Rozstrzygnięcie IV edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych

Rozstrzygnięcie IV edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych

Do Konkursu zgłoszono łącznie 10 prac doktorskich z 7 ośrodków naukowych: po dwie prace z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz po jednej pracy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem prof. dr. hab. Zygmunta Litwińczuka, na posiedzeniu 8 czerwca 2011 roku, po wysłuchaniu opinii przygotowanych przez recenzentów: prof. dr. hab. Henryka Grodzkiego, prof. dr. hab. Romana Niżnikowskiego i dr hab. Jolantę Oprządek przyznała, zgodnie z regulaminem, po jednej nagrodzie I, II i III stopnia oraz jedno wyróżnienie. Oceniając prace brano pod uwagę: wartość naukową (poznawczą); wartość aplikacyjną, w tym głównie przydatność dla praktyki zootechnicznej; stosowane metody badawcze; dobór piśmiennictwa i formalną poprawność pracy.

I nagroda – dr Paweł Lisowski za pracę pt. „Profil transkryptomiczny i ekspresja wybranych genów bydła w zależności od wieku, rasy i typu użytkowego”. Praca wykonana pod kierunkiemprof. dr. hab. Lecha Zwierzchowskiego w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

II nagroda – dr Marcin Gołębiewski za pracę pt. „Porównanie efektywności użytkowania bydła rasy montbeliarde i odmiany czarno-białej rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Brzozowskiego w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – dr Anna Arczewska-Włosek za pracę pt. „Wpływ wybranych ekstraktów ziołowych i dodatków paszowych na przebieg kokcydiozy u kurcząt brojlerów”. Praca wykonana pod kierunkiem doc. dr. hab. Sylwestra Świątkiewicza w Instytucie Zootechniki PIB w Krakowie.

Wyróżnienie – dr Barbara Król za pracę pt. „Wpływ stosowania oligosacharydów mannozy, inuliny i nukleotydów drożdżowych w preparatach mlekozastępczych na mikroflorę żwacza, poziom immunoglobulin w surowicy krwi i zdrowotność cieląt”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Stefanii Kinal w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Nagrody w Konkursie ufundowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.