Rozstrzygnięcie XVIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych (2001 rok)

Posiedzenie Sądu Konkursowego, pod przewodnictwem prof. dr hab. Edwarda Dymnickiego, odbyło się 13 czerwca 2001 r. Zebrani podkreślili wyższy poziom prac nadesłanych w tym roku, w porównaniu do roku ubiegłego. Na konkurs wpłynęło 31 prac z 9 uczelni rolniczych w Polsce. Jednej pracy nie zakwalifikowano do konkursu. Spośród 30 prac ostatecznie zdecydowano o wyborze 12, które uzyskały oceny powyżej 88 punktów. Członkowie Sądu Konkursowego zapoznali się z najwyżej ocenionymi pracami, ustalając ostatecznie ich kolejność i przynależność do poszczególnych sekcji. Po przeprowadzeniu wnikliwych recenzji i dyskusji zdecydowano o nagrodzeniu 10 prac, przyznając 6 pierwszych nagród, 2 drugie i 2 trzecie. Najwięcej, bo 12 prac, dotyczyło chowu i hodowli trzody chlewnej. W sekcjach chowu i hodowli bydła oraz owiec i kóz nadesłano odpowiednio 8 i 4 prace, w sekcji chowu i hodowli koni 2, drobiu i zwierząt futerkowych po 1 oraz 2 prace, które zostały rozpatrzone w grupie „inne”. Najwięcej prac wpłynęło z AR w Poznaniu (7) i AP w Siedlcach (6). Z pozostałych ośrodków akademickich nadesłano po 2-3 prace. Uczelnia poznańska zdobyła najwięcej nagród, bo aż 5.

Chów i hodowla bydła

I nagroda: Dominika Przybyła – „Wpływ polimorfizmu genów kappa-kazeiny i hormonu wzrostu na użytkowość mleczną bydła”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Świtońskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

II nagroda: Zofia Madeja – „Przydatność testu ORT (Osmotic Resistance Test) do oceny nasienia buhajów”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Świtońskie go w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

III nagroda: Katarzyna Kiewel – „Analiza bazy surowcowej i jakości mleka dostarczanego do Spółdzielni SPOMLEK w Radzyniu Podlaskim”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka w Katedrze Hodowli Bydła Akademii Rolniczej w Lublinie.

Chów i hodowla trzody chlewnej

I nagroda: Iwona Konopacka – „Ocena przydatności różnych urządzeń do przyżyciowego i poubojowego szacowania mięsności tusz wieprzowych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Tomasza Bąka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

I nagroda: Bartosz Urbaniak – „Częstość występowania mutacji M307A w locus genu FUT1 u niektórych ras świń hodowanych w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Świtońskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

III nagroda: Ewa Kozakiewicz – „Charakterystyka wybranych cech wpływających na jakość mięsa wieprzowego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Sochy z Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Chów i hodowla owiec i kóz

I nagroda: Aneta Ziembińska – „Ocena zachowania płciowego tryków”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Danuty Sztych z Zakładu Hodowli Owiec i Kóz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Chów i hodowla koni

II nagroda: Marianna Nowak-Szafran – „Ocena wzrostu i rozwoju źrebiąt urodzonych w stadninie koni Racot w latach 1997-1999”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Nowickiej-Posłusznej w Zakładzie Hodowli Koni i Agroturystyki Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Chów i hodowla drobiu

I nagroda: Karol Kucharski – „Zastosowanie całego ziarna pszenicy w żywieniu kurcząt rzeźnych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Rutkowskiego z Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Chów i hodowla zwierząt futerkowychI nagroda: Dorota Markiewicz – „Analiza użytkowości rozpłodowej samic norek (Mustela vison S.)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Sochy z Akademii Podlaskiej w Siedlcach.