Rozstrzygnięcie XIII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych i rybactwa (2021 rok)

W latach 2020-2021, do XIII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych i rybactwa zgłoszono 11 prac. Warunkiem zgłoszenia pracy do Konkursu jest wniosek o jej wyróżnienie zawarty w co najmniej jednej recenzji oraz fakt, że nadanie stopnia doktora nauk rolniczych z zakresu zootechniki nastąpiło nie wcześniej niż dwa lata, licząc od daty złożenia pracy na konkurs. Wszystkie zgłoszone prace spełniały regulaminowe wymagania. Zakwalifikowane do konkursu prace pochodziły z 8 ośrodków naukowych:

• Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (1 praca): „Wpływ częstotliwości inseminacyjnego użytkowania knurów na cechy fizyczne ejakulatu i morfologię plemników” (autorka: dr inż. Magdalena Bożena Bajena; promotor: prof. dr hab. Stanisław Kondracki);

• Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (1 praca): „Dobrostan przedubojowy a jakość mięsa królików” (autor: dr inż. Joanna Składanowska-Baryza; promotor: dr hab. Marek Stanisz, prof. UPP, promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Ludwiczak);

• Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (2 prace): „Efektywność stosowania różnych odmian i form nasion lnu w odchowie cieląt” (autor: dr inż. Maciej Bąkowski; promotor: prof. dr hab. Renata Klebaniuk); „Polimorfizm molekularny wirusa choroby aleuckiej w populacji norki amerykańskiej (Neovison vison) oraz w jej środowisku hodowlanym w Polsce” (autor: dr inż. Marek Kowalczyk; promotor: dr hab. Andrzej Jakubczak, prof. UP, promotor pomocniczy: dr inż. Beata Horecka);

• Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (2 prace): „Ocena wpływu wybranych czynników na mikrobiom przeżuwaczy” (autorka: dr inż. Paulina Cholewińska; promotor: dr hab. Witold Rant, prof. Uczelni, promotor pomocniczy: dr inż. Katarzyna Czyż); „Ocena zmian fizjologicznych oraz behawioralnych u pszczoły miodnej pod wpływem pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz i zmiennym natężeniu” (autor: dr inż. Paweł Jan Migdał; promotor: dr hab. Adam Roman, promotor pomocniczy: prof. nadzw. dr Ewa Popiel-Pleban);

• Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN (2 prace): „Epigenetyczne regulacje ekspresji genów układu odpornościowego w tkance gruczołowej wymienia krów w odpowiedzi na przewlekłe stany zapalne na tle gronkowcowym” (autorka: dr inż. Ewelina Kawecka-Grochocka; promotor: prof. dr hab. Emilia Bagnicka, promotor pomocniczy: dr hab. Magdalena Rzewuska); „Ekspresja białek ostrej fazy i katelicydyn w komórkach krwi i mleka kóz mlecznych w odpowiedzi na zakażenie lentiwirusem małych przeżuwaczy (SRLV)” (autorka: dr inż. Daria Reczyńska; promotor: prof. dr hab. Emilia Bagnicka, promotor pomocniczy: dr Michał Czopowicz);

• Instytutu Zootechniki PIB (1 praca): „Wpływ zmodyfikowanych warunków dojrzewania in vitro oocytów oraz jakości i sposobu przygotowania nasienia knura na pozaustrojowe zapłodnienie u świni” (autorka: dr inż. Katarzyna Poniedziałek-Kempny; promotor: prof. dr hab. Barbara Gajda, promotor pomocniczy: dr Monika Trzcińska);

• Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (1 praca): „Wpływ krzyżowania wielorasowego królików ras średnich na wyniki odchowu i użytkowość rzeźną potomstwa” (autor: dr inż. Michał Kmiecik; promotor: prof. dr hab. inż. Józef Bieniek, promotor pomocniczy: dr inż. Sylwia Pałka);

• Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1 praca): „Wpływ krajowych pasz białkowych jako zamienników poekstrakcyjnej śruty sojowej na produkcyjność tuczników i jakość wieprzowiny (autor: dr inż. Marcin Sońta; promotor: prof. dr hab. Anna Rekiel).

Komisja Konkursowa, w składzie: prof. dr hab. Anna Wójcik (przewodnicząca Komisji), prof. dr hab. Daria Murawska, prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. dr hab. Zbigniew Jaworski i prof. dr hab. Cezary Purwin, na posiedzeniu w dniu 9 sierpnia 2021 roku przyznała, zgod-nie z regulaminem, po jednej nagrodzie I, II i III stopnia oraz dwa wyróżnienia. Oceniając prace brano pod uwagę: wartość naukową (poznawczą); wartość aplikacyjną, w tym głównie przydatność dla praktyki zootechnicznej; stosowane metody badawcze; dobór piśmiennictwa i formalną poprawność pracy.

I nagroda – dr inż. Marek Kowalczyk za pracę „Polimorfizm molekularny wirusa choroby aleuckiej w populacji norki amerykańskiej (Neovison vison) oraz w jej środowisku hodowlanym w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Jakubczaka, prof. UP, promotor pomocniczy: dr inż. Beata Horecka, w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Wydział Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

II nagroda – dr inż. Ewelina Kawecka-Grochowska za pracę „Epigenetyczne regulacje ekspresji genów układu odpornościowego w tkance gruczołowej wymienia krów w odpowiedzi na przewlekłe stany zapalne na tle gronkowcowym”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Emilii Bagnickiej, promotor pomocniczy: dr hab. Magdalena Rzewuska, w Zakładzie Doskonalenia Zwierząt i Nutrigenomiki Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk.

III nagroda – dr inż. Joanna Składanowska-Baryza za pracę „Dobrostan przedubojowy a jakość mięsa królików”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Marka Stanisza, prof. UPP, promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Ludwiczak, w Katedrze Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – dr inż. Katarzyna Poniedziałek-Kempny za pracę „Wpływ zmodyfikowanych warunków dojrzewania in vitro oocytów oraz jakości i sposobu przygotowania nasienia knura na pozaustrojowe zapłodnienie u świni”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Gajdy, promotor pomocniczy: dr Monika Trzcińska, w Zakładzie Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji Instytutu Zootechniki – Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie.

Wyróżnienie – dr inż. Paweł Jan Migdał za pracę „Ocena zmian fizjologicznych oraz behawioralnych u pszczoły miodnej pod wpływem pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz i zmiennym natężeniu”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Adama Romana, promotor pomocniczy: prof. nadzw., dr Ewa Popiel-Pleban, w Katedrze Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.