Rozstrzygnięcie XXVIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), dr hab. Jolanta Oprządek, dr hab. Janusz Pająk, obradował 30 maja 2011 r. Ogółem do konkursu zgłoszono 68 prac magisterskich z 9 uczelni rolniczych. Najwięcej prac wpłynęło z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – 22, z pozostałych uczelni po kilka: 9 z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,7 ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, po 6 z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 5 z Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 4 z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz 3 z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 8 grupach tematycznych: genetyka (8 prac), chów i hodowla bydła (10 prac), chów i hodowla trzody chlewnej (4 prace), chów i hodowla koni (17 prac), chów i hodowla zwierząt futerkowych (8 prac), zachowanie zwierząt (7 prac), żywienie zwierząt i paszoznawstwo (7 prac), chów i hodowla zwierząt amatorskich i dzikich oraz inne prace (7 prac).
Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 7 nagród pierwszych, 10 drugich, 11 trzecich oraz 15 wyróżnień.

GENETYKA
I nagroda – mgr Ewa Sell-Kubiak za pracę pt. „Dwuetapowa procedura detekcji QTL dla cech związanych ze zdrowiem krów mlecznych w Holandii”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz dr. Jana van der Poela w Animal Breeding and Genomics Centre Wageningen University.

II nagroda – mgr Beata Kociucka za pracę pt. „Lokalizacja wybranych genów świni kodujących enzymy zaangażowane w gospodarkę lipidową w chromosomach metafazowych i jądrach interfazowych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Izabeli Szczerbal w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Robert Głuszak za pracę pt. „Polimorfizm wybranych sekwencji mikrosatelitarnych w genie białka prionowego owiec”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Sławomira Mroczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

III nagroda – mgr Klaudia Pawlina za pracę pt. „Lokalizacja wybranych genów odpowiedzialnych za rozwój układu nerwowego i szkieletu w genomie osła domowego (Equus asinus)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Moniki Bugno-Poniewierskiej w Instytucie Zootechniki PIB w Krakowie.

III nagroda – mgr Justyna Malinowska za pracę pt. „Wymiana chromatyd siostrzanych w chromosomach mitotycznych u koni huculskich i polskich koni zimnokrwistych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Smalec w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Wyróżnienie – mgr Ewelina Semik za pracę pt. „Polimorfizm 7 sekwencji mikrosatelitarnych DNA u wybranych gatunków koniowatych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Tomasza Ząbka w Instytucie Zootechniki PIB w Krakowie.

CHÓW I HODOWLA BYDŁA
I nagroda – mgr Piotr Taraska za pracę pt. „Autorski program komputerowy wspomagający planowanie i organizację gospodarstwa specjalizującego się w produkcji mleka”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Nałęcz-Tarwackiej w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

II nagroda – mgr Sylwia Katafiasz za pracę pt. „Możliwości wykorzystania testu PCR jako alternatywy dla testu ELISA w diagnozowaniu zakażeń wirusem enzootycznej białaczki bydła oraz próba uchwycenia związku pomiędzy wydajnością krów zdrowych a seropozytywnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Małgorzaty Szewczuk w Katedrze Nauk o Zwierzętach Przeżuwających Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

II nagroda – mgr Edyta Stojko za pracę pt. „Wpływ wydajności mlecznej pierwiastek na ich późniejszą produkcyjność, długość użytkowania i przyczyny brakowania”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Januś w Katedrze Hodowli i Użytkowania Zwierząt Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

III nagroda – mgr Iwona Bzowska za pracę pt. „Wpływ dawki pokarmowej na płodność i produkcyjność krów rasy simental w gospodarstwie rodzinnym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Ireneusza Antkowiaka w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Anna Gątarek za pracę pt. „Wpływ wybranych czynników na ilość i jakość siary krów rasy phf”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Nałęcz-Tarwackiej w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wyróżnienie – mgr Monika Figiel za pracę pt. „Analiza pochodzeniowa krów o rekordowych wydajnościach mleka i jego składników”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Sobka w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ
II nagroda – mgr Monika Małgorzata Wojtasik za pracę pt. „Wpływ typu urodzenia loch pbz i wpb na wybrane wskaźniki rozrodu w okresie użytkowania”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr Michał Kowalczyk za pracę pt. „Wpływ liczby plemników w ejakulacie na cechy ejakulatu i morfologię plemników knurów Hypor”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt Akademii Podlaskiej w Siedlcach

Wyróżnienie – mgr Katarzyna Korbaczyńska za pracę pt. „Zależność pomiędzy polimorfizmem frakcji białkowych mleka loch ras rodzimych a odchowem prosiąt i składem chemicznym siary i mleka”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Skrzypczak w Katedrze Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Barbara Obarska za pracę pt. „Zachowanie i użytkowość rozpłodowa loch prośnych żywionych przy zastosowaniu stacji pokarmowej sterowanej komputerowo”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Hanny Jankowiak w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

CHÓW I HODOWLA KONI
I nagroda – mgr Izabela Wilk za pracę pt. „Schematy podejścia konia do przeszkody”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Iwony Janczarek w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

II nagroda – mgr Adam Bruski za pracę pt. „Wpływ zachodnioeuropejskich ras na wzrost i rozwój źrebiąt zimnokrwistych na terenie Pomorskiego Związku Hodowców Koni”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Ewy Jastrzębskiej w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda – mgr Karolina Olczak za pracę pt. „Jakość olimpijskich koni ujeżdżeniowych a zgodność sędziowania”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Stachurskiej w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr Anna Konieczna za pracę pt. „Czynniki wpływające na popełnianie błędów przez jeźdźca i konia na torze przeszkód podczas konkursów jeździeckich”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Nowickiej-Posłusznej w Zakładzie Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Karolina Bora za pracę pt. „Wstępna ocena realizacji programu ochrony zasobów genetycznych koni rasy wielkopolskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Nowickiej-Posłusznej w Zakładzie Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Maciej Orsztynowicz za pracę pt. „Procedury zmierzające do zmiany proporcji plemników przenoszących chromosomy X i Y w nasieniu ogiera w warunkach in vitro”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Doroty Cieślak, prof. nadzw. w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Marta Machaj za pracę pt. „Wartość użytkowa koni czystej rasy hiszpańskiej w sporcie ujeżdżeniowym”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Geringera de Oedenberg w Zakładzie Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Ewa Anna Gajewska za pracę pt. „Próba ustalenia metody oceny bezpieczeństwa użytkowania koni wierzchowych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Ewy Jastrzębskiej w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT FUTERKOWYCH
I nagroda – mgr Mateusz Podora za pracę pt. „Jakość nasienia a wyniki rozrodu królików popielniańskich na wybranej fermie”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Piotra Niedbały w Katedrze Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Karolina Maria Adadyńska za pracę pt. „Występowanie endopasożytów u królików w wybranych gospodarstwach przydomowych i amatorskich w województwie zachodniopomorskim”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Balickiej-Ramisz w Katedrze Higieny Zwierząt i Profilaktyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

III nagroda – mgr Olga Derewicka za pracę pt. „Wpływ genotypu i płci na wyniki odchowu i wzrost królików”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Doroty Maj w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

III nagroda – mgr Marcin Gorczyński za pracę pt. „Zmiany aktywności żołądka i jelit w okresie wzrostu młodych królików”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Olgii Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Błażej Chermuła za pracę pt. „Ocena w oparciu o analizę cytogenetyczną procesu dojrzewania in vitro oocytów lisa pospolitego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Jarosława Sosnowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

ZACHOWANIA ZWIERZĄT
I nagroda – mgr Agata Kiełtyka za pracę pt. „Zachowanie jagniąt w pierwszych dwóch miesiącach życia”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Marcina T. Góreckiego w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Monika Stachowiak za pracę pt. „Afiliacyjne i agonistyczne zachowania ogierków rasy konik polski utrzymywanych w chowie stajenno-pastwiskowym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Katarzyny Balińskiej w Zakładzie Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Lucyna Michałowska za pracę pt. „Behawior klaczy koników polskich utrzymywanych w chowie stajenno-pastwiskowym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Katarzyny Balińskiej w Zakładzie Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Beata Stolarczyk za pracę pt. „Skuteczność metod naturalnych w pokonywaniu wybranych lęków końskich”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Ewy Jodkowskiej w Zakładzie Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Katarzyna Walkowiak za pracę pt. „Efekty stosowania metod jeździectwa naturalnego w pracy z końmi”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Pawliny w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

ŻYWIENIE ZWIERZĄT I PASZOZNASTWO
I nagroda – mgr Paweł Zmora za pracę pt. „Kwasy tłuszczowe z grupy C18 a liczebność metanogenów żwacza w warunkach in vitro”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Adama Cieślaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Agnieszka Powałowska za pracę pt. „Profil długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w mleku owiec żywionych paszą z dodatkiem Camelina sativa. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Adama Cieślaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Alina Majewska za pracę pt. „Możliwości wykorzystania produktów ubocznych przemysłu słodowniczego w żywieniu kóz utrzymywanych w warunkach chowu ekstensywnego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Doroty Jamroz w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Olga Słowikowska za pracę pt. „Wpływ ziołowego preparatu Prisma Jet na skład mikroflory jelit i wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Moniki Michalczuk w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT AMATORSKICH I DZIKICH ORAZ INNE PRACE
I nagroda – mgr Anna Gębura za pracę pt „Stan hodowli psów rasy seter szkocki gordon – charakterystyka oraz analiza populacji i hodowli rasy w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Małgorzaty Goleman w Zakładzie Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

II nagroda – mgr Marta Mucha za pracę pt. „Analiza genetyczna polskiej populacji psów rasy hovawart”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Jolanty Różańskiej-Zawieja w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Magdalena Nita za pracę pt. „Struktura genetyczna populacji psów rasy owczarek podhalański z terenu województwa śląskiego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Joanny Kani-Gierdziewicz w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Ewelina Prozorowska za pracę pt. „Mikrostruktura i unaczynienie ciałka żółtego u klaczy” Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Hanny Jackowiak, prof. nadzw. w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Paweł Pawlak za pracę pt. „Analiza unaczynienia tętniczego głowy i podstawy mózgowia w niektórych przypadkach wad rozwojowych u zwierząt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Hieronima Frąckowiaka, prof. nadzw. w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Nagrody w XXVIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych ufundowali:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
Instytut Zootechniki PIB we Krakowie
Zakład Doświadczalny IZ PIB Grodziec Śląski
Ośrodek Hodowli Zarodowej „Garzyn” Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o.
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Zakład Doświadczalny IZ PIB Kołuda Wielka Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem