Spis treści „Przeglądu Hodowlanego” – rocznik 2006

Autor Tytuł Str. Nr
Baranowski A., Gabryszuk M. Skład chemiczny mleka kóz żywionych z dodatkiem preparatu „Efektywne Mikroorganizmy" (EM) 9-10 11
Białas M., Goleman M. Dogoterapia – nowy kierunek użytkowania psa. Cz. 1 27-29 7
Białas M., Goleman M. Analiza zachowania psów podczas pracy. Cz. 2 17-20 8
Bieniek J. Zootechniczne aspekty zastosowania GMO w rolnictwie 10-14 5
Bilik K, Strzetelski J. Czynniki wpływające na wydajność rozrodczą krów w fermach mlecznych 3-7 8
Bogucki M., Neja W. Zachowanie się krów wskaźnikiem dobrostanu 20-22 9
Borkowska D., Bąk M. Wrażliwość drobnoustrojów wyizolowanych z mleka ćwiartkowego krów na antybiotyki 8-10 10
Borys B. Nasiona rzepaku i lnu oraz makuch rzepakowy w zestawach paszowych dla owiec wysokoplennych 20-24 8
Borys B., Zawadzka D. Stan i perspektywy rozwoju produkcji mięsa jagnięcego w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej 18-22 1
Borys B., Borys A. Skład chemiczny i profil kwasów tłuszczowych makuchu rzepakowego przy tłoczeniu oleju metodą „na zimno" i „na gorąco" 19-22 7
Chmiel K., Sobczuk D. Analiza wykorzystania rozpłodowego elitarnych klaczy czystej krwi arabskiej hodowli SK Janów Podlaski 3-5 2
Chmiel K., Sobczuk D. Analiza wykorzystania rozpłodowego elitarnych klaczy czystej krwi arabskiej hodowli SK Kurozwęki 6-8 3
Czernomysy-Furowicz D., Karakulska J., Ferlas M., Borkowski J., Nawrotek P., Furowicz A.J. Diagnostyka oraz wrażliwość na antybiotyki drobnoustrojów wyizolowanych z klinicznych przypadków mastitis u bydła 4-6 3
Dmoch M. Etyczne i prawne aspekty doświadczeń na zwierzętach 27-30 3
Dobicki A., Nowakowski P., Mikołajczak Z., Wypychowski K. Miejsce bydła mięsnego w sieci troficznej ekosystemu Parku Narodowego „Ujście Warty"; Cz. 1 4-8 1
Dobicki A., Nowakowski P., Mikołajczak Z., Wypychowski K. Miejsce bydła mięsnego w sieci troficznej ekosystemu Parku Narodowego „Ujście Warty"; Cz. 2 17-21; 2
Furowicz A.J., Czernomysy-Furowicz D., Ferlas M., Borkowski J. Grypa ptasia – nowe dane epidemiologiczne, możliwości leczenia. Cz. I 9-12 2
Furowicz A.J., Czernomysy-Furowicz D., Ferlas M., Borkowski J. Grypa ptasia – nowe dane epidemiologiczne, możliwości leczenia. Cz. II 1-4 3
Furowicz A.J., Ferlas M. Rola komórek NK („naturalnych zabójców") w rozpoznawaniu i niszczeniu komórek nowotworowych oraz drobnoustrojów chorobotwórczych dla zwierząt i człowieka, z uwzględnieniem różnych elementów terapii 1-5 11
Gajewska A., Garbuz G. Lamy – atrakcja nie tylko ogrodów zoologicznych; s.30-32 4
Gaworski M., Kupczyk A., Wojda I. Kierunki restrukturyzacji bazy surowcowej sektora mleczarskiego w Polsce 8-11 1
Grużewska A. Statystyczna analiza danych procentowych na przykładzie wyników produkcyjnych kurcząt brojlerów 6-9 2
Herbut E., Walczak J. Rola dobrostanu w produkcji zwierzęcej 2-8 9
Jackowski M. Jaki jesteś, jaki byłeś koniu huculski? Cz. III. Charakterystyka rodów i rodzin – rody męskie 23-26 1
Jasiorowski H. Nauka w służbie praktyki rolniczej 23-25 6
Jaworski Z. Zachowania komfortowe koników polskich utrzymywanych w systemie hodowli rezerwatowej. Cz. I. Pielęgnacja skóry i owłosienia 16-18 12
Jaworski Z., Jezierski T. Hodowla rezerwatowa koników polskich a ich dobrostan 14-19 10
Jezierski T., Jaworski Z., Górecka A. Zachowanie się koni i jego wpływ na użytkowanie sportowe i rekreacyjne 11-17 9
Kania-Gierdziewicz J. Geny letalne i semiletalne u zwierząt hodowlanych i człowieka 4-9 12
Karney K. Hodowla i użytkowanie bydła mlecznego w Nowej Zelandii. Cz. 1. Uwarunkowania przyrodnicze i ekonomiczne 14-18 1
Karney K. Hodowla i użytkowanie bydła mlecznego w Nowej Zelandii. Cz. 2. Organizacja chowu i hodowli 21-26 2
Karney K. Hodowla i użytkowanie bydła mlecznego w Nowej Zelandii. Cz. 3. Organizacja chowu i hodowli (cd.) 11-15 3
Kasztelan P. Limitowanie produkcji mleka w Polsce – ocena po dwóch latach działania systemu 6-10 5
Klocek B.A., Zięba D.A., Wierzchoś E. Środowiskowe i fizjologiczne uwarunkowania sezonowości rozrodu owiec 19-22 10
Kołacz R. Dobrostan zwierząt a postęp genetyczny 8-11 9
Komorowska D. Finansowanie inwestycji w Polsce z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 12-14 2
Kondracki S. Znaczenie środowiska chlewni dla produkcyjności świń 18-20 3
Kondracki S. Znaczenie dokarmiania prosiąt dla efektywności rozrodu świń 15-16 5
Korczyński M., Janeczek W., Pogoda-Sewerniak K. Główne przyczyny biegunek u cieląt w okresie neonatalnym 5-8 11
Korman K. Plenno-mleczne owce kołudzkie – możliwość poprawy produkcyjności i efektywności ekonomicznej chowu owiec 17-21 5
Kotowska E., Kotowski K. Wpływ L-karnityny na wskaźniki produkcyjne loch 14-16, 12
Kowalczyk-Juśko A. Nowe rośliny na cele pastewne i energetyczne 22-25 10
Kozera W. Wybrane wyniki badań nad efektywnością tuczu świń w różnych systemach utrzymania 9-13 6
Krychowski T. Tendencje w hodowli bydła mlecznego w Europie Zachodniej – perspektywa najbliższego 10-lecia 1-5 5
Kubasiewicz L., Nowak P. Achondroplazja – problem hodowlany u różnych ras bydła w Polsce 13-14 1
Kucharska A. Porównanie programów rolnośrodowiskowych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych 1-3 8
Kuczaj M., Blicharski P. Postęp produkcyjny w aktywnej populacji krów mlecznych w Polsce i na Dolnym Śląsku 7-10 8
Kupczyk A. Biopaliwa transportowe na przełomie 2005 i 2006 roku 21-22 4
Kupczyk A. Stabilna tendencja wzrostowa w sektorze biopaliw transportowych 29-31 7
Kupczyk A., Kupczyk T. Kłopoty akcyzowe z biopaliwami transportowymi 25-28 8
Litwińczuk Z., Lipiński S., Sawicka W. Pierwsze wyniki z oceny użytkowości mlecznej zachowanej populacji bydła białogrzbietego 9-10 3
Litwińczuk Z., Chabuz W., Stanek P., Jankowski P. Bydło simentalskie w Polsce 22-26 9
Malak-Rawlikowska A. Ekonomiczne i organizacyjne skutki wprowadzenia systemu kwot mlecznych w wybranych krajach UE 1-6 4
Migdał W. Mięso jako żywność funkcjonalna 21-25 12
Mikrut K., Mroczkowski S. Owce w województwie łódzkim w latach 1999-2004 19-20 12
Morales Villavicencio A., Niżnikowski R. Populacja wielbłądowatych południowoamerykańskich na świecie 16-19 6
Mroczek J.R. Fizjologiczne uwarunkowania żywienia krów mlecznych 9-11 4
Mroczek J.R. Ocena wybranych cech ejakulatów buhajów rasy simentalskiej 12-13 12
Mroczkowski S. O polskich owcach 15-16 2
Mroczkowski S. Stosunek człowieka do zwierząt 15-17 8
Mucha S., Wachowska L., Szwaczkowski T. Ciąże bliźniacze koni – uwarunkowania genetyczne i reperkusje hodowlane 21-23 3
Mucha S., Wachowska L., Szwaczkowski T. Ciąże bliźniacze u koni pełnej krwi angielskiej w Polsce 10-13 7
Niżnikowski R. Dokąd zmierza krajowe owczarstwo 6-9 7
Ostoja-Solecki J. Dylematy chowu i hodowli bydła mlecznego w Polsce 11-12 1
Otoliński E., Szrek J. Ceny skupu mleka w Polsce na tle rynku światowego 6-9 6
Pijarska I., Malec H. Wybrane zagadnienia z zakresu fizjologii rozrodu ptaków domowych 18-20 4
Pijarska I., Malec H. Wybrane wirusowe czynniki etiologiczne wywołujące patologiczne stany układu rozrodczego u drobiu 21-23 5
Pijarska I., Malec H. Wybrane bakteryjne czynniki etiologiczne wywołujące patologiczne stany układu rozrodczego u drobiu 17-19 7
Podkówka W. Biogliceryna 26-28 2
Podkówka W. Dojrzałość kiszonkowa kukurydzy 15-18 4
Podkówka W. Grzyby pleśniowe w kiszonce z kukurydzy 20-22 6
Podkówka W. Oznaczanie suchej masy w kiszonkach, zielonkach i TMR metodą uproszczoną 22-24 7
Podkówka W. Ocena organoleptyczna kiszonek 25-28 10
Podkówka W. Kukurydza – substrat do produkcji biogazu 26-29; 12
Podkówka W., Podkówka Z. Głownia guzowata kukurydzy 24-26 5
Podwika J., Ormian M. Genetyczne uwarunkowanie umaszczenia u bydła 9-12 12
Polonis A., Dmoch M. Aktualne problemy w chowie drobiu rzeźnego 13-15 7
Reklewski Z. Jeszcze kilka uwag w sprawie wykorzystania wyników badań 29-30 12
Rokicki T. Liczebność stada matecznego owiec a technologia i wyniki użytkowości w produkcji owczarskiej 13-16 6
Sitkowska B. Markery mikrosatelitarne w hodowli bydła 6-9 4
Sobczak J., Nowak A. Systemy utrzymania kur nieśnych a jakość skorup jaj konsumpcyjnych; s.1-4 1
Stąporek K., Ziemiński R. Aktualne trendy w chowie i hodowli bydła rasy limousine 1-4 7
Strabel T., Jamrozik J. Problemy międzynarodowego porównywania bydła mlecznego 5-7 10
Szostak B. Wpływ wybranych czynników na długość jałowienia loch 16-18 3
Sztych D. Owca w mitach, religiach i kulturach ludowych 22-27 4
Tarnawa-Wójciga A., Stachurska A., Pięta M., Jackowski M. Stopień trudności przeszkód ścieżki huculskiej; s.11-14 10
Tomczak F. Kierunki rozwoju światowego rolnictwa i wynikające z nich przesłanki dla Polski 1-4 10
Wajda S. Aktualne trendy i prognozy w produkcji mięsa w Polsce i na świecie 8-9 11
Wielgolewska A., Wielgolewski J. Wpływ jakości tuczników na ceny uzyskiwane przez polskich producentów w latach 2003-2005 10-15 8
Więcek J., Skomiał J., Rekiel A., Śliwiński M. Wpływ poziomu białka i aminokwasów w mieszankach dla tuczników na strawność składników pokarmowych 1-3 2
Wojewoda J., Kondracki S. Działania dla zachowania bioróżnorodności zwierząt w świetle Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) 11-16 11
Ziętara W. Ekonomiczne i organizacyjne aspekty produkcji mleka przy wysokiej wydajności mlecznej krów 1-4; 12
Zjalic M., Dimitriadou A., Rosati A. Produkcja wołowiny w krajach Unii Europejskiej oraz reforma Wspólnej Polityki Rolnej (CAP) 1-6 6
Zurkowski M. Z dziejów hodowli zachowawczej konika polskiego 26-30 1

WSPOMNIENIA

Autor Tytuł Str. Nr
E. Jacyno Wspomnienie o Profesorze Jacku Owsiannym 30-31 6
U. Czarnik Wspomnienie o Profesorze Krzysztofie Walawskim 30-31 8
K. Korman Zmarł Profesor Maciej Osikowski 27-30 6

RÓŻNE

Autor Tytuł Str. Nr
Borowska A., Szulc E. Pierwszy Europejski Tydzień Mleczarstwa w Holandii;
s. 25-27 6
Borys B. Zagadnienia z zakresu strategii żywienia owiec na XI Seminarium FAO-CIHEAM w Katanii (Włochy). Cz. I. Drugorzędne składniki pokarmowe 24-26,
Borys B. Zagadnienia z zakresu strategii żywienia owiec na XI Seminarium FAO-CIHEAM w Katanii (Włochy). Cz. II. Żywienie a jakość produktów 12-15 4
K.S. Czy istnieje sposób na zwiększenie wiarygodności wyceny buhajów? 15-16 3
Hartman A., Lorek M.O. Seminarium naukowe w Kalwie 24-26 7
Kamieniecki H., Wójcik J., Czerniawska-Piątkowska E. Współpraca Akademii Rolniczej w Szczecinie z landem Meklemburgia-Pomorze Przednie 30-31 2
Kamiński K. List do Redakcji 30-31 1
Kronika s. 31-33, nr 2; s.32-33, nr 3; s. 32-33, nr 4; s. 32-33, nr 5; s. 31-33, nr 6; s. 31-33, nr 7; s. 32-33, nr 8; s. 30-33, nr 9; s. 30-33, nr 10; s. 32-33, nr 11; s. 30-31, nr 12
LXXI Zjazd Naukowy PTZ w Bydgoszczy – S. Mroczkowski; Sekcja Chowu i Hodowli Bydła – H. Grodzki; Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej – J. Falkowski; Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz – C. Lipecka; Sekcja Chowu i Hodowli Koni – A. Stachurska; Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych – G. Jeżewska, E. Kopeć 18-24 11
Mroczkowski S. Wrażenia z VIII Szkoły Owczarskiej 26-27 3
Nowe książki: s. 29,29,30 2,4, 5
Pietrzak Z. Uroczysta sesja naukowa w Instytucie Zootechniki w Balicach 30-32 3
Pietrzak Z. XIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła 26-28 5
Pietrzak Z. 50-lecie inseminacji łowickiej 28-30 8
Pietrzak Z. 55 lat pracy naukowej Profesora Henryka Jasiorowskiego 27-30 9
Pietrzak Z. Pierwszy w kraju profesjonalny ośrodek unasieniania królików 28-30 10
Pietrzak Z. Jubileusz 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Barbary Reklewskiej 29-31 11
Przyłucka J. Konferencja naukowa dotycząca wartości rzeźnej i jakości mięsa zwierząt 24-29 11
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie Rasa polska czerwono-biała szansą na powrót do starego typu użytkowego bydła czerwono-białego 4-6 7
Rozstrzygnięcie XXIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych 17-20 9
Targi rolno-spożywcze w Polsce w 2006 roku 31-33 1