Rozstrzygnięcie XV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych (1998 rok)

16 czerwca 1998 r. rozstrzygnięto XV edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu nauk zootechnicznych organizowanego przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego. Sąd konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Rak (przewodniczący), prof. dr hab. Barbara Grudniewska, prof. dr hab. Henryk Grodzki, prof. dr hab. Jan Kaczmarczyk, stwierdził, że Konkurs spełnia cel w jakim został powołany, bowiem poziom naukowy zgłaszanych prac systematycznie wzrasta. Można dostrzec coraz większe zróżnicowanie tematyczne, poprawia się estetyka prac i sposób opracowania językowego. W tym roku nagrodzono łącznie 16 prac, w tym 5 uzyskało nagrodę pierwszą, 4 – drugą i 7 – trzecią.

Chów i hodowla bydła

I nagroda: Magdalena Kozłowska – „Ocena wartości odżywczej i wypełnieniowej podstawowych pasz objętościowych stosowanych w żywieniu przeżuwaczy”. Praca wykonana w AR w Poznaniu pod kierunkiem dr Heleny Kruczyńskiej.

II nagroda: Alicja Glanowska-Sowa – „Porównanie wartości hodowlanej buhajków rasy czarno-białej użytkowanych w inseminacji i kryciu naturalnym”. Praca wykonana w AR w Krakowie pod kierunkiem prof. Andrzeja Żarneckiego.

II nagroda: Michał Skibniewski – „Wpływ skażeń środowiska na zawartość żelaza, cynku, manganu i miedzi w tkankach krów mlecznych z różnych rejonów Polski”. Praca wykonana w SGGW pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Kośli.

III nagroda: Barbara Bojarojć – „Polimorfizm kwaśnej fosfatazy leukocytów krwi a wydajność, skład i właściwości fizykochemiczne mleka”. Praca wykonana w ART w Olsztynie pod kierunkiem dr hab. Ewy Kaczmarczyk.

III nagroda: Jacek Brzeziński – „Ocena wartości rzeźnej dwóch buhajów rasy limousine i buhaja rasy angus metodą polową na podstawie potomstwa”. Praca wykonana w ART. w Olsztynie pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Wajdy.

III nagroda: Ewa Skibniewska – „Zawartość wapnia i magnezu w tkankach krów mlecznych w zależności od rejonu Polski i wpływu skażeń przemysłowych”. Praca wykonana w SGGW pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Kośli.

Chów i hodowla trzody chlewnej

III nagroda: Anna Steć – „Organizacja inseminacji świń oraz wykorzystanie nasienia knurów w rejonie działania stacji unasieniania loch w Brześciu”. Praca wykonana w WSR-P w Siedlcach pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego.

Chów i hodowla owiec i kóz

I nagroda: Agnieszka Wierzchoś – „Badania cytologiczne u wybranych rodzin owcy olkuskiej”. Praca wykonana w AR w Krakowie pod kierunkiem dr Elżbiety Kubień.

II nagroda: Bogdan Ślązak – „Przygotowanie przystępek różnych genotypów do stanówki a ich mleczność”. Praca wykonana w AR w Lublinie pod kierunkiem dr. hab. Mirosława Pięty.

III nagroda: Agnieszka Odrowąż — „Zachowanie się kóz i koźląt w okresie okołoporodowym”. Praca wykonana w AR we Wrocławiu pod kierunkiem dr. hab. Edwarda Pawliny.

Chów i hodowla koni

II nagroda: Krzysztof Wrzesiński – „Analiza niektórych czynników mutagennych z regionów silnych skażeń środowiskowych Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego”. Praca wykonana w AR we Wrocławiu pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Geringera.

Chów i hodowla drobiu

I nagroda: Katarzyna Gajewska – „Grzyby drożdżoidalne i pleśniowe w kumnikach w okresie odchowu brojlerów”. Praca wykonana w ATR w Bydgoszczy pod kierunkiem prof. dr. hab. Juliana Piotra Kluczka.

III nagroda: Dorota Salska – „Określenie możliwości prowadzenia odchowu brojlerów kurzych na mieszankach pozbawionych białka zwierzęcego z zastosowaniem preparatu Avizyna 1500”. Praca wykonana w AR w Poznaniu pod kierunkiem dr. Andrzeja Rutkowskiego.

Chów i hodowla innych gatunków zwierząt

I nagroda: Mariusz Zarzycki – „Możliwości rozwoju chowu fermowego daniela europejskiego (Dama dama dama) w Polsce”. Praca wykonana w ART w Olsztynie pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława Szczepańskiego.

I nagroda: Małgorzata Florysiak – „Zmiany poziomu wskaźników przemian lipidowych u szczurów po wprowadzeniu do ich paszy nasion Inu i konopi”. Praca wykonana w AR w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Chichłowskiej.

III nagroda: Paweł Paczkowski – „Łowiecka ocena gospodarki populacjami zwierzyny grubej w woj. olsztyńskim w latach 1995-1996”. Praca wykonana w ART w Olsztynie pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława Szczepańskiego.

Łącznie, w piętnastu dotychczas rozstrzygniętych konkursach najwięcej nagrodzono i wyróżniono prac wykonanych w ART w Bydgoszczy – 46 i w AR w Poznaniu – 42. Kolejność pozostałych uczelni jest następująca: ART w Olsztynie – 32 prace, AR w Krakowie – 30, SGGW – 22, AR w Lublinie – 19, AR we Wrocławiu – 18, WSR-P w Siedlcach – 15, ARw Szczecinie – 7.