Rozstrzygnięcie XVII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych (2000 rok)

2 czerwca 2000 r. rozstrzygnięto XVII edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu nauk zootechnicznych, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego. Na konkurs wpłynęło 36 prac z 8 uczelni rolniczych. Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Edward Dymnicki (przewodniczący), doc. dr hab. Hanna Czaja, prof. dr hab. Józef Klewiec, dr Janusz Pająk i dr Janusz Mroczko, ponownie przejrzał 16 prac, które otrzymały w ocenie recenzentów powyżej 84 punktów. Zebrani zapoznali się z najwyżej ocenionymi pracami, ustalając ostatecznie ich kolejność i przynależność do poszczególnych sekcji. Najwięcej, bo 7 prac dotyczyło chowu i hodowli bydła, 6 – trzody chlewnej, 5 – koni. W sekcji chowu i hodowli drobiu oceniano 4 prace, żywienia – 4, owiec i kóz – 3, zwierząt futerkowych – 2 oraz 5 prac, które zostały rozpatrzone w grupie „inne”. Po wnikliwych recenzjach i dyskusji zdecydowano o nagrodzeniu 16 prac, przyznając 8 pierwszych nagród, 6 drugich i 2 trzecie.

Chów i hodowla bydła

I nagroda: Grzegorz Dziadko – „Wpływ warunków pozyskiwania na jakość higieniczną mleka”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Kazimierza Kamienieckiego w Katedrze Hodowli Bydła Akademii Rolniczej w Lublinie.

II nagroda: Hubert Jędrzejczyk – „Ocena reprodukcji mięsnych ras bydła hodowanych w Agrofirmie Witkowo”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Szarka w Katedrze Hodowli Bydła Akademii Rolniczej w Krakowie.

III nagroda: Dominika Leśniak – „Zwalczanie białaczki oraz wpływ wirusa BLV na poziom selenu i magnezu w surowicy krwi bydła w prywatnym gospodarstwie rolno-hodowlanym Retków”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Alojzego Ramisza w Katedrze Higieny Zwierząt i Profilaktyki Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Chów i hodowla trzody chlewnej

I nagroda: Jacek Marzejon – „Charakterystyka wad morfologicznych plemników w nasieniu knurów użytkowanych w Stacji Unasieniania Loch w Teodorowie k. Żelkowa w 1998 roku”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Zoohigieny i Profilaktyki Weterynaryjnej Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

II nagroda: Katarzyna Szafran – „Efektywność dodatku fitazy w żywieniu loch”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Eugeniusza Greli w Instytucie Żywienia Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie.

III nagroda: Dorota Serewa – „Organizacja i efektywność inseminacji świń w rejonie działania Stacji Unasieniania Loch w Kruszowie”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Zoohigieny i Profilaktyki Weterynaryjnej Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Chów i hodowla owiec i kóz

I nagroda: Barbara Błaszczyk – „Dynamika zmian hormonów płciowych we krwi kóz anglonubijskich poddanych synchronizacji rui w sezonie i poza sezonem rozrodczym”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Udały w Zakładzie Rozrodu Zwierząt Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Chów i hodowla koni

I nagroda: Anna Maria Łukaszewska – „Umaszczenie kasztanowate i jego odcienie w populacji koni wpisanych do Księgi Stadnej Koni Małopolskich”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Marii Stachurskiej w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Akademii Rolniczej w Lublinie.

Chów i hodowla drobiu

I nagroda: Agnieszka Wnukiewicz – „Systemy tuczu brojlerów w Szwajcarii”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Dańczak w Katedrze Hodowli Drobiu Akademii Rolniczej w Szczecinie.

II nagroda: Andrzej Pogoda – „Ocena przebiegu lęgu i przeżywalności piskląt emu i strusia afrykańskiego w okresie adaptacyjnym na Pomorzu Zachodnim”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Dańczak w Katedrze Hodowli Drobiu Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

I nagroda: Marta Mazur – „Analiza użytkowości rozpłodowej samic lisów pospolitych srebrzystych (Vulpes vulpes L.)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

II nagroda: Agnieszka Olechno – „Analiza zmienności wielkości zwierząt i jakości okrywy włosowej szynszyli (Chinchilla velligera M.) na fermie reprodukcyjnej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Żywienie zwierząt

I nagroda: Adam Cieślak – „Synteza białka mikroorganizmów w żwaczu owiec żywionych dietą składającą się z siana i paszy treściwej (50% : 50%) z dodatkiem oleju rzepakowego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Potkańskiego w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

II nagroda: Jarosław Woliński – „Wpływ dodatku premiksu zawierającego chronioną metioninę na użytkowość mleczną krów i przydatność technologiczną mleka”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Teresy Nałęcz-Tarwackiej w Zakładzie Hodowli Bydła SGGW w Warszawie.

Inne

I nagroda: Piotr Wojtaszczyk – „Badania pokroju i efektów hodowlanych psów rasy ogar polski i gończy polski”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława Szczepańskiego w Katedrze Owczarstwa, Łowiectwa i Hodowli Kóz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.II nagroda: Iwona Ciechanowska – „Łowiecka ocena stanów zwierzyny grubej w Nadleśnictwie Brodnica (1987-1997)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława Szczepańskiego w Katedrze Owczarstwa, Łowiectwa i Hodowli Kóz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.