Regulamin Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zootechniki i rybactwa

§ 1

Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego.

§ 2

Celem Konkursu jest podnoszenie poziomu naukowego prac magisterskich oraz popularyzacja ich wyników.

§ 3

Prace magisterskie oceniane są w podstawowych sekcjach:

 • Genetyka Zwierząt
 • Chów i Hodowla Bydła
 • Chów i Hodowla Trzody Chlewnej
 • Chów i Hodowla Koni
 • Chów i Hodowla Owiec i Kóz
 • Chów i Hodowla Drobiu
 • Chów i Hodowla Zwierząt Futerkowych
 • Chów i Hodowla Zwierząt Towarzyszących i Dzikich
 • Rybactwo
 • Inne

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia sekcji lub tworzenia, w miarę potrzeby, nowych.

§ 4

1. Zgłoszona na Konkurs praca musi spełniać następujące warunki:

 • być przygotowana zgodnie z kryteriami stawianymi opracowaniom naukowym;
 • egzamin magisterski odbył się w ciągu 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok konkursu lub w roku, w którym odbywa się konkurs.
 • uzyskana co najmniej dobra ocena pracy wystawiona zarówno przez promotora, jak i recenzenta.

2. Przygotowanie pracy na Konkurs:

a) dopuszcza się przesłanie pracy zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (jako pdf);

b) strona tytułowa musi zawierać tylko godło pracy (jedno słowo), tytuł pracy i rok wykonania. Usunąć należy imię i nazwisko autora i promotora oraz miejsce wykonania pracy;

c) w przypadku wersji papierowej, dane personalne autora pracy i promotora muszą być dołączone w oddzielnej, zapieczętowanej kopercie, opatrzonej tym samym godłem i przesłane na adres: Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ul. Kaliska 9 m. 4, 02-316 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „KONKURS”.

d) Wymagane są następujące dane autora pracy i promotora:

– imię i nazwisko,

– uczelnia, wydział, katedra, zakład

– adres domowy,

– telefon kontaktowy,

– adres e-mail,

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia podany jest w załączniku 1)

e) W przypadku wersji elektronicznej wymienione wyżej dane personalne powinny być przesłane w oddzielnym załączniku o nazwie zgodnej z godłem pracy na adres e-mail Biura PTZ: ptz@ptz.icm.edu.pl

3. Termin składania prac upływa 31 marca. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Główny PTZ może przedłużyć termin składania prac.

§ 5

 1. Prace na Konkurs zgłasza promotor. Na Konkurs rozstrzygany w danym roku promotor może zgłaszać nie więcej niż 2 prace wykonane pod jego kierunkiem.
 2. Praca może być zgłoszona tylko do jednej edycji Konkursu.

§ 6

Zarząd Główny PTZ powołuje przewodniczącego i członków Sądu Konkursowego.

§ 7

 1. Przewodniczący Sądu Konkursowego weryfikuje zgodność pracy z warunkami Konkursu i przydziela je do poszczególnych Sekcji oraz  wskazuje recenzentów reprezentujących specjalności naukowe zgodne z sekcjami wymienionymi w § 3.
 2. Prace dopuszczone do Konkursu są wysyłane do recenzji anonimowo.

§ 8

Recenzenci dokonują oceny pracy na „Arkuszu oceny”, przyznając maksymalnie 100 pkt. według następujących kryteriów:

 • ocena celowości pracy – maks. 20 pkt.,
 • metodyka badań – maks. 20 pkt.,
 • prawidłowość wyciągania wniosków – maks. 20 pkt.,
 • znaczenie uzyskanych wyników – maks. 20 pkt.,
 • formalna poprawność pracy i poprawność języka – maks. 20 pkt..

§ 9

 1. Po uzyskaniu recenzji Sąd Konkursowy dokonuje ostatecznej oceny prac i podejmuje decyzję o przyznaniu określonej nagrody.
 2. Z posiedzenia Sądu Konkursowego sporządza się protokół, którego integralną część stanowią opinie recenzentów.

§ 10

 1. Przewiduje się nagrody I, II i III oraz wyróżnienia w poszczególnych Sekcjach.
 2. Sąd Konkursowy ma prawo nie przyznawania nagród lub innego ich podziału. Rodzaj i wysokość nagród ustala corocznie Prezydium Zarządu Głównego PTZ.
 3. Promotorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac magisterskich otrzymują pisemne gratulacje.

§ 11

Autorzy i promotorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac są zawiadamiani pisemnie o wyniku uzyskanym w Konkursie. Po rozstrzygnięciu Konkursu prace są zwracane promotorom.

§ 12

 1. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród jest dokonywane na corocznych zjazdach naukowych PTZ.
 2. Wyniki Konkursu są publikowane na łamach „Przeglądu Hodowlanego” oraz na stronie internetowej: ptz.icm.edu.pl.

§ 13

Obsługę techniczną Konkursu prowadzi Biuro PTZ.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 roku.

Załącznik 1.