Konkurs Prac Doktorskich

 

R e g u l a m i n

Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych organizowanego przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne

1. Cele i organizatorzy konkursu

1.1. Celem konkursu jest promowanie najlepszych prac doktorskich z zakresu hodowli i użytkowania zwierząt;

1.2. Organizatorem corocznego konkursu jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

 

2. Warunki udziału w konkursie

2.1 Do konkursu może być złożona praca doktorska obroniona na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, której autor uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika;

2.2. Warunkami zgłoszenia pracy do konkursu są:

– wniosek o jej wyróżnienie zawarty w co najmniej jednej recenzji;

– nadanie stopnia doktora nauk rolniczych z zakresu zootechniki nastąpiło nie wcześniej niż dwa lata, licząc od daty złożenia pracy na konkurs.

2.3. Prawo do zgłaszania pracy na konkurs przysługuje promotorowi, kopromotorowi, promotorowi pomocniczemu, a także dziekanowi wydziału i dyrektorowi instytutu PAN lub resortowemu oraz autorowi dysertacji.

2.4. Zgłoszenie udziału w konkursie składa się z następujących dokumentów:

– odpis dyplomu doktorskiego,

– 1 egzemplarz rozprawy doktorskiej,

– wszystkie recenzje dysertacji doktorskiej,

– kopia protokołu z posiedzenia komisji doktorskiej i rady naukowej/wydziału.

2.4. Kompletną dokumentację (w formie papierowej) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca (termin może być przedłużony – patrz Ogłoszenia na stronie www.ptz.icm.edu.pl), na adres sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (ul. Kaliska 9 m. 4, 02-316 Warszawa).

2.5. Praca doktorska może być zgłaszana tylko do jednej edycji konkursu.

 

3. Ocena prac

3.1. Ocenę prac oraz rozdział nagród prowadzi Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.

3.2. Komisja na każdy konkurs powoływana jest przez Zarząd Główny PTZ.

3.3. Komisja składa się co najmniej z pięciu członków – profesorów reprezentujących różne specjalności w ramach dyscypliny naukowej – zootechnika.

3.4, Przewodniczącym Komisji jest Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

3.5. Podstawowym kryterium oceny prac są ich walory naukowe, w tym głównie poznawcze i aplikacyjne znaczenie uzyskanych wyników.

3.6. Szczegółowy regulamin oceny prac przygotowuje Komisja Konkursowa, a zatwierdza Zarząd Główny PTZ.

4. Nagrody

4.1. Rodzaj i wysokość nagród ustala corocznie Prezydium Zarządu Głównego PTZ.

4.2. W każdej edycji konkursu można przyznać po jednej nagrodzie I, II i III stopnia oraz nie więcej niż dwa wyróżnienia.

4.3. Propozycje Komisji dotyczące przydziału nagród i wyróżnień zatwierdzane są przez Zarząd Główny PTZ.

4.4. Uroczyste wręczanie nagród laureatom oraz listów gratulacyjnych promotorom, promotorom pomocniczym, kopromotorom, dziekanom i dyrektorom instytutów, w których nadano stopień doktora, odbywa się podczas dorocznych Zjazdów Naukowych Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

4.5. Wyniki kolejnych edycji konkursu są publikowane na łamach „Przeglądu Hodowlanego” oraz na stronie internetowej PTZ.

5. Postanowienia końcowe

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 roku.