Regulamin

Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu zootechniki i rybactwa organizowanego przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne

1.Cele i organizatorzy konkursu

1.1. Celem Konkursu jest promowanie najlepszych prac doktorskich z zakresu hodowli i użytkowania zwierząt;

1.2. Organizatorem corocznego konkursu jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

2. Warunki udziału w konkursie

2.1 Do konkursu może być złożona praca doktorska obroniona na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, której autor uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika lub zootechnika i rybactwo;

2.2. Warunkami zgłoszenia pracy do konkursu są:

– wniosek o jej wyróżnienie zawarty w co najmniej jednej recenzji;

– nadanie stopnia doktora nauk rolniczych w  dyscyplinie zootechnika lub zootechnika i rybactwo  nastąpiło w ciągu2 lat kalendarzowych poprzedzających rok konkursu lub  w roku, w którym odbywa się konkurs.

2.3. Prawo do zgłaszania pracy na konkurs przysługuje promotorowi, kopromotorowi, promotorowi pomocniczemu, a także dziekanowi wydziału, przewodniczącemu rady naukowej i dyrektorowi instytutu PAN lub resortowego oraz autorowi dysertacji.

2.4. Zgłoszenie udziału w konkursie składa się z następujących dokumentów:

– 1 egzemplarz rozprawy doktorskiej,

– wszystkie recenzje dysertacji doktorskiej,

– kopia protokołu z posiedzenia komisji doktorskiej i rady naukowej lub senatu uczelni lub  rady wydziału.

– dane adresowe (adres do korespondencji, e-mail, telefon kontaktowy) autora pracy, promotora, promotora pomocniczego, kopromotora,

– zgodę autora pracy na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia podany jest w załączniku 1)

2.5. Zgłoszenie pracy na konkurs może odbywać się w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej (pdf).

2.6. W przypadku wersji papierowej kompletną dokumentację należy przesłać  na adres: Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ul. Kaliska 9 m. 4, 02-316 Warszawa, z zaznaczeniem na kopercie „KONKURS”.

2.7. W przypadku wersji elektronicznej, wyżej wymienioną dokumentację należy przesłać na adres e-mail Biura PTZ: ptz@ptz.icm.edu.pl

2.8. Termin składania prac upływa  31 marca.  W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Główny PTZ może przedłużyć termin składania prac.

2.9.. Praca doktorska może być zgłaszana tylko do jednej edycji konkursu.

3. Ocena prac

3.1. Ocenę prac oraz rozdział nagród prowadzi Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.

3.2. Komisja powoływana jest przez Prezesa PTZ na każdą edycję Konkursu.

3.3. Komisja składa się co najmniej z pięciu członków – profesorów reprezentujących różne specjalności w ramach dyscypliny naukowej – zootechnika i rybactwo.

3.4, Przewodniczącym Komisji jest Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

3.5. Podstawowym kryterium oceny prac są ich walory naukowe, w tym głównie poznawcze i aplikacyjne znaczenie uzyskanych wyników.

3.6. Szczegółowy regulamin oceny prac przygotowuje Komisja Konkursowa, a zatwierdza Zarząd Główny PTZ.

4. Nagrody

4.1. Rodzaj i wysokość nagród ustala corocznie Prezydium Zarządu Głównego PTZ.

4.2. W każdej edycji konkursu można przyznać nie więcej  po jednej nagrodzie I, II i III stopnia oraz nie więcej niż dwa wyróżnienia.

4.3. Propozycje Komisji dotyczące przydziału nagród i wyróżnień zatwierdzane są przez Zarząd Główny PTZ.

4.4. Uroczyste wręczanie nagród laureatom oraz listów gratulacyjnych promotorom, promotorom pomocniczym, kopromotorom, dziekanom wydziałów i dyrektorom instytutów, w których nadano stopień doktora, odbywa się podczas dorocznych Zjazdów Naukowych Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

4.5. Wyniki kolejnych edycji konkursu są publikowane na łamach „Przeglądu Hodowlanego” oraz na stronie internetowej PTZ.

5. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 roku.

Załącznik 1.