Rozstrzygnięcie XX edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych (2003 rok)

Sąd Konkursowy w składzie: prof. Józef Krzyżewski (przewodniczący), prof. Hanna Czaja, dr hab. Janusz Pająk, dr Leszek Mroczko, obradował 7 lipca 2003 r. Zebrani podkreślili, że w tym roku poziom nadesłanych prac był bardzo zróżnicowany. Ogółem na konkurs wpłynęło 41 prac z 9 uczelni rolniczych w Polsce. Najwięcej prac magisterskich, bo aż 10, nadesłano z Poznania, 8 z Krakowa, 6 z Olsztyna, 5 z Siedlec, 4 z Bydgoszczy, 3 ze Szczecina, po 2 z Wrocławia i Warszawy i tylko 1 z Lublina. Do konkursu zakwalifikowano 40 prac, przydzielając je do 9 sekcji tematycznych: genetyka (w tym roku po raz pierwszy) – 4 prace, chów i hodowla bydła – 4 prace, owiec i kóz – 3, trzody chlewnej 4, drobiu – 4, koni – 4, zwierząt futerkowych — 6, do sekcji żywienia – 3 prace oraz do grupy „inne” – 8.

Po przeprowadzeniu wnikliwych recenzji i dyskusji przyznano 3 pierwsze nagrody, 4 drugie i 8 trzecich oraz 9 wyróżnień.

Genetyka

I nagroda: Marcin Samiec – „Wykorzystanie komórek wzgórka jajonośnego w klonowaniu somatycznym świń”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Marii Skrzyszowskiej na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt AR w Krakowie.

II nagroda: Jakub Namysł – „Analiza ekspresji genu hormonu wzrostu w niedojrzałych oocytach bydlęcych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Doroty Lechniak w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu.

III nagroda: Justyna Szamałek – „Lokalizacja chromosomowa loci genów keratynowych w genomie lisa pospolitego, lisa polarnego, jenota chińskiego oraz psa domowego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Świtońskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu.

Wyróżnienie: Agata Chmurzyńska – „Poszukiwanie polimorfizmu w genie leptyny czterech gatunków z rodziny psowatych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Świtońskiego w Katedrze Genetyki i Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu.

Chów i hodowla bydła

II nagroda: Małgorzata Grzymisławska i Sebastian Grzymisławski – „Odchów cieląt na zróżnicowanych dawkach mleka pełnego i preparatu mlekozastępczego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Ryszarda Skrzypka w Katedrze Hodowli Bydła Akademii Rolniczej w Poznaniu.

III nagroda: Małgorzata Przegalińska – „Wartość rzeźna i budowa histologiczna mięśni u bydła czarno-białego i krzyżówek towarowych z uwzględnieniem masy ciała przed ubojem”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zygmunta Litwińczuka w Katedrze Hodowli Bydła i Oceny Mleka Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Wyróżnienie: Sylwia Jędrzejczak – „Doradztwo w zakresie chowu i hodowli bydła w Wielkopolsce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Włodzimierza Nowaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Chów i hodowla trzody chlewnej

III nagroda: Elżbieta Woźniak – „Cechy ejakulatów knurów użytkowanych w Stacji Unasieniania Loch w Teodorowie”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego na Wydziale Rolniczym Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Wyróżnienie: Michał Bociarski – „Włośnica świń i dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 1999-2001”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Alojzego Ramisza w Katedrze Higieny Zwierząt i Profilaktyki Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Chów i hodowla owiec i kóz

II nagroda: Ewa Halina Strzelec – „Model pracy hodowlanej prowadzonej w kierunku zwiększenia genetycznej oporności na scrapie u wybranych holenderskich ras owiec utrzymywanych w małych populacjach”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Romana Niżnikowskiego w Zakładzie Hodowli Owiec i Kóz SGGW w Warszawie.

Chów i hodowla koni

II nagroda: Jarosław Sierszchulski – „Poziom zinbredowania a cechy pokroju klaczy czystej krwi arabskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

III nagroda: Magdalena Helak – „Poziom zinbredowania a użytkowość rozpłodowa klaczy czystej krwi arabskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Wyróżnienie: Magdalena Łuczyńska – „Wpływ popędów i instynktów na zachowanie źrebiąt koników polskich w okresie „letniego wypasu koni w Stacji Polskiej Akademii Nauk w Popielnie”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Tomczyńskiego w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni UWM w Olsztynie.

Chów i hodowla drobiu

I nagroda: Magdalena Schumacher – „Wpływ wieku gęsi krajowych ze stad zachowawczych na wartości cech reprodukcyjnych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Mazanowskiego w Katedrze Hodowli Drobiu Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

Przyznano trzy równorzędne II/ nagrody:

Sławomir Plewa – „Użytkowość rozpłodowa i struktura stada reprodukcyjnego królików francuskich srebrzystych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Józefa Bieńka w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie;

Katarzyna Zagórska-Świeży – „Próba oceny morfologicznej i ultrastuktury plemnika jenota hodowlanego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Olgi Szeleszczuk w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych Akademii Rolniczej w Krakowie;

Marlena Napiórkowska – „Analiza cen polskich skór norek uzyskanych ze sprzedaży na aukcjach w Helsinkach w sezonie 2000/2001”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Zakładzie Metod Hodowlanych i Hodowli Zwierząt Futerkowych Akademii Podlaskiej w Siedlcach;

oraz trzy równorzędne wyróżnienia:

Agnieszka Romanek – „Analiza plenności podstawowych odmian barwnych szynszyli (Chinchilla velligera) w wybranych fermach Polski”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Zakładzie Metod Hodowlanych i Hodowli Zwierząt Futerkowych Akademii Podlaskiej w Siedlcach;

Paweł Matras – „Fizjologiczne i behawioralne reakcje nutrii na złe warunki pomieszczeniowe”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogusława Barabasza w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych Akademii Rolniczej w Krakowie;

Sylwia Karwowska – „Pasożyty wewnętrzne królików występujące na fermie w Bobrownikach”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Balickiej-Ramisz w Katedrze Higieny i Profilaktyki Zwierząt Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Żywienie

Przyznano dwa równorzędne wyróżnienia:

Agnieszka Piechota – „Ocena wartości pokarmowej i rozkład w żwaczu kilku pasz białkowych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Krzywieckiego w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu;

Karolina Siudzińska – „Skrobia kukurydziana w żywieniu krów mlecznych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Heleny Kruczyńskiej w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Inne

I nagroda: Emilia Kołodziejska – „Akumulacja kadmu w mięśniach pstrągów tęczowych chowanych w gospodarstwach rybackich zasilanych wodą zlewni rzeki Rudawy w okresie lata i zimy”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Popka w Katedrze Ichtiobiologii i Rybactwa Akademii Rolniczej w Krakowie.III nagroda: Tomasz Zakrzewski – „Monitoring nad profilem składu kwasów tłuszczowych w tłuszczu różnych gatunków przeżuwaczy (koźlęta, jagnięta, opasy, żubry)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Patkowskiej-Sokoła w Katedrze Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych Akademii Rolniczej we Wrocławiu.