Konkurs Prac Magisterskich


Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zootechniki i rybactwa

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią Covid-19 oraz
uwarunkowaniami prawnymi związanymi z jej zwalczaniem, Zarząd Główny Polskiego
Towarzystwa Zootechnicznego podjął decyzję o przesunięciu terminu nadsyłania prac na
Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zootechniki i rybactwa do 15 maja 2021
roku.

 

R e g u l a m i n

Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu zootechniki i rybactwa organizowanego przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne

1.Cele i organizatorzy konkursu

1.1. Celem Konkursu jest promowanie najlepszych prac doktorskich z zakresu hodowli i użytkowania zwierząt;

1.2. Organizatorem corocznego konkursu jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

2. Warunki udziału w konkursie

2.1 Do konkursu może być złożona praca doktorska obroniona na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, której autor uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika lub zootechnika i rybactwo;

2.2. Warunkami zgłoszenia pracy do konkursu są:

– wniosek o jej wyróżnienie zawarty w co najmniej jednej recenzji;

– nadanie stopnia doktora nauk rolniczych w  dyscyplinie zootechnika lub zootechnika i rybactwo  nastąpiło w ciągu2 lat kalendarzowych poprzedzających rok konkursu lub  w roku, w którym odbywa się konkurs.

2.3. Prawo do zgłaszania pracy na konkurs przysługuje promotorowi, kopromotorowi, promotorowi pomocniczemu, a także dziekanowi wydziału, przewodniczącemu rady naukowej i dyrektorowi instytutu PAN lub resortowego oraz autorowi dysertacji.

2.4. Zgłoszenie udziału w konkursie składa się z następujących dokumentów:

– 1 egzemplarz rozprawy doktorskiej,

– wszystkie recenzje dysertacji doktorskiej,

– kopia protokołu z posiedzenia komisji doktorskiej i rady naukowej lub senatu uczelni lub  rady wydziału.

– dane adresowe (adres do korespondencji, e-mail, telefon kontaktowy) autora pracy, promotora, promotora pomocniczego, kopromotora,

– zgodę autora pracy na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia podany jest w załączniku 1)

2.5. Zgłoszenie pracy na konkurs może odbywać się w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej (pdf).

2.6. W przypadku wersji papierowej kompletną dokumentację należy przesłać  na adres: Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ul. Kaliska 9 m. 4, 02-316 Warszawa, z zaznaczeniem na kopercie „KONKURS”.

2.7. W przypadku wersji elektronicznej, wyżej wymienioną dokumentację należy przesłać na adres e-mail Biura PTZ: ptz@ptz.icm.edu.pl

2.8. Termin składania prac upływa  31 marca.  W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Główny PTZ może przedłużyć termin składania prac.

2.9.. Praca doktorska może być zgłaszana tylko do jednej edycji konkursu.

3. Ocena prac

3.1. Ocenę prac oraz rozdział nagród prowadzi Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.

3.2. Komisja powoływana jest przez Prezesa PTZ na każdą edycję Konkursu.

3.3. Komisja składa się co najmniej z pięciu członków – profesorów reprezentujących różne specjalności w ramach dyscypliny naukowej – zootechnika i rybactwo.

3.4, Przewodniczącym Komisji jest Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

3.5. Podstawowym kryterium oceny prac są ich walory naukowe, w tym głównie poznawcze i aplikacyjne znaczenie uzyskanych wyników.

3.6. Szczegółowy regulamin oceny prac przygotowuje Komisja Konkursowa, a zatwierdza Zarząd Główny PTZ.

4. Nagrody

4.1. Rodzaj i wysokość nagród ustala corocznie Prezydium Zarządu Głównego PTZ.

4.2. W każdej edycji konkursu można przyznać nie więcej  po jednej nagrodzie I, II i III stopnia oraz nie więcej niż dwa wyróżnienia.

4.3. Propozycje Komisji dotyczące przydziału nagród i wyróżnień zatwierdzane są przez Zarząd Główny PTZ.

4.4. Uroczyste wręczanie nagród laureatom oraz listów gratulacyjnych promotorom, promotorom pomocniczym, kopromotorom, dziekanom wydziałów i dyrektorom instytutów, w których nadano stopień doktora, odbywa się podczas dorocznych Zjazdów Naukowych Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

4.5. Wyniki kolejnych edycji konkursu są publikowane na łamach „Przeglądu Hodowlanego” oraz na stronie internetowej PTZ.

5. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 roku.

Załącznik 1.R e g u l a m i n
Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zootechniki i rybactwa

§ 1

Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego.

§ 2

Celem Konkursu jest podnoszenie poziomu naukowego prac magisterskich oraz popularyzacja ich wyników.

§ 3

Prace magisterskie oceniane są w podstawowych sekcjach:

 • Genetyka Zwierząt
 • Chów i Hodowla Bydła
 • Chów i Hodowla Trzody Chlewnej
 • Chów i Hodowla Koni
 • Chów i Hodowla Owiec i Kóz
 • Chów i Hodowla Drobiu
 • Chów i Hodowla Zwierząt Futerkowych
 • Chów i Hodowla Zwierząt Towarzyszących i Dzikich
 • Rybactwo
 • Inne

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia sekcji lub tworzenia, w miarę potrzeby, nowych.

§ 4

1. Zgłoszona na Konkurs praca musi spełniać następujące warunki:

 • być przygotowana zgodnie z kryteriami stawianymi opracowaniom naukowym;
 • egzamin magisterski odbył się w ciągu 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok konkursu lub w roku, w którym odbywa się konkurs.
 • uzyskana co najmniej dobra ocena pracy wystawiona zarówno przez promotora, jak i recenzenta.

2. Przygotowanie pracy na Konkurs:

a) dopuszcza się przesłanie pracy zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (jako pdf);

b) strona tytułowa musi zawierać tylko godło pracy (jedno słowo), tytuł pracy i rok wykonania. Usunąć należy imię i nazwisko autora i promotora oraz miejsce wykonania pracy;

c) w przypadku wersji papierowej, dane personalne autora pracy i promotora muszą być dołączone w oddzielnej, zapieczętowanej kopercie, opatrzonej tym samym godłem i przesłane na adres: Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ul. Kaliska 9 m. 4, 02-316 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „KONKURS”.

d) Wymagane są następujące dane autora pracy i promotora:

– imię i nazwisko,

– uczelnia, wydział, katedra, zakład

– adres domowy,

– telefon kontaktowy,

– adres e-mail,

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia podany jest w załączniku 1)

e) W przypadku wersji elektronicznej wymienione wyżej dane personalne powinny być przesłane w oddzielnym załączniku o nazwie zgodnej z godłem pracy na adres e-mail Biura PTZ: ptz@ptz.icm.edu.pl

3. Termin składania prac upływa 31 marca. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Główny PTZ może przedłużyć termin składania prac.

§ 5

 1. Prace na Konkurs zgłasza promotor. Na Konkurs rozstrzygany w danym roku promotor może zgłaszać nie więcej niż 2 prace wykonane pod jego kierunkiem.
 2. Praca może być zgłoszona tylko do jednej edycji Konkursu.

§ 6

Zarząd Główny PTZ powołuje przewodniczącego i członków Sądu Konkursowego.

§ 7

 1. Przewodniczący Sądu Konkursowego weryfikuje zgodność pracy z warunkami Konkursu i przydziela je do poszczególnych Sekcji oraz  wskazuje recenzentów reprezentujących specjalności naukowe zgodne z sekcjami wymienionymi w § 3.
 2. Prace dopuszczone do Konkursu są wysyłane do recenzji anonimowo.

§ 8

Recenzenci dokonują oceny pracy na „Arkuszu oceny”, przyznając maksymalnie 100 pkt. według następujących kryteriów:

 • ocena celowości pracy – maks. 20 pkt.,
 • metodyka badań – maks. 20 pkt.,
 • prawidłowość wyciągania wniosków – maks. 20 pkt.,
 • znaczenie uzyskanych wyników – maks. 20 pkt.,
 • formalna poprawność pracy i poprawność języka – maks. 20 pkt..

§ 9

 1. Po uzyskaniu recenzji Sąd Konkursowy dokonuje ostatecznej oceny prac i podejmuje decyzję o przyznaniu określonej nagrody.
 2. Z posiedzenia Sądu Konkursowego sporządza się protokół, którego integralną część stanowią opinie recenzentów.

§ 10

 1. Przewiduje się nagrody I, II i III oraz wyróżnienia w poszczególnych Sekcjach.
 2. Sąd Konkursowy ma prawo nie przyznawania nagród lub innego ich podziału. Rodzaj i wysokość nagród ustala corocznie Prezydium Zarządu Głównego PTZ.
 3. Promotorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac magisterskich otrzymują pisemne gratulacje.

§ 11

Autorzy i promotorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac są zawiadamiani pisemnie o wyniku uzyskanym w Konkursie. Po rozstrzygnięciu Konkursu prace są zwracane promotorom.

§ 12

 1. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród jest dokonywane na corocznych zjazdach naukowych PTZ.
 2. Wyniki Konkursu są publikowane na łamach „Przeglądu Hodowlanego” oraz na stronie internetowej: ptz.icm.edu.pl.

§ 13

Obsługę techniczną Konkursu prowadzi Biuro PTZ.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 roku.

 

Załącznik 1.