Rozstrzygnięcie XXIV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych (2007 rok)

Sąd Konkursowy w składzie: prof. dr hab. Józef Krzyżewski (przewodniczący), prof. dr hab. Bronisław Borys, dr hab. Janusz Pająk, obradował 5 lipca 2007 r. Ogółem do Konkursu zgłoszono 50 prac magisterskich z 9 uczelni rolniczych. Najwięcej prac, bo aż 12 wpłynęło z Akademii Rolniczej w Poznaniu, 8 – z Akademii Rolniczej w Krakowie, po 6 – z Akademii Rolniczej w Szczecinie i Uniwersytetu Przyrodniczego (d. Akademia Rolnicza) we Wrocławiu, po 5 – z Akademii Rolniczej w Lublinie i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 4 – z Akademii Podlaskiej w Siedlcach i po 2 prace – z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego (d. Akademii Techniczno-Rolniczej) w Bydgoszczy. Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 8 grupach tematycznych: genetyka (7 prac), żywienie zwierząt i paszoznawstwo (6 prac), chów i hodowla bydła, owiec i kóz (7 prac), chów i hodowla koni (8 prac), chów i hodowla trzody chlewnej i drobiu (5 prac), chów i hodowla zwierząt futerkowych (6 prac), zwierzęta dziko żyjące (5 prac), inne (6 prac). Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 8 nagród pierwszych, 13 drugich i 9 trzecich oraz 9 wyróżnień.

Genetyka

I nagroda – mgr Joanna Kur – „Analiza QTL’s wpływających na zachowanie myszy linii selekcjonowanych przeciwstawnie na zmianę masy ciała”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Wirth-Dzięciołowskiej w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Dorota Stępień-Poleszak – „Wpływ polimorfizmu genu leptyny na cechy tuczne i rzeźne loszek linii 990”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Arkadiusza Pietruszki w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Akademii Rolniczej w Szczecinie.

III nagroda mgr Jakub Cieślak „Polimorfizm genu koaktywatora-1A receptora aktywowanego czynnikiem proliferacji peroksysomów-γ (PPARGC1IA, PGC1-α) świni i jego wpływ na wybrane cechy użytkowości tucznej i rzeźnej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Świtońskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

III nagroda – mgr Anita Gradowska – „Struktura genetyczna i poziom zinbredowania wybranych grup genetycznych kotów (Felis catus)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Paweł Mańko – „Wpływ polimorfizmu genu somatoliberyny (GHRH/Haelll) na mleczność krów rasy c.b. z różnym udziałem genów bydła h.f.”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Czerniawskiej-Piątkowskiej w Katedrze Nauk o Zwierzętach Przeżuwających Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Wyróżnienie – mgr Joanna Prus – „Polimorfizm wybranych sekwencji mikrosatelitarnych u zwierząt z rodziny Canidae”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Andrzeja Jakubczaka w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Akademii Rolniczej w Lublinie.

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

I nagrodamgr Marcin Jajor – „Mieszaniny oleju rzepakowego oraz rybnego a produkcja metanu w warunkach in vitro”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Adama Cieślaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

II nagroda – mgr Anna Mizera – „Wpływ stosowania dodatków paszowych na wybrane wskaźniki krwi maciorek żywionych sianokiszonką”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Renaty Klebaniuk w Instytucie Żywienia Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie.

III nagroda – mgr Dorota Priebe – „Wartość pokarmowa szarłata (Amaranthus spp.) uprawianego na zrekultywowanym podłożu glebowym po otworowej eksploatacji siarki”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Jana Pysia w Katedrze Żywienia Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Agnieszka Bielska – „Wpływ skarmiania nienasyconych kwasów tłuszczowych na strawność i przemiany w żwaczu owiec”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Franciszka Borowca w Katedrze Żywienia Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie.

Chów i hodowla bydła, owiec i kóz

I nagroda – mgr Mateusz Pankowski – „Analiza oceny cech pokrojowych pierwiastek rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej dokonanej w ramach programu GLOBAL MAP”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Pawliny w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

I nagroda – mgr Joanna Szeleźnik – „Przydatność rozrzedzalnika z trehalozą do zamrażania nasienia tryka”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Macieja Murawskiego w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz Akademii Rolniczej w Krakowie.

II nagroda – mgr Agata Jezierska – „Porównanie cech fizykochemicznych tłuszczu mleka krów różnych ras”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Joanny Barłowskiej w Katedrze Oceny i Wykorzystania Surowców Zwierzęcych Akademii Rolniczej w Lublinie.

II nagroda – mgr Angelika Tomowiak – „Wartość rzeźna koziołków mieszańców z udziałem rasy burskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Marka Stanisza w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz Akademii Rolniczej w Poznaniu.

II nagroda – mgr Katarzyna Grzesik – „Wpływ kondycji krów w okresie zasuszenia na wytrwałość i przebieg następującej po nim laktacji”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Borkowskiej w Instytucie Nauk Rolniczych w Zamościu AR w Lublinie.

II nagroda – mgr Aleksandra Kliszewska – „Pasożyty przewodu pokarmowego u krów pochodzących z gospodarstwa rolnego w Nowym Resku”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Balickiej-Ramisz w Katedrze Higieny Zwierząt i Profilaktyki Akademii Rolniczej w Szczecinie.

III nagroda – mgr Magdalena Kobus – „Analiza wpływu wybranych czynników na przydatność technologiczną mleka krów z regionu lubelskiego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Joanny Barłowskiej w Katedrze Oceny i Wykorzystania Surowców Zwierzęcych Akademii Rolniczej w Lublinie.

Chów i hodowla koni

I nagroda – mgr Magdalena Rusiecka – „Amatorski sport jeździecki i jego znaczenie dla rozwoju krajowej hodowli koni”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Nowickiej-Posłusznej w Zakładzie Hodowli Koni Akademii Rolniczej w Poznaniu.

II nagroda – mgr Anna Domachowska – „Etologia koni w aspekcie zamierzonych i niezamierzonych wpływów i działań człowieka”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Stanisława Kubackiego w Zakładzie Hodowli Koni i Zwierząt Futerkowych Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

III nagroda – mgr Agnieszka Mania – „Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u koni pochodzących ze stadniny w Dobrej Szczecińskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Bogumiły Pilarczyk w Katedrze Higieny Zwierząt i Profilaktyki Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Wyróżnienie – mgr Sylwia Wieczór – „Problematyka dobrostanu koni w procesie specjalistycznego szkolenia dla potrzeb policji”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Winnickiego w Katedrze Weterynarii Rolniczej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Katarzyna Wilk – „Analiza aktywności jajników klaczy w zależności od sezonu, rasy i wieku”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Wojciecha Kruszyńskiego w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Małgorzata Maliszewska – „Analiza zależności pomiędzy oceną pourodzeniową źrebięcia a jego wzrostem, rozwojem i późniejszą wartością wyścigową”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Wojciecha Kruszyńskiego w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Elwira Muczyńska – „Cechy nasienia wybranych ogierów inseminacyjnych użytkowanych w Stadzie Ogierów w Łącku”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Chów i hodowla trzody chlewnej i drobiu

II nagroda – mgr Kamila Czeluścińska – „Ocena cech morfologicznych plemników wydalanych w poszczególnych fazach ejakulacji”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

II nagroda – mgr Krzysztof Łoś – „Wpływ jakości i rozrzedzania nasienia na wskaźniki użytkowości rozpłodowej loch”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Pawła Gajewczyka w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

I nagroda – mgr Wioletta Kopczyk – „Przebieg folikulogenezy w jajnikach dojrzewających samic szynszyli hodowlanych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Olgi Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie.

II nagroda – mgr Izabela Smektała – „Analiza wyników inseminacji samic lisów polarnych na przykładzie fermy hodowlanej w województwie kujawsko-pomorskim”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Pawła Kubackiego w Zakładzie Hodowli Koni i Zwierząt Futerkowych Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

III nagroda – mgr Monika Bochenek – „Zachowanie się samców i samic królików różnych ras w okresie krycia i odchowu młodych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Olgi Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Małgorzata Adamczak-Peregrym – „Technologia produkcji brojlerów króliczych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Winnickiego w Katedrze Weterynarii Rolniczej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Zwierzęta dziko żyjące

I nagroda – mgr Joanna Ponicka – „Badania nad przydatnością wybranych odcinków karpackich dopływów Wisły do reintrodukcji łososia atlantyckiego (Salmo salar L.). Wstępna ocena efektów zarybień; rzeka Hoczewka i potok Sanoczek”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Mikołajczyka w Katedrze Ichtiobiologii i Rybactwa Akademii Rolniczej w Krakowie.

II nagroda – mgr Joanna Rosiek – „Ocena sprawności działania przepławki na jazie piętrzącym w Myślenicach na rzece Rabie”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Mikołajczyka w Katedrze Ichtiobiologii i Rybactwa Akademii Rolniczej w Krakowie.

II nagroda – mgr Teresa Kaszewska – „Porównanie metody tradycyjnej i histologicznej szacowania wieku jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Dariusza Zalewskiego w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda – mgr Ewa Margiel – „Porównanie metody tradycyjnej i histologicznej szacowania wieku sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.) z nadleśnictw Nidzica, Olsztyn i Wipsowo”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Dariusza Zalewskiego w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda – mgr Aleksandra Marczak – „Badanie zawartości wapnia i manganu w wybranych tkankach żubrów”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Kośli w Katedrze Biologii Środowiska Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Inne

I nagroda – mgr Marta Nadolska – „Porównanie tętnic wieńcowych lisa pospolitego i norki amerykańskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Hieronima Frąckowiaka w Katedrze Anatomii Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

II nagroda – mgr Agnieszka Bagier – „Wpływ sąsiedztwa płodów samczych i samiczych w rogu macicy na wybrane cechy morfologiczne i behawioralne”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Wirth-Dzięciołowskiej w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.Wyróżnienie – mgr Ewelina J. Budek – „Prawie wszystko o border collie”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Kazimierza Ściesińskiego w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.