Rozstrzygnięcie III edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznychh

Do Konkursu zgłoszono łącznie 8 prac doktorskich z 6 ośrodków naukowych: Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie – 3 prace, oraz po 1 pracy z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem prof. dr. hab. Zygmunta Litwińczuka, na posiedzeniu 9 czerwca 2010 roku, po wysłuchaniu opinii przygotowanych przez recenzentów: prof. dr. hab. Bronisława Borysa, prof. dr. hab. Henryka Grodzkiego, prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego, prof. dr. hab. Romana Niżnikowskiego i dr hab. Jolantę Oprządek przyznała, zgodnie z regulaminem po jednej nagrodzie I, II i III stopnia oraz jedno wyróżnienie. Oceniając prace brano pod uwagę: wartość naukową (poznawczą); wartość aplikacyjną, w tym głównie przydatność dla praktyki zootechnicznej; stosowane metody badawcze; dobór piśmiennictwa i formalną poprawność pracy.

Nagrody finansowe dla laureatów Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych ufundowali następujący sponsorzy:
1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
2. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN,
3. Polskie Towarzystwo Zootechniczne

I nagroda – dr Andrzej Herman za pracę pt.”Wpływ stresu immunologicznego i interleukiny-1ß na układ podwzgórzowo-przysadkowo-gonadotropowy u anestralnych owiec”. Praca wykonana pod kierunkiem doc. dr hab. Doroty Tomaszewskiej-Zaremby w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie.

II nagroda – dr Wioletta Sawicka-Zugaj za pracę pt. „Ocena zmienności genetycznej w istniejącej populacji bydła białogrzbietego na podstawie markerów mikrosatelitarnych DNA”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka w Katedrze Hodowli Bydła Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

III nagroda – dr Krzysztof Andres za pracę pt. „Charakterystyka genetyczna gęsi zatorskiej w oparciu o polimorfizm DNA”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Ewy Kapkowskiej, prof. UR w Katedrze Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – dr Marta Walczak za pracę pt. „Warunkowanie instrumentalne psów do wykrywania markerów zapachowych chorób nowotworowych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Jezierskiego w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.