Rozstrzygnięcie XIX edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych (2002 rok)

Sąd Konkursowy w składzie: prof. Edward Dymnicki (przewodniczący), prof. Hanna Czaja, prof. Józef Klewiec, dr Janusz Pająk i dr Leszek Mroczko obradował 21 czerwca 2002 r. Zebrani podkreślili, że w tym roku poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki, mimo wyjątkowo dużej ich liczby. Ogółem na konkurs wpłynęło 51 prac z 9 uczelni rolniczych w Polsce. Najwięcej prac magisterskich, bo aż 12, nadesłano z Poznania, po 9 z Wrocławia i Szczecina, 6 z Olsztyna, 5 z Krakowa, po 3 z Bydgoszczy, Siedlec i Warszawy i tylko 1 z Lublina. Wszystkie prace zakwalifikowano do konkursu, po przydzieleniu do 8 sekcji tematycznych: chów i hodowla bydła – 13 prac, owiec i kóz – 9, trzody chlewnej – 7, drobiu – 3, koni – 2, zwierząt futerkowych – 2, do sekcji żywienia – 5 prac oraz do grupy „inne” – 10. Po przeprowadzeniu wnikliwych recenzji i dyskusji zdecydowano o nagrodzeniu 20 prac, przyznając 7 pierwszych nagród, 6 drugich i 7 trzecich.

Chów i hodowla bydła

I nagroda: Tatiana Adamowicz – „Polimorfizm Leu127Val genu hormonu wzrostu u bydła a liczba i przydatność oocytów do dojrzewania in vitro”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Doroty Lechniak w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

II nagroda: Maria Waszczeniuk – „Analiza wartości hodowlanej i użytkowej krów z gospodarstw indywidualnych w wybranych gminach województwa lubelskiego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. prof. nadzw. AR Jerzego Gnypa w Katedrze Hodowli Bydła Akademii Rolniczej w Lublinie.

III nagroda: Maciej Nowak – „Wpływ żywienia systemami PMR (portion mixed ration) i TMR (total mixed ration) na wyniki produkcyjne krów w pierwszych trzech miesiącach laktacji”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. AR Heleny Kruczyńskiej w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Chów i hodowla trzody chlewnej

I nagroda: Agnieszka Piasecka – „Polimorfizm genu leptyny u świni”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Świtońskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

II nagroda: Mariusz Brzezicki – „Wpływ genów głównych na jakość wieprzowiny”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Joanny Szydy w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

III nagroda: Sylwia Ksobiak – „Organizacja chowu i hodowli świń w Holandii”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Bronisława Raka w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

Chów i hodowla owiec i kóz

I nagroda: Magdalena Pasek – „Wykorzystanie włosów owczych i kozich do oceny stopnia skażenia środowiska”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. Bożeny Patkowskiej-Sokoła w Katedrze Hodowli Owiec Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

II nagroda: Ewa Korczyńska – „Hodowla i chów owiec w polskim piśmiennictwie rolniczym XVIII i XIX wieku”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Wierzchosia w Katadrze Hodowli Owiec i Kóz Akademii Rolniczej w Krakowie.

III nagroda: Katarzyna Sareło – „Wybrane wskaźniki czynności nerek u ciężarnych kóz”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Doroty Jankowiak w Katedrze Fizjologii Zwierząt Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Chów i hodowla koni

III nagroda: Jolanta Opiela – „Cytogenetyczna ocena wybranych rodzin koni rasy konik polski”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Elżbiety Kubień w Katedrze Rozrodu Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie.

Chów i hodowla drobiu

I nagroda: Marek Piotr Adamski – „Porównanie wymiarów i indeksów budowy ciała gęsi mieszańców po gęsiorach ze stad rezerwowych i zachowawczych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Mazanowskiego w Katedrze Hodowli Drobiu Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

III nagroda: Joanna Kłucjasz – „Analiza trendów czasowych cech reprodukcyjnych i mięsnych kaczek dwóch rodów”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Mazanowskiego w Katedrze Hodowli Drobiu Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

I nagroda: Izabela Szczerbal – „Propozycja wzorca kariotypu jenota odmiany euroazjatyckiej (Nyctereutes procyonoides procyonoides)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr AldonyPieńkowskiej w Katedrze Genetyki i Podstaw HodowliZwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

II nagroda: Katarzyna Szumska – „Analiza wyników hodowli i chowu szynszyli (Chinchilla velligera M.) na fermie reprodukcyjnej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Żywienie

I nagroda: Jolanta Stańczuk – „Wpływ ekstruzji nasion łubinu żółtego na degradację białka i aminokwasów w żwaczu”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Haliny Skórko-Sajko w Instytucie Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II nagroda: Anita Januszewska – „Żywienie klaczy i źrebiąt ze szczególnym uwzględnieniem dodatków witaminowo-mineralnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. Heleny Kruczyńskiej w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

III nagroda: Anna Harasymowicz – „Wartość pokarmowa kukurydzy zakiszonej z Cornsilem oraz rozkład w żwaczu suchej masy organicznej i białka ogólnego tej paszy”. Praca: wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Krzywieckiego w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Inne

I nagroda: Monika Banowska – „Humanitarny ubój zwierząt gospodarskich a ich dobrostan”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Jerzego Denaburskiego w Katedrze Towaroznawstwa Surowców Zwierzęcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II nagroda: Małgorzata Wołkowycka – „Charakterystyka hodowli żubra (Bison bonasus L.) linii nizinnej i białowiesko-kaukaskiej w Polsce w latach 1997-2000”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Dariusza Zalewskiego w Katedrze Owczarstwa, Łowiectwa i Hodowli Kóz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.III nagroda: Agnieszka Suchecka – „Analiza wybranych programów hodowlanych (EEP) dla gatunków zagrożonych wyginięciem”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Wandy Olech w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.