Rozstrzygnięcie VII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych

W 2014 roku w Konkursie uczestniczyło 6 prac doktorskich (warunkiem zgłoszenia pracy jest wyciąg z protokołu z jej obrony wraz z dołączoną Uchwałą Rady Wydziału lub Rady Naukowej Instytutu o jej wyróżnieniu, podjętą na wniosek przynajmniej jednego z recenzentów zawarty w recenzji pracy) z 4 ośrodków naukowych:

– Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: „Linie karpi hodowanych w Polsce – ochrona zasobów genetycznych z zastosowaniem markerów DNA” (autor: dr Łukasz Napora-Rutkowski, promotor: prof. dr hab. Teresa Ostaszewska); „Integrowane metody (IPM) i nanokompleksy w ograniczaniu liczebności pleśniakowca lśniącego – Alphitobius diaperinus (Panzer 1797)” (autorka: dr Kornelia Kucharska, promotor: dr hab. Elżbieta Pezowicz prof. SGGW);

– Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: „Analiza polimorfizmu genów umaszczenia (ASIP, c-KIT, MC1R, TYR i TYRP-1) u różnych odmian barwnych nutrii (Myocastor coypus Mol.)” (autor: dr Łukasz Migdał, promotor: dr hab. Monika Bugno-Poniewierskaprof. IZ-PIB); „Optimal management of replacement heifers in beef herds” (autorka: dr Anna Stygar, promotor: dr hab. Joanna Makulska prof. UR);

– Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie: „Optymalizacja warunków hodowli zarodków uzyskanych po zapłodnieniu metodą ICSI świeżych i kriokonserwowanych oocytów świni” (autorka: dr Izabela Mandryk, promotor: dr hab. Barbara Gajda prof. IZ-PIB);

– Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: „Wpływ długoterminowego treningu koni wyścigowych na zmiany temperatury powierzchni ich ciała” (autorka: dr Maria Soroko, promotor: dr hab. Ewa Jodkowska prof. nadzw.).

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem prof. dr. hab. Romana Niżnikowskiego, w składzie: prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki, prof. dr hab. Stanisław Kondracki, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, dr hab. Henryk Malec, prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski, dr hab. Jolanta Oprządek i prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski, na posiedzeniu 4 lipca 2014 roku, przyznała, zgodnie z regulaminem, jedną nagrodę I stopnia, dwie nagrody III stopnia oraz jedno wyróżnienie. Oceniając prace brano pod uwagę: wartość naukową (poznawczą); wartość aplikacyjną, w tym głównie przydatność dla praktyki zootechnicznej; stosowane metody badawcze; dobór piśmiennictwa i formalną poprawność pracy.

Nagrody dla laureatów ufundowało Polskie Towarzystwo Zootechniczne

I nagroda dr Izabela Mandryk za pracę pt. „Optymalizacja warunków hodowli zarodków uzyskanych po zapłodnieniu metodą ICSI świeżych i kriokonserwowanych oocytów świni”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Barbary Gajdyprof. IZ-PIB w Instytucie Zootechniki PIB w Balicach.

III nagroda dr Anna Stygar za pracę pt. „Optimal management of replacement heifers in beef herds”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Joanny Makulskiej prof. UR w Katedrze Hodowli Bydła Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

III nagroda dr Łukasz Migdał za pracę pt. „Analiza polimorfizmu genów umaszczenia (ASIP, c-KIT, MC1R, TYR i TYRP-1) u różnych odmian barwnych nutrii (Myocastor coypus Mol.)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Moniki Bugno-Poniewierskiejprof. IZ-PIB w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie dr Łukasz Napora-Rutkowski za pracę pt. „Linie karpi hodowanych w Polsce – ochrona zasobów genetycznych z zastosowaniem markerów DNA”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Ostaszewskiej w Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa SGGW w Warszawie.

Wyniki VII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych