Rozstrzygnięcie XXIX edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych

Rozstrzygnięcie XXIX edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), dr hab. Jolanta Oprządek, dr hab. Janusz Pająk prof. nadzw., obradował 29 czerwca 2012 r. Ogółem do konkursu zgłoszono 52 prace magisterskie z 8 uczelni rolniczych. Najwięcej prac wpłynęło z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – 20, z pozostałych uczelni po kilka: 9 z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 7 ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 6 z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 5 z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 3 z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i po 1 z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 9 grupach tematycznych: genetyka (6 prac), chów i hodowla bydła i kóz (12 prac), chów i hodowla trzody chlewnej (4 prace), chów i hodowla koni (6 prac), chów i hodowla zwierząt futerkowych (5 prac), zwierzęta amatorskie i dzikie (5 prac), zachowanie się zwierząt (6 prac), żywienie zwierząt i paszoznawstwo (6 prac), inne (2 prace).

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 8 nagród pierwszych, 11 drugich, 10 trzecich oraz 12 wyróżnień.

Genetyka

II nagroda – mgr Zuzanna Zejden za pracę pt. „Liczba kopii mitochondrialnego DNA w oocytach niedojrzałych i dojrzałych płciowo loszek”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Doroty Cieślak, prof. nadzw. w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Agnieszka Chabowska za pracę pt. „Liczba kopii mitochondrialnego DNA w oocytach i komórkach pęcherzykowych świni domowej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Doroty Cieślak, prof. nadzw. w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Agnieszka Sitarz za pracę pt. „Polimorfizm genu desaturazy stearoilo-CoA (SCD) i jego związek z wybranymi parametrami użytkowości mięsnej owiec”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Urszuli Kaczor w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Agnieszka Julia Kubiak za pracę pt. „Zastosowanie techniki 3D-FISH w lokalizacji chromosomów B w spermatocytach i fibroblastach jenota chińskiego (Nyctereutes procyonoides procyonoides)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Jarosława Sosnowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Michał Paweł Karcz za pracę pt. „Liczba i struktura jąderek w spermatocytach bydła domowego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Smalec w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 

Chów i hodowla bydła i kóz

I nagroda – mgr Sylwia Danisiewicz za pracę pt. „Próba oceny pluripotencji komórek zarodków bydlęcych produkowanych in vitro przy użyciu barwień immunofluorescencyjnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Jarosława Sosnowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

I nagroda – mgr Łukasz Smagieł za pracę pt. „Symulacja ekonomicznych efektów różnych strategii produkcji i reprodukcji w stadzie bydła mlecznego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Joanny Makulskiej, prof. UR w Katedrze Hodowli Bydła Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Magdalena Gralewicz za pracę pt. „Analiza parametrów doju krów z wykorzystaniem robota firmy DeLaval”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Teresy Nałęcz-Tarwackiej, prof. SGGW w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

II nagroda – mgr Agata Wójcik za pracę pt. „Porównanie efektów wychowu cieląt utrzymywanych w budkach i w cielętniku”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Teresy Nałęcz-Tarwackiej, prof. SGGW w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr Agata Łukaszczuk za pracę pt. „Występowanie ciał ketonowych w moczu krów w pierwszym trymestrze laktacji a ich produkcyjność”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Borkowskiej w Katedrze Hodowli i Użytkowania Zwierząt Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

III nagroda – mgr Marta Waliszewska za pracę pt. „Wpływ procedur przeddojowych i środka do poudojowej kąpieli strzyków na wartość higieniczną i skład mleka krów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Jarosława Pytlewskiego w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Alina Kuśmierczak za pracę pt. „Wpływ wybranych czynników na wydajność i skład chemiczny mleka krów rasy montbeliarde”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Januś w Katedrze Hodowli i Użytkowania Zwierząt Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Chów i hodowla trzody chlewnej

II nagroda – mgr Karolina Kasprzak za pracę pt. „Analiza mleczności loch o genotypach C/C i C/T w locus RYR1”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Marka Babicza, prof. UP w Katedrze Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

III nagroda – mgr Sylwia Rafalak za pracę pt. „Wpływ liczebności miotu pochodzenia loch rasy pbz i wbp użytkowanych w rejonie mazowieckim w latach 2004-2009 na liczbę prosiąt urodzonych i odchowanych do 21 dnia”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr Dagmara Gawrych za pracę pt. „Związek polimorfizmu frakcji białek mleka ze składem chemicznym oraz użytkowością rozpłodową loch mieszańców wbp x pbz”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Skrzypczak w Katedrze Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Marta Krzymińska za pracę pt. „Wpływ udziału frakcji białkowych w siarze i w mleku loch rasy złotnickiej białej na wyniki odchowu prosiąt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Skrzypczak w Katedrze Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Chów i hodowla koni

II nagroda – mgr Izabela Reda za pracę pt. „Poziom wskaźników biochemicznych krwi klaczy zimnokrwistych podczas całorocznego żywienia”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Czech w Katedrze Biochemii i Toksykologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

III nagroda – mgr Olga Łowicka za pracę pt. „Analiza użytkowania rozpłodowego klaczy czystej krwi arabskiej w Stadninie Koni Michałów w latach 1995-2009”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Geringera de Oedenberg w Zakładzie Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Joanna Schwarz-Jewusiak za pracę pt. „Hodowla koni rasy American Quarter Horse i American Paint Horse w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Nowickiej-Posłusznej w Zakładzie Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

I nagroda – mgr Paulina Panek za pracę pt. „Charakterystyka okrywy włosowej ssaków na przykładzie wibrysów pochodzących od lisa pospolitego (Vulpes vulpes L.), lisa polarnego (Alopex lagopus L.) i kota domowego (Felis catus L., Felis domestica L.)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Patkowskiej-Sokoła w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

I nagroda – mgr Grzegorz Zelin za pracę pt. „Zmiany rozwojowe i sezonowe jąder oraz gruczołów płciowych dodatkowych samców szynszyli”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Olgi Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Paweł Błasiński za pracę pt. „Morfometria układu kostnego odmian hodowlanych jenotów (Nyctereutes procyonoides)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Olgi Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Justyna Żukowska za pracę pt. „Analiza wielkości zwierząt i jakości cech okrywy włosowej u wybranych odmian barwnych norek (Mustela vision)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Katedrze Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Wyróżnienie – mgr Mariola Ciszewska za pracę pt. „Analiza wpływu roku oceny, wieku licencji i miesiąca urodzenia zwierząt na cechy pokroju samców szynszyli w Centrum Hodowli Szynszyli ACF w Nowogardzie Szczecińskim”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Katedrze Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 

Zwierzęta amatorskie i dzikie

I nagroda – mgr Katarzyna Benka za pracę pt. „Substancje lotne emitowane przez trutnie pszczoły miodnej (Apis mellifera L.)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Aleksandry Łangowskiej w Zakładzie Hodowli Owadów Użytkowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

I nagroda – mgr Zuzanna Grabowska za pracę pt. „Dojrzałość płciowa trutni pszczoły miodnej wychowywanych w cieplarce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Aleksandry Łangowskiej w Zakładzie Hodowli Owadów Użytkowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Anita Dębska za pracę pt. „Charakterystyka psów rasy owczarek niemiecki długowłosy ze szczególnym uwzględnieniem okrywy włosowej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Patkowskiej-Sokoła w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

III nagroda – mgr Paulina Strejczek za pracę pt. „Występowanie chomika europejskiego (Cricetus cricetus) na terenie województwa małopolskiego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Magdaleny Hędrzak w Katedrze Hodowli Bydła Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Renata Majchrzak za pracę pt. „Rozwój podniebienia u kota domowego w okresie prenatalnym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Hanny Jackowiak, prof. nadzw. w Zakładzie Histologii i Embriologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Zachowanie się zwierząt

I nagroda – mgr Anna Maria Muszyńska za pracę pt. „Ocena motywacji do skoków u koni rekreacyjnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Aleksandry Góreckiej-Bruzda w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II nagroda – mgr Joanna Gosk za pracę pt. „Czas trwania bezruchu tonicznego (Tonic Immobility) u bażantów i przepiórek europejskich w zależności od ich wieku”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Sebastiana Nowaczewskiego w Katedrze Hodowli i Użytkowania Drobiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

III nagroda – mgr Agata Patalas za pracę pt. „Cechy behawioralne a wartość użytkowa koni”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Nowickiej-Posłusznej w Zakładzie Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Natalia Dziwińska za pracę pt. „Zachowania maciorek rasy wrzosówka w okresie od odsadzenia jagniąt do rozpoczęcia krycia”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Marcina T. Góreckiego w Zakładzie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Julia Tomczak za pracę pt. „Zachowania społeczne dojonych kóz utrzymywanych w chowie alkierzowo-pastwiskowym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Marcina T. Góreckiego w Zakładzie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

I nagroda – mgr Natalia Lebioda za pracę pt. „Wpływ dodatku preparatu proteinowo-ksantofilowego z lucerny na wskaźniki antyoksydacyjne krwi indyczek”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Czech w Katedrze Biochemii i Toksykologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

II nagroda – mgr Mateusz Rawski za pracę pt. „Wpływ diwercyny na wyniki odchowu kurcząt brojlerów rzeźnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Damiana Józefiaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

III nagroda – mgr Grzegorz Rocki za pracę pt. „Efektywność stosowania różnych odmian lnu w żywieniu krów mlecznych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Renaty Klebaniuk, prof. nadzw. w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

III nagroda – mgr Marek Brzozowski za pracę pt. „Wpływ efektywnych mikroorganizmów podawanych z paszą lub wodą na wyniki tuczu i wartość rzeźną oraz stan mikroflory jelitowej tuczników”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wyróżnienie – mgr Karolina Szewczyk za pracę pt. „Skład chemiczny mniszka lekarskiego w zależności od miejsca pozyskiwania oraz terminu zbioru”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Renaty Klebaniuk, prof. nadzw. w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr Bartosz Skalski za pracę pt. „Wpływ czynników żywieniowych na powstawanie kontaktowego zapalenia skóry poduszki stopy u kurcząt brojlerów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Damiana Józefiaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Inne

I nagroda – mgr Krzysztof Kaliski za pracę pt. „Projekt konstrukcyjny schroniska dla psów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Aleksandry Niespodzianej w Katedrze Mechaniki Budowli Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.