Rozstrzygnięcie XXV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych (2008 rok)

Sąd Konkursowy w składzie: prof. dr hab. Józef Krzyżewski (przewodniczący), prof. dr hab. Bronisław Borys, dr hab. Janusz Pająk obradował 20 maja 2008 r. Ogółem do Konkursu zgłoszono 65 prac magisterskich z 9 uczelni rolniczych. Najwięcej prac magisterskich, bo aż 12, wpłynęło ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 11 z Akademii Rolniczej w Poznaniu, 10 – z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 9 – z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 8 – z Akademii Rolniczej w Lublinie, 5 – z Akademii Podlaskiej, po 4 – z Akademii Rolniczej w Szczecinie i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz 2 – z Akademii Rolniczej w Krakowie. Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 8 grupach tematycznych: genetyka (7 prac), żywienie zwierząt i paszoznawstwo (7 prac), chów i hodowla bydła (11 prac), chów i hodowla trzody chlewnej (6 prac), chów i hodowla koni (13 prac), chów i hodowla owiec i kóz oraz zwierząt futerkowych i drobiu (9 prac), chów i hodowla zwierząt amatorskich i dzikich (8 prac), inne (4 prace).

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 8 nagród pierwszych, 11 drugich, 13 trzecich oraz 22 wyróżnienia.

Genetyka

I nagroda – mgr Lidia Migalska – „Koniugacja chromosomów B w spermatocytach I rzędu lisa pospolitego (Vulpes vulpes)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Jarosława Sosnowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

II nagroda – mgr Joanna Budna – „Występowanie apoptozy w blastocystach bydlęcych pozyskanych in vitro w zależności od czasu podjęcia pierwszego podziału zygoty”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Doroty Cieślak, prof. nadzw. w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

III nagroda – mgr Elżbieta Barczak – „Komponenty zmienności genetycznej masy ciała owiec”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

III nagroda – mgr Renata Stępień – „Identyfikacja i wykorzystanie pojedynczych genów w hodowli bydła”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Piotr Pawlak – „Zastosowanie Fluorescencyjnej Hybrydyzacji in situ w badaniach cytogenetycznych zarodków bydła”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Doroty Cieślak, prof. nadzw. w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Dominika Czyżewska – „Struktura kompleksów synaptonemalnych w mejocytach europejskiej gęsi domowej (Anser anser domesticus). Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Smalec, prof. nadzw. w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Wyróżnienie – mgr Anna Kurowska – „Wymiana chromatyd siostrzanych na chromosomach kozy (Capra hircus)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Smalec, prof. nadzw. w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

I nagroda – mgr Łukasz Chorąży — „Wpływ ziół na złagodzenie stresu transportowego u kurcząt brojlerów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Wójcik na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II nagroda – mgr Ewelina Pawlicka – „Charakterystyka morfologiczna i fizjologiczna enterokoków kałowych izolowanych od prosiąt żywionych mieszankami z dodatkiem probiotycznych preparatów Lactiferm i Biogen”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Julitty Gajewskiej w Katedrze Nauk o Środowisku Glebowym Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

II nagroda – mgr Maria Masznicz – „Skład tlenowej i beztlenowej mikroflory jelitowej świń w zależności od stosowanych w żywieniu probiotyków”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Julitty Gajewskiej w Katedrze Nauk o Środowisku Glebowym Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr Anna Sadowińska – „Taniny jako związki mogące ograniczać produkcję metanu w sztucznym żwaczu”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Adama Cieślaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Katarzyna Szkrobol „Wpływ stosowania manno-oligosacharydów na wskaźniki produkcyjne i zdrowotność cieląt”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Stefanii Kinal w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Karolina Konisiewicz – „Krzaczasta dynia pastewna odmiany Ambar jako niekonwencjonalna pasza w dokarmianiu prosiąt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Pawła Gajewczyka, prof. nadzw. w Zakładzie Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Krzysztof Rak – „Wpływ dodatku tłuszczu zwierzęcego i roślinnego na strawność paszy u szynszyli”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Danuty Dzierżanowskiej-Góryń w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Chów i hodowla bydła

I nagroda – mgr Marzena Kęsek – „Charakterystyka bazy surowcowej mleczarstwa w Małopolsce. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Szarka w Katedrze Hodowli Bydła Akademii Rolniczej w Krakowie.

II nagroda – mgr Leszek Ksobiech – „Skuteczność działania wybranych preparatów do dippingu”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Mariusza Boguckiego w Katedrze Hodowli Bydła Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

II nagroda – mgr Zbigniew Michał Szczepuła – „Dostosowanie produkcji zwierzęcej w okresie przejściowym do wymagań rynkowych i ekologicznych na przykładzie wsi w powiecie tureckim”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Winnickiego w Katedrze Weterynarii Rolniczej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

III nagroda – mgr Piotr Stachelski – „Charakterystyka użytkowości rozpłodowej i mlecznej ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalnych składników tłuszczu mleka krów rasy polskiej czerwonej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Teresy Nałęcz-Tarwackiej w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr Łukasz Policht – „Warunki zoohigieniczne oraz sanitarno-weterynaryjne w oborze krów mlecznych utrzymywanych na głębokiej ściółce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Wójcik na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wyróżnienie – mgr Kinga Zdeb – „Wpływ wybranych czynników na zawartość w mleku białek biologicznie czynnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Jolanty Król w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Akademii Rolniczej w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr lwona Łoza – „Zawartość białek biologicznie czynnych w mleku krów wybranych ras”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Jolanty Król w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Akademii Rolniczej w Lublinie.

Chów i hodowla trzody chlewnej

I nagroda – mgr Bartłomiej Galiński – „Wpływ zakażenia stada wirusem zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRS) na opłacalność produkcji trzody chlewnej na przykładzie gospodarstwa rolnego „Farmpig”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

II nagroda – mgr Dariusz Jacoszek – „Jakość tusz i mięsa loszek jednorazówek po odchowaniu miotów o różnej liczebności”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Marii Bocian w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

III nagroda – mgr Monika Bociek – „Jakość mięsa tuczników czystej rasy złotnickiej pstrej pozyskiwanej w warunkach chowu ekologicznego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Marii Bocian w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Wyróżnienie – mgr Anna Zmudzińska — „Zależność pomiędzy cechami morfometrycznymi narządów rodnych loch pierwiastek określonymi po uboju a ich płodnością”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Jana Dybały w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Wyróżnienie – mgr Aneta Wawer — „Przydatność sześciostopniowej klasyfikacji spermiogramów do oceny jakości nasienia knurów rasy wielkiej białej polskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Chów i hodowla koni

I nagroda – mgr Lidia Kotuła – „Wykorzystanie cyfrowej analizy obrazu do oceny baskiłu młodych ogierów małopolskich”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Janczarek w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Akademii Rolniczej w Lublinie.

II nagroda – mgr Agnieszka Nowak – „Jabłkowitość u koni czystej krwi arabskiej – podłoże i występowanie”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Stachurskiej w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Akademii Rolniczej w Lublinie.

II nagroda – mgr Agnieszka Porowska – „Dobrostan koni w stajni SGGW Wolica oceniony metodą inwentaryzacji zoohigienicznej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Kośli w Katedrze Biologii Środowiska Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr Aleksandra Tomczak — „Analiza wyników prób dzielności ogierów zimnokrwistych na terenie północno-wschodniej Polski”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Jastrzębskiej w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda – mgr Małgorzata Kaprawy – „Wartości użytkowe ogierów śląskich w zależności od regulaminów prób dzielności w latach 1988-2006”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Geringera de Oedenberg w Zakładzie Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

III nagroda – mgr Joanna Gołos – „Cechy fenotypowe i dziedziczenie maści siwej u koni czystej krwi arabskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Anny Stachurskiej w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Akademii Rolniczej w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr Magdalena Kowalska – „Stan i perspektywy rozwoju hodowli polskich koni zimnokrwistych na terenie Warmii i Mazur”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Jastrzębskiej w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wyróżnienie – mgr Justyna Waś – „Ocena pochodzenia polskich ogierów zimnokrwistych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Janczarek w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Akademii Rolniczej w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr Justyna Płodzich – „Zarażenie koni wierzchowych pasożytami przewodu pokarmowego w wybranych stajniach”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Geringera de Oedenberg w Zakładzie Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Renata Orzechowska – „Analiza wzrostu i rozwoju koni rasy zimnokrwistej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Wojciecha Kruszyńskiego w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Olga Monika Juszczak – „Analiza cyklu rujowego i parametrów rozrodu klaczy rasy zimnokrwistej w gospodarstwie Agro-Jet”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Wojciecha Kruszyńskiego w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Janina Dąbrowska – „Skład siary i mleka klaczy w zależności od stadium laktacji z uwzględnieniem rasy i warunków hodowlanych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Marii Dymnickiej, prof. SGGW w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Chów i hodowla owiec i kóz oraz zwierząt futerkowych i drobiu

I nagroda mgr Jacek Banaś – „Zoohigieniczna ocena warunków utrzymania kurcząt brojlerów odchowywanych w okresie wiosennym i letnim”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Tomasza Mituniewicza na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

I nagroda – mgr Magdalena Anna Sadłowska – „Utylizacyjny aspekt ferm zwierząt futerkowych mięsożernych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Gugołka, prof. UWM w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

I nagroda – mgr Monika Olichwier – „Analiza porównawcza dobrostanu kóz na podstawie wskaźników zoohigienicznych i zachowań behawioralnych zwierząt utrzymywanych w zróżnicowanych systemach chowu”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Tomasza Mituniewicza na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II nagroda – mgr Marta Kordyasz – „Analiza zachowań pokarmowych szynszyli przy wykorzystaniu programu komputerowego Observer XT”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Danuty Dzierżanowskiej-Góryń w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr Marta Dusza – „Zróżnicowanie zachowań szynszyli na granicy dnia i nocy”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Sulik w Katedrze Anatomii Zwierząt Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Wyróżnienie – mgr Izabela Śliziuk – „Analiza wyników rozrodu u norek odmiany barwnej standard i pastel w wybranej fermie”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Katedrze Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Wyróżnienie – mgr Izabela Korczak – „Ocena jakości nasienia, aktywności płciowej oraz płodności tryków”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Danuty Sztych w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Chów i hodowla zwierząt amatorskich i dzikich

II nagroda – mgr Ewa Adamowicz – „Zawartość selenu oraz ekstensywność zarażenia endopasożytami zwierząt wolnożyjących z terenu Koła Łowieckiego „Zuraw” z Człopy”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Bogumiły Pilarczyk w Katedrze Higieny Zwierząt i Profilaktyki Akademii Rolniczej w Szczecinie.

II nagroda – mgr Izabela Erynk „Weryfikacja metody łowieckiej (klasycznej) szacowania wieku sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.) z wybranych nadleśnictw metodami histologicznymi”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Dariusza Zalewskiego w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda – mgr Barbara Sieczko – „Analiza okrywy włosowej kotów domowych ze szczególnym uwzględnieniem budowy histologicznej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Patkowskiej-Sokoła na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

III nagroda – mgr Bogusława Brzezińska „Analiza struktury pozyskania jelenia europejskiego (Cervus elaphus L.) w łowiskach Warmii i Mazur”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Dariusza Zalewskiego w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wyróżnienie – mgr Agnieszka Satoła – „Hodowla bydła domowego i jego krewniaków w wybranych ogrodach zoologicznych w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Pawliny w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Dominika Janus — „Hodowla kóz i owiec oraz ich krewniaków w wybranych ogrodach zoologicznych w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Pawliny w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Hubert Jakubowski „Drogi zaopatrzenia i odpływu krwi z mózgowia żyrafy (Giraffa camelopardalis L.)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Hieronima Frąckowiaka w Katedrze Anatomii Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Joanna Trzcielińska „Analiza porównawcza struktury brodawek językowych u noworodków i osobników dorosłych rudawki nilowej (Rousettus aegyptiacus, Chiroptera)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Hanny Jackowiak w Katedrze Anatomii Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

InneIII nagroda– mgr Anna Sidor – „Stopień dostosowania gospodarstw rolnych w zakresie ochrony środowiska do standardów Unii Europejskiej w powiecie krasnostawskim”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Januś w Katedrze Hodowli i Użytkowania Zwierząt Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu Akademii Rolniczej w Lublinie.