision in animals. Part 1. Breeding animals
17 M. Sobczyńska Analysis of survival, as conducted in animal science studies
20 B. Ślaska, M. Surdyka, A. Śmiech, D. Różańska, M. Budzyński, P. Różański, K. Plewka Dog as a patient of oncological clinics? Presentation of facts.
24 LXXVIII Scientific Meeting of Polish Society of Animal Production in Wrocław Section of Cattle Management and Breeding – P. Guliński; Section of Pig Management and Breeding – A. Pietruszka; Section of Horse Management and Breeding – D. Lewczuk; Section of Sheep and Goat Management and Breeding – C. Lipecka; Section of Pet and Wild Animals’ Management and Breeding – L. Drozd; Section of Fur Animals’ Management and Breeding – M. Janczak
29 T. Szwaczkowski Polish zootechnical journals from ISI Master Journal List
31 H. Bernacka, N. Siwek Goat in tradition and culture

Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” – rocznik 2012

Autor Tytuł Str. Nr
Bryła M., Trzcińska M. Wpływ antyoksydantów na wartość biologiczną przechowywanego w temperaturach dodatnich nasienia knura 11-14 1
Chabuz W., Sawicka-Zugaj W., Topczewska E. Wyniki oceny buhajów białogrzbietych na podstawie produkcyjności córek (Pełny tekst) 6-8 5-6
Czerniawska-Piątkowska E., Chociłowicz E., Szewczuk M., Rzewucka-Wójcik E. Kwasy tłuszczowe zawarte w mleku oraz ich znaczenie dla organizmu człowieka 23-25 5-6
Damaziak K., Michalczuk M. Różnice w zachowaniu indyków Big-6 i prymitywnych w warunkach chowu półintensywnego 20-22 3-4
Dzierżanowska-Góryń D. 55 lat hodowli szynszyli w Polsce 27-29 3-4
Fiedorowicz G. Wpływ standardów technologicznych na dobrostan i produkcyjność krów mlecznych (Pełny tekst) 1-5 1
Fiedorowicz G., Wardal W.J. Obora wolnostanowiskowa dla krów mlecznych z automatyzacją zabiegów technologicznych 9-11 3-4
Flis M. Efektywność wsiedleń bażantów z hodowli wolierowych na Wyżynie Lubelskiej 23-25 10-12
Gryzińska M., Andraszek K., Strachecka A., Jocek G. Metylacja DNA w regulacji ekspresji genów 2-5 2
Gryzińska M., Andraszek K., Strachecka A., Jocek G. Wpływ metylacji DNA na kancerogenezę 1-3 3-4
Gryzińska M., Andraszek K., Strachecka A., Błaszczak E. 3-6 5-6
Haska A., Gruszczyńska J., Siewruk K. Dysplazja stawów biodrowych u psa domowego (Canis familiaris). Cz. 2. Badania genetyczne 21-25 1
Kamiński S. Genomowa ocena wartości hodowlanej zwierząt 6-8 7-9
Knecht D., Środoń S. Czynniki wpływające na opłacalność produkcji trzody chlewnej w 2011 roku 11-14 3-4
Knecht D., Środoń S. Opłacalność produkcji a stan pogłowia trzody chlewnej w Polsce 1-4 10-12
Kowaliszyn B., Sitkowska B., Mroczkowski S. Wiedza i przekonania konsumentów na temat jaj kurzych 28-30 7-9
Kowalska D., Bielański P. Znaczenie rodowodów i kart fermowych w hodowli królików 29-30 1
Kowalska D., Bielański P., Grzegorzek I. Naturalne zamienniki kokcydiostatyków w żywieniu królików 19-23 5-6
Kubasiewicz L., Nowak P., Midura W. Patologia ciąży u suki 24-26 2
Kuczaj M., Kurowska T., Wieliczko A. Propozycja dofinansowania hodowców realizujących program ochrony zasobów genetycznych bydła rasy polskiej czerwono-białej 5-10 2
Kujaszewska J., Kuźnicka E. Kryteria oceny alpak hodowanych poza Ameryką Południową, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec 21-24 2
Kulisiewicz J., Szumlewicz P., Batorska M., Poczta M. Wyniki badań nad występowaniem wad pokrojowych u młodych świń hodowlanych rasy wbp i pbz 18-21 2
Litwińczuk Z. Krzyżowanie towarowe bydła w Polsce – znaczenie i wyniki 7-8 1
Madras-Majewska B., Ścięgosz J. Wpływ środowiska na pszczoły i pszczół na środowisko 26-27 10-12
Maksymiec N. Pozytywne aspekty stosowania ziół w żywieniu bydła 9-11 1
Maksymiec N. Kształtowanie jakości mleka w ekologicznej produkcji 12-14 10-12
Milewski S. Owce św. Jakuba na Warmii 32-33 1
Molik E., Milejska P. Zachowania dziedziczne i sposoby komunikowania się owiec 18-19 3-4
Monkiewicz M., Mroczkowski S. Wpływ intensywności użytkowania na podstawowe parametry fizjologiczne koni 25-27 1
Morales Villavicencio A., Niżnikowski R. Oddziaływanie czynników cywilizacyjnych i klimatycznych na zagrożone populacje wielbłądowatych południowoamerykańskich 31-32 10-12
Niżnikowski R., Oprządek A., Głowacz K., Popielarczyk D., Strzelec E. Doskonalenie owiec rasy merynos polski utrzymywanych w spółkach Agencji Nieruchomości Rolnych do produkcji jagniąt rzeźnych 14-21 1
Niżnikowski R., Oprządek A., Głowacz K., Popielarczyk D., Strzelec E. Ocena i doskonalenie oraz wykorzystanie produkcyjne owiec ras mięsnych utrzymywanych w spółkach ANR. Cz. 1. Analiza cech rozrodu oraz masy ciała i poziomu umięśnienia 30-33 7-9;
Niżnikowski R., Oprządek A., Głowacz K., Popielarczyk D., Strzelec E. Ocena i doskonalenie oraz wykorzystanie produkcyjne owiec ras mięsnych utrzymywanych w spółkach ANR. Cz. 2. Analiza cech wartości rzeźnej, jakości tusz i mięsa jagniąt 18-22 10-12
Nowakowicz-Dębek B., Drążyk P., Zoń A., Meyer U.M. Uciążliwość zapachowa w środowisku ferm 27-29 2
Olech W., Cielniak K., Korzyńska-Nowak R., Suchecka A., Fruba A. Krajowe strategie dla chronionych gatunków zwierząt (Pełny tekst) 28-31 10-12
Orlański T. Opłacalność fermowego chowu danieli 10-13 5-6
Otoliński E., Szarek J. Przemiany w natężeniu chowu zwierząt w południowej Polsce 13-16 5-6
Peter E., Sałacka J. Historia wystaw kotów 27-29 5-6
Podkówka Z., Podkówka W., Čermák B. Emisja gazów cieplarnianych przez świnie 14-15 3-4
Przysiecki P., Filistowicz A., Gajzler W., Filistowicz A., Nowicki S. Lis białoszyjny polski 26-28 7-9
Radzio D. Wyniki oceny krów w roku 2011 3-6 3-4
Radzio D. Innowacje dla bydła 17-18 10-12
Siekierska A. Nowe wyzwania związane z oceną genomową 5-7 1
Siekierska A. Lista 100 najlepszych krów w Polsce 10-13 2
Siekierska A. Program doboru buhajów do kojarzeń 8-10 5-6
Siekierska A. Inbred w hodowli bydła musi być kontrolowany 23-24 7-9
Sitkowska B., Frieske A., Kowaliszyn B., Mroczkowski S. Dobrostan zwierząt gospodarskich 22-25 3-4
Sosin-Bzducha E., Krupiński J., Bugno-Poniewierska M. Geneza i stan obecny programów ochrony zasobów genetycznych bydła 4-9 10-12
Szulc K., Kłaczyńska A. Analiza zachowań prosiąt w okresie odchowu 17-19 5-6
Szulc T. Alternatywne funkcje zootechniki (Pełny tekst) 3-5 7-9
Szulc T. Zwierzęta w tradycji i kulturze 20-23 7-9
Świątkiewicz S., Szymczyk B., Brzóska F., Świątkiewicz M., Arczewska-Włosek A., Strzetelski J., Furgał-Dierżuk I., Twardowska M., Markowski J., Mazur M., Sieradzki Z., Pejsak Z., Tomczyk G., Minta Z., Bednarek D., Kozaczyński W., Reichert M., Kwiatek K. Genetycznie zmodyfikowane materiały paszowe w żywieniu zwierząt – rezultaty badań krajowych 9-14 7-9
Tomaszewska A., Salamon S., Świtoński M. Rodzina genów kodujących receptory melanokortyn (MCR) i związek ich polimorfizmu z cechami zwierząt 1-3 5-6
Urtnowski P., Oprządek J., Gabryszuk M. Drożdże selenowe w żywieniu bydła 15-16 10-12
Walkowiak K. Problem agresji psów 25-27 3-4
Werpachowski M., Zalewski D. Dziczyzna – mięso niedoceniane przez polskich konsumentów 29-31 3-4
Węglarzy K., Skrzyżala I. Porównanie owczarstwa krajowego z owczarstwem w Słowacji (Pełny tekst) 16-18 3-4
Wieczorek J., Kosenyuk Y., Grad I., Cegła M. Laparoskopowe przenoszenie zarodków świń – metody i wyniki 24-26 7-9
Wójcik A., Gołębiewski M., Nałęcz-Tarwacka T. Kondycja krów mlecznych (BCS) a kształtowanie się parametrów produkcyjnych 9-12 10-12
Wnęk J. Zagadnienie hodowli owiec w polskiej literaturze rolniczej 1795-1918 30-32 2
Wnęk J. Popularyzacja wiedzy na temat hodowli koni, bydła i trzody chlewnej na przełomie XIX i XX wieku 31-33 3-4
Zawadzka J., Koziński R. Wartość odżywcza i potencjalny rynek zbytu mięsa szynszyli 25-26 5-6
Ziętara W. Stan i tendencje w chowie trzody chlewnej w Polsce (Pełny tekst) 14-18 2

Wspomnienia

Autor Tytuł Str. Nr
A. Stachurska Profesor Ewald Sasimowski – pro memoria 32-33 5-6
M. Brzozowski Wspomnienie działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej Profesora Andrzeja Frindta (1928-2012) 32-33 2
S. Kondracki Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Żebrowskim 30-32 5-6
E. Molik, D. Zięba-Przybylska Wspomnienie Profesora Stanisława Jełowickiego w 40. rocznicę śmierci 33 7-9

Różne

Autor Tytuł Str. Nr
Z. Gil Laudacja prof. dr. hab. Tadeusza Szulca 18-19 7-9
Lewczuk D. Europejska nauka „końska" w Stavanger – EAAP 2011 27-29 1
Nowe książki 31 1
Nowe książki 7-81 3-4
Z. Litwińczuk Polskie Towarzystwo Zootechniczne – 90 lat działalności 1-2 7-9
J. Niedziółka Quad Felix Faustum Fortunatumque Sit Wratislaviae et Cracoviae 17 7-9
Rozstrzygnięcie V edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych 14 7-9
Rozstrzygnięcie XXIX edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych 15-16 7-9
Z. Litwińczuk Stanowisko Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt 1-2 2

Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” – rocznik 2011

Autor Tytuł Str. Nr
Barłowska J Znaczenie lokalnych ras zwierząt w produkcji żywności tradycyjnej oraz przekazie tradycji i kultury regionu (Pełny tekst) 4-8 9
Bernacka H., Banicki M. Małe przeżuwacze w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek", Ogrodzie Fauny Polskiej w Bydgoszczy 15-17 6
Białobok U., Białobok J. Hodowla zwierząt w SK Michałów Sp. z o.o. 28-29 8
Blicharski P. Hodowla bydła w OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o. 24-26 8
Blicharski T. Omówienie wyników oceny użytkowości świń w stadach zarodowych 6-9 12
Bodkowski R., Patkowska-Sokoła B., Nowakowski P., Jamroz D., Janczak M. Produkty pochodzące od przeżuwaczy – najważniejsze źródło L-karnityny w diecie człowieka (Pełny tekst) 22-25 10
Bogdzińska M. Zastosowanie najnowszych osiągnięć genetyki w doskonaleniu cech użytkowych zwierząt 2-4 6
Bohaczyk M., Mroczkowski S., Masłowski M. Charakterystyka ogierów zimnokrwistych ze Stada Ogierów Kętrzyn 28-30 3
Borkowska D. Prace popularnonaukowe istotnym elementem transmisji wyników badań do praktyki hodowlanej 16-17 3
Borkowska D., Januś E. Wydajność i kondycja pierwiastek rasy holsztyńsko-fryzyjskiej krajowych oraz importowanych 8-10 1
Boruta O., Jasek S., Filistowicz A. Skład siary i mleka loch ras matecznych i wyniki odchowu ich prosiąt 25-28 10
Budzyńska M. Naukowe i edukacyjne aspekty etologii stosowanej 22-24 12
Ciechańska J., Bury P. Geny plejotropowe związane z umaszczeniem i skutki ich występowania u psów 16-17 7
Cieśla M., Śliwiński J. Od rybołówstwa do salonu piękności, czyli o roli ryb jako zwierząt towarzyszących człowiekowi 18-21 11
Cilulko J. Rozród jeleniowatych. Cz. 1. Wybrane aspekty biologii rozrodu 26-31 5
Cilulko J. Rozród jeleniowatych. Cz. 2. Zarządzanie procesami rozrodu na fermie 23-27 6
Czyż K., Dobrzański Z., Patkowska-Sokoła B., Zabłocka M. Rozwój i zastosowania nanotechnologii 32-35 10
Damaziak K., Michalczuk M., A. Żbikowski Przyczyny brakowań i upadków ciężkich indyków Big-6 utrzymywanych w warunkach chowu półintensywnego 11-14 12
Danielewicz A., Bożek Ł Hiszpańska Dworska Szkoła Jazdy w Wiedniu 15-17 12
Drewka M., Skoczkowski J., Kubacki S., Monkiewicz M., Święcicka N., Zawiślak J., Gulda D. Klacz Emerycha – wybitna przedstawicielka rasy małopolskiej 25-28 7
Drewka M., Monkiewicz M., Kubacki S., Zawiślak J., Gulda D., Święcicka N. Historia rozwoju podkuwnictwa 28-30 7
Drobik W., Martyniuk E., Szwaczkowski T. Problemy kształcenia w zakresie genetyki i hodowli zwierząt na świecie (Pełny tekst) 1-6 7
Dycha S. Hodowla zwierząt w OHZ Lubiana Sp. z o.o. 26 8
Fariaszewska A. Charakterystyka dermatofitów na przykładzie zoofilnego gatunku Trichophyton mentagrophytes 31-33 2
Filistowicz A., Gorajewska E., Przysiecki P., Jasek S. Temperament lisów polarnych określany za pomocą empatycznego i pokarmowego testu behawioralnego 30-32 10
Flis M. Zróżnicowanie zapotrzebowania pokarmowego zajęcy w hodowli wolierowej 29-31 1
Frieske A., Bernacki Z. Ochrona ptaków krajobrazu rolniczego 1-3 2
Furowicz A. J., Ferlas M., Nawrotek P. Immunologia ciąży i noworodka – zagadnienia wybrane 18-21
Gandecka E. Uznawanie pochodzenia ze strony buhaja 12-13 1
Gandecka E. Jak dobrze zmierzyć mleko i mniej zapłacić 17-18 3
Głogowski R. Zachowania refekcyjne nutrii oraz ich wpływ na niektóre cechy jakościowe mięsa 27-28 1
Goleman M. Owczarek niemiecki jakiego nie znamy 18-20 7
Graczyk M., Ćwiertnia P., Szwaczkowski T. Hipopotam karłowaty – teraźniejszość i przyszłość gatunku 32-33 1
Grodzki H. Stan hodowli czysto rasowego bydła mięsnego w kraju 16-17 4
Grondkowska A., Kuźnicka E. Możliwości wykorzystania psów pasterskich w agroturystyce 28-32 6
Gruszecki T. M., Strupieniuk Z., Patkowski K., Słomiany J. Wykorzystanie owiec do czynnej ochrony przyrody w Roztoczańskim Parku Narodowym 14-15 12
Guliński P. Cechy funkcjonalne i ich rola we współczesnej hodowli bydła. Cz. II. Komórki somatyczne mleka, płodność, kondycja, pokrój krów 13-16 2
Gugołek A., Wróbel A., Konstantynowicz M. Wstępne badania nad zastosowaniem betainy w żywieniu norek hodowlanych (Pełny tekst) 25-27 2
Haska A., Gruszczyńska J., Siewruk K. Dysplazja stawów biodrowych u psa domowego (Canis familiaris). Cz. 1. Wybrane metody diagnostyczne 27-32 11
Hądzlik L. Ocena łączy hodowców bydła z mleczarniami 5-6 12
Jarczak J., Ślaska B. Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) 4-8 3
Jaroszewska J. Rozcieńczalniki do przechowywania nasienia knura 21-24 2
Jasiorowski T., Oprządek A. Hodowla bydła mlecznego w spółkach ANR 3-9 8
Jasiorowski T. Hodowla trzody chlewnej w spółkach ANR 9-11 8
Jezierski T. Psy w służbie policji, wojska i ratownictwa 4-8 11
Klebaniuk R., Rocki G. Wskaźniki hematologiczne i biochemiczne krwi przydatne do analizy żywienia i odżywienia krów mlecznych 4-7 1
Klebaniuk R., Bąkowski M., Rocki G., Żakowska N. Wartość pokarmowa dawek z udziałem nasion lnu dla bydła mięsnego 24-26 9
Kowalska D. Królik nowozelandzki biały – problemy w hodowli 26-27 3
Kowalska D., Gugołek A. Oryginalne rasy królików 31-33 4
Kowalska D., Bielański P. Wykorzystanie makuchu rzepakowego w żywieniu królików 17–20 5
Kowalska D., Łapiński S., Chełmińska A. Królik, nutria, szynszyla – użytkowanie mięsne 31-33 7
Knecht D., Środoń S. Opłacalność produkcji trzody chlewnej w 2010 roku (Pełny tekst) 1-5 4
Knecht D., Środoń S. Rynek trzody chlewnej w latach 2001-2010 8-11 7
Kubasik D., Oprządek A. Hodowla zwierząt w OHZ „Garzyn" Sp. z o.o. 19-21 8
Kubasiewicz L., Nowak P., Jedlak A. Przyczyny zaburzeń płodności krów z uwzględnieniem schorzeń jajników 14-15 1
Kuczaj M. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość hodowli bydła na Dolnym Śląsku 18–19 10
Kułaj D., Konatowicz M., Ormian M., Pokorska J. Genetyczny polimorfizm białek i enzymów krwi u mięsnych ras bydła 9-13 4
Kruszewicz A. G. Rola ogrodów zoologicznych w ratowaniu ginących gatunków i poprawianiu dobrostanu zwierząt nieudomowionych 8-9 11
Litwińczuk A. Ocena jakości mleka 3-5 2
Łojek J., Strumińska A., Łojek A. Hipoterapia – człowiek i koń w relacji terapeutycznej 13-17 11
Łukasiewicz M. Atrakcyjny świat drobiu ozdobnego 21-23 11
Makulska J. Ocena technologii utrzymania bydła i pozyskania mleka w aspekcie dobrostanu i jakości surowca 12-15 3
Mandecki A. Hodowla zwierząt w SK „Nowe Jankowice" Sp. z o.o. 30-32 8
Matwijczuk A., Wójcik M. Właściwości odżywcze tłuszczu mleka 6-9 5
Mietlicka-Wrzecionowska M., Bielański P. Królik szary carmagnola – włoska rasa rodzima 33 6
Migdał W. Bydło, pasterze i siano – cud wigilijnej nocy (Pełny tekst) 1 12
Milewski S., Zaleska B., Ząbek K. Prozdrowotne cechy mięsa jagniąt skuddów i kamienieckich 23-25 4
Młynarczyk G. Stan hodowli zwierząt w spółkach ANR oraz główne kierunki działań w najbliższych latach (Pełny tekst) 1-3 8
Molik E., Misztal T., Romanowicz K., Murawski M. Zmiany stężenia melatoniny i LH u polskich owiec górskich, owiec olkuskich i ich mieszańców 27-28 4
Molik E., Pieronkiewicz D. Biologiczne uwarunkowania instynktu macierzyńskiego u owiec 21-22 7
Monkiewicz M., Drewka M., Gulda D., Święcicka N., Zawiślak J. Lonżowanie – niedoceniony aspekt pracy z końmi 8-9 6
Mroczkowski S. Ginące owce (Pełny tekst) 1-3 1
Mroczkowski S., Sitkowska B., Kowaliszyn B., Wiśniewska E., Piwczyński D., Bogdzińska M. Doskonalenie zwierząt i ich dobrostan 4-6 6
Nałęcz-Tarwacka T., Zdanowska-Sąsiadek Ż. Wpływ żywienia na zawartość skoniugowanego kwasu linolowego (CLA) w mleku przeżuwaczy 19-22 3
Nawrocki L. Rys historyczny chowu i technik utrzymania bydła 32-33 3
Nogalski Z., Wroński M. Doskonalenie technologii opasu bydła 17-20 4
Oprządek A. Hodowla owiec w spółkach ANR 11-13 8
Oprządek J. Ocena jakości mięsa wołowego 13-16 4
Panek M. Znaczenie zwierzyny polnej dla myśliwych – od eksploatacji do ochrony 9-13 11
Pawlina E. Rasa gołębi wrocławski mięsny wyhodowana w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu 28-30 10
Peter E., Bech J. Polska ostoją żubra – największego ssaka Europy. Cz. 3. Niech trwa i zachwyca 19-22 12
Pikulik F. Hodowla zwierząt w SK w Dobrzyniewie Sp. z o.o. 32-33 8
Piróg J., Grega T. Etogram – ważne narzędzie w badaniach nad zachowaniem zwierząt 27-31 2
Podkówka Z., Podkówka W. Emisja gazów cieplarnianych przez krowy (Pełny tekst) 1-4 3
Podkówka Z., Podkówka W. Krowa „biologiczna" produkuje mleko, a „betonowa" biogaz 31-33
Pogorzelska J. Problemy adaptacji i produkcyjności bydła importowanego do Polski 9-12 3
Pośniak J. Zasady Wzajemnej Zgodności 21-23
Prusak B., Grzybowski G. Niektóre wyzwania współczesnych programów ochrony zasobów genetycznych bydła 22-24 9
Przegalińska-Gorączkowska M. Metoda tuczu i żywienia owiec jako czynniki wartości rzeźnej i jakości mięsa 24-25 3
Przegalińska-Gorączkowska M. Standard wagowy jagniąt jako czynnik wartości rzeźnej i jakości mięsa 25-26 4
Przybylska K., Mazurkiewicz J. Programy hodowlane w ogrodach zoologicznych – wybrane aspekty na przykładzie kilku gatunków ptaków 13-14 7
Radzik-Rant A., Rant W. Wpływ diety na udział wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w tkance mięśniowej jagniąt 23-26 1
Radzio D. Ocena z certyfikatem 17 2
Radzio D. Wyniki oceny krów w 2010 roku 5-9 4
Radzio D. Nowoczesność w oborze 9-10 5
Radzio D. Nowe technologie w ocenie wartości użytkowej 32-33 11 
Rutkowski A., Jankowski J. Białkowe bezpieczeństwo kraju, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia zwierząt monogastrycznych w gospodarstwach agroturystycznych i tradycyjnych 9-11 9
Salamon S., Grześ M., Świtoński M. Czy polimorfizm genu FTO (fat mass and obesity associated) jest markerem otłuszczenia świni? (Pełny tekst) 1-2 5
Sawa A. Cechy funkcjonalne i ich rola we współczesnej hodowli bydła. Cz. I. Długowieczność krów, laktacje przedłużone, poziom mocznika w mleku krów 8-13 2
Sawicka-Zugaj W. Znaczenie markerów mikrosatelitarnych w ocenie zmienności genetycznej rodzimych ras bydła na przykładzie rasy białogrzbietej 3-5 12
Sieczkowska H., Iwan R. Wykorzystanie rasy duroc w produkcji towarowej tuczników 26-29 9
Siekierska A. Szkoła sędziowania 12-13 7
Siminska E., Bech J., Bernacka H. Polska ostoją żubra – największego ssaka Europy. Cz. 1. Historia żubra i jego losy na ziemiach polskich 31-33 5
Siminska E., Bech J. Polska ostoją żubra – największego ssaka Europy. Cz. 2. Powrót króla 12-14 6
Smorąg Z., Słomski R., Jura J., Lipiński D., Skrzyszowska M. Transgeniczne świnie jako dawcy tkanek i narządów do transplantacji u ludzi (Pełny tekst) 1-4 11
Sobek Z. Wykorzystanie technologii i systemów komputerowych w hodowli bydła 15-16 3
Soroko M. Dlaczego układ ustaleniowy jest charakterystyczny tylko dla konia? 29-31 4
Soroko M. Kompendium badań nad wykorzystaniem termografii w diagnostyce i użytkowaniu koni 23-25 7
Staszak E. Bilans kationowo-anionowy dawki pokarmowej dla krów mlecznych 6-8 6
Stojanowska A., Wachel M. Hodowla koni w spółkach ANR 13-18 8
Strzeżek J., Opiłowski T., Puchalski A., Fraser L., Strzeżek R., Wiśniewska B., Wysocki P., Zasiadczyk Ł. Pierwsze knury uzyskane po inseminacji loch nasieniem kriokonserwowanym użytkowane w fermie zarodowej 16-19 1
Szostak B. Charakterystyka zmian wieku pierwszego oproszenia i okresu międzymiotu u loch rasy pbz hodowanych w rejonie lubelskim 19-20 1
Sztych D. Kot – dobrotliwe bóstwo czy pomiot szatana? 24-27 11
Szulc T., Arkuszewska E., Cieślak A., Demkowicz M., Dymnicka M., Fiedorowicz S., Newlacil I., Niemiec J., Jasek S., Kosieradzka I., Kowalczyk A., Łozicki A., Łukaszewicz E., Potkański A., Sawosz-Chwalibóg E., Skomiał J., Sobotka W., Sokół J.L., Stępińska M., Szurko J., Tywończuk J., Wajda S., Szumacher-Strabel M., Zachwieja A. Suszone wywary zbożowe w żywieniu bydła, świń i drobiu 11-17 5
N. Święcicka, S. Kubacki, J. Zawiślak, D. Gulda, M. Monkiewicz, M. Drewka Jenot i szop jako gatunki ekspansywne w Polsce (Pełny tekst) 10-12 6
Teter W. Analiza kosztów produkcji mleka w gospodarstwie rodzinnym utrzymującym bydło mleczne 18-20 6
Trzcińska M. Bryła M. Wpływ apoptozy na zdolność zapładniającą plemników knura 9-11 12
Van Arendonk J.A.M. Cele hodowli zwierząt: zrównoważenie wydajności i wpływu na środowisko 1-4 9
Wójcik A. 65 lat zielononóżki w fermie Felin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 25-26 5
Wójcik M. Kwas liponowy – ważny antyoksydant pochodzenia zwierzęcego 21-23 1
Wójcik M., Matwijczuk A. Cholesterol w mleku a miażdżyca 22-24 3
Wójcik P. Ekonomiczne aspekty produkcji mięsa wołowego w Polsce 20-22 4
Wyrębski J. Hodowla zwierząt w OHZ Osięciny Sp. z o.o. 21-23 8
Zachwieja A. Doskonalenie technologii odchowu cieląt 5-7 2
Zawiślak J., Święcicka N., Gulda D., Monkiewicz M, Drewka M. Odrobaczanie jako podstawowy element programów profilaktycznych u psów i kotów 18 12
Ziętara W. Stan i kierunki rozwoju gospodarstw nastawionych na produkcję mleka 3-6 5
Zyzak A., Skiba T., Rząsa A Immunoglobulina kurza (IgY) – właściwości i możliwości wykorzystania jako dodatku paszowego 21-24 5
Żorawowicz T., Szulc R. Nowa usługa doradcza dla hodowców 29-31 9

Wspomnienia

Autor Tytuł Str. Nr
Pamięci Profesora Juliana Ciurusia – Przyjaciele owczarze

Różne

Autor Tytuł Str. Nr
Borowiec F., Kinal S., Bodarski R. XL Sesja Naukowa Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN 35-36 10
Frąckowiak H., Wołoszyński W. XI TARPANIADA – Krajowa Wystawa Koników Polskich 30-31 3
LXXVI Zjazd Naukowy PTZ w Poznaniu Sekcja Chowu i Hodowli Bydła – P. Guliński; Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej – J. Falkowski; Sekcja Chowu i Hodowli Koni – D. Lewczuk; Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz – C. Lipecka; Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Amatorskich i Dzikich – L. Drozd; Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych – R. Cholewa; XXIII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA – A. Rutkowski 24-30 12
J. Wójtowski Medal im. Profesora Tadeusza Vetulaniego 21 9
J. Juszczak, A. Filistowicz; Instytut Hodowli Zwierząt – T. Szulc; Zakład Hodowli Bydła i Produkcji Mleka – A. Zachwieja, M. Kuczaj; Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa – E. Jodkowska; Zakład Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych – K. Chudoba; Zakład Hodowli Trzody Chlewnej – S. Jasek; Zakład Hodowli Drobiu – E. Łukaszewicz; Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt – B. Nowicki; Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt – Z. Dobrzański; Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa – S. Kinal, J. Kubizna, W. Łuczak; Instytut Biologii: Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowców, Zakład Ekologii Kręgowców i Paleontologii – J. Mąkol; Zakład Antropologii – K. Borysławski; Zakład Hydrobiologii i Akwakultury – W. Dobicki Powstanie i rozwój Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 1-18 10
T. Szwaczowski Profesor Johannes A.M. van Arendonk – doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 20 9
Rozstrzygnięcie IV edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych 11 9
Rozstrzygnięcie XXVIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych 11-14 9
Z. Bernacki 40 lat Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy 1-2 6
J. Wójtowski 60-lecie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” – rocznik 2010

Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” – rocznik 2010

Adamczyk K.: Ocena etyczna produkcji zwierzęcej; s. 29-31, nr 5

Babicz M., Bajda Z., Blicharski T., Szyndler-Nędza M.: Odbudowa hodowli świń rasy puławskiej; s. 20-23, nr 3

Babicz M., Bajda Z., Pietrzak K., Jarosińska A.: Oddziaływanie rezerw energetycznych organizmu na płodność potencjalną i rzeczywistą loszek rasy puławskiej; s. 5-7, nr 6

Babicz M., Pietrzak K.: Próby neutralizacji stresu prosiąt odsadzonych w różnych systemach utrzymania; s. 13-16, nr 4

Banach A.E., Klocek C.: „Sezonowość” w rozrodzie świń; s. 23-25, nr 3

Batorska M., Więcek J.: Wpływ wybranych dodatków paszowych na jakość wieprzowiny; s. 13-16, nr 11

Bernacka H., Siminska E.: Sytuacja w produkcji owczarskiej w kraju i na świecie; s. 14-18, nr 5

Blicharski T.: Aktualny stan i wyniki użytkowości świń w Krajowym Programie Hodowlanym w 2009 roku; s. 17-20, nr 12

Blicharski T., Hammermeister A., Warda A.: Kompleksowy system wytwarzania wysokiej jakości wieprzowiny – PQS (Pork Quality System) – współpraca hodowców, producentów i przetwórców; s. 11-13, nr 11

Bogucki M., Sawa A., Neja W., Oler A.: Bydło w gospodarstwach agroturystycznych; s. 18-19, nr 8

Borkowska D., Januś E.: Kształtowanie się kondycji i dobowej wydajności krów rasy phf odmiany cb żywionych dawkami pełnoporcjowymi TMR; s. 19-21, nr 10

Borsuk G.: Czy pszczoły Buckfast można uznać za rasę? s. 27-28, nr 4

Borys K., Pawlina E.: Mięsne użytkowanie gołębi; s. 31-33, nr 3

Budzyński M.J., Sołtys L.J.: Zmiany liczbowe i terytorialne krajowego pogłowia koni; s. 25-28, nr 3

Bulla J., Murgasz J., Bulla R., Szarek J., Szulc T., Filistowicz A.: Trendy w hodowli bydła w Europie Środkowo-Wschodniej na przykładzie Słowacji i Polski; s. 8-11, nr 12

Choroszy Z., Grodzki G., Choroszy B., Szewczyk A., Stachyra M.: Ocena pokroju bydła mięsnego w Polsce – opis metody; s. 1-4, nr 8

Czub G., Morales Villavicencio A., Niżnikowski R.: Charakterystyka i kierunki użytkowania wielbłądowatych (cz. 1); s. 25-28, nr 7; (cz. 2); s. 27-31, nr 8

Damaziak K., Michalczuk M.: Dlaczego indyczki nadal kwoczą i jak temu zapobiegać; s. 18-20, nr 5

Damaziak K., Michalczuk M.: Rozpoznawanie płci u piskląt; s. 31-33, nr 6

Drewka M., Monkiewicz M., Dymarkowska J.: Wszechstronność wykorzystania konia huculskiego; s. 12-13, nr 5

Dzierżanowska-Góryń D.: Czy szynszyle odmiany blue diamond staną się popularne na polskich fermach? s. 27-28, nr 1

Flis M.: Struktura płci i masa ciała danieli w warunkach hodowli fermowej; s. 23-24, nr 7

Furowicz A. J., Boroń-Kaczmarska A., Ferlas M., Pobucewicz A.: Niektóre elementy i mechanizmy determinujące przetrwanie i rozwój bakterii w trudnych dla nich warunkach środowiskowych naturalnych i stworzonych przez człowieka; s. 5-10, nr 8

Gałązka K.: Efekty produkcyjne stosowania nasienia buhajów testowych; s. 18-20, nr 3

Gandecka E.: Metody prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła – zalety i wady; s. 3-4, nr 5

Głogowski R., Przygudzka A., Dzierżanowska-Góryń D.: Znaczenie zjawiska cekotrofii u małych ssaków roślinożernych; s. 23-25, nr 6

Grodzki H., Przysucha T.: Krzyżowanie towarowe jako jedna z metod zwiększenia ilości i poprawy jakości wołowiny; s. 3-7, nr 11

Hikawczuk T., Szyszkowska A.: Wpływ żywienia krów w okresie zasuszenia na
zdrowotność cieląt; s. 12-14, nr 1

Janiszewski P., Gugołek A.: Problemy z bobrem europejskim; s. 10-13, nr 8

Jankowski J., Rutkowski A.: Uwarunkowania rozwoju drobiarstwa w Polsce i na świecie; s. 7-10, nr 9

Januś E., Borkowska D., Gajewska A.: Skład chemiczny i wartość pokarmowa
sianokiszonek produkowanych na Lubelszczyźnie; s. 14-17, nr 1

Januś E., Borkowska D., Gajewska A.: Ocena na podstawie pH i zawartości kwasów organicznych jakości sianokiszonek produkowanych na Lubelszczyźnie; s. 16-18, nr 2

Januś E., Borkowska D.: Wpływ wybranych czynników na kondycję krów zasuszonych; s. 6-8, nr 4

Jarczyk A., Andrzejewska A., Jurkowska M.: Preferencje w spożyciu mięsa przez ludzi w świetle badań archeozoologicznych; s. 14-16, nr 6

Jasiorowski H.: Należy odbrązowić pojęcie badań stosowanych w rolnictwie; s. 14-17, nr 9

Junkuszew A., Lipecka C., Gruszecki T.M., Kuźmak J., Bojar W., Olech M., Osiński Z.: Wirus maedi-visna (MVV) w stadach owiec – zagrożenia i skala problemu; s. 22-26, nr 9

Kilar M., Ruda M.: Rola zwierząt w gospodarstwie ekologicznym; s. 26-28, nr 6

Klebaniuk R., Rocki G.: Ocena efektywności żywienia krów mlecznych w gospodarstwie indywidualnym; s. 17-21, nr 9

Knecht D., Środoń S.: Opłacalność tuczu trzody chlewnej w gospodarstwie drobnotowarowym; s. 8-13, nr 4

Korwin-Kossakowska A.: Wykorzystanie badań z zakresu genetyki molekularnej w produkcji mięsa wieprzowego; s. 7-10, nr 11

Kowalska D.: Wpływ rodzaju tłuszczu w paszy na użytkowość rozpłodową samic i odchów królicząt przy matkach; s. 20-23, nr 4

Kowalska D., Bielański P.: Program ochrony zasobów genetycznych zwierząt – ratunkiem dla tchórza; s. 16-20, nr 6

Kowalska D., Bielański P.: Hodowla jenotów w Polsce i na świecie; s. 19-22, nr 7

Kowalska D., Bielański P.: Królik popielniański biały – jedyna zachowana rodzima rasa królików; s. 28-31, nr 9

Kowalska D., Brzozowski M.: Typy okrywy włosowej u królików; s. 32-33, nr 10

Kowalska D., Chełmińska A.: Testy behawioralne pomocne w określeniu sposobów funkcjonowania królików w środowisku; s. 25-29, nr 5

Kowol P.: Rola ras zachowawczych bydła w polskim rolnictwie; s. 16-17, nr 8

Krupiński J.: Nauka praktyce w świetle doświadczeń Instytutu Zootechniki; s. 3-6, nr 9

Krzęcio E.: Mięso – niezbędny składnik diety człowieka? s. 30-32, nr 11

Krzyżewski J.: Kwasica (niestrawność kwaśna) – groźne schorzenie metaboliczne zwierząt przeżuwających; s. 8-11, nr 7

Kubacki S., Drewka M.: Zaobserwowane zmiany w podstawowych wymiarach biometrycznych koni małopolskich w latach 1975-1996; s. 17-19, nr 4

Kubasiewicz L., Nowak P., Kaśkiewicz A.: Schorzenia związane z macicą jako przyczyny zaburzeń płodności u krów; s. 13-14, nr 12

Kulisiewicz J., Rekiel A., Batorska M., Więcek J.: Charakterystyka badań nad długością użytkowania loch; s. 7-12, nr 5

Kulisiewicz J., Szulmowicz P.: Liniowa ocena cech pokroju świń krokiem w kierunku zwiększenia znaczenia cech konstytucyjnych; s. 17-20, nr 1

Kunowska-Slósarz M., Ignaczak R.: Wpływ warunków utrzymania na procesy
rozrodu bydła; s. 3-7, nr 1

Kunowska-Slósarz M., Ignaczak R.: Wpływ czynników organizacyjnych na procesy rozrodu bydła; s. 12-14, nr 2

Kunowska-Slósarz M., Ignaczak R.: Wpływ czynników klimatycznych na procesy rozrodu krów mlecznych; s. 14-17, nr 3

Kunowska-Slósarz M., Makowska A.: Parametry nasienia knura (cz. 1); s. 11-16, nr 7; (cz. 2); s. 19-22, nr 8

Kuźnicka E.: Sztuka przetrwania w palącym słońcu Afryki na przykładzie owiec damara; s. 23-24, nr 1

Kuźnicka E.: Chów fermowy łosia – pozyskiwanie mleka i wyrób sera; s. 26-27, nr 8

Kuźniewicz J.: Psy ratujące ludziom życie. Cz. 1. Psy dogoterapeuci i ostrzegające przed występowaniem chorób; s. 29-31, nr 7; Cz. 2. Psy ratownicze i wspomagające osoby niepełnosprawne; s. 31-33, nr 8

Lewińska J., Szejniuk B., Sobolewska S.: Profilaktyka i zwalczanie chorób wirusowych u ptaków gospodarskich na przykładzie grypy ptaków; s. 24-26, nr 4

Lipecka C., Gruszecki T.M.: Owczarstwo polskie wczoraj, dziś – ale co dalej? s. 1-4, nr 3

Lisiak D., Janiszewski P.: Podstawowe problemy obrotu mięsem – klasyfikacja, monitoring, handel; s. 16-19, nr 11

Metera E., Sakowski T., Słoniewski K., Rembiałkowska E., Kuczyńska B.: Wpływ systemu produkcji na zawartość substancji bioaktywnych w mleku krów – przegląd
piśmiennictwa (cz. I); s. 1-4, nr 2; (cz. II); s. 7-14, nr 3

Michalczuk M., Siennicka A.: Właściwości dietetyczne mięsa różnych gatunków drobiu utrzymywanych w alternatywnych systemach chowu; s. 26-30, nr 11

Migdał W.: Od zatruć pokarmowych do bezpiecznej żywności; s. 21-27, nr 2

Milewski S.: Mięso owcze – produkt o szczególnych cechach prozdrowotnych; s. 21-23, nr 1

Milewski S.: Wpływ suszonych drożdży piwowarskich Saccharomyces cerevisiae na wydajność mleka oraz status zdrowotny owiec; s. 28-30, nr 3

Milewski S.: Poziom reprodukcji owiec krajowych ras zachowawczych; s. 22-25, nr 12

Milewski S., Kędzior I.: Specyficzne cechy mleka koziego i jego właściwości prozdrowotne; s. 26-28, nr 9

Milewski S., Tański Z.: Cechy użytkowości mięsnej owiec rasy skuddy; s. 29-31, nr 10

Mirowski A.: Białka serwatkowe w żywieniu szczeniąt i kociąt; s. 27-29, nr 2

Mroczkowski S.: Prywatyzacja państwowych spółek inseminacyjnych; s. 1-2, nr 4

Mroczkowski S.: Organizacja transportu zwierząt w świetle prawa; s. 31-33, nr 5

Mroczkowski S., Borys B.: Kontrola transportu zwierząt w świetle prawa; s. 32-33, nr 7

Mroczkowski S., Frieske A., Bohaczyk M.: Polskie konie zimnokrwiste; s. 20-22, nr 12

Mroczkowski S., Kowaliszyn B., Sitkowska B.: Aktualne wymagania dotyczące dobrostanu kurcząt brojlerów; s. 32-33, nr 9

Mroczkowski S., Mroczkowska A.: Niehumanitarny transport zwierząt; s. 29-31, nr 4

Mroczkowski S., Wiśniewska E.: Choroby prionowe zwierząt; s.1-3, nr 1

Nalewajk T., Wojtyra W., Staniszewska A.: Czego praktyka oczekuje od nauki w zakresie hodowli i użytkowania zwierząt; s. 1-3, nr 9

Nawrocki L.: Związki człowieka ze zwierzętami – kształtowanie się poglądów o traktowaniu zwierząt; s. 28-31, nr 6

Neja W., Sawa A., Bogucki M.: Zmiany wydajności i składu mleka krów krajowej populacji aktywnej; s. 4-7, nr 5

Oler A., Bogucki M., Gąsior M.: Daniel – gatunek obecny w faunie Polski; s. 13-14, nr 6

Pawlik A., Sender G., Oprządek J.: Zapalenie wymienia u krów (cz. 1); s. 17-19, nr 10

Pazio I., Siekierska A.: Buhaj w kryciu naturalnym – za i przeciw; s. 3-4, nr 6

Piórkowska M., Bielański P.: Bioróżnorodność zwierząt futerkowych w Polsce; s. 26-31, nr 12

Podkówka Z., Podkówka W.: Korygowanie zawartości suchej masy na zawartość lotnych substancji w kiszonkach z kukurydzy jako substratu do produkcji biogazu; s. 32-33, nr 2

Podkówka Z., Podkówka W.: FSO – wskaźnik ilości uzyskiwanego biogazu z biomasy roślinnej; s. 31-33, nr 4

Pośniak-Sobczyńska J.: Wyniki oceny użytkowości mlecznej krów w roku 2009; s. 2-5, nr 4

Przegalińska-Gorączkowska M.: Genotyp a efektywność tuczu jagniąt; s. 11-12, nr 6

Radzik-Rant A., Rant W.: Możliwości zwiększenia zawartości CLA w mięsie jagnięcym; s. 25-28, nr 10

Radzik-Rant A., Rozbicka A., Rant W., Makowiecka D.: Okrywa włosowa jaków – surowiec i element przystosowania do warunków środowiskowych; s. 25-27, nr 1

Rant W.: Czynniki genetyczne i środowiskowe kształtujące wartość rzeźną i jakość mięsa jagnięcego; s. 20-25, nr 11

Sawicka-Zugaj W.: Produkcyjność krów trzech rodzimych ras w gospodarstwach realizujących program ochrony zasobów genetycznych; s. 1-3, nr 6

Sender G., Pawlik A., Oprządek J.: Zapalenie wymienia u krów. Cz. 2. Diagnozowanie zapalenia wymienia; s. 15-16, nr 12

Sitkowska B., Wiśniewska E.: Frekwencje genów białek mleka i hormonu wzrostu w stadach krów mlecznych; s. 13-15, nr 8

Sobczyńska M.: Możliwości doskonalenia dobrostanu zwierząt na drodze genetycznej selekcji; s. 5-7, nr 3

Strzelec E., Niżnikowski R.: Charakterystyka socjoekonomicznych uwarunkowań hodowli kóz w Polsce; s. 18-21, nr 2

Szeleszczuk O., Kilar P.: Ocena stanu zdrowotnego stada podstawowego lisów polarnych na wybranych fermach w Polsce; s. 20-25, nr 5

Szostak B.: Analiza intensywności wykorzystania rozpłodowego loch rasy puławskiej hodowanych w regionie lubelskim; s. 16-18, nr 7

Szumny A., Adamski M.: Aromat mleka; s. 24-25, nr 10

Szymańska J., Miszkiewicz J., Rogoźnicki D., Smalec E.: Polimorfizm białek zwierzęcych – krwi, mleka, nasienia, treści jaja; s. 3-7, nr 12

Święcicka N., Kubacki S.: Wpływ środowiska zewnętrznego na cechy reprodukcyjne i użytkowe norek; s. 20-22, nr 6

Świtoński M., Szczerbal I., Kociucka B.: Zmienność liczby kopii (CNV) – polimorfizm genomu wykazujący związek ze zmiennością fenotypową; s. 1-3, nr 5

Trzcińska M., Bryła M., Smorąg Z.: Ocena jakości nasienia transgenicznych knurów przy zastosowaniu markerów apoptotycznych; 1-3, nr 12

Turyk Z., Osek M.: Zioła w żywieniu trzody chlewnej; s. 7-10, nr 6

Winnicki S., Półrolniczak K.: Schronisko dla zwierząt w Gnieźnie – 10 lat działalności; s. 29-32, nr 2

Ziółkowska A., Bogdzińska M.: Polimorfizm chromosomowy u zwierząt gospodarskich; s. 9-11, nr 2

Ziółkowska K., Gruszczyńska J.: Defekt adhezji leukocytów u wybranych gatunków ssaków; s. 4-8, nr 2

Żelezik M., Kamieniecki K.: Analiza zmian warunków zachodzących w
gospodarstwach wiejskich zajmujących się produkcją mleka; s. 7-10, nr 1

WSPOMNIENIA
Wspomnienie o Profesorze Bogusławie Barabaszu (1949-2010) – J. Niedziółka; s. 32-33, nr 11

RÓŻNE
Frąckowiak H.: TARPANIADA – X Jubileuszowa Krajowa Wystawa Koników Polskich; s. 29-31, nr 1

Gubała B.: Nasienie buhajów rasy jersey od lipca dostępne tylko z importu; s. 11, nr 1

Hądzlik L.: 15 lat Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka; s. 1-3, nr 11

List do Redakcji – M. Skowronek; s. 22-24, nr 8

LXXV Zjazd Naukowy PTZ w Olsztynie – (r); Sekcja Chowu i Hodowli Bydła – P. Guliński; Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej – J. Falkowski; Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych oraz Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Amatorskich i Dzikich – A. Gugołek; Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz – C. Lipecka; Sekcja Chowu i Hodowli Koni – D. Lewczuk, J. Wejer; XXII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA – E. Łukaszewicz; s. 2-12, nr 10

Nowe książki: s. 16-17, nr 4; s. 19, nr 4

Patkowska-Sokoła B., Zygadlik K., Jankowska D.: Koty mogą leczyć; s. 32-33, nr 1

Piechowska T.: 15 lat hodowli w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka; s. 1-2, nr 7

Rozstrzygnięcie III edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych; s. 10-11, nr 9

Rozstrzygnięcie XXVII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych; s. 11-14, nr 9

Siekierska A.: Europejskie mistrzostwa holsztynów; s. 22-23, nr 10

Siekierska A.: Polska hodowla bydła na wystawie w Cremonie; s. 11-13, nr 12

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w kadencji 2007-2010 – Z. Litwińczuk; s. 12-16, nr 10

Szarek J., Adamczyk K., Pokorska J., Skrzyński G., Ormian M., Zapletal P.: XVIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła w Zakopanem; s. 3-7, nr 7

Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” – rocznik 2009

Adamczyk K.: Postrzeganie zwierząt w Europie – szkic historyczny; s. 25-28, nr 3

Adamczyk K.: Prawa zwierząt gospodarskich; s. 28-30, nr 5

Adamczyk K., Szarek J.: Bydło polskie czerwone – nauka na przyszłość; s. 9-12, nr 8

Babicz M., Pietrzak K.: Behawior prosiąt ssących w urozmaiconym środowisku bytowym; s. 15-18, nr 8 Czytaj dalej

Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” – rocznik 2008

Autor Tytuł Str. Nr
Adamczyk K., Szarek J., Skrzyński G., Felenczak A. W obronie pomiarów zoometrycznych bydła 8-10 4
Babicz M., Kamyk P., Stasiak A. Ocena jakości technologicznej i wartości pokarmowej podrobów wieprzowych 20-23 8
Babicz M., Pastwa M. Charakterystyka genetyczna świń rasy puławskiej w hodowli zachowawczej 22 5
Bagnicka E., Strzałkowska N., Jóźwik A., Krzyżewski J. Koza jako model zwierzęcyw badaniach zootechnicznych i biomedycznych 16-19 3
Barabasz B. Przyszłość hodowli zwierząt futerkowych 25-27 10
Barłowska J., Litwińczuk A.  Właściwości funkcjonalne białek mleka krowiego 26-28 5
Barłowska J., Gruszecki T.M., Litwińczuk Z.  Systemy produkcji zwierzęcej a jakość produktu 13-16 6
Biesiada-Drzazga B.  Na świętego Marcina najlepsza gęsina 18-20 10
Bilik K., Choroszy Z. Ocena cech opasowych i składu mięsa w zależności od rodzajuskarmianej paszy objętościowej w końcowym okresie opasania buhajków 7-10 3
Blicharski T., Hammermeister A., Ptak J. Wyniki oceny wartości użytkowej świń objętych Krajowym Programem Hodowlanym – stan na 30.09.2008 r. 11-14 12
Borys B. Zdań kilka o wykorzystaniu owiec i jagnięciny w gospodarstwie ekoturystycznym 23-26 12
Brzostowski H., Tański Z. Skuddy na Warmii i Mazurach 22-23 3
Chmielnik H.  Nowa technologia opasu młodego bydła 5-8 1
Choroszy Z., Grodzki G., Choroszy B., Szewczyk A.  Wyniki oceny wartości użytkowej bydła ras mięsnych z uwzględnieniem oceny osobniczej buhajów 6-10 12
Cieśla M.  Czy jedząc ryby zawsze stajemy się zdrowsi? Prozdrowotne walory wybranych produktów akwakultury 28-31 11
Cieślak J., Paczyńska P., Świtoński M.  Geny adipokin i ich potencjalny związek z cechami otłuszczenia świń 20-22 6
Czech A., Krauze M., Truchliński J.  Ksenobiotyki w żywności i żywieniu 6-8 5
Czech A., Sembratowicz J., Ognik K.  Markery biochemiczne profilu metabolicznego krwi zwierząt hodowlanych 26-27 6
Dmoch M., Polonis A., Ondraśovicova O.  Latyryzm u indyków i jego profilaktyka 36-37 5
Dorynek Z., Szczepanek L:  Św. Benon – patron hodowców bydła w regionie biskupiańskim 31-32 3
Fedorski J.  Światowa hodowla koni pełnej krwi angielskiej w XX stuleciu 19-23 7
Florek M., Skałecki P., Kędzierska-Matysek M.  Systemy produkcji i jakość rzeźna cieląt 28-30 5
Frąckowiak H.  XXII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych 25-29 1
Frąckowiak H.  XXIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych FARMA 2008 19-23 12
Furman-Frątczak K., Jawor P., Rząsa A., Stefaniak T., Kuczaj M.  Zmiany wydajności mlecznej krów w modernizowanej oborze 2-5 1
Furowicz A.J., Czernomysy-Furowicz D., Ferlas M.  Wścieklizna u lisów z uwzględnieniem elementów epidemiologicznych oraz etologiczno-ekologicznych 13-16 2
Furowicz A.J., Czernomysy-Furowicz D., Ferlas M.  Mechanizmy obronne skóry ssaków z uwzględnieniem układu odpornościowego oraz systemu POMC 10-13 8
Gajewczyk P.  Podstawowe błędy popełniane przez producentów trzody chlewnej 11-13 3
Gajewska J., Rekiel A., Pawlicka E.  Enterokoki – właściwości funkcjonalne i wykorzystanie 17-19 8
Gawlik S., Kuźniewicz J. Propagowanie tradycyjnych obyczajów – renesansem owczar­stwa 30-31 2
Gągoł M., Trawińska B. Dobrostan drobiu ze szczególnym uwzględnieniem transportu jaj i ptaków (cz. I) 23-25 3
Gągoł M., Trawińska B. Dobrostan drobiu podczas odchowu (cz. II) 14-17, 4
Gebler E. Użytkowość mięsna i walory odżywcze mięsa króliczego 21-22 1
Gebler E. Wpływ różnych systemów krycia na wskaźniki zapłodnienia i wielkość miotu u kró­lików 25-26 7
Głogowski R.  Wartość odżywcza i cechy jakościowe mięsa nutrii (Myocastor coypus Mol.) 24-27 11
Głogowski R. Ekologiczne cechy chowu nutrii 18-19 12
Głowacz K., Niżnikowski R. O jagnięcinie słów kilka 25-26 8
Gołębiewski M., Majchrzak B. Szkockie bydło górskie – pierwsze stada już w Polsce;s. 6-7 10
Górecka A., Jezierski T. Koń jaki jest każdy widzi…? 23-24 7
Graf M. Choroby przenoszone z psów na człowieka. Cz. I 30-33 8
Graf M. Choroby przenoszone z psów na człowieka. Cz. II 18-20 9
Graf M. Choroby przenoszone z psów na człowieka. Cz. III 28-31 10
Graf M. Choroby przenoszone z psów na człowieka. Cz. IV 30-31 12
Grela E.R., Semeniuk V., Soszka M. Ekologiczna produkcja wieprzowiny 2-4 5
Gruszecki T.M., Lipecka C., Pięta M., Szymanowska A., Junkuszew A., Patkowski K., Bojar W., Szymanowski M., Greguła-Kania M., Liśkiewicz M., Wiercińska K., Deryło E., Ochał M. Polska owca nizinna odmiany uhruskiej oraz linie syntetyczne BCP i SCP; s. 19-21 5
Grześ M., Świtoński M.  Mutacje genu miostatyny i ich wpływ na umięśnienie ssaków 1-3 7
Grzywaczewski G., Kowalik W., Cios S. Zarys historii badań ornitologicznych na Lubelszczyznie 37-38 5
Horbańczuk J.O. Wartość odżywcza i sensoryczna mięsa strusi 26-28 7
Januś E.  Mastitis u krów a skład chemiczny i przydatność technologiczna mleka 3-5 10
Januś E.  Racjonalne żywienie krów a poziom mocznika w mleku 5-7 9
Jaworski Z., Łuczyńska M. Koniki polskie w programie hodowlanym ochrony zasobówgenetycznych 18-21 1
Kasprzyk A., Łubkowska D., Stasiak A. Mikrostruktura tkanki mięśniowej dzika oraz wy­branych ras świń 23-25 6
Klocek C., Mielczarek A.  Postrzeganie barw przez świnie 8-10 10
Klocek-Górka B., Zięba D.A. Kisspeptyna – neurohormon regulujący sezonowość rozrodu 7-9 8
Kopeć E. Seminarium naukowe Sekcji Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych w Bukowcu 21-24 10
Korwin-Kossakowska A., Pierzchała M., Urbański P., Wyszyńska-Koko J., Roszczyk A., Kurył J., Grzybowski G.  Identyfikacja genów cech ilościowych (QTL) w genomie świni 10-12 1
Kotowski B., Kotowski K. Torbielowatość jajników u świń 19-21 4
Kotowski K., Kotowski B. Wybrane czynniki wpływające na przebieg cyklu rujowego świń 13-15 1
Kotowski K., Szrom A. Wpływ profilaktyki swoistej i nieswoistej na ograniczenie występowania zespołu MMA u loch 16-19 7
Kowalska D. O czym warto pamiętać zakładając fermę króliczą 14-18 9
Krukowski H., Wlazło Ł., Lisowski A., Wnuk W., Martyna J. Najgroźniejsze formy mastitis u krów 33-34 5
Krychowski T. Nowe tendencje w inseminacji i selekcji bydła w Europie 4-5 12
Kubasiewicz L., Nowak P. Akroteriaza – problem hodowlany u różnych ras bydła w Polsce 13 4
Kucharska A. Stary i nowy program rolnośrodowiskowy w Polsce 1-4 3
Kuczyńska B. Właściwości prozdrowotne składników frakcji białkowej mleka krowiego 8-12 11
Kulisiewicz J., Więcek J., Batorska M., Rekiel A.  Kierunki modyfikowania wartości odżyw­czej mięsa wieprzowego 12-16 11
Kupczyk A. Wzrost produkcji i spadek cen mleka surowego w Polsce 1-2 8
Kupczyk A., Bartczak Ł. Rozwój i atrakcyjność sektora biogazowni rolniczych w Polsce; s. 26-29 2
Kupczyk A., Ruciński D. Wzrost na rynku biopaliw transportowych 25-26 3
Lachowski W., Szewczuk M., Durnaś B. Szorstkowłose owce pomorskie 21-23 4
Lachowski W., Szewczuk M., Durnaś B. Szorstkowłose owce pomorskie w Polsce; s.13-14 9
Leśniak A., Walczak M., Jezierski T., Sacharczuk M., Gawkowski M., Jaszczak K. Wstępne badania nad powiązaniem polimorfizmu genów receptorów węchowych ze zdolnością psów do detekcji węchowej 4-5 7
Lewczuk D.  Klonowanie w hodowli koni 16-17 1
Lipiec A., Semeniuk V., Krasucki W., Grela E.R.  Możliwości ograniczenia wydalania azotu w tuczu świń 4-6 5
Litwińczuk Z., Chabuz W., Stenzel R., Sawicka W.  Znaczenie lokalnych ras bydła 13-15 5
Litwińczuk Z., Stanek P., Lipiński S., Jankowski P.  Hodowla bydła mięsnego w regionie środkowo-wschodniej Polski 16-17 5
Lorek M.O., Gugołek A.  Stan hodowli roślinożernych zwierząt futerkowych w Polsce;s. 15-17 12
Makulska J., Hędrzak M.  Modelowanie matematyczne w zarządzaniu stadami zwierząt gospodarskich i wolno żyjących 1-6 4
Michalik B., Lubowicki R., Kotlarz A.  Śruta poekstrakcyjna rzepakowa „00" jako zamiennik śruty poekstrakcyjnej sojowej w żywieniu zwierząt 16-19 2
Migdał W.  Prozdrowotne walory wołowiny i cielęciny 1-4 11
Migdał W.  Żywność szkodzi!? Stop medialnym rewelacjom! 26-29 12
Milewski S.  p-1,3/1/6-D-glukan jako naturalny stymulator wzrostu jagniąt 20-21, 3
Milewski S. Niezwykła kolekcja zwierząt Katedry Hodowli Owiec i Kóz UWM w Olsztynie 32-33 10
Mirowski A. Pochodna leucyny – kwas p-hydroksy-pmetylomasłowy (HMB) w żywieniuzwierząt 20-22 2
Mirowski A. Wpływ różnych źródeł białka sojowego na wyniki odchowu i stan zdrowia cieląt w okresie żywienia preparatami mlekozastępczymi 12-15 7
Mirowski A. Wpływ treningu sportowego na funkcjonowanie układu immunologicznego i odporność organizmu 14-17 8
Mroczek J.R. Wykorzystanie ekstraktu z Yucca schidigera w redukcji emisji amoniaku pochodzącego z odchodów zwierząt gospodarskich 22-25 2
Mroczkowski S.  Oscypek na salonach europejskich 24-25 4
Mroczkowski S. Znaczenie zwierząt w życiu człowieka 5-12 6
Mroczkowski S. Ochrona zwierząt w świetle zasad wzajemnej zgodności 2-. 12
Nałęcz-Tarwacka T. Prozdrowotne składniki frakcji tłuszczowej mleka i czynniki warunkują­ce ich zawartość 4-8 11
Niżnikowski R.  Warszawskie Warsztaty Zootechniczne 26-27 4
Nowacka-Woszuk J., Behnke J., Świtoński M. Dziedziczne wady plemników 4-7 8
Nowicka-Posłuszna A. Polski sport zaprzęgowy. Cz. l 26-29 8
Nowicka-Posłuszna A. Polski sport zaprzęgowy. Cz. II 14-18 10
Oprządek J. Wykorzystanie genetyki i genomiki w doskonaleniu jakości mięsa wołowego 1-5 9
Oprządek J., Kaba J., Gawron W. Wirusowa biegunka bydła i choroba błon śluzowychBVD-MD 8-9 1
Orłowska O.  Krajowe listy buhajów po sezonie wyceny 2008/1 27-33 4
Orłowska O. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka otworzyła księgę hodowlaną dla bydła rasy Brown Swiss 3-4 8
Ostoja-Solecki J. A może bydło „česke strakate"? 10-11 7
Podkówka Z., Podkówka W. Technologia sporządzania kiszonki z całych roślin kukurydzy do produkcji biogazu 23-25 1
Podkówka Z., Podkówka W. Zasady obliczania wartości „biogazowej" substratu na podstawie składu chemicznego 28-29 7
Polak G. Ocena wartości i doskonalenie populacji koni użytkowanych w rajdach długodystansowych 6-10 2
Radzik-Rant A. Modyfikowanie zawartości składników prozdrowotnych w produktachowczych 17-21 11
Rekiel A., Beyga K. Kondycja loch i jej ocena 7-13 9
Reklewski Z.  Intensywny i ekologiczny system produkcji mleka 1-5 6
Saba L., Likos B., Wnuk W., Martyna J., Nowakowicz-Dębek B., Wlazło Ł. Stres oksydacyjny jako czynnik obniżający dobrostan 35 5
Sacharczuk M., Fedorowicz K., Sadowski B., Jaszczak K. Badania nad genetycznym uwarunkowaniem cech związanych z wrażliwością na stres przy wykorzystaniu selekcjonowanych linii myszy 6-7 4
Sakowski T., Słoniewski K. Hodowca i doradca – połączeni Siecią 27-29 6
Siekierska A.  Krowa na ringu 20-22 9
Siekierska A., Victorini P.  Znaczenie wystaw w hodowli bydła mlecznego w Polsce 30-33 7
Sitkowska B., Kowaliszyn B., Bohaczyk M. Dobrostan zwierząt jako społeczne wyzwanie 1-2 10
Sobczuk D., Bucior A.  Charakterystyka stada zarodowego i kierunki eksportu koni czystej krwi arabskiej w SK Białka 10-13 10
Sobczyńska M., Jezierski T. W poszukiwaniu związku między dziedzicznie uwarunkowaną wielkością serca a dzielnością koni wyścigowych 17-19 4
Sołtysiak T., Nogalski Z. Hierarchia w stadzie krów 4-6 2
Spaltabaka E. Ekonomiczne aspekty systemu dopłat do chowu rodzimych rodzimych ras bydła w Polsce 5-7 3
Stachurska A. Struktura umaszczenia i frekwencja genów maści w populacjach ras koni hodowanych w Polsce 14-16 3
Stępińska U., Olszańska B. Polispermiczne zapłodnienie u ptaków – wybór jednego plemnika z wielu 11-13 2
Strabel T., Żarnecki A. Nowa metoda oceny wartości hodowlanej cech produkcyjnych bydła mlecznego w Polsce 1-2,  1
Strabel T., Misztal l. Cele hodowlane i ocena wartości hodowlanej bydła mięsnego 8-10 7
Szymanowska A., Liśkiewicz M., Bojar W. Stan pogłowia i produkcyjność kóz w regionie lubelskim 17-19 5
Świerczewska E. Jakość produktów drobiarskich – fakty i mity 22-24 11
Victorini P., Siekierska A.  Bydło mleczne na XXIII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych 31-33 11
Wlazło J., Kupczyk A. Stan aktualny i perspektywy rozwoju sektora mleka surowego w Pol­sce, s. 1-4 2
Wszoła M., Molik E. Oreksyny – peptydy o wciąż nowych funkcjach 5-7 7
Ząbek K. Preparaty probiotyczne jako substytut antybiotykowych stymulatorów wzrostu w żywieniu przeżuwaczy 10-12 4

WSPOMNIENIA

Autor Tytuł Str. Nr
Z. Litwińczuk W pierwszą rocznicę śmierci Profesora Janusza Trautmana 33 6
Z. Żebrowski Wspomnienie o Janinie Zofii Żebrowskiej 33 1
T. Szulc Wspomnienie o Profesorze Aleksandrze Dobickim 32-33 2
E. Wierzchoś, M. Tischner Zmarł Profesor Edmund Kazimierz Prost 33 3

RÓŻNE

Autor Tytuł Str. Nr
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Konferencja na temat możliwości zwiększenia oceny wartości użytkowej bydła ras mlecznych w Polsce 30-32 1
LXXIII Zjazd Naukowy PTZ w Lublinie – (r); Sekcja Chowu i Hodowli Bydła – H. Grodzki; Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej – J. Falkowski; Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz – C. Lipecka; Sekcja Chowu i Hodowli Koni – A. Stachurska; Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych – M. Piórkowska; Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Amatorskich i Dzikich – L. Drozd 22-33 9
Nagroda dla Profesora Henryka Jasiorowskiego 27 3
Nowe książki s. 31-32 nr 2; 29 nr 3; 24 nr 8;
P. Guliński Profesor Zygmunt Litwińczuk doktorem honoris causa Akademii Podlaskiej w Siedlcach 29-30 6
Rozstrzygnięcie l edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych 16 6
Rozstrzygnięcie XXV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych 17-19 6
D. Radzio Uroczyste zamknięcie obchodów 100-lecia Oceny Wartości Użytkowej Bydła w Polsce 31-32 6
T.M. Gruszecki, L. Drozd, M. Tietze, J. Demetraki-Paleolog Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ukończył 55 lat 1-2 5;
Jeżewska-Witkowska G. Działalność Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej 8-10 5;
Tietze M., Sołtys L. Działalność naukowo-badawcza Katedry Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej 11-13 5;
A. Stachurska Działalność naukowo-hodowlana Katedry Hodowli i Użytkowania Koni 23-26 5;
L. Drozd, M. Karpiński, P. Czyżowski, M. Goleman Działalność naukowo-badawcza Katedry Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich – 30-33 5;
R. Kornijów Tematyka badań prowadzonych w Katedrze Hydrobiologii 39-40 5
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Wymagania proceduralne dla importowanego nasienia buhajów ras mlecznych 28 3

Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” – rocznik 2007

Autor Tytuł Str. Nr
Adamski M., Łuczak W. Starożytności mleczarskie 28-29 3
Albera A. Systemy produkcji wołowiny we Włoszech 19-23 10
Baranowski A., Gabryszuk M., Jóźwik A., Bernatowicz E. Wyniki tuczu, wartość rzeźna i skład chemiczny mięsa tryczków żywionych z dodatkiem siemienia lnianego i mineralnego biopleksu 25-27 10
Bieniek J. Regiony wolne od GMO jako alternatywna perspektywa rozwoju obszarów wiejskich 1-4 5
Blicharski T., Kurył J., Faliszewska G., Pierzchała M., Grzybowski G. Wykrywanie w genomie zwierząt mutacji istotnych gospodarczo na przykładzie podatności świń na stres 20-22 11
Blicharski T., Ptak J., Snopkiewicz M., Hammermeister A. Wyniki oceny użytkowości rozpłodowej, tucznej i rzeźnej trzody chlewnej za 2006 rok 10-12 12
Bombik E., Kondracki S. Znaczenie hodowli zwierząt wolno żyjących. Cz. I 25-29 2
Bombik E., Kondracki S. Znaczenie hodowli zwierząt wolno żyjących. Cz. II 18-21 3
Borys B. Żywieniowe aspekty dobrostanu owiec 9-13 3
Borys B. Pozaprodukcyjne aspekty dobrostanu owiec 19-22 4
Brzóska F. Zagadnienia z zakresu żywienia zwierząt i paszoznawstwa w badaniach Instytutu Zootechniki – PIB 29-33 6
Budek E.J. Border collie – najlepszy pasterz na świecie 29-33 5
Charon K.M. Analiza genetyczna uwarunkowań produkcyjności i zdrowotności zwierząt 8-13 9
Chmiel K. Wiodące reproduktory czystej krwi arabskiej używane w polskiej hodowli w latach 1978-1997 22-24 4
Choroszy Z., Grodzki G., Szewczyk A., Litwińczuk Z., Różycki M., Choroszy B. Projekt metody oceny wartości użytkowej buhajów ras mięsnych 2-4 12
Demeshkant N. Edukacja ekologiczna w procesie kształcenia zootechników 25-26 7
Dorynek Z., Pawlak H. Wielkopolska kolebką inseminacji 23-28 3
Drożdż A. Znaki ochronne dla produktów owczarstwa górskiego 13-18 5
Drożdż A. Żentyca – karpacka odmiana włoskiej ricotty 30-32 9
Duszewska A.M. Uzyskiwanie zarodków bydlęcych in vitro jako model do badań wdrożeniowych, biotechnologicznych i podstawowych 12-15 11
Dymnicki E. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu – teraźniejszość i przyszłość 1-3 11
Dymnicki E., Słoniewski K., Jarmuż W., Sakowski T., Oprządek J. Charakterystyka nowych i zmodernizowanych ferm bydła mlecznego w spółkach ANR 27-31 8
Eckert R. Wpływ przyżyciowej oceny mięsności knurów na wartość rzeźną masowego pogłowia świń 7-9 12
Ferlas M., Fijałkowski K., Czernomysy-Furowicz D. Zastosowanie szczepionek w terapii mastitis 11-14 7
Frąckowiak H., Komosa M. TARPANIADA – Krajowa Wystawa Koników Polskich 17-20 2
Furowicz A.J., Czernomysy-Furowicz D., Ferlas M. Rola płodowego białka – „przynęty” (Dimerceptu) w hamowaniu niektórych form nowotworzenia – fakty i nadzieje 1-4 2
Furowicz A.J., Ferlas M. Niektóre mechanizmy immunologicznej odpowiedzi w zakażeniach pasożytniczych zwierząt i czlowieka 1-7 4
Furowicz A.J., Kur J., Czernomysy-Furowicz D. Toksoplazmoza ludzi i zwierząt. Cz. I. Zasadnicze elementy etiopatogenezy i epidemiologii 15-18 10
Furowicz A.J., Kur J., Czernomysy-Furowicz D. Toksoplazmoza ludzi i zwierząt. Cz. II. Zasadnicze elementy diagnostyki oraz terapii i profilaktyki 23-26 12
Gajda B., Smorąg Z. Aktualny stan i znaczenie metod kriokonserwacji oocytów i zarodków świni 25-29 6
Gandecka E., Pośniak-Sobczyńska J. Ocena wartości użytkowej bydła mlecznego w ośrodkach hodowli zarodowej 31-33 8
Gardzielewska J. Produkcja i wykorzystanie drobiu rzeźnego 20-22 1
Gebler E. Ochrona ras rodzimych – królik biały popielniański 27-29 5
Głowacz K., Niżnikowski R. Wybrane aspekty ekstensywnego wypasu owiec na gruntach nieużytkowanych rolniczo 23-25 2
Gołębiewski M., Brzozowski P. Montbeliarde – ekonomiczna rasa bydła 7-9 2
Grabowicz M. Zioła w żywieniu zwierząt 4-8 3
Grodzki H., Przysucha T. Uwarunkowania chowu bydła mięsnego w Polsce 7-11 1
Jagłowska B., Nogalski Z. Metody określania zapasów energetycznych krów mlecznych 8-11 7
Jasiorowski T., Oprządek A. Hodowla bydła mlecznego w spółkach ANR 4-8 8
Jaszczak K., Parada R., Wardęcka B., Sacharczuk M., Boruszewska K., Kawka M., Kaszuba M., Fedorowicz K. Cytogenetyczne i molekularne badania zmienności genetycznej w wybranych populacjach zwierząt 26-28 11
Jaworski Z. Zachowania komfortowe koników polskich utrzymywanych w systemie hodowli rezerwatowej. Cz. II. Pielęgnacja kopyt 17-20 1
Jaworski Z. Zachowania komfortowe koników polskich utrzymywanych w systemie hodowli rezerwatowej.Cz. III. Pasożyty wewnętrzne, zachowania wydalnicze, odpoczynek 14-16 2
Jezierski T., Górecka A., Sobczyńska M., Walczak M. Edukacja internetowa (e-Learning) w ramach projektu WELFOOD 34-37 11
Jezierski T., Walczak M., Sobczyńska M., Górecka A. Badania nad detekcją markerów zapachowych przez szkolone psy 31-34 11
Juszczuk-Kubiak E., Rosochacki S.J. Geny warunkujące jakość mięsa u bydła – proteoliza w mięśniach a kruchość wołowiny 4-6 12
Kasztelan P. Koncentracja produkcji mleka w Polsce – stan aktualny i prognoza na przyszłość 1-3 7
Kęszka A. Zastosowanie polimorfizmu białek krwi w hodowli koni 15-17 1
Komorowska D. Rolnictwo ekologiczne w odniesieniu do konwencjonalnego 25-28 9
Kondracki S., Biesiada-Drzazga B. Perspektywa rozwoju drobiarstwa po wejściu Polski do Unii Europejskiej 22-27 5
Kotowski B., Kotowski K. Skuteczność preparatu Biolactin w profilaktyce i terapii zespołu MMA u loch 13-15 3
Krupiński J. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy. Nowe wyzwania – nowe osiągnięcia 1-3 6
Krupiński J., Krawczyk J. Organizacyjne i prawno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce 3-7 6
Kubasiewicz L., Nowak P. Achondroplazja – choroba zwierząt i ludzi 26-27 7
Kuźniewicz J., Kuźniewicz G. Psy wykorzystywane w leczeniu ludzi – psi terapeuci 30-32 4
Lach Z. Nowe technologie w fermach bydła mlecznego w Polsce. Moda czy konieczność? 20-23 8
Lechowska J., Gancarz J., Gajdek G. Wartość rozpłodowa loch zarodowych rasy wbp użytkowanych w gospodarstwie hodowlanym na Podkarpaciu 23-25 10
Lipiński P., Starzyński R.R., Gralak M.A., Smuda E., Oliński R., Tudek B., Dziaman T., Kowalczyk P., Usińska A., Zabielski R. Niedokrwistość u prosiąt na tle niedoboru żelaza – nowe spojrzenie na starą patologię 23-26 11
Lisowski A. Grzybicze zapalenie wymion u krów – problem ciągle aktualny 13-15 1
Łuczak W., Chudoba K. Ojcowie chrzestni zootechniki polskiej 13-14 9
Łukaszewicz M. Genetyka molekularna w hodowli zwierząt 5-8 9
Łyczyński A., Pospiech E., Czyżak-Runowska G., Rzosińska E., Grześ B., Mikołajczak B., Iwańska E. Możliwości doskonalenia i kształtowania wartości rzeźnej i jakości mięsa wieprzowego 9-13 2
Migdał W. Mięso – od funkcjonalności do chronicznych chorób środowiskowych – fakty i mity 13-20 12
Mirowski A. Siara i mleko w żywieniu źrebiąt 20-22 7
Mirowski A. Funkcje glutaminy w organizmie i możliwości wykorzystania jej anabolicznego działania w żywieniu zwierząt 28-29 10
Modliński J.A., Gręda P., Smorąg Z., Lencka-Ostrowska S., Karasiewicz J. Nowe kierunki w klonowaniu ssaków 4-7 11
Molik E., Musiał W., Tyran E., Wierzchoś E. Produkcyjno-ekonomiczne problemy wypasu owiec w regionach Karpat Polskich 21-23 2
Mroczkowski S. Bryndza – pierwszy polski produkt regionalny w UE 29-30 9
Niżnikowski R., Oprządek A. Zadania i cele hodowli owiec w spółkach ANR 10-11 8
Obiedziński M. Wykorzystanie nowoczesnych metod i analizy instrumentalnej w ocenie mięsa i żywności 10-14 4
Oleniuch I., Ruda M. Produkty tradycyjne pochodzenia zwierzęcego – wymogi bezpieczeństwa i higieny oraz korzyści wspierania rozwoju 28-31 12
Oprządek A., Jasiorowski T. Hodowla trzody chlewnej w spółkach ANR 8-10 8
Oprządek A., Kubasik D. Hodowla zwierząt w OHZ Garzyn 23-25 8
Ossowska A., Bogdzińska M. Identyfikacja mutacji w genie RYR1 i jej wpływ na cechy produkcyjne trzody chlewnej 17-20 7
Osten-Sacken A. Bydło czerwone szwedzkie – propozycja kojarzenia międzyrasowego krów mlecznych 7-9 5
Ostoja-Solecki J. Przemiana struktury typów użytkowych bydła w Polsce 12-13 1
Otoliński E., Szarek J. Przemiany w skali chowu bydła w Polsce południowej w latach 1996-2005 3-8 7
Pisula A., Tyburcy A., Dasiewicz K. Wybrane punkty krytyczne decydujące o jakości mięsa wołowego 1-4 3
Podkówka W. Pasze w rolnictwie ekologicznym 25-26 1
Podkówka W. Ziarno owsa i żyta – substrat energii grzewczej 30-32 3
Podkówka W. Biopaliwa dziś i jutro 21-25 9
Preś J., Łuczak W., Szyszkowska A., Zaleska A. Wpływ synchronizacji rozkładu w żwaczu związków azotowych i składników dostarczających energii na produkcyjność krów mlecznych 4-6 5
Prusak B., Gralak B., Karpiniak E., Bieńkowska I., Grzybowski G. Poznawcze i aplikacyjne zastosowania wyników badań mtDNA 28-30 11
Rokicka A. Króliki białe popielniańskie w Wandzinie 21-22 3
Roman A. Opieka nad pasieką w okresie jesienno-zimowym 22-24 1
Różycki M., Eckert R., Choroszy Z. Nowe metody oceny wartości użytkowej i hodowlanej świń oraz bydła mięsnego 18-21 6
Sakowski T., Słoniewski K. „eFarmer” – rolnik w społeczeństwie informacyjnym 23-24 7
Sakowski T., Kulczyk J., Słoniewski K. Mleko mleku nierówne 18-19 11
Sell E., Szwaczkowski T., Wójtowski J. Doskonalenie cech reprodukcyjnych owiec 18-20 5
Sender G., Hameed K.G.A. Wpływ polimorfizmu wybranych genów na występowanie mastitis u krów 15-17 11
Silecka A., Czernomysy-Furowicz D. Zastosowanie analizy składników morfotycznych krwi oraz frakcji białek surowicy w monitoringu wysiłku fizycznego u koni 20-23 12
Słota E., Bugno M., Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B. Molekularne metody w analizach cytogenetycznych genomu zwierząt gospodarskich 22-25 6
Stachowiak M., Bartz M., Szczerbal I., Świtoński M. Region FAT1 w genomie świni domowej – poszukiwanie polimorfizmu kształtującego cechy otłuszczenia 7-9 4
Stojanowska A. Dwa wieki stadniny w Janowie Podlaskim 25-26 8
Stojanowska A., Wachel M. Hodowla koni w spółkach ANR 12-20 8
Strabel T., Jamrozik J. Indeksy selekcyjne w hodowli bydła mlecznego na świecie i w Polsce 1-7 1
Szczerbal I., Fijak H., Świtoński M. Rozwój markerowych map genomowych lisa pospolitego, lisa polarnego oraz jenota chińskiego 5-7 2
Szyndler-Nędza M., Kondracki S. Możliwości ochrony świń ras rodzimych w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 16-18 4
Śliwa J., Głowacka A. Baza naukowo-badawcza w zakładach doświadczalnych i spółkach Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego 7-12 6
Świtoński M., Szczerbal I. Od genomiki strukturalnej do funkcjonalnej, czyli kolejny krok na drodze do poznania podłoża ważnych cech hodowlanych 2-4 9
Urbański J. Rola spółek strategicznych w tworzeniu i wdrażaniu postępu hodowlanego 1-3 8
Walczak J., Herbut E. Postęp w technologii produkcji zwierzęcej jako rezultat aktualnych uwarunkowań środowiskowych 13-17 6
Więch R., Tymczyna L. Epidemiologiczne i epizootyczne zagrożenia przenoszone przez wodę 27-29 4
Zieleziński M., Pawlina E. Pochodzenie i użytkowanie gołębi 24-26 4
Ziemiński R., Ćwikła A., Wierzbicki H. Próba wykorzystania komórek somatycznych mleka w ocenie wartości hodowlanej buhajów 14-16 4
Zin M., Znamirowska A. Znaczenie mięsa w odżywianiu ludności w ujęciu historycznym 27-31 1
Zwierzchowski L. Funkcjonalna genomika bydła – polimorfizm i ekspresja genów kandydujących na markery genetyczne produkcji mlecznej i mięsnej 7-12 11

RÓŻNE

Autor Tytuł Str. Nr
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Bydło mleczne na XXII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu – 26-27 12
B. Barabasz, S. Łapiński, P. Bielański Doroczne spotkanie hodowców zwierząt futerkowych 30-32 7
Z. Pietrzak GMO szansą rozwoju dla polskiego rolnictwa? 15-17 3
K.W. Nowak Kronika: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 32-33 1
Kronika: Zespół Doradczy i Grupy Robocze ds. ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich 32-33 3
Z. Litwńczuk Kronika: Wybory do Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych 32-33 4
LXXII Zjazd Naukowy PTZ w Warszawie – (r); Sekcja Chowu i Hodowli Bydła – J. Slósarz, D. Borkowska; Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej – J. Falkowski; Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz – C. Lipecka, R. Niżnikowski; Sekcja Chowu i Hodowli Koni – A. Stachurska; Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych – M. Brzozowski; Wystawa gołębi rasowych – Z. Rajski 2-12 10
D. Jamroz Myśli nieuczesane, na gorąco zarejestrowane 11-12 5
Nowa ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich – Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW 30-31 10
Nowe książki 30,30,28 2,3,7
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Nowy polski indeks selekcyjny do wykorzystania w praktyce hodowlanej bydła rasy phf 17-20 9
P. Brzuski, M. Hędrzak, B. Chovancova, M. Brezovsky „Ochrona środowiska wysokogórskiego Tatr” – wystawa w Krakowie 32-33 9
A. Drożdż Pasterstwo jutra 33 7
T.M. Gruszecki Profesor Czesława Lipecka uhonorowana tytułem doctora honoris causa 31-32 1
Rozstrzygnięcie XXIV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych 15-17 9
Z. Reklewski Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w kadencji 2004-2007 12-15 10
Targi rolno-spożywcze w Polsce w 2007 roku 31-33 2
O. Orłowska V Walny Zjazd Delegatów Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka 15-16 7
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Wystawy bydła hodowlanego w Polsce 31-33 10
Z. Pietrzak XV Szkoła Zimowa z metodologii hodowli bydła 9-11 5

Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” – rocznik 2006

Autor Tytuł Str. Nr
Baranowski A., Gabryszuk M. Skład chemiczny mleka kóz żywionych z dodatkiem preparatu „Efektywne Mikroorganizmy" (EM) 9-10 11
Białas M., Goleman M. Dogoterapia – nowy kierunek użytkowania psa. Cz. 1 27-29 7
Białas M., Goleman M. Analiza zachowania psów podczas pracy. Cz. 2 17-20 8
Bieniek J. Zootechniczne aspekty zastosowania GMO w rolnictwie 10-14 5
Bilik K, Strzetelski J. Czynniki wpływające na wydajność rozrodczą krów w fermach mlecznych 3-7 8
Bogucki M., Neja W. Zachowanie się krów wskaźnikiem dobrostanu 20-22 9
Borkowska D., Bąk M. Wrażliwość drobnoustrojów wyizolowanych z mleka ćwiartkowego krów na antybiotyki 8-10 10
Borys B. Nasiona rzepaku i lnu oraz makuch rzepakowy w zestawach paszowych dla owiec wysokoplennych 20-24 8
Borys B., Zawadzka D. Stan i perspektywy rozwoju produkcji mięsa jagnięcego w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej 18-22 1
Borys B., Borys A. Skład chemiczny i profil kwasów tłuszczowych makuchu rzepakowego przy tłoczeniu oleju metodą „na zimno" i „na gorąco" 19-22 7
Chmiel K., Sobczuk D. Analiza wykorzystania rozpłodowego elitarnych klaczy czystej krwi arabskiej hodowli SK Janów Podlaski 3-5 2
Chmiel K., Sobczuk D. Analiza wykorzystania rozpłodowego elitarnych klaczy czystej krwi arabskiej hodowli SK Kurozwęki 6-8 3
Czernomysy-Furowicz D., Karakulska J., Ferlas M., Borkowski J., Nawrotek P., Furowicz A.J. Diagnostyka oraz wrażliwość na antybiotyki drobnoustrojów wyizolowanych z klinicznych przypadków mastitis u bydła 4-6 3
Dmoch M. Etyczne i prawne aspekty doświadczeń na zwierzętach 27-30 3
Dobicki A., Nowakowski P., Mikołajczak Z., Wypychowski K. Miejsce bydła mięsnego w sieci troficznej ekosystemu Parku Narodowego „Ujście Warty"; Cz. 1 4-8 1
Dobicki A., Nowakowski P., Mikołajczak Z., Wypychowski K. Miejsce bydła mięsnego w sieci troficznej ekosystemu Parku Narodowego „Ujście Warty"; Cz. 2 17-21; 2
Furowicz A.J., Czernomysy-Furowicz D., Ferlas M., Borkowski J. Grypa ptasia – nowe dane epidemiologiczne, możliwości leczenia. Cz. I 9-12 2
Furowicz A.J., Czernomysy-Furowicz D., Ferlas M., Borkowski J. Grypa ptasia – nowe dane epidemiologiczne, możliwości leczenia. Cz. II 1-4 3
Furowicz A.J., Ferlas M. Rola komórek NK („naturalnych zabójców") w rozpoznawaniu i niszczeniu komórek nowotworowych oraz drobnoustrojów chorobotwórczych dla zwierząt i człowieka, z uwzględnieniem różnych elementów terapii 1-5 11
Gajewska A., Garbuz G. Lamy – atrakcja nie tylko ogrodów zoologicznych; s.30-32 4
Gaworski M., Kupczyk A., Wojda I. Kierunki restrukturyzacji bazy surowcowej sektora mleczarskiego w Polsce 8-11 1
Grużewska A. Statystyczna analiza danych procentowych na przykładzie wyników produkcyjnych kurcząt brojlerów 6-9 2
Herbut E., Walczak J. Rola dobrostanu w produkcji zwierzęcej 2-8 9
Jackowski M. Jaki jesteś, jaki byłeś koniu huculski? Cz. III. Charakterystyka rodów i rodzin – rody męskie 23-26 1
Jasiorowski H. Nauka w służbie praktyki rolniczej 23-25 6
Jaworski Z. Zachowania komfortowe koników polskich utrzymywanych w systemie hodowli rezerwatowej. Cz. I. Pielęgnacja skóry i owłosienia 16-18 12
Jaworski Z., Jezierski T. Hodowla rezerwatowa koników polskich a ich dobrostan 14-19 10
Jezierski T., Jaworski Z., Górecka A. Zachowanie się koni i jego wpływ na użytkowanie sportowe i rekreacyjne 11-17 9
Kania-Gierdziewicz J. Geny letalne i semiletalne u zwierząt hodowlanych i człowieka 4-9 12
Karney K. Hodowla i użytkowanie bydła mlecznego w Nowej Zelandii. Cz. 1. Uwarunkowania przyrodnicze i ekonomiczne 14-18 1
Karney K. Hodowla i użytkowanie bydła mlecznego w Nowej Zelandii. Cz. 2. Organizacja chowu i hodowli 21-26 2
Karney K. Hodowla i użytkowanie bydła mlecznego w Nowej Zelandii. Cz. 3. Organizacja chowu i hodowli (cd.) 11-15 3
Kasztelan P. Limitowanie produkcji mleka w Polsce – ocena po dwóch latach działania systemu 6-10 5
Klocek B.A., Zięba D.A., Wierzchoś E. Środowiskowe i fizjologiczne uwarunkowania sezonowości rozrodu owiec 19-22 10
Kołacz R. Dobrostan zwierząt a postęp genetyczny 8-11 9
Komorowska D. Finansowanie inwestycji w Polsce z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 12-14 2
Kondracki S. Znaczenie środowiska chlewni dla produkcyjności świń 18-20 3
Kondracki S. Znaczenie dokarmiania prosiąt dla efektywności rozrodu świń 15-16 5
Korczyński M., Janeczek W., Pogoda-Sewerniak K. Główne przyczyny biegunek u cieląt w okresie neonatalnym 5-8 11
Korman K. Plenno-mleczne owce kołudzkie – możliwość poprawy produkcyjności i efektywności ekonomicznej chowu owiec 17-21 5
Kotowska E., Kotowski K. Wpływ L-karnityny na wskaźniki produkcyjne loch 14-16, 12
Kowalczyk-Juśko A. Nowe rośliny na cele pastewne i energetyczne 22-25 10
Kozera W. Wybrane wyniki badań nad efektywnością tuczu świń w różnych systemach utrzymania 9-13 6
Krychowski T. Tendencje w hodowli bydła mlecznego w Europie Zachodniej – perspektywa najbliższego 10-lecia 1-5 5
Kubasiewicz L., Nowak P. Achondroplazja – problem hodowlany u różnych ras bydła w Polsce 13-14 1
Kucharska A. Porównanie programów rolnośrodowiskowych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych 1-3 8
Kuczaj M., Blicharski P. Postęp produkcyjny w aktywnej populacji krów mlecznych w Polsce i na Dolnym Śląsku 7-10 8
Kupczyk A. Biopaliwa transportowe na przełomie 2005 i 2006 roku 21-22 4
Kupczyk A. Stabilna tendencja wzrostowa w sektorze biopaliw transportowych 29-31 7
Kupczyk A., Kupczyk T. Kłopoty akcyzowe z biopaliwami transportowymi 25-28 8
Litwińczuk Z., Lipiński S., Sawicka W. Pierwsze wyniki z oceny użytkowości mlecznej zachowanej populacji bydła białogrzbietego 9-10 3
Litwińczuk Z., Chabuz W., Stanek P., Jankowski P. Bydło simentalskie w Polsce 22-26 9
Malak-Rawlikowska A. Ekonomiczne i organizacyjne skutki wprowadzenia systemu kwot mlecznych w wybranych krajach UE 1-6 4
Migdał W. Mięso jako żywność funkcjonalna 21-25 12
Mikrut K., Mroczkowski S. Owce w województwie łódzkim w latach 1999-2004 19-20 12
Morales Villavicencio A., Niżnikowski R. Populacja wielbłądowatych południowoamerykańskich na świecie 16-19 6
Mroczek J.R. Fizjologiczne uwarunkowania żywienia krów mlecznych 9-11 4
Mroczek J.R. Ocena wybranych cech ejakulatów buhajów rasy simentalskiej 12-13 12
Mroczkowski S. O polskich owcach 15-16 2
Mroczkowski S. Stosunek człowieka do zwierząt 15-17 8
Mucha S., Wachowska L., Szwaczkowski T. Ciąże bliźniacze koni – uwarunkowania genetyczne i reperkusje hodowlane 21-23 3
Mucha S., Wachowska L., Szwaczkowski T. Ciąże bliźniacze u koni pełnej krwi angielskiej w Polsce 10-13 7
Niżnikowski R. Dokąd zmierza krajowe owczarstwo 6-9 7
Ostoja-Solecki J. Dylematy chowu i hodowli bydła mlecznego w Polsce 11-12 1
Otoliński E., Szrek J. Ceny skupu mleka w Polsce na tle rynku światowego 6-9 6
Pijarska I., Malec H. Wybrane zagadnienia z zakresu fizjologii rozrodu ptaków domowych 18-20 4
Pijarska I., Malec H. Wybrane wirusowe czynniki etiologiczne wywołujące patologiczne stany układu rozrodczego u drobiu 21-23 5
Pijarska I., Malec H. Wybrane bakteryjne czynniki etiologiczne wywołujące patologiczne stany układu rozrodczego u drobiu 17-19 7
Podkówka W. Biogliceryna 26-28 2
Podkówka W. Dojrzałość kiszonkowa kukurydzy 15-18 4
Podkówka W. Grzyby pleśniowe w kiszonce z kukurydzy 20-22 6
Podkówka W. Oznaczanie suchej masy w kiszonkach, zielonkach i TMR metodą uproszczoną 22-24 7
Podkówka W. Ocena organoleptyczna kiszonek 25-28 10
Podkówka W. Kukurydza – substrat do produkcji biogazu 26-29; 12
Podkówka W., Podkówka Z. Głownia guzowata kukurydzy 24-26 5
Podwika J., Ormian M. Genetyczne uwarunkowanie umaszczenia u bydła 9-12 12
Polonis A., Dmoch M. Aktualne problemy w chowie drobiu rzeźnego 13-15 7
Reklewski Z. Jeszcze kilka uwag w sprawie wykorzystania wyników badań 29-30 12
Rokicki T. Liczebność stada matecznego owiec a technologia i wyniki użytkowości w produkcji owczarskiej 13-16 6
Sitkowska B. Markery mikrosatelitarne w hodowli bydła 6-9 4
Sobczak J., Nowak A. Systemy utrzymania kur nieśnych a jakość skorup jaj konsumpcyjnych; s.1-4 1
Stąporek K., Ziemiński R. Aktualne trendy w chowie i hodowli bydła rasy limousine 1-4 7
Strabel T., Jamrozik J. Problemy międzynarodowego porównywania bydła mlecznego 5-7 10
Szostak B. Wpływ wybranych czynników na długość jałowienia loch 16-18 3
Sztych D. Owca w mitach, religiach i kulturach ludowych 22-27 4
Tarnawa-Wójciga A., Stachurska A., Pięta M., Jackowski M. Stopień trudności przeszkód ścieżki huculskiej; s.11-14 10
Tomczak F. Kierunki rozwoju światowego rolnictwa i wynikające z nich przesłanki dla Polski 1-4 10
Wajda S. Aktualne trendy i prognozy w produkcji mięsa w Polsce i na świecie 8-9 11
Wielgolewska A., Wielgolewski J. Wpływ jakości tuczników na ceny uzyskiwane przez polskich producentów w latach 2003-2005 10-15 8
Więcek J., Skomiał J., Rekiel A., Śliwiński M. Wpływ poziomu białka i aminokwasów w mieszankach dla tuczników na strawność składników pokarmowych 1-3 2
Wojewoda J., Kondracki S. Działania dla zachowania bioróżnorodności zwierząt w świetle Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) 11-16 11
Ziętara W. Ekonomiczne i organizacyjne aspekty produkcji mleka przy wysokiej wydajności mlecznej krów 1-4; 12
Zjalic M., Dimitriadou A., Rosati A. Produkcja wołowiny w krajach Unii Europejskiej oraz reforma Wspólnej Polityki Rolnej (CAP) 1-6 6
Zurkowski M. Z dziejów hodowli zachowawczej konika polskiego 26-30 1

WSPOMNIENIA

Autor Tytuł Str. Nr
E. Jacyno Wspomnienie o Profesorze Jacku Owsiannym 30-31 6
U. Czarnik Wspomnienie o Profesorze Krzysztofie Walawskim 30-31 8
K. Korman Zmarł Profesor Maciej Osikowski 27-30 6

RÓŻNE

Autor Tytuł Str. Nr
Borowska A., Szulc E. Pierwszy Europejski Tydzień Mleczarstwa w Holandii;
s. 25-27 6
Borys B. Zagadnienia z zakresu strategii żywienia owiec na XI Seminarium FAO-CIHEAM w Katanii (Włochy). Cz. I. Drugorzędne składniki pokarmowe 24-26,
Borys B. Zagadnienia z zakresu strategii żywienia owiec na XI Seminarium FAO-CIHEAM w Katanii (Włochy). Cz. II. Żywienie a jakość produktów 12-15 4
K.S. Czy istnieje sposób na zwiększenie wiarygodności wyceny buhajów? 15-16 3
Hartman A., Lorek M.O. Seminarium naukowe w Kalwie 24-26 7
Kamieniecki H., Wójcik J., Czerniawska-Piątkowska E. Współpraca Akademii Rolniczej w Szczecinie z landem Meklemburgia-Pomorze Przednie 30-31 2
Kamiński K. List do Redakcji 30-31 1
Kronika s. 31-33, nr 2; s.32-33, nr 3; s. 32-33, nr 4; s. 32-33, nr 5; s. 31-33, nr 6; s. 31-33, nr 7; s. 32-33, nr 8; s. 30-33, nr 9; s. 30-33, nr 10; s. 32-33, nr 11; s. 30-31, nr 12
LXXI Zjazd Naukowy PTZ w Bydgoszczy – S. Mroczkowski; Sekcja Chowu i Hodowli Bydła – H. Grodzki; Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej – J. Falkowski; Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz – C. Lipecka; Sekcja Chowu i Hodowli Koni – A. Stachurska; Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych – G. Jeżewska, E. Kopeć 18-24 11
Mroczkowski S. Wrażenia z VIII Szkoły Owczarskiej 26-27 3
Nowe książki: s. 29,29,30 2,4, 5
Pietrzak Z. Uroczysta sesja naukowa w Instytucie Zootechniki w Balicach 30-32 3
Pietrzak Z. XIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła 26-28 5
Pietrzak Z. 50-lecie inseminacji łowickiej 28-30 8
Pietrzak Z. 55 lat pracy naukowej Profesora Henryka Jasiorowskiego 27-30 9
Pietrzak Z. Pierwszy w kraju profesjonalny ośrodek unasieniania królików 28-30 10
Pietrzak Z. Jubileusz 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Barbary Reklewskiej 29-31 11
Przyłucka J. Konferencja naukowa dotycząca wartości rzeźnej i jakości mięsa zwierząt 24-29 11
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie Rasa polska czerwono-biała szansą na powrót do starego typu użytkowego bydła czerwono-białego 4-6 7
Rozstrzygnięcie XXIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych 17-20 9
Targi rolno-spożywcze w Polsce w 2006 roku 31-33 1