Towarzystwo

Polskie Towarzystwo Zootechniczne jest stowarzyszeniem naukowym zarejestrowanym i działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Istnieje od 1922 roku. Ma na celu współdziałanie w rozwoju nauk i popularyzacji wiedzy zootechnicznej. Swoją działalność opiera na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

Swoje cele Towarzystwo realizuje m.in. poprzez:

 • organizowanie naukowych zjazdów, sesji, a także zebrań dyskusyjnych;
 • opracowywanie i wydawanie publikacji z dziedziny nauk zootechnicznych;
 • inicjowanie i podejmowanie opracowań dotyczących udziału polskiej nauki w rozwoju nauk zootechnicznych;
 • podejmowanie, w miarę możliwości, prac naukowo-badawczych poprzez powołane do tego celu komisje i zespoły robocze;
 • organizowanie zespołów rzeczoznawców celem opracowywania opinii i orzeczeń w zakresie hodowli i produkcji zwierzęcej na zamówienie właściwych władz i instytucji lub z inicjatywy własnej;
 • współpracę i utrzymanie łączności z pokrewnymi towarzystwami w kraju i za granicą oraz praktyką zootechniczną;
 • wspieranie studenckiego ruchu naukowego.

Władzami Towarzystwa są:

 • Walne Zebranie Członków Towarzystwa
 • Zarząd Główny
 • Komisja Rewizyjna
 • Sąd Koleżeński

Polskie Towarzystwo Zootechniczne jest stowarzyszeniem naukowym zarejestrowanym i działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Istnieje od 1922 roku. Ma na celu współdziałanie w rozwoju nauk i popularyzacji wiedzy zootechnicznej. Swoją działalność opiera na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

Swoje cele Towarzystwo realizuje m.in. poprzez:

 • organizowanie naukowych zjazdów, sesji, a także zebrań dyskusyjnych;
 • opracowywanie i wydawanie publikacji z dziedziny nauk zootechnicznych;
 • inicjowanie i podejmowanie opracowań dotyczących udziału polskiej nauki w rozwoju nauk zootechnicznych;
 • podejmowanie, w miarę możliwości, prac naukowo-badawczych poprzez powołane do tego celu komisje i zespoły robocze;
 • organizowanie zespołów rzeczoznawców celem opracowywania opinii i orzeczeń w zakresie hodowli i produkcji zwierzęcej na zamówienie właściwych władz i instytucji lub z inicjatywy własnej;
 • współpracę i utrzymanie łączności z pokrewnymi towarzystwami w kraju i za granicą oraz praktyką zootechniczną;
 • wspieranie studenckiego ruchu naukowego.

Władzami Towarzystwa są:

 • Walne Zebranie Członków Towarzystwa
 • Zarząd Główny
 • Komisja Rewizyjna
 • Sąd Koleżeński

Władze Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 

Zarząd Główny
Prezydium
 • Prof. dr hab. Anna Wójcik – Prezes
 • Prof. dr hab. Justyna Batkowska – Wiceprezes
 • Dr hab. inż. Marcin Pszczoła – Wiceprezes
 • Dr hab. Wioleta Biel, Prof. ZUT – Sekretarz, zastępca członka zarządu
 • Dr hab. inż. Ewa Jastrzębska, prof. UWM – Skarbnik
 • Dr inż. Ryszard Kujawiak – Zastępca skarbnika
Członkowie Zarządu Głównego

Wybrani przez Walne Zebranie Członków

 • Prof. dr hab., dr h.c. multi Zygmunt Litwińczuk
 • Prof. dr hab. Stanisław Kondracki
 • Prof. dr hab. Dorota Kowalska
 • Dr hab. Elżbieta Martyniuk, prof. SGGW
 • Prof. Stanisław Socha
 • Prof. dr hab. Paweł Kasper Bielański – Zastępca członka zarządu
 • Przewodniczący Kół
 • Dr hab. Maciej Adamski, prof. UPWR – Koło we Wrocławiu
 • Dr hab. Elżbieta Jolanta Bombik, prof. UPH – Koło w Siedlcach
 • Dr hab. Ewa Jolanta Czerniawska-Piątkowska, prof. ZUT – Koło w Szczecinie
 • Prof. dr hab. Beata Kuczyńska – Koło w Warszawie
 • Prof. dr hab. Joanna Magdalena Makulska – Koło w Krakowie
 • Dr hab. Dariusz Piwczyński, prof. PBŚ – Koło w Bydgoszczy
 • Dr inż. Wioletta Sawicka-Zugaj – Koło w Lublinie
 • Prof. dr hab. Zbigniew Henryk Sobek– Koło w Poznaniu
Komisja Rewizyjna
 • Prof. dr hab. Joanna Barłowska
 • Prof. dr hab. Marian Lubomir Brzozowski
 • Dr hab. inż. Edyta Molik, prof. UR
 • Dr hab. Witold Rant, prof. SGGW
 • Dr hab. Grzegorz Marian Żak, prof. IZ
Sąd Koleżeński
 • Dr hab. inż. Ireneusz Ryszard Antkowiak
 • Prof. dr hab. Renata Klebaniuk
 • Dr inż. Aurelia Mucha
 • Prof. dr hab. Olga Szeleszczuk
 • Dr hab. inż. Anna Wysokińska, prof. UPH

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZOOTECHNICZNEGO im. Michała Oczapowskiego

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego”, zwane dalej „Towarzystwo”, w skrócie PTZ.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, z siedzibą w Warszawie.

§ 3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Towarzystwo może powoływać Koła, Sekcje Specjalistyczne i Komisje Problemowe.

§ 5

Towarzystwo współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

§ 7

 1. Towarzystwo ma prawo do nadawania Odznaki Honorowej i legitymacji Odznaki Honorowej.
 2. Odznakę Honorową nadaje Zarząd Główny Towarzystwa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
Rozdział II
Cele Towarzystwa i sposoby ich realizacji

§ 8

Celem towarzystwa jest:

 1. rozwijanie działalności naukowej, edukacyjnej i popularyzatorskiej w dziedzinie nauk zootechnicznych i nauk pokrewnych;
 2. inicjowanie, wspieranie, propagowanie i pomoc w przedsięwzięciach naukowo-edukacyjno-popularyzatorskich.

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 1. organizowanie zjazdów, kongresów, konferencji, sympozjów, seminariów, szkół naukowych, warsztatów, szkoleń, paneli i zebrań dyskusyjnych o charakterze naukowym i popularyzatorskim oraz wystaw i imprez z udziałem zwierząt;
 2. organizowanie publicznych odczytów i wykładów oraz innych form upowszechniania nauki;
 3. organizowanie działalności popularyzatorskiej w zakresie nauk zootechnicznych i zawodu zootechnika oraz wspieranie studenckiego ruchu naukowego;
 4. organizowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych przez powołane do tego komisje zespoły i grupy robocze;
 5. opiniowanie prac i przedsięwzięć z zakresu nauki i kształcenia zootechnicznego;
 6. prowadzenie działalności w zakresie historii nauk i zawodu zootechnika oraz inspirowanie prowadzonych w tym względzie przedsięwzięć;
 7. ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród za działalność naukową i pracę na rzecz Towarzystwa;
 8. organizowanie i prowadzenie współpracy z pokrewnymi instytucjami i towarzystwami krajowymi i zagranicznymi oraz z praktyką zootechniczną i rolniczą;
 9. prowadzenie działalności wydawniczej;
 10. opracowywanie ekspertyz, wydawanie opinii i orzeczeń w zakresie działania Towarzystwa,
 11. kształcenie i dokształcanie członków Towarzystwa;
 12. działanie na rzecz ujednolicania metod i norm oraz nazewnictwa w zakresie zootechniki;
 13. podejmowanie innych form działalności zgodnych z postanowieniami statutu i przepisami prawnymi.

§ 10

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych i pracująca naukowo lub wykazująca zainteresowanie problematyką zootechniczną, która zadeklaruje chęć przystąpienia do Towarzystwa i zobowiąże się do przestrzegania jego statutu.
 2. Członkami mogą być również studenci na kierunku zootechnicznym lub kierunkach pokrewnych.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Zarządu Głównego, członkiem zwyczajnym może być osoba nie studiująca i nie posiadająca dyplomu ukończenia studiów wyższych.

§ 13

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa.
 2. Członek wspierający – osoba prawna działa przez swego przedstawiciela.

§ 14

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Prezydium Zarządu Głównego zwykłą większością głosów na podstawie pisemnej deklaracji, popartej przez dwóch członków Towarzystwa i Przewodniczącego Koła.
 2. Członków wspierających przyjmuje Prezydium Zarządu Głównego zwykłą większością głosów na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. W przypadku decyzji negatywnej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się w ciągu jednego miesiąca do Zarządu Głównego, którego decyzja jest ostateczna.

§ 15

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla nauk zootechnicznych lub Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.
 2. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Głównego Walne Zebranie Członków Towarzystwa na podstawie uchwały powziętej zwykłą większością głosów obecnych członków.
 3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od opłat członkowskich.

§ 16

 1. Członek zwyczajny posiada:

a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa,

b) prawo do uczestniczenia w zebraniach oraz innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo,

c) prawo do korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd Główny,

d) prawo do czynnego udziału w pracach Towarzystwa,

e) prawo do wglądu do sprawozdań z działalności Towarzystwa,

f) prawo do zgłaszania wniosków dotyczących Towarzystwa,

2. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia wymienione w pkt. b, c, d, e, f oraz czynne prawo wyborcze.

§ 17

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:

 1. należenia do jednego z Kół i uczestniczenia w pracach Towarzystwa,
 2. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa,
 3. regularnego opłacania składki członkowskiej,
 4. przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej.

§ 18

Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa złożonej na piśmie Prezydium Zarządu Głównego,
  wykluczenia przez Zarząd Główny:
 2. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące,
 3. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Towarzystwa,
 4. na wniosek Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa za czyny nielicujące z godnością członka Towarzystwa,
 5. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 6. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§ 19

 1. Członka zwyczajnego i wspierającego wyklucza się z Towarzystwa uchwałą Zarządu Głównego.
 2. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego.

§ 20

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Towarzystwie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia stosownej uchwały. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Członków prawa członka ulegają zawieszeniu.
 2. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§ 21

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa,
 2. Zarząd Główny,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 22

 1. Władze Towarzystwa wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania jawnego.
 2. W razie, gdy skład władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

§ 23

Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 24

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Towarzystwa trwa 4 lata.

§ 25

 1. Wszystkie funkcje pełnione we władzach Towarzystwa są honorowe.
 2. Członkowie wybierani do władz Towarzystwa mogą tę funkcję pełnić nieograniczoną liczbę kadencji.
  Walne Zebranie Członków Towarzystwa

§ 26

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd Główny nie rzadziej niż co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 4. Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków, a uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Nie dotyczy to Walnego Zebrania, które ma stanowić o zmianie statutu lub rozwiązaniu Towarzystwa.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:
  a) z własnej inicjatywy;
  b) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  c) na wniosek co najmniej połowy Kół, zgłoszony na piśmie Zarządowi Głównemu;
  d) na wniosek co najmniej 3/5 liczby członków, zgłoszony na piśmie Zarządowi Głównemu.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 27

Walne Zebranie Członków Towarzystwa otwiera prezes lub wiceprezes Towarzystwa. Wybiera ono ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarzy Walnego Zebrania. Z przebiegu i uchwał Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania.

§ 28

Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków Towarzystwa należy:

 1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa;
 2. uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian;
 3. wybór i odwoływanie Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego z zastrzeżeniem § 22 ust. 2;
 4. przyjmowanie i zatwierdzanie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania;
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa;
 6. udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 7. rozpatrywanie wniosków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i członków Towarzystwa;
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego;
 9. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku;
 11. uchwalanie regulaminów Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz regulaminów nadawania Członkostwa Honorowego i Odznaki Honorowej Towarzystwa.

§ 29

 1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa może być zastąpione przez Zebranie delegatów, jeżeli liczba członków Towarzystwa przekracza 1 000 osób. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd Główny większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym.
 2. Delegaci są wybierani na Ogólnych Zebraniach Członków Kół Towarzystwa, w liczbie 1 delegat na każdych 10 członków Koła.
 3. Kadencja delegatów trwa od ich wyboru do zebrania delegatów i zakończenia wyboru Władz Towarzystwa.
Zarząd Główny i jego Prezydium

§ 30

 1. Zarząd Główny Towarzystwa składa się z członków w liczbie odpowiadającej podwójnej liczbie Kół oraz 2 zastępców członków.
 2. W skład Zarządu wchodzą osoby wybrane przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa oraz Przewodniczący Kół.
 3. W obradach Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym: Przewodniczący Sekcji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, Dyrektor Biura oraz osoby zaproszone.
 4. Zarząd Główny zbiera się co najmniej dwa razy w roku, a jego zebrania zwołuje prezes Towarzystwa.
 5. Na wniosek co najmniej 5 członków Zarządu Głównego prezes zwołuje posiedzenie w ciągu jednego miesiąca

§ 31

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 2. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
 3. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 4. uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
 5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 6. powoływanie i rozwiązywanie oraz nadzorowanie działalności kół, sekcji, komisji problemowych,
 7. powoływanie komitetów redakcyjnych wydawnictw Towarzystwa,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych oraz współdziałanie ze stowarzyszeniami naukowymi i technicznymi,
 9. podejmowanie uchwał o udzielaniu pełnomocnictw do reprezentowania Towarzystwa,
 10. uchwalanie regulaminów pracy Prezydium Zarządu Głównego i innych regulaminów,
 11. występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,
 12. zawieszanie uchwał Ogólnych Zebrań Członków Kół, jeżeli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu lub uchwałami władz towarzystwa,
 13. decydowanie w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu Głównego,
 14. przyjmowanie zapisów i darowizn.

§ 32

 1. Członkowie Zarządu Głównego wybierają spośród siebie Prezydium, które kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa.
 2. W skład Prezydium wchodzą: prezes, jeden lub dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik i jego zastępca oraz z głosem doradczym dyrektor Biura Towarzystwa.
 3. Kandydatów do Prezydium zgłasza prezes.
 4. Prezydium Zarządu Głównego jest organem wykonawczym Zarządu Głównego Towarzystwa, a jego uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w sprawach osobowych w głosowaniu tajnym, przy udziale co najmniej połowy członków prezydium, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.
 5. Prezydium Zarządu Głównego przyjmuje i wyklucza członków Towarzystwa.
 6. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Komisja Rewizyjna

§ 33

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza, wybieranych na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 34

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. coroczna kontrola całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;
 2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Towarzystwa i Zarządu Głównego;
 3. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu,
 4. wnioskowanie o odwołanie Zarządu Głównego lub poszczególnych członków Zarządu Głównego;
 5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Sąd Koleżeński

§ 35

Sąd Koleżeński składa się z 5 osób, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza, wybieranych na pierwszym posiedzeniu Sądu Koleżeńskiego.

§ 36

 1. Sąd Koleżeński powołany jest do rozpatrywania i rozstrzygania spraw wnoszonych przez władze i członków Towarzystwa dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, naruszania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej oraz sporów powstałych na tle działalności w Towarzystwie.
 2. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  a) upomnienie,
  b) zawieszenie w prawach członka Towarzystwa,
  c) wykluczenie z Towarzystwa.
 3. Sąd Koleżeński orzeka w składach trzyosobowych, którym przewodniczy przewodniczący lub jego zastępca.
  Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w I instancji przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia, które rozpatruje Sąd Koleżeński w II instancji, w zmienionym składzie. Orzeczenie wydane przez Sąd Koleżeński w II instancji jest ostateczne.
Rozdział V
Koła, Sekcje i Komisje Problemowe

§ 37

 1. Towarzystwo może powołać Koło, gdy liczba członków założycieli na terenie działania tego Koła wynosi co najmniej 20 osób.
 2. Władzą Koła jest Zarząd, wybierany co 4 lata przez Ogólne Zebranie Członków Koła nie później niż na 1 miesiąc przed sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniem Członków Towarzystwa. Ogólne Zebranie Członków Koła jest zwoływane przez Zarząd Koła nie rzadziej niż co cztery lata, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Ogólnego Zebrania Członków Koła co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
 3. Zarząd Koła składa się z 3 do 5 członków, w tym z przewodniczącego i sekretarza Koła wybieranych przez Ogólne Zebranie Członków Koła.

§ 38

 1. Sekcje powoływane są przez Zarząd Główny.
 2. Członkami Sekcji są członkowie Towarzystwa, którzy zgłoszą chęć aktywnego udziału w jej pracach.
 3. Członkowie Sekcji wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 4. Posiedzenia Sekcji odbywają się zgodnie z potrzebami, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku.
 5. Zasady organizacji i działalności Sekcji określają regulaminy ustalone przez Zarząd Główny.

§ 39

Dla realizacji celów statutowych Towarzystwa Zarząd Główny może powoływać Komisje Problemowe, których zadania każdorazowo ustala Zarząd Główny.

Rozdział VI
Majątek Towarzystwa

§ 40

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 41

 1. Na fundusze składają się:
  a) składki członkowskie,
  b) darowizny, zapisy i spadki,
  c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
  d) dochody z działalności gospodarczej.
 2. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 42

Postanowienia mające skutki prawne, w tym w sprawach niemajątkowych oraz dyspozycje pieniężne wymagają dla swej ważności podpisu dwóch członków Zarządu Głównego, w tym prezesa lub wiceprezesa i skarbnika lub osób upoważnionych przez Zarząd Główny.

§ 43

Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku Towarzystwa dotyczącego nieruchomości wymagają zgody Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 44

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, w drugim terminie uchwała podejmowana jest większością 2/3 głosów bez względu na liczbę członków biorących udział w zebraniu.
 2. Informacja o projektowanych zmianach powinna być umieszczona w porządku obrad Walnego Zebrania Członków Towarzystwa podanym do wiadomości członków.

§ 45

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w głosowaniu tajnym.
 2. W przypadku rozwiązania Towarzystwa likwidacja następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami, a majątek Towarzystwa pozostały po uregulowaniu zobowiązań zostanie przekazany uchwałą ostatniego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa organizacji o podobnym charakterze działalności.
 3. W razie rozwiązania Towarzystwa przez Sąd o sposobie likwidacji i podzieleniu majątku decyduje Sąd.

Koła PTZ

 
Koło w Bydgoszczy
Przewodniczący: dr hab. Dariusz Piwczyński, prof. PBŚ

Tel.: (52) 374-98-07 | e-mail: darekp@utp.edu.pl | Strona www

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Biotechnologii i Genetyki Zwierząt

ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz

 
Koło w Krakowie
Przewodnicząca: prof. dr hab. Joanna Makulska

Tel.: (12) 662-40-90 | fax. (12) 662-51-65 | e-mail: rzmakuls@cyf-kr.edu.pl | Strona www

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Hodowli Bydła,

al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków

 
Koło w Lublinie
Przewodnicząca: dr inż. Wioletta Sawicka-Zugaj

Tel.: (81) 445-60-92 | e-mail: wioletta.sawicka@up.lublin.pl | Strona www

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

 
Koło w Olsztynie
Przewodnicząca: prof. dr hab. Anna Wójcik

Tel.: 89-523-36-95 | e-mail: awojcik@uwm.edu.pl | Strona www

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska,

ul. M. Oczapowskiego 5/107, 10-718 Olsztyn

 
Koło w Poznaniu
Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Sobek

Tel.: (61) 848-72-47 | e-mail: zbigniew@up.poznan.pl | Strona www

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt,

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań

 
Koło w Szczecinie
Przewodnicząca: dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska, prof. ZUT

Tel.: (91) 449-68-09 | e-mail: ewa.czerniawska-piatkowska@zut.edu.pl | Strona www

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających,

ul. Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin

 
Koło we Wrocławiu
Przewodniczący: dr hab. inż. Maciej Adamski, prof. UPWR

Tel.: (71) 320-57-71 | e-mail: maciej.adamski@up.wroc.pl | Strona www

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Bydła i Produkcji Mleka,

ul. Chełmońskiego 38 C, 51-631 Wrocław

 
Koło w Warszawie
Przewodnicząca: prof. dr hab. Beata Kuczyńska

Tel.: (22) 593-65-27 | e-mail: beata_kuczynska@sggw.edu.pl | Strona www

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt, Katedra Hodowli Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 
Koło w Siedlcach
Przewodnicząca: dr hab. Elżbieta Bombik, prof. UPH

Tel.: 25-643-12-72 | e-mail: elzbieta.bombik@uph.edu.pl | Strona www

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt,

ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce

Sekcje specjalistyczne

 
Sekcja Chowu i Hodowli Bydła

dr hab. Witold Chabuz, prof. UP (p.o. Przewodniczącego Sekcji) | tel.: 81-445-68-24 | e-mail: witold.chabuz@up.lublin.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki; Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej

prof. dr hab. Anna Rekiel | tel.: 22-593-65-61 | e-mail: anna_rekiel@sggw.edu.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz

dr hab. Witold Rant, prof. SGGW | tel.: 22-593-65-66 | e-mail: witold_rant@sggw.edu.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Zwierzętach, Katedra Hodowli Zwierząt, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Sekcja Chowu i Hodowli Koni

dr inż. Grażyna Polak | tel.: 666-081-277 | e-mail: grazyna.polak@iz.edu.pl
Instytut Zootechniki – PIB, Zakład Hodowli Koni, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice

Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych

prof. dr hab. Andrzej Gugołek | tel.: 89-523-32-85 | e-mail: gugolek@uwm.edu.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

Sekcja Chowu i Hodowli Drobiu

prof. dr. hab. Anna Wójcik | tel.: 89-523-36-95 | e-mail: awojcik@uwm.edu.pl 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, ul. M. Oczapowskiego 5/107, 10-718 Olsztyn

Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich

dr hab. Mirosław Karpiński | tel.: 81-445-60-39 | e-mail: miroslaw.karpinski@up.lublin.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa, Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Sekcja Praktyki Hodowlanej

prof. dr. hab. Anna Wójcik (p.o. Przewodniczącego Sekcji) | tel.: 89-523-36-95 | e-mail: awojcik@uwm.edu.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, ul. M. Oczapowskiego 5/107, 10-718 Olsztyn

Sekcja Żywienia Zwierząt

dr hab. Wioletta Biel, prof. ZUT | tel.: 91-449-67-25 | e-mail: Wioletta.Biel@zut.edu.pl
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych, Pracownia Żywienia Zwierząt i Żywności, ul. Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin