Rozstrzygnięcie VI edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych

W 2013 roku w Konkursie uczestniczyło 6 prac doktorskich (warunkiem zgłoszenia pracy jest wyciąg z protokołu z jej obrony wraz z dołączoną Uchwałą Rady Wydziału lub Rady Naukowej Instytutu o jej wyróżnieniu, podjętą na wniosek przynajmniej jednego z recenzentów zawarty w recenzji pracy) z 4 ośrodków naukowych:

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: „Ocena warunków, celowości i efektywności stosowania własnej metody treningu habituacyjnego jałówek wysokocielnych w oborach wielkotowarowych” (autorka: dr Paulina Anna Abramowicz, promotor: prof. dr hab. Piotr Brzozowski); „Znaczenie populacji ex situ fenków (Vulpes zerda) w europejskich ogrodach zoologicznych w ochronie gatunku” (autorka: dr Anna Mękarska, promotor: dr hab. Wanda Olech-Piasecka);
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy: „Badania nad modyfikacją pierwotnych komórek płciowych kury” (autorka: dr Luiza Chojnacka-Puchta, promotor: prof. dr hab. Marek Bednarczyk); „Opracowanie metody hodowli in vitro komórek nabłonka jajowego kury (Gallus gallus domesticus)” (autorka: dr Katarzyna Kasperczyk, promotor: prof. dr hab. Marek Bednarczyk);
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: „Przydatność technologiczna i wartość odżywcza mleka krów 4 ras utrzymywanych w oborach wolnostanowiskowych i żywionych systemem TMR” (autorka: dr Monika Wójcik, promotor: prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk);
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: „Zmiany jakości mięsa sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.) w czasie przechowywania w modyfikowanej atmosferze” (autorka: dr Dorota Kubiak, promotor: dr hab. Tomasz Daszkiewicz prof. UWM).

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem prof. dr. hab. Zygmunta Litwińczuka, w składzie: prof. dr hab. Danuta Borkowska, prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska, prof. dr hab. Leszek Drozd, prof. dr hab. Henryk Grodzki i prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki, na posiedzeniu 17 lipca 2013 r. przyznała, zgodnie z regulaminem, po jednej nagrodzie I, II i III stopnia oraz jedno wyróżnienie. Oceniając prace brano pod uwagę: wartość naukową (poznawczą); wartość aplikacyjną, w tym głównie przydatność dla praktyki zootechnicznej; stosowane metody badawcze; dobór piśmiennictwa i formalną poprawność pracy.

I nagroda – dr Luiza Chojnacka-Puchta za pracę pt. „Badania nad modyfikacją pierwotnych komórek płciowych kury”. Praca wykonana w Instytucie Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Bednarczyka z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

II nagroda – dr Monika Wójcik za pracę pt. „Przydatność technologiczna i wartość odżywcza mleka krów 4 ras utrzymywanych w oborach wolnostanowiskowych i żywionych systemem TMR”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zygmunta Litwińczuka w Katedrze Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

III nagroda – dr Paulina Anna Abramowicz za pracę pt. „Ocena warunków, celowości i efektywności stosowania własnej metody treningu habituacyjnego jałówek wysokocielnych w oborach wielkotowarowych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Brzozowskiego w Zakładzie Hodowli Bydła SGGW w Warszawie.

Wyróżnienie – dr Dorota Kubiak za pracę pt. „Zmiany jakości mięsa sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.) w czasie przechowywania w modyfikowanej atmosferze”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Daszkiewicza, prof. UWM w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Nagrody dla laureatów ufundowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.