Rozstrzygnięcie VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych (2015 rok)

W 2015 roku w Konkursie uczestniczyło 8 prac doktorskich. Warunkiem zgłoszenia pracy do Konkursu jest wyciąg z protokołu z jej obrony wraz z dołączoną Uchwałą Rady Wydziału lub Rady Naukowej Instytutu o jej wyróżnieniu, podjętą na wniosek przynajmniej jednego z recenzentów zawarty w recenzji pracy. Wymagane jest także podpisanie (przez autora i promotora) oświadczenia, że w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia pracy w Konkursie, zostanie ona w części lub całości złożona do druku w czasopiśmie naukowym, co ma na celu popularyzację uzyskanych wyników. Zakwalifikowane do konkursu prace pochodziły z 6 ośrodków naukowych:

– Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: „Analiza genetyczna stad owiec rasy olkuskiej uczestniczących w krajowym programie ochrony zasobów genetycznych” (autor: dr Wioleta Drobik, promotor: dr hab. Elżbieta Martyniuk, prof. SGGW), „Różnicowanie i rozwój gonad u jesiotra rosyjskiego (A. gueldenstaedtii) i syberyjskiego (A. baerii)” (autor: dr Małgorzata Rzepkowska; promotor: prof. dr hab. Teresa Ostaszewska);

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: „Wpływ stosowania różnych materiałów ściołowych w stajni na wybrane wskaźniki dobrostanu koni” (autor: dr Agnieszka Kwiatkowska-Stenzel, promotorzy: prof. dr hab. Janina Sowińska i dr wet. Dorota Witkowska), „Behawior żywieniowy młodego bydła opasowego podczas pobierania kiszonki z traw” (autor: dr Natalia Puzio, promotor: dr hab. Cezary Purwin, prof. UWM);

– Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu: „Polimorfizm i ekspresja wybranych genów w układzie rozrodczym loch” (autor: dr Dorota Pierzchała, promotor: dr hab. Agnieszka Korwin-Kossakowska, prof. IGiHZ);

– Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: „Budowa histologiczna i właściwości reologiczne skór brojlerów króliczych” (autor: Kaja Bierowiec-Widórek, promotor: prof. dr hab. Piotr Zapletal);

– Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: „Ocena genetycznego zróżnicowania populacji gęsi na podstawie polimorfizmu białek surowicy krwi”, (autor: dr Joanna Płużańska, promotor: prof. dr hab. Elżbieta Smalec);

– Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy: „Badania nad przeżywalnością in vitro i in vivo mrożonych pierwotnych komórek płciowych kury (Gallus domesticus)” (autor: dr Dorota Sawicka, promotor: prof. dr hab. Marek Bednarczyk).

Komisja Konkursowa, w składzie: prof. dr hab. Roman Niżnikowski (przewodniczący), prof. dr hab. Bronisław Borys, prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki, dr hab. Henryk Malec, prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski, na posiedzeniu 15 czerwca 2015 roku przyznała, zgodnie z regulaminem, po jednej nagrodzie I, II i III stopnia oraz jedno wyróżnienie. Oceniając prace brano pod uwagę: wartość naukową (poznawczą); wartość aplikacyjną, w tym głównie przydatność dla praktyki zootechnicznej; stosowane metody badawcze; dobór piśmiennictwa i formalną poprawność pracy.

I nagroda dr Małgorzata Rzepkowska za pracę pt. „Różnicowanie i rozwój gonad u jesiotra rosyjskiego (A. gueldenstaedtii) i syberyjskiego (A. baerii)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Teresy Ostaszewskiej w Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

II nagroda dr Natalia Puzio za pracę pt. „Behawior żywieniowy młodego bydła opasowego podczas pobierania kiszonki z traw”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Cezarego Purwina, prof. UWM w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda dr Dorota Pierzchała za pracę pt. „Polimorfizm i ekspresja wybranych genów w układzie rozrodczym loch”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Agnieszki Korwin-Kossakowskiej, prof. IGiHZ w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

Wyróżnienie dr Kaja Bierowiec-Widórek za pracę pt. „Budowa histologiczna i właściwości reologiczne skór brojlerów króliczych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Zapletala w Katedrze Hodowli Bydła Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.