Konkurs Prac Magisterskich

R e g u l a m i n

Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych

§ 1

Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego.

§ 2

Celem Konkursu jest podnoszenie poziomu naukowego prac magisterskich oraz popularyzacja ich wyników.

§ 3

Prace magisterskie oceniane są w 9 podstawowych sekcjach:

•Genetyka

•Chów i Hodowla Bydła

•Chów i Hodowla Trzody Chlewnej

•Chów i Hodowla Koni

•Chów i Hodowla Owiec i Kóz

•Chów i Hodowla Drobiu

•Chów i Hodowla Zwierząt Futerkowych

•Chów i Hodowla Zwierząt towarzyszących i Dzikich

•Inne

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia Sekcji lub tworzenia, w miarę potrzeby, nowych.

§ 4

Zgłoszona na Konkurs praca powinna być:

• napisana zgodnie z warunkami stawianymi opracowaniom naukowym;

• wykonana w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających rok Konkursu;

• oceniona na Uczelni oceną co najmniej dobrą;

• anonimowa – strona tytułowa powinna zawierać jedynie: godło, tytuł pracy i rok wykonania. Dane personalne autora pracy i promotora (imię i nazwisko, uczelnia, wydział, katedra, zakład i adres domowy, telefon kontaktowy, adres e-mail) powinny być dołączone w oddzielnej, zapieczętowanej kopercie, również opatrzonej godłem. Do zgłoszenia powinno być dołączone wspólne oświadczenie promotora i magistranta o złożeniu pracy (części lub całości) do druku, w czasopiśmie z aktualnie obowiązującego wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia pracy (wzór oświadczenia jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu). W przypadku szczególnych walorów aplikacyjnych pracy, dopuszcza się możliwość jej publikacji w periodykach popularnonaukowych o zasięgu ogólnopolskim.

• przysłana w terminie do 31 marca roku Konkursu na adres: Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego, ul. Kaliska 9 m. 4, 02-316 Warszawa, z zaznaczeniem na kopercie „KONKURS”.

§ 5

Prace na Konkurs zgłasza promotor. Na Konkurs rozstrzygany w danym roku promotor może zgłaszać nie więcej niż 2 prace wykonane pod jego kierunkiem. Praca może brać udział tylko w jednym Konkursie.

§ 6

Prezes PTZ powołuje przewodniczącego i członków Sądu Konkursowego na każdą edycję. W skład Sądu Konkursowego obok przewodniczącego, wchodzi do 8 przedstawicieli dyscyplin naukowych, zgodnych z sekcjami wymienionymi w § 3.

§ 7

Przewodniczący Sądu Konkursowego ocenia wstępnie zgodność pracy z warunkami Konkursu i przydziela je do poszczególnych Sekcji oraz typuje (powołuje) recenzentów. Prace dopuszczone do Konkursu są wysyłane do recenzji (anonimowo), a niezakwalifikowane zwracane są promotorom.

§ 8

Recenzenci dokonują oceny pracy na „Arkuszu oceny”, przyznając maksymalnie 100 pkt. (ocena celowości pracy – 20 pkt., metodyka badań – 20 pkt., prawidłowość wyciągania wniosków – 20 pkt., znaczenie uzyskanych wyników – 20 pkt., formalna poprawność pracy i poprawność języka – 20 pkt.).

§ 9

Po uzyskaniu recenzji Sąd Konkursowy dokonuje ostatecznej oceny prac i podejmuje decyzję o przyznaniu określonej nagrody. Z posiedzenia Sądu Konkursowego sporządza się protokół, którego integralną część stanowią opinie recenzentów.

§ 10

Przewiduje się nagrody I, II i III oraz wyróżnienia w poszczególnych Sekcjach. Sąd Konkursowy ma prawo nie przyznawania nagród lub innego ich podziału. Rodzaj i wysokość nagród ustala corocznie Prezydium Zarządu Głównego PTZ. Promotorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac magisterskich otrzymują pisemne gratulacje.

§ 11

Autorzy nagrodzonych prac i ich promotorzy są zawiadamiani pisemnie o wyniku uzyskanym w Konkursie. Po rozstrzygnięciu Konkursu prace są zwracane promotorom.

§ 12

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród jest dokonywane na corocznych zjazdach PTZ. Wyniki Konkursu są publikowane na łamach „Przeglądu Hodowlanego” oraz na stronie internetowej: ptz.icm.edu.pl.

§ 13

Obsługę techniczną Konkursu prowadzi biuro PTZ.

Wzór Oświadczenia