Konkurs Prac Doktorskich

R e g u l a m i n

Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych organizowanego przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne

1. Cele i organizatorzy konkursu

– celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac doktorskich z zakresu hodowli i użytkowania zwierząt;
– organizatorem corocznego konkursu jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

2. Warunki udziału w konkursie

– do konkursu mogą być złożone prace doktorskie obronione na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, których autor uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika;
– prace mogą być zgłaszane przez autorów, promotorów lub dziekanów wydziałów i dyrektorów instytutów;
– warunkiem zgłoszenia pracy jest wyciąg z protokołu z jej obrony wraz z dołączoną Uchwałą Rady Wydziału (Rady Naukowej Instytutu) o jej wyróżnieniu, podjętą na wniosek przynajmniej jednego z recenzentów zawarty w recenzji pracy;
– pisemne zgłoszenia udziału wraz z kompletem dokumentów (obejmującym 1 egzemplarz rozprawy doktorskiej, wszystkie recenzje i protokół z posiedzenia Rady Wydziału (lub Komisji) z jej obrony należy kierować do sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego na adres: ul. Kaliska 9 m. 4, 02-316 Warszawa (tel./faks: 22-822-17-23)
w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca każdego roku;
– na konkurs mogą być zgłaszane prace obronione w okresie ostatnich 2 lat kalendarzowych (np. do 31 marca 2008 r. można zgłaszać tylko prace obronione w roku 2006 i 2007);
– każda praca doktorska może być zgłaszana tylko na jeden konkurs.

3. Ocena prac

– ocenę prac oraz rozdział nagród prowadzi Komisja Konkursowa, w jej skład wchodzą profesorowie reprezentujący różne specjalności w ramach dyscypliny naukowej – zootechnika;
– skład komisji na każdy konkurs zatwierdza Zarząd Główny PTZ. Powinna ona liczyć co najmniej 5 osób, a przewodniczy jej Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego;
– podstawowym kryterium oceny prac są ich walory naukowe, w tym głównie poznawcze i aplikacyjne znaczenie uzyskanych wyników;
– szczegółowy regulamin oceny prac przygotowuje Komisja Konkursowa, a zatwierdza Zarząd Główny PTZ.

4. Nagrody

– w każdej edycji konkursu można przyznać po jednej nagrodzie I, II i III stopnia oraz ewentualnie 2 wyróżnienia;
– rodzaj i wysokość nagród ustala corocznie Prezydium Zarządu Głównego PTZ;
– nagrody oraz listy gratulacyjne dla promotorów i kierowników jednostek, w których te prace wykonano są wręczane uroczyście podczas dorocznych Zjazdów Naukowych Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego;
– wyniki każdego konkursu są publikowane na łamach „Przeglądu Hodowlanego” oraz na stronie internetowej PTZ.