Konkurs Prac Doktorskich

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych organizowanego przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne

§1
Cele i organizatorzy konkursu

– celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac doktorskich z zakresu hodowli i użytkowania zwierząt;

– organizatorem corocznego konkursu jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

§2
Warunki udziału w konkursie

– do konkursu mogą być złożone prace doktorskie obronione na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, których autor uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika;

– prace mogą być zgłaszane przez autorów, promotorów lub dziekanów wydziałów i dyrektorów instytutów;

– warunkiem zgłoszenia pracy jest wyciąg z protokołu z jej obrony wraz z dołączoną Uchwałą Rady Wydziału (Rady Naukowej Instytutu) o jej wyróżnieniu, podjętą na wniosek przynajmniej jednego z recenzentów zawarty w recenzji pracy;

pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów (obejmującym 1 egzemplarz rozprawy doktorskiej, wszystkie recenzje i protokół z posiedzenia Rady Wydziału (lub Komisji) z jej obrony należy kierować do sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego na adres: ul. Kaliska 9 m. 4, 02-316 Warszawa (tel./faks: 22-822-17-23) w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca każdego roku;

Do zgłoszenia powinno być dołączone wspólne oświadczenie promotora (lub promotora pomocniczego) i doktoranta o złożeniu pracy (części lub całości) do druku w czasopiśmie z aktualnie obowiązującego wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia pracy (wzór oświadczenia jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu). Natomiast gdy praca została już w części bądź w całości opublikowana lub przyjęta do druku należy dołączyć dane bibliograficzne publikacji ewentualnie potwierdzenie z redakcji o przyjęciu maszynopisu do druku;

– na konkurs mogą być zgłaszane prace obronione w okresie ostatnich 2 lat kalendarzowych (np. do 31 marca 2008 r. można zgłaszać tylko prace obronione w roku 2006 i 2007);

– każda praca doktorska może być zgłaszana tylko na jeden konkurs.

§3
Ocena prac

– ocenę prac oraz rozdział nagród prowadzi Komisja Konkursowa, w jej skład wejdą profesorowie reprezentujący różne specjalności w ramach dyscypliny naukowej – zootechnika;

– skład komisji na każdy konkurs zatwierdzi Zarząd Główny PTZ. Powinna ona liczyć co najmniej 5 osób, a przewodniczyć jej będzie Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego;

– podstawowym kryterium oceny prac będą ich walory naukowe, w tym głównie poznawcze i aplikacyjne znaczenie uzyskanych wyników;

– szczegółowy regulamin oceny prac przygotowuje Komisja Konkursowa, a zatwierdza Zarząd Główny PTZ.

§4
Nagrody

– w każdej edycji konkursu można przyznać po jednej nagrodzie I0, II0 i III0 oraz ewentualnie 2 wyróżnienia;

– nagrody pieniężne i nagrody rzeczowe (dla prac wyróżnionych) oraz listy gratulacyjne dla promotorów i jednostek, w których te prace wykonano będą wręczane uroczyście podczas dorocznych Zjazdów Naukowych Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego;

– wyniki każdego konkursu będą publikowane w miesięczniku „Przegląd Hodowlany” oraz na stronie internetowej PTZ.

Wzór Oświadczenia