Rozstrzygnięcie XXI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych (2004 rok)

Sąd Konkursowy w składzie: prof. dr hab. Józef Krzyżewski (przewodniczący), prof. dr hab. Hanna Czaja, dr inż. Leszek Mroczko, obradował 22 lipca 2004 r. Zebrani podkreślili, że w tym roku poziom nadesłanych prac był wysoki i wyrównany. Ogółem do Konkursu zgłoszono 44 prace magisterskie z 8 uczelni rolniczych, jednak trzy z nich nie spełniały wymagań regulaminowych, tak więc oceniano łącznie 41 prac. Najwięcej prac magisterskich, bo aż 9, wpłynęło z Akademii Rolniczej w Poznaniu, 8 – z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 7 – z Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 5 – z Akademii Podlaskiej, po 4 – z Akademii Rolniczej w Lublinie i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz po 2 – z Akademii Rolniczych w Krakowie i Szczecinie. Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 8 grupach tematycznych: genetyka – 5 prac, chów i hodowla bydła – 6, chów i hodowla drobiu – 3, chów i hodowla koni – 5, chów i hodowla owiec i kóz – 5, chów i hodowla trzody chlewnej – 4, chów i hodowla zwierząt futerkowych – 6 oraz w grupie „inne” – 7 prac. Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 4 pierwsze nagrody, 11 drugich, 10 trzecich oraz 8 wyróżnień.

Genetyka

I nagroda: mgr Joanna Nowacka „Porównanie metod cytogenetycznych i molekularnych w diagnostyce chimeryzmu komórkowego XX/XY u bliźniąt różnopłciowych u bydła”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Świtońskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu.

II nagroda: mgr Anna Wolc – „Genetic variability of initial egg production in laying hens”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu.

Wyróżnienie: mgr Monika Stachowiak – „Polimorfizm genu leptyny i jego wpływ na cechy użytkowości tucznej i rzeźnej świń”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Świtońskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu.

Chów i hodowla bydła

II nagroda: mgr Alicja Bradtke – „Charakterystyka jakości mleka z różnych okresów laktacji oraz współzależności pomiędzy wybranymi cechami mleczności krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Zofii Wielgosz-Groth na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie.

II nagroda: mgr Jarosław Odważny – „Analiza bazy surowcowej dla spółdzielni mleczarskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Ryszarda Skrzypka w Katedrze Hodowli Bydła AR w Poznaniu.

Wyróżnienie: mgr Katarzyna Kowalak – „Jakość higieniczna i skład chemiczny mleka w zależności od postępowania z wymieniem podczas doju i warunków doju”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Ryszarda Skrzypka w Katedrze Hodowli Bydła AR w Poznaniu.

Wyróżnienie: mgr Joanna Mazur – „Uwalnianie stada krów wysoko wydajnych od enzootycznej białaczki bydła — aspekty hodowlane i produkcyjne”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Hibnera w Zakładzie Hodowli Bydła i Produkcji Mleka AR we Wrocławiu.

Wyróżnienie: mgr Anna Maria Nowak – „Wydajność i jakość mleka oraz współzależności pomiędzy wybranymi cechami mleka krów rasy jersey i czarno-białej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Zofii Wielgosz-Groth na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie.

Chów i hodowla drobiu

I nagroda: mgr Justyna Dybowska – „Ocena przydatności procedury programowania liniowego (PROC LP) pakietu SAS do optymalizacji planu kojarzeń na przykładzie stada przepiórek japońskich”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Michalskiej w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW.

II nagroda: mgr Marlena Kosiorek – „Zawartość cholesterolu żółtka jaja i lipidów całkowitych u wybranych mieszańców kur ogólnoużytkowych w chowie ekstensywnym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Andrzeja Witkowskiego w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej AR w Lublinie.

II nagroda: mgr Agnieszka Potyrała – „Wpływ dodatku fitazy mikrobiologicznej do mieszanek o obniżonym poziomie fosforu i zawierających różne zboża na rozwój i mineralizację układu kostnego oraz stan układu rozrodczego u kur niosek”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Doroty Jamroz w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa AR we Wrocławiu.

Chów i hodowla koni

II nagroda: mgr Alicja Wyrobek – „Analiza struktury rasowej i genetycznej koni hodowanych w Ochabach w kontekście przyszłego ich użytkowania”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Geringera de Oedenberg w Zakładzie Hodowli Koni i Jeździectwa AR we Wrocławiu.

II nagroda: mgr Anna Górecka – „Pochodzenie i charakterystyka klaczy rasy śląskiej użytkowanych w Stadninie Koni w Książu w roku 2002”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Pawliny w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt AR we Wrocławiu.

III nagroda: mgr Laura Wachowska – „Genetyczne uwarunkowania ciąż bliźniaczych u koni pełnej krwi angielskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu.

III nagroda: mgr Ewelina Zoń – „Charakterystyka wzorów tarantowatych u koni”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Stachurskiej w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni AR w Lublinie.

III nagroda: mgr Elżbieta Wnuk – „Wpływ budowy parcouru na liczebność błędów popełnianych przez konie na zawodach ogólnopolskich w skokach przez przeszkody”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Stachurskiej w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni AR w Lublinie.

Chów i hodowla owiec i kóz

II nagroda: mgr Sylwia Ramadami – „Charakterystyka serów owczych od polskiej owcy górskiej i greckiej rasy chios”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Patkowskiej-Sokoła w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych Instytutu Hodowli Zwierząt AR we Wrocławiu.

III nagroda: mgr Sylwia Cieniak – „Analiza owiec rasy wrzosówka z wybranych stad hodowli zachowawczej z rejonu Białostocczyzny”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Patkowskiej-Sokoła w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych Instytutu Hodowli Zwierząt AR we Wrocławiu.

III nagroda: mgr Paweł Stefański – „Wartość rzeźna i jakość mięsa jagniąt i koźląt, jako źródło żywności funkcjonalnej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Stanisławy Czarniawskiej-Zając na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie.

Chów i hodowla trzody chlewnej

III nagroda: mgr Paweł Wiśniewski – „Technologia produkcji trzody chlewnej na przykładzie gospodarstwa indywidualnego w Gawarcu Dolnym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Justyny Więcek w Zakładzie Hodowli Trzody Chlewnej SGGW.

Wyróżnienie: mgr Monika Radomyska – „Wpływ wieku na cechy nasienia knurów rasy duroc”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego na Wydziale Rolniczym Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Wyróżnienie: mgr Krzysztof Z. Karpiesiuk – „Wpływ dodatku łuski owsianej do mieszanek na cechy tuczne i rzeźne oraz niektóre parametry surowicy krwi tuczników”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Falkowskiego w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej UWM w Olsztynie.

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

I nagroda: mgr Paweł Prusek – „Sezonowe i rozwojowe zmiany aktywności płciowej u samców szynszyli hodowlanych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Olgi Szeleszczuk w Zakładzie Anatomii Zwierząt AR w Krakowie.

II nagroda: mgr Katarzyna Indulska – „Próba stworzenia etogramu szynszyli (Chinchilla lanigera) w chowie fermowym ze szczególnym uwzględnieniem zachowania samców”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Danuty Dzierżanowskiej-Góryń w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW.

III nagroda: mgr Marcin Rogalski – „Perspektywy hodowli białych mutacyjnych odmian szynszyli”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Józefa Bieńka w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt AR w Krakowie.

III nagroda: mgr Ewa Tomczuk – „Analiza plenności samic lisów polarnych (Alopex lagopus L.) w fermie hodowlanej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Zakładzie Metod Hodowlanych i Hodowli Zwierząt Futerkowych Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Wyróżnienie: mgr Marta Kasjaniuk – „Analiza wyników hodowli szynszyli (Chinchilla veligera Mol.) w wybranych fermach Polski”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Zakładzie Metod Hodowlanych i Hodowli Zwierząt Futerkowych Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Inne

I nagroda: mgr Kinga Boruszewska – „Wybrane cechy wzrostu i rozwoju młodych zeberek australijskich (Peophila guttata) hodowanych amatorsko”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Andrzeja Witkowskiego w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej AR w Lublinie.

II nagroda: mgr Anna Antkiewicz – „Badania okrywy włosowej polskich owczarków nizinnych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława A. Szczepańskiego na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie.

II nagroda: mgr Alicja Andrzejewska – „Zmiany sylwetki i masy ciała jeleni na fermie w Stacji Badawczej Polskiej Akademii Nauk w Kosewie Górnym w sezonie 2002/2003”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Dariusza Zalewskiego na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie.

III nagroda: mgr Anna Marcinowska – „Analiza ektopasożytów i dermatofitów u psów i kotów z terenu miasta Szczecin”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Balickiej-Ramisz w Katedrze Higieny Zwierząt i Profilaktyki AR w Szczecinie.

III nagroda: mgr Ewa Juchniewicz – „Kategoryzacja siedlisk rejonu hodowlanego Napiwodzko-Ramuckiego oraz jego przydatność do hodowli zwierzyny grubej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława A. Szczepańskiego na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie.Wyróżnienie:mgr Dorota Olender – „Cechy fenotypowe jelenia europejskiego (Cervus elaphus L.) jako parametry oceny jego wieku w łowiskach Warmii i Mazur”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Dariusza Zalewskiego na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie.