Przegląd Hodowlany

Zapraszamy na nową stronę Przeglądu Hodowlanego (w przygotowaniu): http://ph.ptz.icm.edu.pl/

„Przegląd Hodowlany” – organ Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, wydawany jest od 1927 roku, obecnie jako dwumiesięcznik.

Dostępny jest wyłącznie w prenumeracie.

Adresowany jest głównie do osób zawodowo zajmujących się hodowlą oraz użytkowaniem zwierząt. Stanowi forum upowszechniania wyników badań nauk zootechnicznych oraz wymiany poglądów ludzi związanych z produkcją zwierzęcą. Zamieszczane artykuły prezentują najnowszą wiedzę z zakresu genetycznego doskonalenia zwierząt gospodarskich, ich żywienia, dobrostanu, zdrowia, profilaktyki i higieny zootechnicznej, jakości produktów pochodzenia zwierzęcego, a także prawnej ochrony zwierząt, bezpieczeństwa żywności, organizacji produkcji zwierzęcej. Są one opracowane na podstawie najnowszych wyników badań naukowych, co przyczynia się do szybszego upowszechniania wiedzy zootechnicznej i sprzyja innowacyjności w zakresie chowu i hodowli zwierząt. Godnym podkreślenia jest fakt zachowania obiektywności przedstawianych wyników, bez wpływu i reklam firm hodowlanych czy paszowych.

W „Przeglądzie Hodowlanym” publikują naukowcy z uczelni i instytutów związanych z rolnictwem, a także przedstawiciele związków hodowców zwierząt.

Wszystkie artykuły naukowe są recenzowane. Część z nich zawiera streszczenie w języku angielskim.

Czasopismo poddawane jest okresowej ocenie prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – obecnie 6 punktów. Jest indeksowane przez AGRO i Index Copernicus.

 

New site of “Animal Production Review” (under construction): http://ph.ptz.icm.edu.pl/

“Animal Production Review” has been published since 1927. It constitutes a sort of forum for popularization of the results of the studies in animal sciences and for the exchange of opinions of various persons and institutions related with the animal production and associations of the breeders of various animal species. The articles, being published in the bimonthly, represent the modern knowledge in the field of genetic improvement of animals, their nutrition, welfare, health, prophylaxis and zootechnical hygiene and the quality of animal-origin products, submitted in the comprehensible way. They discuss also the aspects of legal protection of animals, food safety, organization of animal production, harmonization of national and EU law in the field of animal breeding and management.All scientific papers are subject to evaluation by the competent experts. The discussed periodical is addressed to scientists, students, employees of state administration and advisory services, and, first of all, to breeders and producers of animals as it combines theoretical problems and zootechnical practice together.