Rozstrzygnięcie XI edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych

W 2018 roku, w XI edycji Konkursu uczestniczyło 8 prac doktorskich. Warunkiem zgłoszenia pracy do Konkursu jest wyciąg z protokołu z jej obrony wraz z dołączoną Uchwałą Rady Wydziału lub Rady Naukowej Instytutu o jej wyróżnieniu, podjętą na wniosek przynajmniej jednego z recenzentów, zawarty w recenzji pracy. Zakwalifikowane do konkursu prace pochodziły z 4 ośrodków naukowych:

 • Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie (5 prac): „Wpływ olejów i komponentów roślinnych o właściwościach antyoksydacyjnych w dawce pokarmowej dla kurcząt brojlerów na wyniki odchowu i jakość mięsa” (autor: dr Sylwia Orczewska-Dudek; promotor: prof. dr hab. Mariusz Pietras), „Wpływ postaci fizycznej ziarna owsa na efekty produkcyjne, strawność i jakość tuszek gęsi Białych Kołudzkich®” (autor: dr Eugeniusz Kłopotek; promotor: prof. dr hab. Franciszek Brzóska), „Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego (HHP) na jakość kriokonserwowanych mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) świni” (autor: dr Joanna Romanek; promotor: dr hab. Jolanta Opiela), „Polimorfizm i ekspresja genów kodujących białka z nadrodziny TGF-β w aspekcie plenności owiec” (autor: dr Grzegorz Smołucha; promotor: dr hab. Anna Kozubska-Sobocińska prof. IZ-PIB, promotor pomocniczy: dr Agata Piestrzyńska-Kajtoch), „Genetyczne podłoże występowania umaszczenia srokatego u koni rasy huculskiej” (autor: dr Marta Pasternak; promotor: prof. dr hab. Jędrzej Krupiński, promotor pomocniczy: dr inż. Artur Gurgul);
 • Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie (1 praca): „Salsolinol jako modulator aktywności sekrecyjnej układu GNRH/LH u owcy w okresie laktacji” (autor: dr Elżbieta Marciniak; promotor: prof. dr hab. Tomasz Misztal);
 • Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1 praca): „Ocena wartości mięsa jagniąt rzeźnych wybranych ras i mieszańców z zastosowaniem metody bliskiej podczerwieni” (autor: dr Magdalena Ślęzak; promotor: prof. dr hab. Roman Niżnikowski);
 • Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (1 praca): „Ocena cech biometrycznych i predyspozycji psychicznych polskich owczarków podhalańskich w różnych aspektach ich wykorzystania” (autor: dr Edyta Małgorzata Sweklej; promotor: dr hab. Roman Niedziółka prof. UPH, promotor pomocniczy: dr inż. Elżbieta Horoszewicz).

Komisja Konkursowa, w składzie: prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski (przewodniczący), dr hab. Iwona Janczarek, dr hab. Joanna Makulska, prof. dr hab. Anna Wójcik i prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski, na posiedzeniu 5 lipca 2018 roku przyznała, zgodnie z regulaminem, po jednej nagrodzie I, II i III stopnia oraz jedno wyróżnienie. Oceniając prace brano pod uwagę: wartość naukową (poznawczą); wartość aplikacyjną, w tym głównie przydatność dla praktyki zootechnicznej; stosowane metody badawcze; dobór piśmiennictwa i formalną poprawność pracy.

I nagrodadr Magdalena Ślęzak za pracę „Ocena wartości mięsa jagniąt rzeźnych wybranych ras i mieszańców z zastosowaniem metody bliskiej podczerwieni”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Romana Niżnikowskiego w Zakładzie Hodowli Owiec i Kóz, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie.

II nagrodadr Grzegorz Smołucha za pracę „Polimorfizm i ekspresja genów kodujących białka z nadrodziny TGF-β w aspekcie plenności owiec”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Kozubskiej-Sobocińskiej prof. IZ-PIB, promotor pomocniczy: dr Agata Piestrzyńska-Kajtoch, w Instytucie Zootechniki PIB w Krakowie.

III nagrodadr Eugeniusz Kłopotek za pracę „Wpływ postaci fizycznej ziarna owsa na efekty produkcyjne, strawność i jakość tuszek gęsi Białych Kołudzkich®”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Franciszka Brzóski w Instytucie Zootechniki PIB w Krakowie.

Wyróżnienie – dr Elżbieta Marciniak za pracę „Salsolinol jako modulator aktywności sekrecyjnej układu GNRH/LH u owcy w okresie laktacji”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Misztala w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie.

Sponsorzy konkursu prac doktorskich i magisterskich w 2018 roku:

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
 • Polski Związek Hodowców Koni
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie
 • Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
 • POLMASS SA w Bydgoszczy
 • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 • Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka