W 2016 roku, w IX edycji Konkursu uczestniczyło 9 prac doktorskich. Warunkiem zgłoszenia pracy do Konkursu jest wyciąg z protokołu z jej obrony wraz z dołączoną Uchwałą Rady Wydziału lub Rady Naukowej Instytutu o jej wyróżnieniu, podjętą na wniosek przynajmniej jednego z recenzentów zawarty w recenzji pracy. Wymagane jest także podpisanie (przez autora i promotora) oświadczenia, że w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia pracy w Konkursie, zostanie ona w części lub całości złożona do druku w czasopiśmie naukowym, co ma na celu popularyzację uzyskanych wyników. Zakwalifikowane do konkursu prace pochodziły z 6 ośrodków naukowych:

– Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie: „Optymalizacja żywienia norek w okresie okołoporodowym i jej wpływ na wskaźniki odchowu potomstwa”, (autor: dr Magdalena Mietlicka-Zakrzewska, promotor: prof. dr hab. Paweł Bielański); „Wpływ reakcji stresowych królików na wskaźniki fizjologiczne, etologiczne i produkcyjne” (autor: dr Katarzyna Piechocka-Warzecha, promotor dr hab. Dorota Kowalska, prof. Instytutu w Dziale Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt; „Opracowanie uzupełniającego zestawu markerów SNP w kontroli rodowodów bydła” (autor: dr Dominika Rubiś, promotor: prof. dr hab. Ewa Słota);

– Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie: „Rola salsolinolu w regulacji aktywności sekrecyjnej układu podwzgórze – przysadka – nadnercza u owcy w laktacji” (autor: dr Małgorzata Hasiec, promotor: prof. dr hab. Tomasz Misztal); „Lipopolisacharyd jako bezpośredni modulator aktywności układu podwzgórzowo-przysadkowo-gonadotropowego u owcy

– badania in vivo oraz in vitro (autor: dr Karolina Haziak, promotor: dr hab. Dorota Tomaszewska-Zaremba, prof. nadzw. IFiŻZ, promotor pomocniczy: dr Andrzej Przemysław Herman);

– Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: „Porównanie rozwoju mięśni i ekspresji genów odpowiedzialnych za tempo wzrostu szybko i wolno rosnących jesiotrów” (autor: dr Dobrochna Adamek, promotor: prof. dr hab. Teresa Ostaszewska);

– Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: „Analiza użytkowości i parametry genetyczne cech jakości mięsa u królików” (autor: dr Sylwia Pałka, promotor: prof. dr hab. Józef Bieniek, promotor pomocniczy: dr inż. Dorota Maj);

– Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: „Polimorfizm κ-kazeiny i β-laktoglobuliny u różnych ras krów i jego wykorzystanie do oceny wartości odżywczej i przydatności technologicznej mleka” (autor: dr Anna Zofia Wolanciuk, promotor: prof. dr hab. Joanna Barłowska);

– Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy: „Variability of secondary hemostasis in broiler chickens administered in ovo with selected prebiotics” (autor: dr Mateusz Buzała, promotor: prof. dr hab. Bogdan Janicki, promotor pomocniczy: dr n. med. Artur Słomka).

Komisja Konkursowa, w składzie: prof. dr hab. Roman Niżnikowski (przewodniczący), prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski, prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki, prof. dr hab. Anna Rekiel, dr hab. Jolanta Oprządek, na posiedzeniu 20 czerwca 2016 roku przyznała, zgodnie z regulaminem, po jednej nagrodzie I, II i III stopnia oraz dwa wyróżnienia. Oceniając prace brano pod uwagę: wartość naukową (poznawczą); wartość aplikacyjną, w tym głównie przydatność dla praktyki zootechnicznej; stosowane metody badawcze; dobór piśmiennictwa i formalną poprawność pracy.

I nagroda – dr Małgorzata Hasiec za pracę pt. „Rola salsolinolu w regulacji aktywności sekrecyjnej układu podwzgórze – przysadka – nadnercza u owcy w laktacji”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Misztala w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie.

II nagroda – dr Karolina Haziak za pracę pt. „Lipopolisacharyd jako bezpośredni modulator aktywności układu podwzgórzowo-przysadkowo-gonadotropowego u owcy – badania in vivo oraz in vitro. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Doroty Tomaszewskiej-Zaremby, prof. nadzw. IFiŻZ, i promotora pomocniczego: dr. Andrzeja Przemysława Hermana w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie.

III nagroda – dr Dominika Rubiś za pracę pt. „Opracowanie uzupełniającego zestawu markerów SNP w kontroli rodowodów bydła”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Słoty w Dziale Cytogenetyki i Genetyki Molekularnej Zwierząt Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie.

Wyróżnienie – dr Anna Zofia Wolanciuk za pracę pt. „Polimorfizm κ-kazeiny i β-laktoglobuliny u różnych ras krów i jego wykorzystanie do oceny wartości odżywczej i przydatności technologicznej mleka”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Barłowskiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wyróżnienie – dr Dobrochna Adamek za pracę pt. „Porównanie rozwoju mięśni i ekspresji genów odpowiedzialnych za tempo wzrostu szybko i wolno rosnących jesiotrów Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Ostaszewskiej w Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.