Rozstrzygnięcie XXXII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych

Rozstrzygnięcie XXXII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską
z zakresu nauk zootechnicznych

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), dr hab. Jolanta Oprządek, prof. dr hab. Jacek Skomiał, obradował 2 lipca 2015 r. Do konkursu zgłoszono 36 prac magisterskich z 8 uczelni: Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (7 prac), Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (6 prac), Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach (po 5 prac), Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (4 prace) oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (po 2 prace). Ocenie poddano 35 prac (jedną pracę odrzucono ze względów formalnych). Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 7 grupach tematycznych: genetyka (3 prace), chów i hodowla bydła i kóz (7 prac), chów i hodowla trzody chlewnej (8 prac), chów i hodowla koni (5 prac), chów i hodowla drobiu (3 prace), zwierzęta towarzyszące i dzikie (5 prac) oraz inne (4 prace).

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 6 nagród pierwszych, 6 drugich, 6 trzecich oraz 6 wyróżnień.

 

GENETYKA

I nagroda – mgr inż. Aleksandra Dunisławska za pracę pt. Analiza ekspresji genów w kurczęcych limfocytach B stymulowanych in vitro ligandami receptorów Toll-podobnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Anny Sławińskiej w Katedrze Biochemii i Biotechnologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

II nagroda – mgr inż. Magdalena Fajkowska za pracę pt. „Ekspresja genu Dmrt1 podczas organogenezy jesiotra rosyjskiego (Acipenser gueldenstaedtii)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Małgorzaty Rzepkowskiej w Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

CHÓW I HODOWLA BYDŁA I KÓZ

I nagroda – mgr inż. Agnieszka Poźniak za pracę pt. „Zależności między kondycją krów mlecznych a wynikami produkcyjnymi”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Nowaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr inż. Izabela Lada za pracę pt. „Wpływ inuliny i ziół w dawkach pokarmowych na efekty produkcyjne i wybrane wskaźniki krwi cieląt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Renaty Klebaniuk, prof. nadzw. UP w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

III nagroda – mgr inż. Mariusz Puchala za pracę pt. „Ocena jakości mleka w wybranych gospodarstwach nisko- i wielkotowarowych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Renaty Klebaniuk, prof. nadzw. UP w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr inż. Edyta Wojtas za pracę pt. „Skład i właściwości fizykochemiczne siary krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej i rasy motbeliarde”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Zachwieji w Zakładzie Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr inż. Kamil Tomaszuk za pracę pt. „Analiza długości ciąży krów jersey i montbeliarde użytkowanych w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Jolanty Różańskiej-Zawieji w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ

II nagroda – mgr inż. Grzegorz Kończalski za pracę pt. „Wpływ długości laktacji i pochodzenia od loch pierwiastek lub wieloródek na wyniki odchowu świń od urodzenia do uzyskania ubojowej masy ciała”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Doroty Bugnackiej w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda – mgr inż. Barbara Królewska za pracę pt. „Wpływ masy ciała prosiąt przy urodzeniu na ich odchów do 70. dnia życia”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr inż. Karolina Błażewicz za pracę pt. „Porównanie cech morfometrycznych plemników wyróżnionych jako żywe lub martwe barwieniem metodą eozyna-nigrozyna w nasieniu knurów ras duroc, pietrain i mieszańców duroc x pietrain”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Wyróżnienie – mgr inż. Andrzej Adamiak za pracę pt. „Ocena efektywności stosowania dodatku preparatów Sauen PILOT oraz Magajoule do mieszanek paszowych na wskaźniki rozrodu loch”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Frankiewicza w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr inż. Janusz Krzesiński za pracę pt. „Obserwacje zachowania prosiąt przed i po odsadzeniu”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Hanny Jankowiak w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej i Koni Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Wyróżnienie – mgr inż. Anna Zwierzykowska za pracę pt. „Obserwacje zachowania loch i prosiąt ssących utrzymywanych we własnym gospodarstwie”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Marii Bocian w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej i Koni Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

 

CHÓW I HODOWLA KONI

I nagroda – mgr inż. Barbara Cichorska za pracę pt. „Wpływ egzogennych preparatów enzymatycznych na profil biochemiczny krwi koni sportowych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Damiana Józefiaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr inż. Ewelina Gałka za pracę pt. „Struktura genealogiczna koni śląskich ze Stada Ogierów „Książ”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Joanny Kani-Gierdziewicz w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

III nagroda – mgr inż. Ewa Zdrowowicz za pracę pt. „Zastosowanie dwóch technik barwienia w ocenie morfometrii plemników ogiera”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Andraszek w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 

CHÓW I HODOWLA DROBIU

I nagroda – mgr inż. Justyna Jankowiak za pracę pt. „Wpływ krajowych źródeł białka roślinnego oraz dodatku probiotyku na wyniki odchowu i aktywność mikroflory przewodu pokarmowego u kurcząt brojlerów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Jana Czerwińskiego z Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr inż. Adam Tadeusz Jundziłł za pracę pt. „Ocena kontaktowego zapalenia skóry poduszki stopy (FPD) w odchowie indyków rzeźnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Damiana Józefiaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

ZWIERZĘTA TOWARZYSZĄCE I DZIKIE

I nagroda – mgr inż. Agata Kokocińska za pracę pt. „Rola feromonów i innych substancji semiochemicznych w zachowaniu zwierząt. Wpływ maskowania feromonów płciowych na zachowania rozrodcze myszy”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Jezierskiego z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

II nagroda – mgr inż. Iwona Kaim za pracę pt. „Charakterystyka stanowisk chomika europejskiego (Cricetus cricetus) położonych na terenach o wysokim i niskim stopniu antropopresji”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Magdaleny Hędrzak w Instytucie Nauk o Zwierzętach, Zakładzie Hodowli Bydła Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

III nagroda – mgr inż. Justyna Trawińska za pracę pt. „Problematyka doboru metodyki badań na szympansach zwyczajnych (Pan troglodytes) na przykładzie badań świadomej współpracy między osobnikami tego gatunku naczelnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Góral-Radziszewskiej w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

INNE

I nagroda – mgr inż. Przemysław Bekier za pracę pt. „Analiza wybranych cech jakościowych mięsa suma afrykańskiego (Clarias gariepinus)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II nagroda – mgr inż. Justyna Błażejak za pracę pt. „Profil kwasów tłuszczowych mleka owczego i wytworzonych z niego serów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Małgorzaty Ząbek Katedrze Hodowli Owiec i Kóz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda – mgr inż. Michał Walczak za pracę pt. „Doświadczenia na zwierzętach w świetle norm prawnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Bonczara, prof. UR w Katedrze Zoologii i Ekologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.