Skip to content

Konkurs prac magisterskich

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zootechniki i rybactwa

Termin składania prac upływa 31 marca!

Załącznik 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zootechniki i rybactwa

§ 1

Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego.

§ 2

Celem Konkursu jest podnoszenie poziomu naukowego prac magisterskich oraz popularyzacja ich wyników.

§ 3

Prace magisterskie oceniane są w podstawowych sekcjach:

 • Genetyka Zwierząt
 • Chów i Hodowla Bydła
 • Chów i Hodowla Trzody Chlewnej
 • Chów i Hodowla Koni
 • Chów i Hodowla Owiec i Kóz
 • Chów i Hodowla Drobiu
 • Chów i Hodowla Zwierząt Futerkowych
 • Chów i Hodowla Zwierząt Towarzyszących i Dzikich
 • Rybactwo
 • Inne

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia sekcji lub tworzenia, w miarę potrzeby, nowych.

§ 4

1. Zgłoszona na Konkurs praca musi spełniać następujące warunki:

 • być przygotowana zgodnie z kryteriami stawianymi opracowaniom naukowym;
 • egzamin magisterski odbył się w ciągu 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok konkursu lub w roku, w którym odbywa się konkurs.
 • uzyskana co najmniej dobra ocena pracy wystawiona zarówno przez promotora, jak i recenzenta.

2. Przygotowanie pracy na Konkurs:

a) dopuszcza się przesłanie pracy zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (jako pdf);

b) strona tytułowa musi zawierać tylko godło pracy (jedno słowo), tytuł pracy i rok wykonania. Usunąć należy imię i nazwisko autora i promotora oraz miejsce wykonania pracy;

c) w przypadku wersji papierowej, dane personalne autora pracy i promotora muszą być dołączone w oddzielnej, zapieczętowanej kopercie, opatrzonej tym samym godłem i przesłane na adres: Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ul. Kaliska 9 m. 4, 02-316 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „KONKURS”.

d) Wymagane są następujące dane autora pracy i promotora:

– imię i nazwisko,

– uczelnia, wydział, katedra, zakład

– adres domowy,

– telefon kontaktowy,

– adres e-mail,

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia podany jest w załączniku 1)

e) W przypadku wersji elektronicznej wymienione wyżej dane personalne powinny być przesłane w oddzielnym załączniku o nazwie zgodnej z godłem pracy na adres e-mail Biura PTZ: ptz@ptz.icm.edu.pl

3. Termin składania prac upływa 31 marca. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Główny PTZ może przedłużyć termin składania prac.

§ 5

 1. Prace na Konkurs zgłasza promotor. Na Konkurs rozstrzygany w danym roku promotor może zgłaszać nie więcej niż 2 prace wykonane pod jego kierunkiem.
 2. Praca może być zgłoszona tylko do jednej edycji Konkursu.

§ 6

Zarząd Główny PTZ powołuje przewodniczącego i członków Sądu Konkursowego.

§ 7

 1. Przewodniczący Sądu Konkursowego weryfikuje zgodność pracy z warunkami Konkursu i przydziela je do poszczególnych Sekcji oraz  wskazuje recenzentów reprezentujących specjalności naukowe zgodne z sekcjami wymienionymi w § 3.
 2. Prace dopuszczone do Konkursu są wysyłane do recenzji anonimowo.

§ 8

Recenzenci dokonują oceny pracy na „Arkuszu oceny”, przyznając maksymalnie 100 pkt. według następujących kryteriów:

 • ocena celowości pracy – maks. 20 pkt.,
 • metodyka badań – maks. 20 pkt.,
 • prawidłowość wyciągania wniosków – maks. 20 pkt.,
 • znaczenie uzyskanych wyników – maks. 20 pkt.,
 • formalna poprawność pracy i poprawność języka – maks. 20 pkt..

§ 9

 1. Po uzyskaniu recenzji Sąd Konkursowy dokonuje ostatecznej oceny prac i podejmuje decyzję o przyznaniu określonej nagrody.
 2. Z posiedzenia Sądu Konkursowego sporządza się protokół, którego integralną część stanowią opinie recenzentów.

§ 10

 1. Przewiduje się nagrody I, II i III oraz wyróżnienia w poszczególnych Sekcjach.
 2. Sąd Konkursowy ma prawo nie przyznawania nagród lub innego ich podziału. Rodzaj i wysokość nagród ustala corocznie Prezydium Zarządu Głównego PTZ.
 3. Promotorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac magisterskich otrzymują pisemne gratulacje.

§ 11

Autorzy i promotorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac są zawiadamiani pisemnie o wyniku uzyskanym w Konkursie. Po rozstrzygnięciu Konkursu prace są zwracane promotorom.

§ 12

 1. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród jest dokonywane na corocznych zjazdach naukowych PTZ.
 2. Wyniki Konkursu są publikowane na łamach „Przeglądu Hodowlanego” oraz na stronie internetowej: ptz.icm.edu.pl.

§ 13

Obsługę techniczną Konkursu prowadzi Biuro PTZ.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 roku.

Sąd konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Dorota Kowalska, prof. dr hab. Emilia Bagnicka i dr hab. Marcin Taciak, obradował 3 lipca 2023 r. Ogółem do konkursu zgłoszono 31 prac magisterskich z 8 ośrodków naukowych, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wpłynęło 11 prac, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 5 prac, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ‒ 4 prace, z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach po 3 prace i ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy po jednej pracy.

            Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 8 grupach tematycznych: genetyka zwierząt (2 prace), chów i hodowla bydła (6), chów i hodowla trzody chlewnej (4 prac), chów i hodowla koni (3 prace), chów i hodowla drobiu (4 prace), chów i hodowla zwierząt futerkowych (2 prace), chów i hodowla zwierząt towarzyszących i dzikich (4 prace), inne (6 prac).

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 4 nagrody pierwsze, 6 nagród drugich, 6 nagród trzecich, 6 wyróżnień, pozostałych 9 prac uzyskało punktację poniżej wyróżnienia.

GENETYKA ZWIERZĄT

I nagroda – mgr inż. Gabriela Cieleń za pracę pt. „Genome-wide association study for litter size variability in Landrace pigs”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Ewy Sell-Kubiak w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

II nagrodamgr inż. Grzegorz Myćka za pracę pt. „Analiza zmienności mitochondrialnego DNA u koniowatych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Ropki-Molik, prof. IZ w Zakładzie Biologii Molekularnej Zwierząt, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Balicach.

CHÓW I HODOWLA BYDŁA

            III nagroda – mgr Patrycja Sobolewska za pracę pt. „Wpływ stresu cieplnego na wyniki produkcyjne i wskaźniki biochemiczne krwi krów mlecznych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Barbary Stefańskiej w Katedrze Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego, Wydział Rolnictwa Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ

            I nagrodamgr inż. Paweł Galuba za pracę pt. „Określenie przydatności diet łubinowo-sojowych z enzymami rozkładającymi węglowodany i/lub emulgatorem na wyniki produkcyjne, strawność diet, parametry fizjologiczne u prosiąt odsadzonych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Anity Zaworskiej-Zakrzewskiej w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

            II nagroda – mgr inż. Honorata Grejć za pracę pt. „Określenie wpływu temperatury ekstruzji na współczynniki pozornej strawności jelitowej białka i aminokwasów nasion soi u świń”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Kasprowicz-Potockiej w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

            III nagroda mgr inż. Anna Mackiewicz za pracę pt. „Ocena efektywności mieszanek paszowych opartych na krajowych źródłach białka roślinnego i udziałem dodatku paszowego w żywieniu tuczników”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Anity Zaworskiej-Zakrzewskiej w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Wyróżnieniemgr inż. Magdalena Latos za pracę pt. „Ocena behawioralna, zdrowotna oraz produkcyjna loch mieszańców polskich ras białych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. inż. Hanny Jankowiak, prof. PBŚ w Katedrze Hodowli i Żywienia Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

CHÓW I HODOWLA KONI

Wyróżnieniemgr inż. Wiktoria Błachowiak za pracę pt. „Analiza porównawcza użytkowania koni sportowych i rekreacyjnych z zastosowaniem urządzenia do monitoringu zaawansowania treningowego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Alicji Borowskiej w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu..

CHÓW I HODOWLA DROBIU

            II nagrodamgr inż. Roksana Agnieszka Wachowiak za pracę pt. „Wpływ wzrastającego poziomu tłuszczu paszowego pozyskiwanego z larw Hermetia illucens na wybrane parametry jakościowe mięsa kurcząt rzeźnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Bartosza Kierończyka w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

            III nagrodamgr inż. Adrian Stępień za pracę pt. „Wpływ odmiany oraz płci na cechy jakości tuszy i mięsa perlic”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. inż. Katarzyny Śmiecińskiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

            Wyróżnienie mgr inż. Damian Spustek za pracę pt. „Wykorzystanie bażanta łownego w monitoringu zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Kamila Drabika w Zakładzie Doskonalenia Zwierząt i Drobiarstwa, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Wyróżnieniemgr inż. Oliwia Skutecka za pracę pt. „Analiza cech biometrycznych wybranych ras kur ozdobnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Sebastiana Nowaczewskiego, prof. UPP w Katedrze Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

I nagrodamgr inż. Marcin Paliński za pracę pt. „Wzajemne oddziaływanie przewodnika oraz psa w trakcie wspólnej pracy służbowej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Magdaleny Pieszki w Katedrze Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

II nagrodamgr inż. Zuzanna Litwińska za pracę pt. „Wpływ warunków życia psów na występowanie lęku separacyjnego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. inż. Ewy Jastrzębskiej, prof. UWM w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

III nagrodamgr inż. Monika Miśkiewicz za pracę pt. „Czy ten pies jest agresywny? Definiowanie zachowań agresywnych u psów i ich percepcja przez społeczeństwo”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariana Brzozowskiego w Katedrze Hodowli Zwierząt, Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wyróżnieniemgr inż. Paulina Honisz za pracę pt. „Wpływ wybranych cech psów ras pierwotnych na efektywność szkolenia i budowanie relacji z opiekunami”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. inż. Ewy Jastrzębskiej, prof. UWM w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT FUTERKOWYCH

I nagrodamgr inż. Zuzanna Siudak za pracę pt. „Wpływ dodatku oleju z malin do paszy dla królików na jakość ich mięsa”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Sylwii Pałki w Katedrze Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

II nagrodamgr inż. Karolina Oleksiuk za pracę pt. „Analiza wyników rozrodu szynszyli (Chinchilla Lanigera) w wybranej fermie reprodukcyjnej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Instytucie Zootechniki i Rybactwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

INNE

II nagroda – mgr inż. Szymon Sikorski  za pracę pt. „Analiza cech jakościowych serów kozich w zależności od metody pakowania i czasu chłodniczego przechowywania”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

III nagroda – mgr inż. Mateusz Plotnik za pracę pt. „Wpływ pola elektromagnetycznego na behawior i fizjologię pszczoły miodnej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Pawła Migdała w Katedrze Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

III nagroda – mgr inż. Kamila Hapka za pracę pt. „Analiza wybranych cech wełny, jako materiału izolacyjnego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Anny Wyrostek w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr inż. Jakub Smoliński za pracę pt. „Porównanie mikrobiomu bazowego układu pokarmowego muflonów hodowlanych i wolnożyjących”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Czyż w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych, Instytut Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Pozostałe prace uzyskały punktację poniżej wyróżnienia.

Nagrodę specjalną im. Profesora Bronisława Raka dla autora najlepszej pracy w 40. edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zootechniki i rybactwa przyznano mgr inż. Gabrieli Cieleń za pracę pt. „Genome-wide association study for litter size variability in Landrace pigs”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Ewy Sell-Kubiak w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Sąd konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Dorota Kowalska, prof. dr hab. Emilia Bagnicka i dr hab. Marcin Taciak, obradował 30 czerwca 2022 r. Ogółem do konkursu zgłoszono 30 prac magisterskich z 8 ośrodków naukowych. Z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wpłynęło 11 prac, ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ‒ 5 prac, z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ‒ 4 prace i po 2 prace z Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

            Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 6 grupach tematycznych: genetyka zwierząt (2 prace), chów i hodowla bydła (7), chów i hodowla trzody chlewnej (5 prac), chów i hodowla koni (2 prace), chów i hodowla drobiu (8 prac), inne (6 prac).

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 5 nagród pierwszych, 4 nagrody drugie, 5 nagród trzecich, 5 wyróżnień, pozostałych 11 prac uzyskało punktację poniżej wyróżnienia.

CHÓW I HODOWLA BYDŁA

            I nagroda – mgr Elżbieta Kosiak za pracę pt. „Doskonalenie bydła w oparciu o indeksy hodowlane”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Sobka w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

            wyróżnieniemgr Natalia Łukaszewska za pracę pt. „Wpływ odchowu jałówek w okresie podawania pasz płynnych na wyniki produkcyjne w pierwszej laktacji”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Barbary Stefańskiej w Katedrze Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

wyróżnienie – mgr Dominik Pawlak za pracę pt. „Ocena żywienia i zarządzania stadem krów mlecznych w gospodarstwie rodzinnym w miejscowości Kromolice”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Roberta Mikuły w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

 

CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ

            I nagrodamgr inż. Klaudia Ciołek za pracę pt. „Określenie wpływu stopnia rozdrobnienia nasion rzepaku i granulacji pasz na wyniki odchowu, strawności diet i parametry funkcjonowania przewodu pokarmowego rosnących świń”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Anity Zaworskiej-Zakrzewskiej w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

            III nagroda – mgr inż. Michał Stachniak za pracę pt. „Zależność cech fizycznych ejakulatu oraz wymiarów i kształtu plemników od frekwencji zmian morfologicznych plemników w ejakulatach knurów rasy pbz”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Instytucie Zootechniki i Rybactwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

            III nagroda mgr inż. Michalina Michalak za pracę pt. „Ocena efektywności mieszanek paszowych z poekstrakcyjną śrutą rzepakową oraz krajowymi ekstrudowanymi nasionami soi z różnym poziomem fitazy w żywieniu tuczników”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Anity Zaworskiej-Zakrzewskiej w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Wyróżnieniemgr inż. Przemysław Piesik za pracę pt. „Zastosowanie różnych źródeł białka w diecie prosiąt odsadzonych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. inż. Hanny Jankowiak Katedrze Hodowli i Żywienia Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

CHÓW I HODOWLA KONI

            III nagrodamgr inż. Weronika Klecel za pracę pt. „Czynniki wpływające na dzielność wyścigową polskich koni pełnej krwi angielskiej i arabskich czystej krwi”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Martyniuk, prof. SGGW w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt, Wydział Bioinżynierii, Hodowli i Ochrony Zwierząt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wyróżnieniemgr inż. Karolina Maria Krasuska za pracę pt. „Wpływ promieniowania podczerwonego na poprawę cech psychofizycznych koni”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. inż. Ewy Jastrzębskiej, prof. UWM w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 

CHÓW I HODOWLA DROBIU

            I nagrodamgr inż. Julia Lisiecka za pracę pt. „Wpływ zastąpienia oleju sojowego przez tłuszcz z larw Hermetia illucens pozyskany metodą ekstrakcji nadkrytycznej z wykorzystaniem CO2 w dietach kurcząt rzeźnych na mikrobiotę przewodu pokarmowego.” Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Bartosza Kierończyka w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

            II nagrodamgr inż. Aleksandra Bełdowska za pracę pt. „Analiza mikrobioty jelitowej w jelitach ślepych kurcząt stymulowanych in ovo”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. inż. Aleksandry Dunisławskiej w Katedrze Biotechnologii i Genetyki Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

            III nagroda mgr inż. Weronika Sołtysik za pracę pt. „Wyznaczenie okresów krytycznych w rozwoju embrionalnym kaczki domowej (Anas platyrhynchos f. domestica) w lęgach sztucznych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Marcina Lisa, prof. URK w Katedrze Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Wyróżnieniemgr inż. Sebastian Janiszewski za pracę pt. „Wpływ zastosowania różnych sposobów zapobiegania kokcydiozie na zdrowotność i wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Sebastiana Nowaczewskiego, prof. UPP w Katedrze Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

INNE

I nagrodamgr inż. Julia Janusz za pracę pt. „Opis histologiczny przewodu pokarmowego i wybranych narządów wewnętrznych ducha amazońskiego Apteronotus albifrons. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Roberta Kasprzaka w Samodzielnym Zakładzie Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze, Instytut Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

I nagrodamgr inż. Anna Wojnarowska za pracę pt. „Porównanie przebiegu wzrostu królików różnych ras”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Ptak w Katedrze Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

II nagroda – mgr inż. Bartłomiej Radzikowski za pracę pt. „Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne serów wędzonych pakowanych w próżni z podkładem absorpcyjnym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

II nagroda – mgr inż. Jagoda Kędziora za pracę pt. „Porównanie rzeczywistego i deklarowanego składu chemicznego i wartości odżywczej komercyjnych karm dla psów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Kasprowicz-Potockiej w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

II nagroda – mgr inż. Dagmara Franek za pracę pt. „Wartość odżywcza produktów z nasion konopi siewnych (Cannabis sativa L.) w żywieniu zwierząt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Kasprowicz-Potockiej w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

III nagroda – mgr inż. Natalia Rychlik za pracę pt. „Analiza wybranych parametrów wełny alpak rasy Huacaya oraz owiec olkuskich”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Czyż w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych, Instytut Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Pozostałe prace uzyskały punktację poniżej wyróżnienia.

Nagrodę specjalną im. Profesora Bronisława Raka dla autora najlepszej pracy w 39. edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zootechniki i rybactwa przyznano mgr inż. Elżbiecie Kosiak za pracę pt. „Doskonalenie bydła w oparciu o indeksy hodowlane”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Sobka w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Sąd konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Dorota Kowalska, prof. dr hab. Emilia Bagnicka i dr hab. Marcin Taciak, obradował 24 czerwca 2021 r. Ogółem do konkursu zgłoszono 22 prace magisterskie z ośmiu ośrodków naukowych. Z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ‒ 5 prac z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ‒ 4 prace, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wpłynęły po 3 prace oraz po 2 prace z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i 1 praca wykonana w Instytucie Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym w Balicach.

Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 7 grupach tematycznych: chów i hodowla bydła (3 prace), chów i hodowla trzody chlewnej (4 prace), chów i hodowla koni (3 prace), chów i hodowla owiec i kóz (3 prace), chów i hodowla drobiu (4 prace), chów i hodowla zwierząt futerkowych (2 prace), chów i hodowla zwierząt towarzyszących i dzikich (3 prace).

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 7 nagród pierwszych, 4 nagrody drugie, 4 nagrody trzecie, 2 wyróżnienia, pozostałe prace uzyskały punktację poniżej wyróżnienia.

Chów i hodowla bydła

I nagroda – mgr inż. Anna Parysek za pracę pt. „Wpływ kompaktowej dawki pokarmowej (cTMR) na wyniki produkcyjne krów mlecznych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Roberta Mikuły w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

III nagroda – mgr inż. Oskar Skórnicki za pracę pt. „Wpływ procesów technologicznych pasz na wyniki odchowu cieląt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Roberta Mikuły w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

wyróżnienie – mgr. inż. Barbara Matyja za pracę pt. „Odziedziczalność acetonu mierzonego w powietrzu wydychanym przez krowy mleczne”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. inż. Marcina Pszczoły w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Chów i hodowla trzody chlewnej

I nagroda – mgr inż. Martyna Sierzputowska (Zarzecka) za pracę pt. ”Wyniki odchowu prosiąt ssących i odsadzonych w zależności od terminu rozpoczęcia ich dokarmiania w okresie laktacji”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Doroty Bugnackiej w Katedrze hodowli Trzody Chlewnej, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

II nagroda – mgr inż. Kamil Piotr Patalon za pracę pt. „Efektywność tuczu świń żywionych mieszanką z udziałem żyta hybrydowego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Doroty Bugnackiej w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

III nagroda – mgr inż. Arkadiusz Marek Huzarek za pracę pt. „Efektywność tuczu świń żywionych mieszanką z udziałem fermentowanej poekstrakcyjnej śruty rzepakowej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Doroty Bugnackiej w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

III nagroda – mgr inż. Urszula Goś (Struk) za pracę pt. „Zależność cech fizycznych ejakulatu oraz wymiarów i kształtu plemników od frekwencji zmian morfologicznych plemników w ejakulatach knurów rasy wbp”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Instytucie Zootechniki i Rybactwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Chów i hodowla koni

II nagroda – mgr inż. Sebastian Liszka za pracę pt. „Analiza pierwotnych komórek chrząstki stawowej konia domowego (Equus caballus) immortalizowanych wektorem ekspresyjnym dla genu hTERT”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Wojciecha Witarskiego w Zakładzie Biologii Molekularnej Zwierząt, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Balicach.

Chów i hodowla owiec i kóz

I nagroda – mgr inż. Zuzanna Flis za pracę pt. „Zmiany stężenia hormonów tarczycowych u owiec laktujących”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Edyty Molik, prof. UR w Katedrze Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

II nagroda – mgr inż. Angelika Lizoń (Górna) za pracę pt. „Behawior okołoporodowy maciorek i jagniąt rasy olkuskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Anny Wyrostek w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

III nagroda – mgr inż. Agnieszka Kaca za pracę pt. „Ocena właściwości fizykochemicznych i sensorycznych serów ricotta dostępnych w sieci detalicznej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Chów i hodowla drobiu

Wyróżnienie – mgr Damian Bień za pracę pt. „Zastosowanie superabsorbentów polimerowych – hydrożeli w celu poprawy jakości ściółki i dobrostanu w produkcji kurcząt brojlerów”. Wykonana pod kierunkiem dr hab. inż. Moniki Łukasiewicz-Mierzejewskiej, prof. SGGW w Katedrze Hodowli Zwierząt, Instytut Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

I nagroda – mgr inż. Kamil Gałecki za pracę pt. „Zależność cech fizycznych ejakulatu oraz wymiarów i kształtu plemników od frekwencji zmian morfologicznych plemników w ejakulatach lisów polarnych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Instytucie Zootechniki i Rybactwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

II nagroda – mgr inż. Jowita Próchnicka za pracę pt. „Struktura jąderek w spermatocytach lisa srebrzystego (Vulpes vulpes)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Andraszek, prof. uczelni w Instytucie Zootechniki i Rybactwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Chów i hodowla zwierząt towarzyszących i dzikich

I nagroda – mgr inż. Dominika Noga za pracę pt. „Analiza funkcjonowania systemu rehabilitacji i pomocy dzikim zwierzętom w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Stanisława Łapińskiego w Katedrze Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

I nagroda – mgr inż. Karolina Staniszczak za pracę pt. „Analiza praktyk w zakresie pielęgnacji okrywy włosowej psów rasy husky syberyjski”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Czyż w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych, Instytut Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

I nagroda – mgr inż. Agata Kienig za pracę pt. „Analiza wybranych cech jakościowych mięsa kangura i krokodyla”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Nagrodę specjalną im. Profesora Bronisława Raka dla autora najlepszej pracy w 38. Edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zootechniki i rybactwa przyznano mgr inż. Annie Parysek za pracę pt. „Wpływ kompaktowej dawki pokarmowej (cTMR) na wyniki produkcyjne krów mlecznych” Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Roberta Mikuły w Katedra Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Dorota Kowalska, prof. dr hab. Emilia Bagnicka i dr hab. Marcin Taciak, obradował 25 czerwca 2020 r. Ogółem do konkursu zgłoszono 20 prac magisterskich z 7 uczelni. Z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wpłynęło 9 prac, ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ‒ 4 prace, z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie po 2 prace oraz po 1 pracy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 5 grupach tematycznych: chów i hodowla trzody chlewnej (5 prac), chów i hodowla bydła (3 prace), chów i hodowla drobiu (3 prace), chów i hodowla zwierząt towarzyszących i dzikich (4 prace), żywienie zwierząt i paszoznawstwo (5 prac).

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 3 nagrody pierwsze, 4 drugie, 5 trzecich oraz 5 wyróżnień.

Chów i hodowla trzody chlewnej

I nagroda – mgr inż. Karolina Popiela za pracę pt. „Charakterystyka barwy mleka loch”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Ewy Skrzypczak w Katedrze Hodowli Zwierząt
i Oceny Surowców, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

III nagroda – mgr inż. Gilbert Galemba za pracę pt. „Odbudowa pogłowia trzody chlewnej w Polsce na przykładzie ras krajowych i zagranicznych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Justyny Więcek w Katedrze Hodowli Zwierząt, Instytut Nauk o Zwierzętach, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr Mengnan Nie za pracę pt. „Meta-analysis of genetic parameter estimates of performance traits in pigs (Metaanaliza oszacowań parametrów genetycznych cech użytkowych świń)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr inż. Sylwia Jakubowska za pracę pt. „Zastosowanie dodatków mieszanki ziołowej w paszach dla tuczników na wyniki tuczu i wartość rzeźną tusz”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Martyny Batorskiej na Wydziale Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Chów i hodowla bydła

I nagroda – mgr inż. Michalina Koc za pracę pt. „Wpływ 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyny (TCDD) na rozwój zarodków bydlęcych w warunkach in vitro”. Praca wykonana pod kierunkiem dr n. wet. Agnieszki Nowak w Katedrze Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

II nagroda – mgr inż. Mateusz Sypniewski za pracę pt. „Validation of the equipment for measuring methane emission from dairy cows (Walidacja urządzenia do pomiaru poziomu emisji metanu od krów mlecznych)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. inż. Marcina Pszczoły w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

III nagroda – mgr inż. Kinga Bochna za pracę pt. „Wpływ speksyny na regulację metabolizmu cieląt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Roberta Mikuły w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Chów i hodowla drobiu

I nagroda – mgr inż. Kamil Drabik za pracę pt. „Wybrane aspekty składu chemicznego oraz jakości jaj konsumpcyjnych pochodzących od kur żywionych z dodatkiem oleju lnianego i sojowego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Justyny Batkowskiej na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

II nagroda – mgr inż. Angelika Gryta za pracę pt. „Wpływ dodatku serwatki do wody pitnej dla ptaków na funkcjonalność oraz rozwój przewodu pokarmowego kurcząt brojlerów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Justyny Batkowskiej na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

wyróżnienie – mgr inż. Monika Wlaź za pracę pt. „Wpływ wieku kur nieśnych oraz czasu magazynowania jaj na ich jakość”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Sebastiana Nowaczewskiego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Chów i hodowla zwierząt towarzyszących i dzikich

II nagroda – mgr inż. Łukasz Wardecki za pracę pt. „Charakterystyka populacji krzyżówki Anas platyrhynchos występującej na terenie założenia pałacowo-ogrodowego Łazienki Królewskie w Warszawie”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Moniki Łukasiewicz w Katedrze Hodowli Zwierząt, Instytut Nauk o Zwierzętach, Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

II nagroda – mgr inż. Marta Borowska za pracę pt. „Zachowania rozrodcze u wybranych gatunków zwierząt w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Wójcik w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

III nagroda – mgr inż. Agata Wojdon za pracę pt. „Charakterystyka wybranych parametrów wełny alpak”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Czyż w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych, Instytut Hodowli Zwierząt, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr inż. Aleksandra Felke za pracę pt. „Warunki utrzymania ptaków w Papugarni w Olsztynie w aspekcie ich dobrostanu”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Wójcik w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

III nagroda – mgr inż. Zuzanna Mikołajczak za pracę pt. „Ocena wpływu zastosowania Hermetia illucens w dietach pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario) na wyniki odchowu i współczynniki strawności składników pokarmowych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Damiana Józefiaka w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

wyróżnienie – mgr inż. Dawid Fryczka za pracę pt. „Krajowe źródła białka roślinnego jako substytuty poekstrakcyjnej śruty sojowej w żywieniu tuczników”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Małgorzaty Kasprowicz-Potockiej w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu.

wyróżnienie – mgr inż. Tomasz Kaniewski za pracę pt. „Wpływ struktury mieszanki paszowej pełnoporcjowej na wyniki odchowu prosiąt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Anity Zaworskiej-Zakrzewskiej w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Nagrodę Specjalną im. Profesora Bronisława Raka dla autora najlepszej pracy w 37. edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zootechniki i rybactwa przyznano mgr. inż. Kamilowi Drabikowi za pracę pt. „Wybrane aspekty składu chemicznego oraz jakości jaj konsumpcyjnych pochodzących od kur żywionych z dodatkiem oleju lnianego i sojowego”.

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), prof. dr hab. Dorota Kowalska, prof. dr hab. Emilia Bagnicka i dr hab. Marcin Taciak, obradował 27 czerwca 2019 r. Ogółem do konkursu zgłoszono 22 prace magisterskie z 7 uczelni. Z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęło 6 prac, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach ‒ po 4 prace, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ‒ 2 prace oraz po jednej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 5 grupach tematycznych: genetyka (4 prace), żywienie zwierząt i paszoznawstwo (4 prace), jakość produktów zwierzęcych (5 prac), dobrostan zwierząt (6 prac), inne (3 prace). 

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 5 nagród pierwszych, 3 drugie, 2 trzecie oraz 5 wyróżnień.

Genetyka

I nagroda – mgr inż. Patrycja Grzybek za pracępt. „Ocena struktury genetycznej populacji lisa pospolitego (Vulpes vulpes)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 

II nagroda – mgr inż. Agnieszka Redlarska za pracępt. „Analiza spokrewnienia i zinbredowania psów rasy grzywacz chiński pod kątem występowania wad genetycznych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Joanny Kani-Gierdziewicz w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr inż. Magdalena Chodortek za pracępt. „Identyfikacja uszkodzeń materiału genetycznego u buhajów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Ewy Wójcik w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

I nagroda – mgr inż. Dominika Głowacka za pracępt. „Genotoksyczność wybranych fitoestrogenów podawanych wraz z dietą u jesiotra rosyjskiego (Acipenser gueldenstaedtii)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Małgorzaty Rzepkowskiej w Samodzielnym Zakładzie Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Wyróżnienie – mgr inż. Krzysztof Bączkiewicz za pracępt. „Ocena wpływu zastosowania inokulantów na wartość pokarmową kiszonki z lucerny”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Roberta Mikuły w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Jakość produktów zwierzęcych

I nagroda – mgr inż. Aleksandra Czaplińska za pracępt. „Wpływ czasu chłodniczego przechowywania na cechy jakościowe serów twarogowych pokrytych powłoką nanocząsteczek srebra”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

II nagroda – mgr inż. Anna Rapacka za pracępt. „Wpływ metody pakowania i czasu chłodniczego przechowywania na jakość serów Camembert”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

III nagroda – mgr inż. Anna Kabacińska za pracępt. „Wyniki odchowu oraz jakość mięsa perlic typu mięsnego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Justyny Batkowskiej prof. UP w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr inż. Milena Aleksandra Kraemer za pracę pt. „Jakość jogurtów fortyfikowanych witaminą C”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Małgorzaty Ząbek w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Dobrostan zwierząt

I nagroda – mgr inż. Nicola Padzik za pracępt. „Ocena aktywności przeciwbakteryjnej wybranych olejków eterycznych w stosunku do szczepów Staphylococcus pseudintermedius pochodzących z przypadków piodermii psów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Szewczuk w Katedrze Nauk o Zwierzętach Przeżuwających, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 

II nagroda – mgr inż. Maja Badura za pracępt. „Wpływ terapii manualnej na cechy psychofizyczne wybranych koni w Stajniach Łopuchowskich”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Alicji Borowskiej w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 

III nagroda – mgr inż. Marta Dopierała za pracępt. „Alergie u psów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Andraszek prof. UPH w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Wyróżnienie – mgr inż. Sławomir Wcisło za pracę pt. „Efekty zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w wybranych powiatach województwa lubelskiego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Wójcik w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Wyróżnienie – mgr inż. Maria Dmitruk za pracę pt. „Problemy diagnostyczne w rozpoznawaniu wybranych chorób retrowirusowych u kotów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Andraszek prof. UPH w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Inne

I nagroda – mgr inż. Sara Beata Rogozińska za pracępt. „Wpływ kwasu hialuronowego na rozwój zarodków kota domowego (Felis silvestris catus) w warunkach in vitro”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Joanny Kochan w Instytucie Nauk Weterynaryjnych, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Nagrodę Specjalną im. Profesora Bronisława Raka dla autora najlepszej pracy w 36. edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych przyznano mgr inż. Dominice Głowackiej za pracępt. „Genotoksyczność wybranych fitoestrogenów podawanych wraz z dietą u jesiotra rosyjskiego (Acipenser gueldenstaedtii)”.

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), prof. dr hab. Dorota Kowalska i prof. dr hab. Jacek Skomiał, obradował 20 czerwca 2018 r. Ogółem do konkursu zgłoszono 21 prac magisterskich z 5 uczelni. Z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wpłynęło po 5 prac, z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 4 prace oraz 2 prace ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 4 grupach tematycznych: chów i hodowla zwierząt (7 prac), żywienie zwierząt (6 prac), rozród zwierząt (3 prace) oraz jakość produktów zwierzęcych (5 prac).

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 4 nagrody pierwsze, 4 drugie, 5 trzecich oraz 3 wyróżnienia.

Chów i hodowla zwierząt

I nagroda – mgr inż. Magdalena Gleindek za pracę pt. „Ocena niestabilności genetycznej w komórkach somatycznych lisów fermowych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Olgi Szeleszczuk w Zakładzie Anatomii Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

II nagroda – mgr inż. Anna Surówka za pracę pt. „Application of evolutionary operation setup for assessing the intervention effect on behaviour of dairy cows”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Joanny Makulskiej prof. UR w Zakładzie Hodowli Bydła, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

III nagroda – mgr inż. Przemysław Podstawski za pracę pt. „Analiza ruchliwości i inwazyjności komórek sarkoidu końskiego w powiązaniu z ekspresją genów kodujących te cechy”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Ropki-Molik z Instytutu Zootechniki PIB na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr inż. Maria Putz za pracę pt. „Efektywność chowu bydła rasy limousine w wybranym wielkotowarowym gospodarstwie na terenie Wielkopolski”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Ireneusza R. Antkowiaka w Katedrze Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Żywienie zwierząt

I nagroda – mgr inż. Kamil Łaski za pracę pt. „Wpływ produktów sojowych na wyniki odchowu i wartość rzeźną kurcząt brojlerów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Aliny Janochy prof. nadzw. w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

II nagroda – mgr inż. Katarzyna Stajek za pracę pt. „Zależność między podostrą kwasicą żwacza (SARA) krów mlecznych a wskaźnikami biochemicznymi krwi oraz ekspresją kompleksu TLR/MD-2/CD14”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Nowaka w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

III nagroda – mgr inż. Agnieszka Kómoch za pracę pt. „Wpływ dodatku enzymów na wyniki odchowu prosiąt żywionych krajowymi źródłami białka roślinnego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Kasprowicz-Potockiej w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

III nagroda – mgr inż. Martyna Kużniewska za pracę pt. „Wpływ wzrastającego udziału surowych nasion soi w diecie warchlaków na wyniki odchowu”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Kasprowicz-Potockiej w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr inż. Marcin Sochocki za pracę pt. „Wpływ dodatku probiotyków i prebiotyków na wzrost i zdrowotność cieląt w wybranym gospodarstwie”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Andrzeja Łozickiego w Katedrze Żywienia i Biotechnologii Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Rozród zwierząt

II nagroda – mgr inż. Jakub Pawłowski za pracę pt. „Ocena aktywności mitochondrialnej i ruchliwości plemników knurów rasy pbz w zależności od koncentracji plemników i czasu przechowywania nasienia”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Wysokińskiej w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

III nagroda – mgr inż. Patrycja Smejda za pracę pt. „Ocena zmian parametrów ruchu i morfologii plemników w rozcieńczonym nasieniu knura z wykorzystaniem zestawu do automatycznej analizy nasienia samców Computer Aided Semen Analysis (CASA)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Jakość produktów zwierzęcych

I nagroda – mgr inż. Małgorzata Woźniak za pracę pt. „Zależność pomiędzy tempem degradacji dystrofiny post mortem a jakością mięsa tuczników”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Doroty Wojtysiak w Zakładzie Anatomii Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

I nagroda – mgr inż. Sylwia Łojewska za pracę pt. „Zmiany barwy i właściwości sensorycznych mięsa wołowego zamrażanego po 14 dniach dojrzewania w różnych warunkach modyfikowanej atmosfery”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Śmiecińskiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

II nagroda – mgr inż. Sebastian Świnarski za pracę pt. „Ocena wybranych cech jakości tuszek i mięsa kurcząt żywionych mieszankami z udziałem grochu Ezop i preparatu ziołowego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Aliny Janochy prof. nadzw. w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

III nagroda – mgr inż. Łukasz Mroziński za pracę pt. „Analiza preferencji konsumenckich oraz wybranych parametrów jakości masła”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Wyróżnienie – mgr inż. Anna Dębczyńska za pracę pt. „Analiza jakości serów pleśniowych dostępnych w sprzedaży detalicznej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Nagrodę Specjalną im. Profesora Bronisława Raka dla autora najlepszej pracy w 35. edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych przyznano mgr inż. Magdalenie Gleindek za pracę pt. „Ocena niestabilności genetycznej w komórkach somatycznych lisów fermowych”.

W podsumowaniu Sąd Konkursowy stwierdził, że prace magisterskie zgłoszone na tegoroczny konkurs prezentowały w większości wysoki poziom merytoryczny, jak i redakcyjny. Uzasadnia to przyznanie stosunkowo dużej liczby nagród i wyróżnień w stosunku do mniejszej niż w poprzednich edycjach konkursu liczby zgłoszonych prac.

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), prof. dr hab. Dorota Kowalska, prof. dr hab. Jacek Skomiał, obradował 29 czerwca 2017 roku. Ogółem do konkursu zgłoszono 31 prac magisterskich z 8 uczelni. Najwięcej, bo aż 12 prac wpłynęło z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z innych uczelni po kilka: 7 z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 4 z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 3 z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2 ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i po 1 z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 6 grupach tematycznych: genetyka (3 prace), chów i hodowla bydła i owiec (7 prac), chów i hodowla trzody chlewnej i drobiu (7 prac), chów i hodowla koni (5 prac), zwierzęta towarzyszące i dzikie (5 prac), inne (4 prace).

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 2 nagrody pierwsze, 7 nagród drugich oraz 7 wyróżnień.

Genetyka

II nagroda – mgr inż. Eliza Maciejewska za pracę pt. „Wpływ dojrzałości płciowej na ekspresję wybranych genów związanych z gospodarką kwasami tłuszczowymi w oocytach i zarodkach świni”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Piotra Pawlaka w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr inż. Krzysztof Jan Piotrowski za pracę pt. „Genetic variability of chicken population based on Single Nucleotide Polymorphism”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Chów i hodowla bydła i owiec

I nagroda – mgr inż. Aneta Lewandowska za pracę pt. „Relationship between pH of rumen fluid and concentration of urea in blood and milk in dairy cows”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Nowaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr inż. Oksana Pulkowska za pracę pt. „Poziom hormonów tarczycy u krów z torbielowatością jajników”. Praca wykonana pod kierunkiem dr n. wet. Agaty Zagrajczuk z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Instytucie Nauk Weterynaryjnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr inż. Jagoda Superlak za pracę pt. „Wpływ dodatku pokrzywy i oregano na wyniki odchowu cieląt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Roberta Mikuły w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr inż. Michał Zalewski za pracę pt. „Efektywność stosowania soli anionowych, gliceryny i L-karnityny w żywieniu krów zasuszonych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Haliny Skórko-Sajko w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Chów i hodowla trzody chlewnej i drobiu

II nagroda – mgr inż. Katarzyna Matuszewska za pracę pt. „Przydatność diet łubinowo-rzepakowych jako substytutu poekstrakcyjnej śruty sojowej w tuczu trzody chlewnej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Małgorzaty Kasprowicz-Potockiej w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr inż. Marta Kubiś za pracę pt. „Zastosowanie fitazy i proteazy w mieszankach z udziałem łubinu żółtego w badaniach na kurach nieśnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Sebastiana Kaczmarka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr inż. Marcin Lipka za pracę pt. „Efektywność stosowania mieszanek zawierających nasiona łubinu żółtego w żywieniu świń”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Aliny Janocha w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Wyróżnienie – mgr inż. Bartosz Karpiński za pracę pt. „Wyniki odchowu prosiąt odsadzonych i warchlaków żywionych mieszanką z dodatkiem białka ziemniaczanego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Doroty Bugnackiej w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Chów i hodowla koni

I nagroda – mgr inż. Marta Skrzypczak za pracę pt. „Charakterystyka koni użytkowanych w hipoterapii – metody ich przygotowania do pracy z osobami niepełnosprawnymi”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Alicji Borowskiej w Zakładzie Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr inż. Katarzyna Kryszak za pracę pt. „Analiza systemu żywienia koni w wybranych ośrodkach jeździeckich i stajniach”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Aliny Janocha w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Wyróżnienie – mgr inż. Maryla Sylwia Lipka za pracę pt. „Wpływ masażu na dobrostan koni”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Ewy Jastrzębskiej w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zwierzęta towarzyszące i dzikie

II nagroda – mgr inż. Sandra Cyroń za pracę pt. „Wpływ muzyki na zachowanie psów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Czyż w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr inż. Joanna Ewa Trzeciecka za pracę pt. „Wpływ odymiania rodzin pszczelich (Apis mellifera L.) Apiwarolem na przeżywalność larw matecznych oraz masę ciała powstałych z nich matek”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Jakuba Gąbki w Pracowni Pszczelnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Inne

II nagroda – mgr inż. Justyna Skrodzka za pracę pt. „Właściwości fizykochemiczne mięsa kurcząt brojlerów w zależności od metody pakowania i czasu chłodniczego przechowywania”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wyróżnienie – mgr inż. Marlena Justyna Baryczka za pracę pt. „Ocena jakości mrożonego mięsa kapłonów różnych ras”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Nagrodą Specjalną im. Profesora Bronisława Raka dla autora najlepszej pracy w 34. edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych postanowiono wyróżnić mgr inż. Anetę Lewandowską.

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), dr hab. Jolanta Oprządek, prof. dr hab. Jacek Skomiał, obradował 29 czerwca 2016 r. Do konkursu zgłoszono 28 prac magisterskich z 8 uczelni: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (8 prac), Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (7 prac), Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (po 4 prace), Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach (2 prace) oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (po 1 pracy). Ocenie poddano 27 prac (jedną pracę odrzucono ze względów formalnych). Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 6 grupach tematycznych: chów i hodowla bydła (7 prac), chów i hodowla trzody chlewnej (6 prac), chów i hodowla koni (4 prace), chów i hodowla zwierząt futerkowych (5 prac), zwierzęta towarzyszące i laboratoryjne (3 prace) oraz inne (2 prace).
Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 5 nagród pierwszych, 6 drugich, 4 trzecie oraz 3 wyróżnienia.

Chów i hodowla bydła

I nagroda – mgr inż. Weronika Człapa za pracę pt. „The effect of chemical composition of diet on rumen fermentation indices of dairy cows”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Nowaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr inż. Łukasz Kowalski za pracę pt. „Wpływ krzyżowania rasy montbeliarde (MO) i polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (PHF cb) odmiany czarno-białej na użytkowość mleczną mieszańców w okresie standardowej laktacji”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Teresy Nałęcz-Tarwackiej, prof. SGGW w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr inż. Adrian Ciechanowski za pracę pt. „Wskaźniki biochemiczne krwi opasów żywionych dawkami z dodatkiem mieszanki ziołowej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Renaty Klebaniuk, prof. nadzw. UP w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr inż. Sylwia Bąkowska za pracę pt. „The effect of rumen fluid pH on chemical composition of milk in dairy cows”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Nowaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Chów i hodowla trzody chlewnej

I nagroda – mgr inż. Marcin Sońta za pracę pt. „Wpływ stosowania mieszanek z udziałem łubinu żółtego na wyniki produkcyjne tuczników”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

II nagroda – mgr inż. Anna Nazaruk za pracę pt. „Ocena frekwencji zmian morfologicznych i wymiarów morfometrycznych plemników w ejakulatach knurów rasy Hypor w zależności od objętości ejakulatu”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

III nagroda – mgr inż. Nadia Tomczak za pracę pt. „Związek frakcji białkowych zawartych w siarze i mleku loch rasy polskiej białej zwisłouchej z wynikami użytkowymi trzody chlewnej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Skrzypczak w Katedrze Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr inż. Magdalena Kołsut za pracę pt. „Odporność immunologiczna pochodząca z siary i mleka loch a odchów prosiąt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Skrzypczak w Katedrze Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Chów i hodowla koni

I nagroda – mgr inż. Joanna Popek za pracę pt. „Wpływ urozmaicania treningu wyścigowego na zmiany behawioralne i fizjologiczne koni arabskich czystej krwi”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Iwony Janczarek w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

II nagroda – mgr inż. Edyta Zalewska za pracę pt. „Analiza kontuzji koni wyścigowych na podstawie ich zachowania się i parametrów pracy serca podczas masażu klasycznego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Iwony Janczarek w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie..

III nagroda – mgr inż. Betina Czyżyk za pracę pt. „Wpływ różnic osobniczych klaczy na skład chemiczny, frakcje białkowe oraz profil kwasów tłuszczowych w ich mleku”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Ewy Jodkowskiej, prof. nadzw. w Instytucie Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

I nagroda – mgr inż. Anna Grzesiakowska za pracę pt. „Ocena niestabilności chromosomowej u hodowlanych lisów polarnych niebieskich (Alopex lagopus L.) przy pomocy testu SCE”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Marty Kuchty-Gładysz w Instytucie Nauk Weterynaryjnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr inż. Ilona Jamka za pracę pt. „Ocena stopnia uszkodzenia DNA plemników metodą kometową (SCGE) u lisów srebrzystych (Vulpes vulpes L.)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. lek. wet. Olgi Szeleszczuk w Instytucie Nauk Weterynaryjnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

III nagroda – mgr inż. Katarzyna Kucharczyk za pracę pt. „Ocena reaktywności emocjonalnej i habituacji szynszyli hodowlanej (Chinchilla lanigera) w teście otwartego pola”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Stanisława Łapińskiego w Instytucie Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Zwierzęta towarzyszące i laboratoryjne

I nagroda – mgr inż. Paweł Bury-Burzymski za pracę pt. „Analiza zachowań psów podczas testów predyspozycji do służby patrolowej i patrolowo-tropiącej w polskiej Policji”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Marty Walczak z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

II nagroda – mgr inż. Paulina Pawelec za pracę pt. „Wpływ czynników stresujących na zachowanie oraz aktywność lokomotoryczną myszy selekcjonowanych przeciwstawnie na masę ciała”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Góral-Radziszewskiej w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Inne

II nagroda – mgr inż. Małgorzata Olszewska za pracę pt. „Zastosowanie powłoki ochronnej nanocząsteczek srebra i miedzi na właściwości fizykochemiczne oraz sensoryczne mięśni piersiowych kurcząt brojlerów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wyróżnienie – mgr inż. Marta Wojciechowska za pracę pt. „Jakość jaj w zależności od systemu utrzymania i wieku kur nieśnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Sebastiana Nowaczewskiego w Zakładzie Drobiarstwa (obecnie Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Nagrodą Specjalną im. Profesora Bronisława Raka dla autora najlepszej pracy w 33. edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych postanowiono wyróżnić mgr. inż. Marcina Sońtę.

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), dr hab. Jolanta Oprządek, prof. dr hab. Jacek Skomiał, obradował 2 lipca 2015 r. Do konkursu zgłoszono 36 prac magisterskich z 8 uczelni: Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (7 prac), Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (6 prac), Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach (po 5 prac), Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (4 prace) oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (po 2 prace). Ocenie poddano 35 prac (jedną pracę odrzucono ze względów formalnych). Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 7 grupach tematycznych: genetyka (3 prace), chów i hodowla bydła i kóz (7 prac), chów i hodowla trzody chlewnej (8 prac), chów i hodowla koni (5 prac), chów i hodowla drobiu (3 prace), zwierzęta towarzyszące i dzikie (5 prac) oraz inne (4 prace).

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 6 nagród pierwszych, 6 drugich, 6 trzecich oraz 6 wyróżnień.

Genetyka

I nagroda – mgr inż. Aleksandra Dunisławska za pracę pt. Analiza ekspresji genów w kurczęcych limfocytach B stymulowanych in vitro ligandami receptorów Toll-podobnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Anny Sławińskiej w Katedrze Biochemii i Biotechnologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

II nagroda – mgr inż. Magdalena Fajkowska za pracę pt. „Ekspresja genu Dmrt1 podczas organogenezy jesiotra rosyjskiego (Acipenser gueldenstaedtii)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Małgorzaty Rzepkowskiej w Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Chów i hodowla bydła i kóz

I nagroda – mgr inż. Agnieszka Poźniak za pracę pt. „Zależności między kondycją krów mlecznych a wynikami produkcyjnymi”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Nowaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr inż. Izabela Lada za pracę pt. „Wpływ inuliny i ziół w dawkach pokarmowych na efekty produkcyjne i wybrane wskaźniki krwi cieląt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Renaty Klebaniuk, prof. nadzw. UP w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

III nagroda – mgr inż. Mariusz Puchala za pracę pt. „Ocena jakości mleka w wybranych gospodarstwach nisko- i wielkotowarowych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Renaty Klebaniuk, prof. nadzw. UP w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr inż. Edyta Wojtas za pracę pt. „Skład i właściwości fizykochemiczne siary krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej i rasy motbeliarde”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Zachwieji w Zakładzie Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr inż. Kamil Tomaszuk za pracę pt. „Analiza długości ciąży krów jersey i montbeliarde użytkowanych w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Jolanty Różańskiej-Zawieji w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Chów i hodowla trzody chlewnej

II nagroda – mgr inż. Grzegorz Kończalski za pracę pt. „Wpływ długości laktacji i pochodzenia od loch pierwiastek lub wieloródek na wyniki odchowu świń od urodzenia do uzyskania ubojowej masy ciała”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Doroty Bugnackiej w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda – mgr inż. Barbara Królewska za pracę pt. „Wpływ masy ciała prosiąt przy urodzeniu na ich odchów do 70. dnia życia”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr inż. Karolina Błażewicz za pracę pt. „Porównanie cech morfometrycznych plemników wyróżnionych jako żywe lub martwe barwieniem metodą eozyna-nigrozyna w nasieniu knurów ras duroc, pietrain i mieszańców duroc x pietrain”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Wyróżnienie – mgr inż. Andrzej Adamiak za pracę pt. „Ocena efektywności stosowania dodatku preparatów Sauen PILOT oraz Magajoule do mieszanek paszowych na wskaźniki rozrodu loch”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Frankiewicza w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr inż. Janusz Krzesiński za pracę pt. „Obserwacje zachowania prosiąt przed i po odsadzeniu”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Hanny Jankowiak w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej i Koni Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Wyróżnienie – mgr inż. Anna Zwierzykowska za pracę pt. „Obserwacje zachowania loch i prosiąt ssących utrzymywanych we własnym gospodarstwie”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Marii Bocian w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej i Koni Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Chów i hodowla koni

I nagroda – mgr inż. Barbara Cichorska za pracę pt. „Wpływ egzogennych preparatów enzymatycznych na profil biochemiczny krwi koni sportowych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Damiana Józefiaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr inż. Ewelina Gałka za pracę pt. „Struktura genealogiczna koni śląskich ze Stada Ogierów „Książ”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Joanny Kani-Gierdziewicz w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

III nagroda – mgr inż. Ewa Zdrowowicz za pracę pt. „Zastosowanie dwóch technik barwienia w ocenie morfometrii plemników ogiera”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Andraszek w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Chów i hodowla drobiu

I nagroda – mgr inż. Justyna Jankowiak za pracę pt. „Wpływ krajowych źródeł białka roślinnego oraz dodatku probiotyku na wyniki odchowu i aktywność mikroflory przewodu pokarmowego u kurcząt brojlerów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Jana Czerwińskiego z Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr inż. Adam Tadeusz Jundziłł za pracę pt. „Ocena kontaktowego zapalenia skóry poduszki stopy (FPD) w odchowie indyków rzeźnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Damiana Józefiaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zwierzęta towarzyszące i dzikie

I nagroda – mgr inż. Agata Kokocińska za pracę pt. „Rola feromonów i innych substancji semiochemicznych w zachowaniu zwierząt. Wpływ maskowania feromonów płciowych na zachowania rozrodcze myszy”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Jezierskiego z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

II nagroda – mgr inż. Iwona Kaim za pracę pt. „Charakterystyka stanowisk chomika europejskiego (Cricetus cricetus) położonych na terenach o wysokim i niskim stopniu antropopresji”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Magdaleny Hędrzak w Instytucie Nauk o Zwierzętach, Zakładzie Hodowli Bydła Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

III nagroda – mgr inż. Justyna Trawińska za pracę pt. „Problematyka doboru metodyki badań na szympansach zwyczajnych (Pan troglodytes) na przykładzie badań świadomej współpracy między osobnikami tego gatunku naczelnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Góral-Radziszewskiej w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Inne

I nagroda – mgr inż. Przemysław Bekier za pracę pt. „Analiza wybranych cech jakościowych mięsa suma afrykańskiego (Clarias gariepinus)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II nagroda – mgr inż. Justyna Błażejak za pracę pt. „Profil kwasów tłuszczowych mleka owczego i wytworzonych z niego serów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Małgorzaty Ząbek Katedrze Hodowli Owiec i Kóz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda – mgr inż. Michał Walczak za pracę pt. „Doświadczenia na zwierzętach w świetle norm prawnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Bonczara, prof. UR w Katedrze Zoologii i Ekologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), dr hab. Jolanta Oprządek prof. nadzw., prof. dr hab. Jacek Skomiał, obradował 30 czerwca 2014 r. Ogółem do konkursu zgłoszono 40 prac magisterskich z 6 uczelni. Najwięcej, bo aż 13 prac wpłynęło z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z innych uczelni po kilka: 8 Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, po 7 ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 3 z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i 2 z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 6 grupach tematycznych: genetyka (8 prac), chów i hodowla bydła (11 prac), chów i hodowla koni (5 prac), zwierzęta towarzyszące i dzikie (6 prac), rozród zwierząt (5 prac), inne (5 prac).

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 6 nagród pierwszych, 6 drugich, 4 trzecie oraz 6 wyróżnień.

Genetyka

I nagroda – mgr Michał Hryciuk za pracępt. Względny poziom transkryptów genów BMP15 i ZAR1 w oocytach świni domowej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Doroty Cieślak w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Krzysztof Gajos za pracę pt. „Polimorfizm i ekspresja genu kodującego miogenny czynnik transkrypcyjny 2B (MEF2B) u bydła”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Edyty Juszczuk-Kubiak z IGiHZ PAN w Jastrzębcu na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie.

III nagroda – mgr Giulia Rossi za pracę pt. „Genetic characterization and population structure of local Polish and Italian chicken breeds”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. Martino Cassandro i dr. Fabio Maretto z Uniwersytetu w Padwie oraz prof. dr hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Irmina Maguda za pracę pt. „Wpływ polimorfizmu genu PRDM16 na jakość mięsa brojlerów kurzych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Urszuli Kaczor w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Kamil Brutkowski za pracę pt. „Wykrywanie polimorfizmu w genach kisspeptyny i jej receptora u owiec rasy olkuska plenna”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Urszuli Kaczor w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Chów i hodowla bydła

I nagroda – mgr Dorota Choromańska za pracę pt. „Wpływ sezonu i laktacji na aktywność ruchową krów mlecznych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Jolanty Oprządek prof. IGiHZ PAN w Jastrzębcu na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Katarzyna Chrulska za pracę pt. „Modelowe badania nad poprawą jakości siary poprzez modyfikowanie frakcji lipidowej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Beaty Kuczyńskiej prof. SGGW w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

III nagroda – mgr Denisa Jarczak za pracę pt. „Ocena współczynnika odziedziczalności dla cechy długości ciąży u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Sobka w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Monika Cieślik za pracę pt. „Wpływ dodatku lnu w dawce pokarmowej krów na wydajność i profil kwasów tłuszczowych tłuszczu mleka”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Renaty Klebaniuk prof. UP w Lublinie w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr Paweł Reszel za pracę pt. „Czystość i kondycja krów mlecznych w różnych systemach utrzymania”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Skrzypka w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Chów i hodowla koni

I nagroda – mgr Agnieszka Maria Knioła za pracę pt. „Ocenia inteligencji u koni rasy huculskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Nowickiej-Posłusznej w Zakładzie Hodowli Koni Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Dina Feliś za pracę pt. „Rynek koniny w Polsce i na świecie”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Jastrzębskiej w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wyróżnienie – mgr Renata Wilisowska za pracę pt. „Analiza występowania umaszczeń rozjaśnionych kremowych i srebrnych u koni różnych ras w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Joanny Kani-Gierdziewicz w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Zwierzęta towarzyszące i dzikie

I nagroda – mgr Magdalena Graczyk za pracę pt. „Proporcja płci w populacji hipopotama karłowatego (Hexaprotodon liberiensis)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Barbara Bidzińska za pracę pt. „Skuteczność stosowania syntetycznych feromonów policzkowych kota, względem placebo, w celu obniżenia stresu podczas badania weterynaryjnego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Góral-Radziszewskiej w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

III nagroda – mgr Aleksandra Nowacka za pracę pt. „Wyniki rozrodu rasowych świnek morskich”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Marcina T. Góreckiego w Zakładzie Zoologii Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Rozród zwierząt

I nagroda – mgr Mateusz Babuszkiewicz za pracę pt. „Patologia lęgu i newralgiczne momenty inkubacji jaj kur mięsnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Sebastiana Nowaczewskiego w Zakładzie Drobiarstwa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Magdalena Czubaszek za pracę pt. „Rola zmian struktury chromatyny plemników ssaków”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Katarzyny Andraszek w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Wyróżnienie – mgr Julia Agnieszka Stachowicz za pracę pt. „Analiza zmienności cech ejakulatu psa domowego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Inne

I nagroda – mgr Maria Wyczesana za pracę pt. „Badania histomorfometryczne skóry królika rasy popielniański biały”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Natanek w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Elżbieta Maria Gendek za pracę pt. „Profil kwasów tłuszczowych mleka koziego i wytworzonych z niego serów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Ząbek w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda – mgr Katarzyna Klekotko za pracę pt. „Analiza wybranych cech jakościowych jaj gotowanych w zależności od metody pakowania i czasu chłodniczego przechowywania”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), dr hab. Jolanta Oprządek prof. nadzw., dr hab. Janusz Pająk prof. nadzw., obradował 11 lipca 2013 r. Ogółem do konkursu zgłoszono 54 prace magisterskie z 10 uczelni. Najwięcej, bo aż 17 prac wpłynęło z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z innych uczelni po kilka: 8 ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, po 6 z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 5 z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 3 z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i po 1 z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 7 grupach tematycznych: genetyka (6 prac), chów i hodowla bydła (16 prac), chów i hodowla trzody chlewnej (8 prac), chów i hodowla koni (11 prac), chów i hodowla zwierząt futerkowych (5 prac), żywienie zwierząt (4 prace), inne (4 prace).
Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 8 nagród pierwszych, 7 drugich, 10 trzecich oraz 11 wyróżnień.

Genetyka

I nagroda – mgr Przemysław Sołek za pracę pt. „Polimorfizm markerów cytogenetycznych u lisa pospolitego (Vulpes vulpes) w populacjach hodowlanych i dziko żyjących”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Moniki Bugno-Poniewierskiej, prof. nadzw. IZ PIB w Instytucie Zootechniki PIB w Balicach, Zamiejscowy Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

II nagroda – mgr Ewa Błaszczak za pracę pt. „Analiza globalnej metylacji DNA kur w zależności od wieku”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Magdaleny Gryzińskiej w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

III nagroda – mgr Michalina Bajurna za pracę pt. „Związek pomiędzy genotypami insulinopodobnego czynnika wzrostu I (IGF1/TasI oraz IGF1/SnaBI) a rozwojem cieląt rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Małgorzaty Szewczuk w Katedrze Nauk o Zwierzętach Przeżuwających Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wyróżnienie – mgr Piotr Wilkowiecki za pracę pt. „Poszukiwanie związku pomiędzy polimorfizmem w genie receptora insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 a wydajnością mleczną oraz zawartością tłuszczu i białka w mleku krów rasy montbeliarde”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Małgorzaty Szewczuk w Katedrze Nauk o Zwierzętach Przeżuwających Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wyróżnienie – mgr Agata Klenowicz za pracę pt. „Związek polimorfizmu genu leptyny oraz genu PGLYRP1 z cechami produkcyjnymi i zdrowotnością krów mlecznych rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Piotra Sablika w Katedrze Nauk o Zwierzętach Przeżuwających Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Chów i hodowla bydła

I nagroda – mgr Szymon Gabryelczyk za pracę pt. „Behawior krów mlecznych na pastwisku w porze nocnej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Skrzypka w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

I nagroda – mgr Barbara Nowak za pracę pt. „Wskaźniki produkcyjne a profil metaboliczny i hormonalny krów mlecznych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Nowaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Michał Maciejczyk za pracę pt. „Czynniki wpływające na długość użytkowania krów mlecznych w oborach HZZ Osowa Sień”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Macieja Gierdziewicza w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Paweł Stefański za pracę pt. „Choroby racic a użytkowość mleczna”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Ireneusza Antkowiaka w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Joanna Mucha za pracę pt. „Kształtowanie się wskaźników płodności w stadzie krów wysoko wydajnych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Borkowskiej w Katedrze Hodowli i Użytkowania Zwierząt Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

III nagroda – mgr Tadeusz Marek za pracę pt. „Ocena modernizacji wentylacji w tradycyjnej oborze uwięziowej w oparciu o parametry mikroklimatyczne i produkcyjne”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Skrzypka w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Monika Kolwicz za pracę pt. „Zmienność długości ciąży u bydła ras polskiej czerwono-białej oraz polskiej czarno-białej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Anny Nienartowicz-Zdrojewskiej w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Adam Plewiński za pracę pt. „Ocena przydatności danych z hali udojowej w pracy hodowlanej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Sobka w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Łukasz Chmielewski za pracę pt. „Wpływ kondycji (BCS) na użytkowość mleczną i zdrowie krów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Teresy Nałęcz-Tarwackiej, prof. SGGW w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

Wyróżnienie – mgr Tomasz Smorąg za pracę pt. „Analiza długości życia oraz przyczyn brakowania bydła ras mięsnych objętych oceną wartości użytkowej w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Jolanty Różańskiej-Zawieja w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Chów i hodowla trzody chlewnej

I nagroda – mgr Klaudia Machnij za pracę pt. „Wpływ masy ciała przy urodzeniu na wyniki odchowu prosiąt i warchlaków oraz efektywność tuczu świń mieszańców F2 (wbp x pbz) x (duroc x pietrain)]”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Doroty Bugnackiej w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II nagroda – mgr Ewelina Piotrowska za pracę pt. „Cechy ejakulatu i charakterystyka morfologii plemników knurów rasy pbz w zależności od frekwencji zmian morfologicznych plemników”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

III nagroda – mgr Olga Winnicka za pracę pt. „Ocena skuteczności sypkiego preparatu żelazowego w profilaktyce anemii u prosiąt”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

III nagroda – mgr Elwira Remlein za pracę pt. „Wpływ profili kwasów tłuszczowych w siarze i mleku loch rasy złotnickiej białej i pbz na odchów prosiąt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Skrzypczak w Katedrze Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Jacek Górski za pracę pt. „Zależność między kondycją loch a liczbą i masą urodzonych prosiąt oraz masą łożyska”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Marii Bocian w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Wyróżnienie – mgr Paweł Rutkowski za pracę pt. „Wpływ L-karnityny na wyniki rozpłodowe loch”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Justyny Więcek w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

Wyróżnienie – mgr Marta Wanda Paruch za pracę pt. „Wpływ liczby gruczołów sutkowych u loch ras matecznych użytkowanych w stadach zarodowych województwa mazowieckiego w latach 2004-2009 na liczbę prosiąt urodzonych i odchowanych do 21. dnia”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

Chów i hodowla koni

I nagroda – mgr Magdalena Rzeszut za pracę pt. „Wpływ stosowania ruchu luzem koni wyścigowych na zmniejszenie ich stresu oraz poprawę efektów treningu”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Iwony Janczarek w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

II nagroda – mgr Paulina Miszker za pracę pt. „Analiza wybranych parametrów skoku przez przeszkodę młodych koni startujących w konkursach z oceną stylu konia”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Janusza Wejera w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda – mgr Izabela Kosińska za pracę pt. „Zachowania konfliktowe koni podczas przejazdów w zawodach jeździeckich”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Aleksandry Góreckiej-Bruzda z IGiHZ PAN w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wyróżnienie – mgr Olga Grabowska za pracę pt. „Analiza zadania ruchowego w jeździectwie i próba opracowania jego dokumentacji”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Jacka Łojka w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

Wyróżnienie – mgr Weronika Kanik za pracę pt. „Zastosowanie różnych metod rehabilitacji u koni”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Magdaleny Pieszka w Katedrze Hodowli Koni Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

I nagroda – mgr Maria Joneczek za pracę pt. „Metoda kometowa (SCGE) w ocenie stopnia uszkodzenia DNA plemników szynszyli i królika”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Olgi Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Konrad Kozioł za pracę pt. „Zmiany barwy i pH mięsa króliczego podczas dojrzewania”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Doroty Maj w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Kinga Wiłun za pracę pt. „Użytkowość rozpłodowa samic tchórzy fermowych i fretek domowych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Olgi Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Żywienie zwierząt

I nagroda – mgr Agnieszka Kopczyńska za pracę pt. „Porównanie składu kwasów tłuszczowych mleka krów żywionych paszą zieloną i konserwowaną”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Adama Cieślaka, prof. nadzw. w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Anna Bilska-Karaszczak za pracę pt. „Bioaktywne czynniki roślinne w mięcie pieprzowej (Mentha piperita L.) a przebieg fermentacji w żwaczu w warunkach in vitro”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Adama Cieślaka, prof. nadzw. w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Bartosz Kierończyk za pracę pt. „Wpływ mikrootoczkowanej nizyny na odchów kurcząt rzeźnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Damiana Józefiaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Marcin Hejdysz za pracę pt. „Wpływ różnych olejów pochodzenia roślinnego na wyniki odchowu kurcząt rzeźnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Damiana Józefiaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Inne

I nagroda – mgr Karolina Boruc za pracę pt. „Biologia rozrodu sokoła wędrownego (Falco peregrinus) w warunkach hodowlanych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Moniki Łukasiewicz w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

III nagroda – mgr Agnieszka Świadek za pracę pt. „Królik i zając w kulturze. Projekt króliczej wioski tematycznej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Danuty Sztych w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), dr hab. Jolanta Oprządek, dr hab. Janusz Pająk prof. nadzw., obradował 29 czerwca 2012 r. Ogółem do konkursu zgłoszono 52 prace magisterskie z 8 uczelni rolniczych. Najwięcej prac wpłynęło z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – 20, z pozostałych uczelni po kilka: 9 z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 7 ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 6 z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 5 z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 3 z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i po 1 z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 9 grupach tematycznych: genetyka (6 prac), chów i hodowla bydła i kóz (12 prac), chów i hodowla trzody chlewnej (4 prace), chów i hodowla koni (6 prac), chów i hodowla zwierząt futerkowych (5 prac), zwierzęta amatorskie i dzikie (5 prac), zachowanie się zwierząt (6 prac), żywienie zwierząt i paszoznawstwo (6 prac), inne (2 prace). Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 8 nagród pierwszych, 11 drugich, 10 trzecich oraz 12 wyróżnień.

Genetyka

II nagroda – mgr Zuzanna Zejden za pracę pt. „Liczba kopii mitochondrialnego DNA w oocytach niedojrzałych i dojrzałych płciowo loszek”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Doroty Cieślak, prof. nadzw. w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Agnieszka Chabowska za pracę pt. „Liczba kopii mitochondrialnego DNA w oocytach i komórkach pęcherzykowych świni domowej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Doroty Cieślak, prof. nadzw. w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Agnieszka Sitarz za pracę pt. „Polimorfizm genu desaturazy stearoilo-CoA (SCD) i jego związek z wybranymi parametrami użytkowości mięsnej owiec”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Urszuli Kaczor w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Agnieszka Julia Kubiak za pracę pt. „Zastosowanie techniki 3D-FISH w lokalizacji chromosomów B w spermatocytach i fibroblastach jenota chińskiego (Nyctereutes procyonoides procyonoides)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Jarosława Sosnowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Michał Paweł Karcz za pracę pt. „Liczba i struktura jąderek w spermatocytach bydła domowego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Smalec w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Chów i hodowla bydła i kóz

I nagroda – mgr Sylwia Danisiewicz za pracę pt. „Próba oceny pluripotencji komórek zarodków bydlęcych produkowanych in vitro przy użyciu barwień immunofluorescencyjnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Jarosława Sosnowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

I nagroda – mgr Łukasz Smagieł za pracę pt. „Symulacja ekonomicznych efektów różnych strategii produkcji i reprodukcji w stadzie bydła mlecznego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Joanny Makulskiej, prof. UR w Katedrze Hodowli Bydła Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Magdalena Gralewicz za pracę pt. „Analiza parametrów doju krów z wykorzystaniem robota firmy DeLaval”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Teresy Nałęcz-Tarwackiej, prof. SGGW w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

II nagroda – mgr Agata Wójcik za pracę pt. „Porównanie efektów wychowu cieląt utrzymywanych w budkach i w cielętniku”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Teresy Nałęcz-Tarwackiej, prof. SGGW w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr Agata Łukaszczuk za pracę pt. „Występowanie ciał ketonowych w moczu krów w pierwszym trymestrze laktacji a ich produkcyjność”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Borkowskiej w Katedrze Hodowli i Użytkowania Zwierząt Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

III nagroda – mgr Marta Waliszewska za pracę pt. „Wpływ procedur przeddojowych i środka do poudojowej kąpieli strzyków na wartość higieniczną i skład mleka krów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Jarosława Pytlewskiego w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Alina Kuśmierczak za pracę pt. „Wpływ wybranych czynników na wydajność i skład chemiczny mleka krów rasy montbeliarde”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Januś w Katedrze Hodowli i Użytkowania Zwierząt Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Chów i hodowla trzody chlewnej

II nagroda – mgr Karolina Kasprzak za pracę pt. „Analiza mleczności loch o genotypach C/C i C/T w locus RYR1”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Marka Babicza, prof. UP w Katedrze Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

III nagroda – mgr Sylwia Rafalak za pracę pt. „Wpływ liczebności miotu pochodzenia loch rasy pbz i wbp użytkowanych w rejonie mazowieckim w latach 2004-2009 na liczbę prosiąt urodzonych i odchowanych do 21 dnia”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr Dagmara Gawrych za pracę pt. „Związek polimorfizmu frakcji białek mleka ze składem chemicznym oraz użytkowością rozpłodową loch mieszańców wbp x pbz”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Skrzypczak w Katedrze Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Marta Krzymińska za pracę pt. „Wpływ udziału frakcji białkowych w siarze i w mleku loch rasy złotnickiej białej na wyniki odchowu prosiąt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Skrzypczak w Katedrze Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Chów i hodowla koni

II nagroda – mgr Izabela Reda za pracę pt. „Poziom wskaźników biochemicznych krwi klaczy zimnokrwistych podczas całorocznego żywienia”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Czech w Katedrze Biochemii i Toksykologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

III nagroda – mgr Olga Łowicka za pracę pt. „Analiza użytkowania rozpłodowego klaczy czystej krwi arabskiej w Stadninie Koni Michałów w latach 1995-2009”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Geringera de Oedenberg w Zakładzie Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Joanna Schwarz-Jewusiak za pracę pt. „Hodowla koni rasy American Quarter Horse i American Paint Horse w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Nowickiej-Posłusznej w Zakładzie Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

I nagroda – mgr Paulina Panek za pracę pt. „Charakterystyka okrywy włosowej ssaków na przykładzie wibrysów pochodzących od lisa pospolitego (Vulpes vulpes L.), lisa polarnego (Alopex lagopus L.) i kota domowego (Felis catus L., Felis domestica L.)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Patkowskiej-Sokoła w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

I nagroda – mgr Grzegorz Zelin za pracę pt. „Zmiany rozwojowe i sezonowe jąder oraz gruczołów płciowych dodatkowych samców szynszyli”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Olgi Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Paweł Błasiński za pracę pt. „Morfometria układu kostnego odmian hodowlanych jenotów (Nyctereutes procyonoides)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Olgi Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Justyna Żukowska za pracę pt. „Analiza wielkości zwierząt i jakości cech okrywy włosowej u wybranych odmian barwnych norek (Mustela vision)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Katedrze Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Wyróżnienie – mgr Mariola Ciszewska za pracę pt. „Analiza wpływu roku oceny, wieku licencji i miesiąca urodzenia zwierząt na cechy pokroju samców szynszyli w Centrum Hodowli Szynszyli ACF w Nowogardzie Szczecińskim”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Katedrze Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Zwierzęta amatorskie i dzikie

I nagroda – mgr Katarzyna Benka za pracę pt. „Substancje lotne emitowane przez trutnie pszczoły miodnej (Apis mellifera L.)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Aleksandry Łangowskiej w Zakładzie Hodowli Owadów Użytkowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

I nagroda – mgr Zuzanna Grabowska za pracę pt. „Dojrzałość płciowa trutni pszczoły miodnej wychowywanych w cieplarce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Aleksandry Łangowskiej w Zakładzie Hodowli Owadów Użytkowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Anita Dębska za pracę pt. „Charakterystyka psów rasy owczarek niemiecki długowłosy ze szczególnym uwzględnieniem okrywy włosowej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Patkowskiej-Sokoła w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

III nagroda – mgr Paulina Strejczek za pracę pt. „Występowanie chomika europejskiego (Cricetus cricetus) na terenie województwa małopolskiego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Magdaleny Hędrzak w Katedrze Hodowli Bydła Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Renata Majchrzak za pracę pt. „Rozwój podniebienia u kota domowego w okresie prenatalnym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Hanny Jackowiak, prof. nadzw. w Zakładzie Histologii i Embriologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zachowanie się zwierząt

I nagroda – mgr Anna Maria Muszyńska za pracę pt. „Ocena motywacji do skoków u koni rekreacyjnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Aleksandry Góreckiej-Bruzda w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II nagroda – mgr Joanna Gosk za pracę pt. „Czas trwania bezruchu tonicznego (Tonic Immobility) u bażantów i przepiórek europejskich w zależności od ich wieku”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Sebastiana Nowaczewskiego w Katedrze Hodowli i Użytkowania Drobiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

III nagroda – mgr Agata Patalas za pracę pt. „Cechy behawioralne a wartość użytkowa koni”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Nowickiej-Posłusznej w Zakładzie Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Natalia Dziwińska za pracę pt. „Zachowania maciorek rasy wrzosówka w okresie od odsadzenia jagniąt do rozpoczęcia krycia”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Marcina T. Góreckiego w Zakładzie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Julia Tomczak za pracę pt. „Zachowania społeczne dojonych kóz utrzymywanych w chowie alkierzowo-pastwiskowym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Marcina T. Góreckiego w Zakładzie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

I nagroda – mgr Natalia Lebioda za pracę pt. „Wpływ dodatku preparatu proteinowo-ksantofilowego z lucerny na wskaźniki antyoksydacyjne krwi indyczek”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Czech w Katedrze Biochemii i Toksykologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

II nagroda – mgr Mateusz Rawski za pracę pt. „Wpływ diwercyny na wyniki odchowu kurcząt brojlerów rzeźnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Damiana Józefiaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

III nagroda – mgr Grzegorz Rocki za pracę pt. „Efektywność stosowania różnych odmian lnu w żywieniu krów mlecznych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Renaty Klebaniuk, prof. nadzw. w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

III nagroda – mgr Marek Brzozowski za pracę pt. „Wpływ efektywnych mikroorganizmów podawanych z paszą lub wodą na wyniki tuczu i wartość rzeźną oraz stan mikroflory jelitowej tuczników”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wyróżnienie – mgr Karolina Szewczyk za pracę pt. „Skład chemiczny mniszka lekarskiego w zależności od miejsca pozyskiwania oraz terminu zbioru”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Renaty Klebaniuk, prof. nadzw. w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr Bartosz Skalski za pracę pt. „Wpływ czynników żywieniowych na powstawanie kontaktowego zapalenia skóry poduszki stopy u kurcząt brojlerów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Damiana Józefiaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Inne

I nagroda – mgr Krzysztof Kaliski za pracę pt. „Projekt konstrukcyjny schroniska dla psów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Aleksandry Niespodzianej w Katedrze Mechaniki Budowli Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), dr hab. Jolanta Oprządek, dr hab. Janusz Pająk, obradował 30 maja 2011 r. Ogółem do konkursu zgłoszono 68 prac magisterskich z 9 uczelni rolniczych. Najwięcej prac wpłynęło z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – 22, z pozostałych uczelni po kilka: 9 z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,7 ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, po 6 z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 5 z Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 4 z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz 3 z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 8 grupach tematycznych: genetyka (8 prac), chów i hodowla bydła (10 prac), chów i hodowla trzody chlewnej (4 prace), chów i hodowla koni (17 prac), chów i hodowla zwierząt futerkowych (8 prac), zachowanie zwierząt (7 prac), żywienie zwierząt i paszoznawstwo (7 prac), chów i hodowla zwierząt amatorskich i dzikich oraz inne prace (7 prac).

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 7 nagród pierwszych, 10 drugich, 11 trzecich oraz 15 wyróżnień.

Genetyka

I nagroda – mgr Ewa Sell-Kubiak za pracę pt. „Dwuetapowa procedura detekcji QTL dla cech związanych ze zdrowiem krów mlecznych w Holandii”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz dr. Jana van der Poela w Animal Breeding and Genomics Centre Wageningen University.

II nagroda – mgr Beata Kociucka za pracę pt. „Lokalizacja wybranych genów świni kodujących enzymy zaangażowane w gospodarkę lipidową w chromosomach metafazowych i jądrach interfazowych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Izabeli Szczerbal w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Robert Głuszak za pracę pt. „Polimorfizm wybranych sekwencji mikrosatelitarnych w genie białka prionowego owiec”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Sławomira Mroczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

III nagroda – mgr Klaudia Pawlina za pracę pt. „Lokalizacja wybranych genów odpowiedzialnych za rozwój układu nerwowego i szkieletu w genomie osła domowego (Equus asinus)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Moniki Bugno-Poniewierskiej w Instytucie Zootechniki PIB w Krakowie.

III nagroda – mgr Justyna Malinowska za pracę pt. „Wymiana chromatyd siostrzanych w chromosomach mitotycznych u koni huculskich i polskich koni zimnokrwistych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Smalec w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Wyróżnienie – mgr Ewelina Semik za pracę pt. „Polimorfizm 7 sekwencji mikrosatelitarnych DNA u wybranych gatunków koniowatych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Tomasza Ząbka w Instytucie Zootechniki PIB w Krakowie.

Chów i hodowla bydła

I nagroda – mgr Piotr Taraska za pracę pt. „Autorski program komputerowy wspomagający planowanie i organizację gospodarstwa specjalizującego się w produkcji mleka”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Nałęcz-Tarwackiej w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

II nagroda – mgr Sylwia Katafiasz za pracę pt. „Możliwości wykorzystania testu PCR jako alternatywy dla testu ELISA w diagnozowaniu zakażeń wirusem enzootycznej białaczki bydła oraz próba uchwycenia związku pomiędzy wydajnością krów zdrowych a seropozytywnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Małgorzaty Szewczuk w Katedrze Nauk o Zwierzętach Przeżuwających Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

II nagroda – mgr Edyta Stojko za pracę pt. „Wpływ wydajności mlecznej pierwiastek na ich późniejszą produkcyjność, długość użytkowania i przyczyny brakowania”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Januś w Katedrze Hodowli i Użytkowania Zwierząt Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

III nagroda – mgr Iwona Bzowska za pracę pt. „Wpływ dawki pokarmowej na płodność i produkcyjność krów rasy simental w gospodarstwie rodzinnym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Ireneusza Antkowiaka w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Anna Gątarek za pracę pt. „Wpływ wybranych czynników na ilość i jakość siary krów rasy phf”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Nałęcz-Tarwackiej w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wyróżnienie – mgr Monika Figiel za pracę pt. „Analiza pochodzeniowa krów o rekordowych wydajnościach mleka i jego składników”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Sobka w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Chów i hodowla trzody chlewnej

II nagroda – mgr Monika Małgorzata Wojtasik za pracę pt. „Wpływ typu urodzenia loch pbz i wpb na wybrane wskaźniki rozrodu w okresie użytkowania”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr Michał Kowalczyk za pracę pt. „Wpływ liczby plemników w ejakulacie na cechy ejakulatu i morfologię plemników knurów Hypor”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt Akademii Podlaskiej w Siedlcach

Wyróżnienie – mgr Katarzyna Korbaczyńska za pracę pt. „Zależność pomiędzy polimorfizmem frakcji białkowych mleka loch ras rodzimych a odchowem prosiąt i składem chemicznym siary i mleka”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Skrzypczak w Katedrze Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Barbara Obarska za pracę pt. „Zachowanie i użytkowość rozpłodowa loch prośnych żywionych przy zastosowaniu stacji pokarmowej sterowanej komputerowo”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Hanny Jankowiak w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Chów i hodowla koni

I nagroda – mgr Izabela Wilk za pracę pt. „Schematy podejścia konia do przeszkody”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Iwony Janczarek w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

II nagroda – mgr Adam Bruski za pracę pt. „Wpływ zachodnioeuropejskich ras na wzrost i rozwój źrebiąt zimnokrwistych na terenie Pomorskiego Związku Hodowców Koni”. Praca wykonana  pod kierunkiem dr. inż. Ewy Jastrzębskiej w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda – mgr Karolina Olczak za pracę pt. „Jakość olimpijskich koni ujeżdżeniowych a zgodność sędziowania”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Stachurskiej w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr Anna Konieczna za pracę pt. „Czynniki wpływające na popełnianie błędów przez jeźdźca i konia na torze przeszkód podczas konkursów jeździeckich”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Nowickiej-Posłusznej w Zakładzie Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Karolina Bora za pracę pt. „Wstępna ocena realizacji programu ochrony zasobów genetycznych koni rasy wielkopolskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Nowickiej-Posłusznej w Zakładzie Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Maciej Orsztynowicz za pracę pt. „Procedury zmierzające do zmiany proporcji plemników przenoszących chromosomy X i Y w nasieniu ogiera w warunkach in vitro”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Doroty Cieślak, prof. nadzw. w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Marta Machaj za pracę pt. „Wartość użytkowa koni czystej rasy hiszpańskiej w sporcie ujeżdżeniowym”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Geringera de Oedenberg w Zakładzie Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Ewa Anna Gajewska za pracę pt. „Próba ustalenia metody oceny bezpieczeństwa użytkowania koni wierzchowych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Ewy Jastrzębskiej w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

I nagroda – mgr Mateusz Podora za pracę pt. „Jakość nasienia a wyniki rozrodu królików popielniańskich na wybranej fermie”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Piotra Niedbały w Katedrze Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Karolina Maria Adadyńska za pracę pt. „Występowanie endopasożytów u królików w wybranych gospodarstwach przydomowych i amatorskich w województwie zachodniopomorskim”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Balickiej-Ramisz w Katedrze Higieny Zwierząt i Profilaktyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

III nagroda – mgr Olga Derewicka za pracę pt. „Wpływ genotypu i płci na wyniki odchowu i wzrost królików”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Doroty Maj w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

III nagroda – mgr Marcin Gorczyński za pracę pt. „Zmiany aktywności żołądka i jelit w okresie wzrostu młodych królików”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Olgii Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Błażej Chermuła za pracę pt. „Ocena w oparciu o analizę cytogenetyczną procesu dojrzewania in vitro oocytów lisa pospolitego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Jarosława Sosnowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zachowanie zwierząt

I nagroda – mgr Agata Kiełtyka za pracę pt. „Zachowanie jagniąt w pierwszych dwóch miesiącach życia”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Marcina T. Góreckiego w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Monika Stachowiak za pracę pt. „Afiliacyjne i agonistyczne zachowania ogierków rasy konik polski utrzymywanych w chowie stajenno-pastwiskowym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Katarzyny Balińskiej w Zakładzie Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Lucyna Michałowska za pracę pt. „Behawior klaczy koników polskich utrzymywanych w chowie stajenno-pastwiskowym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Katarzyny Balińskiej w Zakładzie Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Beata Stolarczyk za pracę pt. „Skuteczność metod naturalnych w pokonywaniu wybranych lęków końskich”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Ewy Jodkowskiej w Zakładzie Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Katarzyna Walkowiak za pracę pt. „Efekty stosowania metod jeździectwa naturalnego w pracy z końmi”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Pawliny w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

I nagroda – mgr Paweł Zmora za pracę pt. „Kwasy tłuszczowe z grupy C18 a liczebność metanogenów żwacza w warunkach in vitro”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Adama Cieślaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Agnieszka Powałowska za pracę pt. „Profil długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w mleku owiec żywionych paszą z dodatkiem Camelina sativa. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Adama Cieślaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Alina Majewska za pracę pt. „Możliwości wykorzystania produktów ubocznych przemysłu słodowniczego w żywieniu kóz utrzymywanych w warunkach chowu ekstensywnego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Doroty Jamroz w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Olga Słowikowska za pracę pt. „Wpływ ziołowego preparatu Prisma Jet na skład mikroflory jelit i wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Moniki Michalczuk w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Chów i hodowla zwierząt amatorskich i dzikich oraz inne prace

I nagroda – mgr Anna Gębura za pracę pt „Stan hodowli psów rasy seter szkocki gordon – charakterystyka oraz analiza populacji i hodowli rasy w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Małgorzaty Goleman w Zakładzie Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

II nagroda – mgr Marta Mucha za pracę pt. „Analiza genetyczna polskiej populacji psów rasy hovawart”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Jolanty Różańskiej-Zawieja w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Magdalena Nita za pracę pt. „Struktura genetyczna populacji psów rasy owczarek podhalański z terenu województwa śląskiego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Joanny Kani-Gierdziewicz w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Ewelina Prozorowska za pracę pt. „Mikrostruktura i unaczynienie ciałka żółtego u klaczy” Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Hanny Jackowiak, prof. nadzw. w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.Wyróżnienie – mgr Paweł Pawlak za pracę pt. „Analiza unaczynienia tętniczego głowy i podstawy mózgowia w niektórych przypadkach wad rozwojowych u zwierząt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Hieronima Frąckowiaka, prof. nadzw. w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), dr hab. Jolanta Oprządek, dr hab. Janusz Pająk, obradował 25 czerwca 2010 r. Ogółem do konkursu zgłoszono 72 prace magisterskie z 9 uczelni rolniczych. Po kilkanaście prac wpłynęło z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – 18, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  17
 i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – 14, z pozostałych uczelni po kilka: 7 ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, po 4 z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, po 3 z Akademii Podlaskiej w Siedlcach i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz 2 prace z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 8 grupach tematycznych: genetyka (3 prace), chów i hodowla bydła (12 prac), chów i hodowla trzody chlewnej (11 prac), chów i hodowla koni (14 prac), chów i hodowla zwierząt futerkowych (12 prac), chów i hodowla zwierząt amatorskich i dzikich (9 prac), żywienie zwierząt i paszoznawstwo (6 prac), inne (5 prac).

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 8 nagród pierwszych, 14 drugich, 16 trzecich oraz 13 wyróżnień.

Genetyka

I nagroda – mgr Agata Czapla za pracępt. „Gen T warunkujący krótkoogoniastość oraz bezogoniastość u psów rasy pembroke welsh corgi”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Joanny Gruszczyńskiej w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr Paulina Paczyńska za pracę pt. „Polimorfizm regionu 5’-flankującego genu adiponektyny człowieka i świni”. Praca  wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Świtońskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Maria Grześ za pracę pt. „Polimorfizm regionu 5’-flankującego genu rezystyny człowieka i świni”. Praca  wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Świtońskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Chów i hodowla bydła

I nagroda – mgr Katarzyna Paczyńska za pracę pt. „Wpływ dodatku drożdży dla krów w okresie zasuszania na jakość siary i zawartość immunoglobulin w surowicy ich cieląt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Zachwieji, prof. nadzw. w Zakładzie Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

II nagroda – mgr Emil Jesiołkiewicz za pracę pt. „Parametry genetyczne dziennej zawartości laktozy oraz innych cech użytkowości mlecznej krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Ewy Ptak w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Kaja Bierowiec-Widórek za pracę pt. „Występowanie motylicy wątrobowej Fasciola hepatica u bydła rzeźnego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Marty Skalskiej w Katedrze Zoologii i Ekologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

III nagroda – mgr Daniel Aleksander za pracę pt. „Genetyczne i środowiskowe uwarunkowanie długowieczności bydła”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego  w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Maciej Chruściński za pracę pt. „Wpływ wydajności mlecznej krów w pierwszej laktacji na ich późniejszą produkcyjność”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Jarosława Pytlewskiego w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Joanna Maciejewska za pracę prt. „Czynniki oddziaływujące na poziom mocznika w mleku”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Skrzypka w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Karina Kęsy za pracę pt. „Wydajność i skład mleka krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej i jersey w zależności od długości okresu zasuszenia”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Ireneusza Antkowiaka  w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Aleksandra Marszał za pracę pt. „Chów i hodowla bydła rasy limousine i highland na pastwiskach z rolniczym wykorzystaniem ścieków”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Ireneusza Antkowiaka  w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Paulina Kaczmarek za pracę pt. „Zależność między użytkowością mleczną i rozrodczą w stadzie wysokowydajnych krów”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Skrzypka w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Dorota Jędrzejek za pracę pt. „Wpływ wybranych chorób racic na wskaźniki rozrodu i wydajność mleka krów rasy phf”. Praca wykonana pod kierunkiem
dr hab. Teresy Nałęcz-Tarwackiej w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Chów i hodowla trzody chlewnej

I nagroda – mgr Iwona Górska za pracę pt. „Zmienność genetyczna i fenotypowa wybranych cech użytkowości rozpłodowej knurów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Heliodora Wierzbickiego w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

II nagroda – mgr Izabela Grad za pracę pt. „Wpływ dodatku białka roślinnego na rozwój in vitro zarodków świni”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. inż. Barbary Gajdy w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Jakub Dyba za pracę pt. „Wpływ selenu na wyniki tuczu i cechy rzeźne tuczników”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Martyny Batorskiej w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr Waldemar Piotr Włodarski za pracę pt. „Zależność pomiędzy masą urodzeniową prosiąt a tempem wzrostu w trakcie tuczu”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Marii Bocian w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

III nagroda – mgr Małgorzata Kruszyna za pracę pt. „Wpływ systemu utrzymania loch w okresie od odsadzenia do pokrycia na użytkowość rozpłodową w kolejnym cyklu reprodukcyjnym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Tomasza Schwarza w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Paulina Zabłocka za pracę pt. „Polimorfizm frakcji białek w mleku loch rasy złotnickiej białej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Skrzypczak w Katedrze Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Natalia Maciejewska za pracę pt. „Jakość tusz i mięsa świń rasy złotnickiej pstrej w zależności od polimorfizmu genu H-FABP oraz płci”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Hanny Jankowiak w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Chów i hodowla koni

I nagroda – mgr Alicja Borowska za pracę pt. „Ocena wartości genetycznej koni półkrwi”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

II nagroda – mgr Marek Stawarz za pracę pt. „Analiza dźwiękowa wokaliz koni, a wrażliwość behawioralna na zarejestrowane sygnały”. Praca wykonana  pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Niedziółki w Katedrze Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Zofia Teresa Sosnowska za pracę pt. „Próba opisu temperamentu koni zimnokrwistych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Jastrzębskiej w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wyróżnienie – mgr Karolina Mirosław za pracę pt. „Wpływ wybranych czynników na wynik próby dzielności zaprzęgowej ogierów i klaczy rasy śląskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Joanny Szydy, prof. nadzw. w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Agnieszka Kaproń za pracę pt. „Stopień trudności przeszkód krosu na międzynarodowych trzygwiazdkowych zawodach WKKW w Polsce i na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Stachurskiej w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr Justyna Śpiewak za pracę pt. „Mięsień międzykostny środkowy – urazowość w aspekcie dyscyplin jeździeckich”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Radomira Henklewskiego w Zakładzie Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

I nagroda – mgr Zofia Bekas za pracę pt. „Wpływ wieku i płci na użytkowość rzeźną i jakość mięsa królików rasy nowozelandzkiej białej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Doroty Maj w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Mateusz Tyrała za pracę pt. „Badania nad składem mleka jenotów hodowlanych (Nyctereutes procyonoides)”. Praca wykonana  pod kierunkiem dr. inż. Piotra Niedbały w Katedrze Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Ewelina Wojda za pracę pt. „Genetyczno-hodowlana analiza populacji szynszyli beżowej objętej programem ochrony zasobów genetycznych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogusława Barabasza w Katedrze Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

II nagroda – mgr Joanna Kuglin-Porosło za pracę pt. „Charakterystyka genetyczno-hodowlana populacji nutrii standard utrzymywanej na fermach w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Stanisława Łapińskiego w Katedrze Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

III nagroda – mgr Anna Ewa Mielczarek za pracę pt. „Analiza jakości nasienia szynszyli w okresie intensywnego użytkowania rozpłodowego”. Praca wykonana  pod kierunkiem dr. inż. Piotra Niedbały w Katedrze Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

III nagroda – mgr Dorota Moszczyńska za pracę pt. „Przegląd polskich badań prowadzonych na królikach w latach 1997-2007”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Józefa Bieńka, prof. UR w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

III nagroda – mgr Magdalena Koszarska za pracę pt. „Przebieg folikulogenezy i oogenezy u młodych i dojrzałych samic jenota hodowlanego (Nyctereutes procyonoides)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Olgii Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Kamila Melerowicz za pracę pt. „Próba diagnostyki oraz podłoża występowania braku abrazji zębów szynszyli hodowlanych (Chinchilla laniger M.)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Sulik w Pracowni Hodowli Zwierząt Futerkowych Katedry Anatomii Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wyróżnienie – mgr Elwira Anna Bryńczak za pracę pt. „Analiza czynników wpływających na wyniki rozrodu u wybranych odmian barwnych norek”. Praca wykonana pod kierunkiem

prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Katedrze Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Chów i hodowla zwierząt amatorskich i dzikich

I nagroda – mgr Konrad Jochaniak za pracę pt. „Analiza wystaw gołębi rasowych w Poznaniu i we Wrocławiu w latach 2005-2009”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Pawliny w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

II nagroda – mgr Anna Zając za pracę pt. „Analiza długości użytkowania i przyczyn wycofywania ze służby psów Straży Granicznej w latach 2002-2008”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Kruszyńskiego w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

II nagroda – mgr Dagmara Krasińska za pracę pt. „Profilaktyka parazytologiczna u psów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Balickiej-Ramisz w Katedrze Higieny Zwierząt i Profilaktyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

II nagroda – mgr Katarzyna Popek za pracę pt. „Pokrojowa i użytkowa charakterystyka psów służbowych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Józefa Bieńka, prof. UR w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

III nagroda – mgr Gabriela Wysocka za pracę pt. „Stężenie selenu w wybranych narządach jeleni i dzików z terenu Pomorza Zachodniego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Balickiej-Ramisz w Katedrze Higieny Zwierząt i Profilaktyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

III nagroda – mgr Katarzyna Borys za pracę pt. „Analiza wzrostu gołębi rasy wrocławski mięsny”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Pawliny w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Marta Szulczyk za pracę pt. „Wstępne badania nad dojrzewaniem in vitro oocytów psa domowego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Doroty Cieślak, prof. nadzw. w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

I nagroda – mgr Marcin Barszcz za pracę pt. „Kwas taninowy i białko – wpływ na procesy fermentacyjne w jelicie ślepym oraz uszkodzenie DNA w okrężnicy szczurów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Marcina Taciaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

II nagroda – mgr Dominika Markiewicz za pracę pt. „Wpływ mannanooligosacharydów na wskaźniki hematologiczne, biochemiczne, immunologiczne i antyoksydacyjne krwi prosiąt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Czech w Katedrze Biochemii i Toksykologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

III nagroda – mgr Dorota Sobkowiak za pracę pt. „Kwasy tłuszczowe z grupy C 18 a liczebność populacji Entodinium caudatum oraz poziom metanogenezy w warunkach in vitro”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Adama Cieślaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda – mgr Mariusz Meller za pracę pt. „Kwas oleinowy, linolowy lub linolenowy a liczebność mieszanej populacji orzęsków żwaczowych oraz poziom metanogenezy w warunkach in vitro”.Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Adama Cieślaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Olga Belzyt za pracę pt. „Biodostępność fosforu u rosnących jagniąt żywionych mieszankami treściwymi zawierającymi różne fosforany paszowe”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Stefanii Kinal w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Inne

I nagroda – mgr Magdalena Wojciechowska za pracę pt. „Ryby – zwierzęta symboliczne i mityczne”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Danuty Sztych w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

II nagroda – mgr Magdalena Lubińska za pracę pt. „Występowanie boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu u ludzi w województwie warmińsko-mazurskim w latach 1998-2008”. Praca wykonana pod kierunkiem dr wet. Doroty Witkowskiej  w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda – mgr Magdalena Jarosz za pracę pt. „Porównanie struktur plemników izolowanych z jąder czterech gatunków zwierząt gospodarskich”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Smalec w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni Akademii Podlaskiej w Siedlcach.Wyróżnienie – mgr Beata Morga za pracę pt. „Analiza gospodarstw ekologicznych na Dolnym Śląsku”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Patkowskiej-Sokoła w Instytucie Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Sąd Konkursowy w składzie: prof. dr hab. Józef Krzyżewski (przewodniczący), prof. dr hab. Bronisław Borys, dr hab. Janusz Pająk, obradował 5 lipca 2007 r. Ogółem do Konkursu zgłoszono 50 prac magisterskich z 9 uczelni rolniczych. Najwięcej prac, bo aż 12 wpłynęło z Akademii Rolniczej w Poznaniu, 8 – z Akademii Rolniczej w Krakowie, po 6 – z Akademii Rolniczej w Szczecinie i Uniwersytetu Przyrodniczego (d. Akademia Rolnicza) we Wrocławiu, po 5 – z Akademii Rolniczej w Lublinie i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 4 – z Akademii Podlaskiej w Siedlcach i po 2 prace – z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego (d. Akademii Techniczno-Rolniczej) w Bydgoszczy. Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 8 grupach tematycznych: genetyka (7 prac), żywienie zwierząt i paszoznawstwo (6 prac), chów i hodowla bydła, owiec i kóz (7 prac), chów i hodowla koni (8 prac), chów i hodowla trzody chlewnej i drobiu (5 prac), chów i hodowla zwierząt futerkowych (6 prac), zwierzęta dziko żyjące (5 prac), inne (6 prac). Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 8 nagród pierwszych, 13 drugich i 9 trzecich oraz 9 wyróżnień.

Genetyka

I nagroda – mgr Joanna Kur – „Analiza QTL’s wpływających na zachowanie myszy linii selekcjonowanych przeciwstawnie na zmianę masy ciała”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Wirth-Dzięciołowskiej w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Dorota Stępień-Poleszak – „Wpływ polimorfizmu genu leptyny na cechy tuczne i rzeźne loszek linii 990”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Arkadiusza Pietruszki w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Akademii Rolniczej w Szczecinie.

III nagroda  mgr Jakub Cieślak  „Polimorfizm genu koaktywatora-1A receptora aktywowanego czynnikiem proliferacji peroksysomów-γ (PPARGC1IA, PGC1-α) świni i jego wpływ na wybrane cechy użytkowości tucznej i rzeźnej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Świtońskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

III nagroda – mgr Anita Gradowska – „Struktura genetyczna i poziom zinbredowania wybranych grup genetycznych kotów (Felis catus)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Paweł Mańko – „Wpływ polimorfizmu genu somatoliberyny (GHRH/Haelll) na mleczność krów rasy c.b. z różnym udziałem genów bydła h.f.”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Czerniawskiej-Piątkowskiej w Katedrze Nauk o Zwierzętach Przeżuwających Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Wyróżnienie – mgr Joanna Prus – „Polimorfizm wybranych sekwencji mikrosatelitarnych u zwierząt z rodziny Canidae”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Andrzeja Jakubczaka w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Akademii Rolniczej w Lublinie.

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

I nagroda – mgr Marcin Jajor – „Mieszaniny oleju rzepakowego oraz rybnego a produkcja metanu w warunkach in vitro”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Adama Cieślaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

II nagroda – mgr Anna Mizera – „Wpływ stosowania dodatków paszowych na wybrane wskaźniki krwi maciorek żywionych sianokiszonką”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Renaty Klebaniuk w Instytucie Żywienia Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie.

III nagroda – mgr Dorota Priebe – „Wartość pokarmowa szarłata (Amaranthus spp.) uprawianego na zrekultywowanym podłożu glebowym po otworowej eksploatacji siarki”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Jana Pysia w Katedrze Żywienia Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Agnieszka Bielska – „Wpływ skarmiania nienasyconych kwasów tłuszczowych na strawność i przemiany w żwaczu owiec”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Franciszka Borowca w Katedrze Żywienia Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie.

Chów i hodowla bydła, owiec i kóz

I nagroda – mgr Mateusz Pankowski – „Analiza oceny cech pokrojowych pierwiastek rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej dokonanej w ramach programu GLOBAL MAP”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Pawliny w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

I nagroda – mgr Joanna Szeleźnik – „Przydatność rozrzedzalnika z trehalozą do zamrażania nasienia tryka”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Macieja Murawskiego w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz Akademii Rolniczej w Krakowie.

II nagroda – mgr Agata Jezierska – „Porównanie cech fizykochemicznych tłuszczu mleka krów różnych ras”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Joanny Barłowskiej w Katedrze Oceny i Wykorzystania Surowców Zwierzęcych Akademii Rolniczej w Lublinie.

II nagroda – mgr Angelika Tomowiak – „Wartość rzeźna koziołków mieszańców z udziałem rasy burskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Marka Stanisza w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz Akademii Rolniczej w Poznaniu.

II nagroda – mgr Katarzyna Grzesik – „Wpływ kondycji krów w okresie zasuszenia na wytrwałość i przebieg następującej po nim laktacji”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Borkowskiej w Instytucie Nauk Rolniczych w Zamościu AR w Lublinie.

II nagroda – mgr Aleksandra Kliszewska – „Pasożyty przewodu pokarmowego u krów pochodzących z gospodarstwa rolnego w Nowym Resku”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Balickiej-Ramisz w Katedrze Higieny Zwierząt i Profilaktyki Akademii Rolniczej w Szczecinie.

III nagroda – mgr Magdalena Kobus – „Analiza wpływu wybranych czynników na przydatność technologiczną mleka krów z regionu lubelskiego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Joanny Barłowskiej w Katedrze Oceny i Wykorzystania Surowców Zwierzęcych Akademii Rolniczej w Lublinie.

Chów i hodowla koni

I nagroda – mgr Magdalena Rusiecka – „Amatorski sport jeździecki i jego znaczenie dla rozwoju krajowej hodowli koni”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Nowickiej-Posłusznej w Zakładzie Hodowli Koni Akademii Rolniczej w Poznaniu.

II nagroda – mgr Anna Domachowska – „Etologia koni w aspekcie zamierzonych i niezamierzonych wpływów i działań człowieka”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Stanisława Kubackiego w Zakładzie Hodowli Koni i Zwierząt Futerkowych Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

III nagroda – mgr Agnieszka Mania – „Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u koni pochodzących ze stadniny w Dobrej Szczecińskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Bogumiły Pilarczyk w Katedrze Higieny Zwierząt i Profilaktyki Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Wyróżnienie – mgr Sylwia Wieczór – „Problematyka dobrostanu koni w procesie specjalistycznego szkolenia dla potrzeb policji”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Winnickiego w Katedrze Weterynarii Rolniczej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Katarzyna Wilk – „Analiza aktywności jajników klaczy w zależności od sezonu, rasy i wieku”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Wojciecha Kruszyńskiego w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Małgorzata Maliszewska – „Analiza zależności pomiędzy oceną pourodzeniową źrebięcia a jego wzrostem, rozwojem i późniejszą wartością wyścigową”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Wojciecha Kruszyńskiego w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Elwira Muczyńska – „Cechy nasienia wybranych ogierów inseminacyjnych użytkowanych w Stadzie Ogierów w Łącku”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Chów i hodowla trzody chlewnej i drobiu

II nagroda – mgr Kamila Czeluścińska – „Ocena cech morfologicznych plemników wydalanych w poszczególnych fazach ejakulacji”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

II nagroda – mgr Krzysztof Łoś – „Wpływ jakości i rozrzedzania nasienia na wskaźniki użytkowości rozpłodowej loch”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Pawła Gajewczyka w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

I nagroda – mgr Wioletta Kopczyk – „Przebieg folikulogenezy w jajnikach dojrzewających samic szynszyli hodowlanych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Olgi Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie.

II nagroda – mgr Izabela Smektała – „Analiza wyników inseminacji samic lisów polarnych na przykładzie fermy hodowlanej w województwie kujawsko-pomorskim”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Pawła Kubackiego w Zakładzie Hodowli Koni i Zwierząt Futerkowych Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

III nagroda – mgr Monika Bochenek – „Zachowanie się samców i samic królików różnych ras w okresie krycia i odchowu młodych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Olgi Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Małgorzata Adamczak-Peregrym – „Technologia produkcji brojlerów króliczych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Winnickiego w Katedrze Weterynarii Rolniczej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Zwierzęta dziko żyjące

I nagroda – mgr Joanna Ponicka – „Badania nad przydatnością wybranych odcinków karpackich dopływów Wisły do reintrodukcji łososia atlantyckiego (Salmo salar L.). Wstępna ocena efektów zarybień; rzeka Hoczewka i potok Sanoczek”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Mikołajczyka w Katedrze Ichtiobiologii i Rybactwa Akademii Rolniczej w Krakowie.

II nagroda – mgr Joanna Rosiek – „Ocena sprawności działania przepławki na jazie piętrzącym w Myślenicach na rzece Rabie”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Mikołajczyka w Katedrze Ichtiobiologii i Rybactwa Akademii Rolniczej w Krakowie.

II nagroda – mgr Teresa Kaszewska – „Porównanie metody tradycyjnej i histologicznej szacowania wieku jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Dariusza Zalewskiego w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda – mgr Ewa Margiel – „Porównanie metody tradycyjnej i histologicznej szacowania wieku sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.) z nadleśnictw Nidzica, Olsztyn i Wipsowo”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Dariusza Zalewskiego w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda – mgr Aleksandra Marczak – „Badanie zawartości wapnia i manganu w wybranych tkankach żubrów”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Kośli w Katedrze Biologii Środowiska Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Inne

I nagroda – mgr Marta Nadolska – „Porównanie tętnic wieńcowych lisa pospolitego i norki amerykańskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Hieronima Frąckowiaka w Katedrze Anatomii Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

II nagroda – mgr Agnieszka Bagier – „Wpływ sąsiedztwa płodów samczych i samiczych w rogu macicy na wybrane cechy morfologiczne i behawioralne”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Wirth-Dzięciołowskiej w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.Wyróżnienie – mgr Ewelina J. Budek – „Prawie wszystko o border collie”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Kazimierza Ściesińskiego w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Sąd Konkursowy w składzie: prof. dr hab. Józef Krzyżewski (przewodniczący), prof. dr hab. Bronisław Borys, dr hab. Janusz Pająk obradował 20 maja 2008 r. Ogółem do Konkursu zgłoszono 65 prac magisterskich z 9 uczelni rolniczych. Najwięcej prac magisterskich, bo aż 12, wpłynęło ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 11  z Akademii Rolniczej w Poznaniu, 10 – z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 9 – z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 8 – z Akademii Rolniczej w Lublinie, 5 – z Akademii Podlaskiej, po 4 – z Akademii Rolniczej w Szczecinie i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz 2 – z Akademii Rolniczej w Krakowie. Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 8 grupach tematycznych: genetyka (7 prac), żywienie zwierząt i paszoznawstwo (7 prac), chów i hodowla bydła (11 prac), chów i hodowla trzody chlewnej (6 prac), chów i hodowla koni (13 prac), chów i hodowla owiec i kóz oraz zwierząt futerkowych i drobiu (9 prac), chów i hodowla zwierząt amatorskich i dzikich (8 prac), inne (4 prace).

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 8 nagród pierwszych, 11 drugich, 13 trzecich oraz 22 wyróżnienia.

Genetyka

I nagroda – mgr Lidia Migalska – „Koniugacja chromosomów B w spermatocytach I rzędu lisa pospolitego (Vulpes vulpes)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Jarosława Sosnowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

II nagroda – mgr Joanna Budna – „Występowanie apoptozy w blastocystach bydlęcych pozyskanych in vitro w zależności od czasu podjęcia pierwszego podziału zygoty”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Doroty Cieślak, prof. nadzw. w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

III nagroda – mgr Elżbieta Barczak – „Komponenty zmienności genetycznej masy ciała owiec”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

III nagroda – mgr Renata Stępień – „Identyfikacja i wykorzystanie pojedynczych genów w hodowli bydła”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Piotr Pawlak – „Zastosowanie Fluorescencyjnej Hybrydyzacji in situ w badaniach cytogenetycznych zarodków bydła”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Doroty Cieślak, prof. nadzw. w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Dominika Czyżewska – „Struktura kompleksów synaptonemalnych w mejocytach europejskiej gęsi domowej (Anser anser domesticus). Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Smalec, prof. nadzw. w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Wyróżnienie – mgr Anna Kurowska – „Wymiana chromatyd siostrzanych na chromosomach kozy (Capra hircus)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Smalec, prof. nadzw. w Katedrze Genetyki i Hodowli Koni Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

I nagroda – mgr Łukasz Chorąży — „Wpływ ziół na złagodzenie stresu transportowego u kurcząt brojlerów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Wójcik na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II nagroda – mgr Ewelina Pawlicka – „Charakterystyka morfologiczna i fizjologiczna enterokoków kałowych izolowanych od prosiąt żywionych mieszankami z dodatkiem probiotycznych preparatów Lactiferm i Biogen”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Julitty Gajewskiej w Katedrze Nauk o Środowisku Glebowym Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

II nagroda – mgr Maria Masznicz – „Skład tlenowej i beztlenowej mikroflory jelitowej świń w zależności od stosowanych w żywieniu probiotyków”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Julitty Gajewskiej w Katedrze Nauk o Środowisku Glebowym Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr Anna Sadowińska – „Taniny jako związki mogące ograniczać produkcję metanu w sztucznym żwaczu”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Adama Cieślaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Katarzyna Szkrobol  „Wpływ stosowania manno-oligosacharydów na wskaźniki produkcyjne i zdrowotność cieląt”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Stefanii Kinal w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Karolina Konisiewicz – „Krzaczasta dynia pastewna odmiany Ambar jako niekonwencjonalna pasza w dokarmianiu prosiąt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Pawła Gajewczyka, prof. nadzw. w Zakładzie Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Krzysztof Rak – „Wpływ dodatku tłuszczu zwierzęcego i roślinnego na strawność paszy u szynszyli”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Danuty Dzierżanowskiej-Góryń w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Chów i hodowla bydła

I nagroda – mgr Marzena Kęsek – „Charakterystyka bazy surowcowej mleczarstwa w Małopolsce. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Szarka w Katedrze Hodowli Bydła Akademii Rolniczej w Krakowie.

II nagroda – mgr Leszek Ksobiech – „Skuteczność działania wybranych preparatów do dippingu”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Mariusza Boguckiego w Katedrze Hodowli Bydła Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

II nagroda – mgr Zbigniew Michał Szczepuła – „Dostosowanie produkcji zwierzęcej w okresie przejściowym do wymagań rynkowych i ekologicznych na przykładzie wsi w powiecie tureckim”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Winnickiego w Katedrze Weterynarii Rolniczej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

III nagroda – mgr Piotr Stachelski – „Charakterystyka użytkowości rozpłodowej i mlecznej ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalnych składników tłuszczu mleka krów rasy polskiej czerwonej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Teresy Nałęcz-Tarwackiej w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr Łukasz Policht – „Warunki zoohigieniczne oraz sanitarno-weterynaryjne w oborze krów mlecznych utrzymywanych na głębokiej ściółce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Wójcik na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wyróżnienie – mgr Kinga Zdeb – „Wpływ wybranych czynników na zawartość w mleku białek biologicznie czynnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Jolanty Król w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Akademii Rolniczej w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr lwona Łoza – „Zawartość białek biologicznie czynnych w mleku krów wybranych ras”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Jolanty Król w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Akademii Rolniczej w Lublinie.

Chów i hodowla trzody chlewnej

I nagroda – mgr Bartłomiej Galiński – „Wpływ zakażenia stada wirusem zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRS) na opłacalność produkcji trzody chlewnej na przykładzie gospodarstwa rolnego „Farmpig”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

II nagroda – mgr Dariusz Jacoszek – „Jakość tusz i mięsa loszek jednorazówek po odchowaniu miotów o różnej liczebności”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Marii Bocian w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

III nagroda – mgr Monika Bociek – „Jakość mięsa tuczników czystej rasy złotnickiej pstrej pozyskiwanej w warunkach chowu ekologicznego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Marii Bocian w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Wyróżnienie – mgr Anna Zmudzińska — „Zależność pomiędzy cechami morfometrycznymi narządów rodnych loch pierwiastek określonymi po uboju a ich płodnością”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Jana Dybały w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Wyróżnienie – mgr Aneta Wawer — „Przydatność sześciostopniowej klasyfikacji spermiogramów do oceny jakości nasienia knurów rasy wielkiej białej polskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Chów i hodowla koni

I nagroda – mgr Lidia Kotuła – „Wykorzystanie cyfrowej analizy obrazu do oceny baskiłu młodych ogierów małopolskich”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Janczarek w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Akademii Rolniczej w Lublinie.

II nagroda – mgr Agnieszka Nowak – „Jabłkowitość u koni czystej krwi arabskiej – podłoże i występowanie”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Stachurskiej w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Akademii Rolniczej w Lublinie.

II nagroda – mgr Agnieszka Porowska – „Dobrostan koni w stajni SGGW Wolica oceniony metodą inwentaryzacji zoohigienicznej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Kośli w Katedrze Biologii Środowiska Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr Aleksandra Tomczak — „Analiza wyników prób dzielności ogierów zimnokrwistych na terenie północno-wschodniej Polski”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Jastrzębskiej w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda – mgr Małgorzata Kaprawy – „Wartości użytkowe ogierów śląskich w zależności od regulaminów prób dzielności w latach 1988-2006”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Geringera de Oedenberg w Zakładzie Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

III nagroda – mgr Joanna Gołos – „Cechy fenotypowe i dziedziczenie maści siwej u koni czystej krwi arabskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Anny Stachurskiej w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Akademii Rolniczej w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr Magdalena Kowalska – „Stan i perspektywy rozwoju hodowli polskich koni zimnokrwistych na terenie Warmii i Mazur”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Jastrzębskiej w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wyróżnienie – mgr Justyna Waś – „Ocena pochodzenia polskich ogierów zimnokrwistych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Janczarek w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Akademii Rolniczej w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr Justyna Płodzich – „Zarażenie koni wierzchowych pasożytami przewodu pokarmowego w wybranych stajniach”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Geringera de Oedenberg w Zakładzie Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Renata Orzechowska – „Analiza wzrostu i rozwoju koni rasy zimnokrwistej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Wojciecha Kruszyńskiego w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Olga Monika Juszczak – „Analiza cyklu rujowego i parametrów rozrodu klaczy rasy zimnokrwistej w gospodarstwie Agro-Jet”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Wojciecha Kruszyńskiego w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Janina Dąbrowska – „Skład siary i mleka klaczy w zależności od stadium laktacji z uwzględnieniem rasy i warunków hodowlanych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Marii Dymnickiej, prof. SGGW w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Chów i hodowla owiec i kóz oraz zwierząt futerkowych i drobiu

I nagroda  mgr Jacek Banaś – „Zoohigieniczna ocena warunków utrzymania kurcząt brojlerów odchowywanych w okresie wiosennym i letnim”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Tomasza Mituniewicza na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

I nagroda – mgr Magdalena Anna Sadłowska – „Utylizacyjny aspekt ferm zwierząt futerkowych mięsożernych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Gugołka, prof. UWM w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

I nagroda – mgr Monika Olichwier – „Analiza porównawcza dobrostanu kóz na podstawie wskaźników zoohigienicznych i zachowań behawioralnych zwierząt utrzymywanych w zróżnicowanych systemach chowu”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Tomasza Mituniewicza na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II nagroda – mgr Marta Kordyasz – „Analiza zachowań pokarmowych szynszyli przy wykorzystaniu programu komputerowego Observer XT”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Danuty Dzierżanowskiej-Góryń w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

III nagroda – mgr Marta Dusza – „Zróżnicowanie zachowań szynszyli na granicy dnia i nocy”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Sulik w Katedrze Anatomii Zwierząt Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Wyróżnienie – mgr Izabela Śliziuk – „Analiza wyników rozrodu u norek odmiany barwnej standard i pastel w wybranej fermie”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Katedrze Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Wyróżnienie – mgr Izabela Korczak – „Ocena jakości nasienia, aktywności płciowej oraz płodności tryków”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Danuty Sztych w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Chów i hodowla zwierząt amatorskich i dzikich

II nagroda – mgr Ewa Adamowicz – „Zawartość selenu oraz ekstensywność zarażenia endopasożytami zwierząt wolnożyjących z terenu Koła Łowieckiego „Zuraw” z Człopy”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Bogumiły Pilarczyk w Katedrze Higieny Zwierząt i Profilaktyki Akademii Rolniczej w Szczecinie.

II nagroda – mgr Izabela Erynk  „Weryfikacja metody łowieckiej (klasycznej) szacowania wieku sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.) z wybranych nadleśnictw metodami histologicznymi”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Dariusza Zalewskiego w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda – mgr Barbara Sieczko – „Analiza okrywy włosowej kotów domowych ze szczególnym uwzględnieniem budowy histologicznej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Patkowskiej-Sokoła na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

III nagroda – mgr Bogusława Brzezińska  „Analiza struktury pozyskania jelenia europejskiego (Cervus elaphus L.) w łowiskach Warmii i Mazur”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Dariusza Zalewskiego w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wyróżnienie – mgr Agnieszka Satoła – „Hodowla bydła domowego i jego krewniaków w wybranych ogrodach zoologicznych w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Pawliny w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Dominika Janus — „Hodowla kóz i owiec oraz ich krewniaków w wybranych ogrodach zoologicznych w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Pawliny w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Hubert Jakubowski  „Drogi zaopatrzenia i odpływu krwi z mózgowia żyrafy (Giraffa camelopardalis L.)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Hieronima Frąckowiaka w Katedrze Anatomii Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Joanna Trzcielińska  „Analiza porównawcza struktury brodawek językowych u noworodków i osobników dorosłych rudawki nilowej (Rousettus aegyptiacus, Chiroptera)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Hanny Jackowiak w Katedrze Anatomii Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

InneIII nagroda– mgr Anna Sidor – „Stopień dostosowania gospodarstw rolnych w zakresie ochrony środowiska do standardów Unii Europejskiej w powiecie krasnostawskim”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Januś w Katedrze Hodowli i Użytkowania Zwierząt Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu Akademii Rolniczej w Lublinie.

Sąd Konkursowy w składzie: prof. dr hab. Józef Krzyżewski (przewodniczący), prof. dr hab. Bronisław Borys, dr hab. Janusz Pająk, obradował 5 lipca 2007 r. Ogółem do Konkursu zgłoszono 50 prac magisterskich z 9 uczelni rolniczych. Najwięcej prac, bo aż 12 wpłynęło z Akademii Rolniczej w Poznaniu, 8 – z Akademii Rolniczej w Krakowie, po 6 – z Akademii Rolniczej w Szczecinie i Uniwersytetu Przyrodniczego (d. Akademia Rolnicza) we Wrocławiu, po 5 – z Akademii Rolniczej w Lublinie i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 4 – z Akademii Podlaskiej w Siedlcach i po 2 prace – z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego (d. Akademii Techniczno-Rolniczej) w Bydgoszczy. Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 8 grupach tematycznych: genetyka (7 prac), żywienie zwierząt i paszoznawstwo (6 prac), chów i hodowla bydła, owiec i kóz (7 prac), chów i hodowla koni (8 prac), chów i hodowla trzody chlewnej i drobiu (5 prac), chów i hodowla zwierząt futerkowych (6 prac), zwierzęta dziko żyjące (5 prac), inne (6 prac). Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 8 nagród pierwszych, 13 drugich i 9 trzecich oraz 9 wyróżnień.

Genetyka

I nagroda – mgr Joanna Kur – „Analiza QTL’s wpływających na zachowanie myszy linii selekcjonowanych przeciwstawnie na zmianę masy ciała”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Wirth-Dzięciołowskiej w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Dorota Stępień-Poleszak – „Wpływ polimorfizmu genu leptyny na cechy tuczne i rzeźne loszek linii 990”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Arkadiusza Pietruszki w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Akademii Rolniczej w Szczecinie.

III nagroda  mgr Jakub Cieślak  „Polimorfizm genu koaktywatora-1A receptora aktywowanego czynnikiem proliferacji peroksysomów-γ (PPARGC1IA, PGC1-α) świni i jego wpływ na wybrane cechy użytkowości tucznej i rzeźnej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Świtońskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

III nagroda – mgr Anita Gradowska – „Struktura genetyczna i poziom zinbredowania wybranych grup genetycznych kotów (Felis catus)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Paweł Mańko – „Wpływ polimorfizmu genu somatoliberyny (GHRH/Haelll) na mleczność krów rasy c.b. z różnym udziałem genów bydła h.f.”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Ewy Czerniawskiej-Piątkowskiej w Katedrze Nauk o Zwierzętach Przeżuwających Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Wyróżnienie – mgr Joanna Prus – „Polimorfizm wybranych sekwencji mikrosatelitarnych u zwierząt z rodziny Canidae”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Andrzeja Jakubczaka w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Akademii Rolniczej w Lublinie.

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

I nagroda – mgr Marcin Jajor – „Mieszaniny oleju rzepakowego oraz rybnego a produkcja metanu w warunkach in vitro”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Adama Cieślaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

II nagroda – mgr Anna Mizera – „Wpływ stosowania dodatków paszowych na wybrane wskaźniki krwi maciorek żywionych sianokiszonką”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Renaty Klebaniuk w Instytucie Żywienia Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie.

III nagroda – mgr Dorota Priebe – „Wartość pokarmowa szarłata (Amaranthus spp.) uprawianego na zrekultywowanym podłożu glebowym po otworowej eksploatacji siarki”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Jana Pysia w Katedrze Żywienia Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Agnieszka Bielska – „Wpływ skarmiania nienasyconych kwasów tłuszczowych na strawność i przemiany w żwaczu owiec”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Franciszka Borowca w Katedrze Żywienia Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie.

Chów i hodowla bydła, owiec i kóz

I nagroda – mgr Mateusz Pankowski – „Analiza oceny cech pokrojowych pierwiastek rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej dokonanej w ramach programu GLOBAL MAP”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Pawliny w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

I nagroda – mgr Joanna Szeleźnik – „Przydatność rozrzedzalnika z trehalozą do zamrażania nasienia tryka”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Macieja Murawskiego w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz Akademii Rolniczej w Krakowie.

II nagroda – mgr Agata Jezierska – „Porównanie cech fizykochemicznych tłuszczu mleka krów różnych ras”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Joanny Barłowskiej w Katedrze Oceny i Wykorzystania Surowców Zwierzęcych Akademii Rolniczej w Lublinie.

II nagroda – mgr Angelika Tomowiak – „Wartość rzeźna koziołków mieszańców z udziałem rasy burskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Marka Stanisza w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz Akademii Rolniczej w Poznaniu.

II nagroda – mgr Katarzyna Grzesik – „Wpływ kondycji krów w okresie zasuszenia na wytrwałość i przebieg następującej po nim laktacji”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Borkowskiej w Instytucie Nauk Rolniczych w Zamościu AR w Lublinie.

II nagroda – mgr Aleksandra Kliszewska – „Pasożyty przewodu pokarmowego u krów pochodzących z gospodarstwa rolnego w Nowym Resku”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Balickiej-Ramisz w Katedrze Higieny Zwierząt i Profilaktyki Akademii Rolniczej w Szczecinie.

III nagroda – mgr Magdalena Kobus – „Analiza wpływu wybranych czynników na przydatność technologiczną mleka krów z regionu lubelskiego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Joanny Barłowskiej w Katedrze Oceny i Wykorzystania Surowców Zwierzęcych Akademii Rolniczej w Lublinie.

Chów i hodowla koni

I nagroda – mgr Magdalena Rusiecka – „Amatorski sport jeździecki i jego znaczenie dla rozwoju krajowej hodowli koni”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Nowickiej-Posłusznej w Zakładzie Hodowli Koni Akademii Rolniczej w Poznaniu.

II nagroda – mgr Anna Domachowska – „Etologia koni w aspekcie zamierzonych i niezamierzonych wpływów i działań człowieka”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Stanisława Kubackiego w Zakładzie Hodowli Koni i Zwierząt Futerkowych Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

III nagroda – mgr Agnieszka Mania – „Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u koni pochodzących ze stadniny w Dobrej Szczecińskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Bogumiły Pilarczyk w Katedrze Higieny Zwierząt i Profilaktyki Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Wyróżnienie – mgr Sylwia Wieczór – „Problematyka dobrostanu koni w procesie specjalistycznego szkolenia dla potrzeb policji”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Winnickiego w Katedrze Weterynarii Rolniczej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Katarzyna Wilk – „Analiza aktywności jajników klaczy w zależności od sezonu, rasy i wieku”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Wojciecha Kruszyńskiego w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Małgorzata Maliszewska – „Analiza zależności pomiędzy oceną pourodzeniową źrebięcia a jego wzrostem, rozwojem i późniejszą wartością wyścigową”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Wojciecha Kruszyńskiego w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Elwira Muczyńska – „Cechy nasienia wybranych ogierów inseminacyjnych użytkowanych w Stadzie Ogierów w Łącku”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Chów i hodowla trzody chlewnej i drobiu

II nagroda – mgr Kamila Czeluścińska – „Ocena cech morfologicznych plemników wydalanych w poszczególnych fazach ejakulacji”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Rozrodu i Higieny Zwierząt Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

II nagroda – mgr Krzysztof Łoś – „Wpływ jakości i rozrzedzania nasienia na wskaźniki użytkowości rozpłodowej loch”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Pawła Gajewczyka w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

I nagroda – mgr Wioletta Kopczyk – „Przebieg folikulogenezy w jajnikach dojrzewających samic szynszyli hodowlanych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Olgi Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie.

II nagroda – mgr Izabela Smektała – „Analiza wyników inseminacji samic lisów polarnych na przykładzie fermy hodowlanej w województwie kujawsko-pomorskim”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Pawła Kubackiego w Zakładzie Hodowli Koni i Zwierząt Futerkowych Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

III nagroda – mgr Monika Bochenek – „Zachowanie się samców i samic królików różnych ras w okresie krycia i odchowu młodych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Olgi Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie.

Wyróżnienie – mgr Małgorzata Adamczak-Peregrym – „Technologia produkcji brojlerów króliczych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Winnickiego w Katedrze Weterynarii Rolniczej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Zwierzęta dziko żyjące

I nagroda – mgr Joanna Ponicka – „Badania nad przydatnością wybranych odcinków karpackich dopływów Wisły do reintrodukcji łososia atlantyckiego (Salmo salar L.). Wstępna ocena efektów zarybień; rzeka Hoczewka i potok Sanoczek”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Mikołajczyka w Katedrze Ichtiobiologii i Rybactwa Akademii Rolniczej w Krakowie.

II nagroda – mgr Joanna Rosiek – „Ocena sprawności działania przepławki na jazie piętrzącym w Myślenicach na rzece Rabie”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Mikołajczyka w Katedrze Ichtiobiologii i Rybactwa Akademii Rolniczej w Krakowie.

II nagroda – mgr Teresa Kaszewska – „Porównanie metody tradycyjnej i histologicznej szacowania wieku jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Dariusza Zalewskiego w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda – mgr Ewa Margiel – „Porównanie metody tradycyjnej i histologicznej szacowania wieku sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.) z nadleśnictw Nidzica, Olsztyn i Wipsowo”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Dariusza Zalewskiego w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III nagroda – mgr Aleksandra Marczak – „Badanie zawartości wapnia i manganu w wybranych tkankach żubrów”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Kośli w Katedrze Biologii Środowiska Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Inne

I nagroda – mgr Marta Nadolska – „Porównanie tętnic wieńcowych lisa pospolitego i norki amerykańskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Hieronima Frąckowiaka w Katedrze Anatomii Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

II nagroda – mgr Agnieszka Bagier – „Wpływ sąsiedztwa płodów samczych i samiczych w rogu macicy na wybrane cechy morfologiczne i behawioralne”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Wirth-Dzięciołowskiej w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.Wyróżnienie – mgr Ewelina J. Budek – „Prawie wszystko o border collie”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Kazimierza Ściesińskiego w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Sąd Konkursowy w składzie: prof. dr hab. Józef Krzyżewski (przewodniczący), doc. Bronisław Borys, dr hab. Janusz Pająk, dr Leszek Mroczko, obradował 18 lipca 2006 r. Do Konkursu zgłoszono 50 prac magisterskich z 9 uczelni rolniczych. Najwięcej prac magisterskich  11, wpłynęło z Akademii Rolniczej w Poznaniu, po 9  z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 6 – z Akademii Rolniczej w Lublinie, 5 – z Akademii Rolniczej w Szczecinie, 4 – z Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 3 – z Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2 – z Akademii Rolniczej w Krakowie i 1 – z Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 9 grupach tematycznych: genetyka (4 prace), chów i hodowla bydła (6 prac), chów i hodowla trzody chlewnej (6 prac), chów i hodowla koni (7 prac), chów i hodowla owiec i kóz (4 prace), chów i hodowla zwierząt futerkowych (6 prac), żywienie zwierząt i paszoznawstwo (5 prac), zwierzęta wolno żyjące (6 prac) oraz w grupie „inne” (6 prac). Zebrani podkreślili, że z roku na rok wzrasta liczba prac nadsyłanych na Konkurs, coraz wyższy jest także ich poziom, co pozwala na przyznanie wielu nagród w poszczególnych grupach tematycznych.

Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 8 nagród pierwszych, 15 drugich i 12 trzecich oraz 11 wyróżnień.

Genetyka

I nagroda – mgr Aleksandra Gonera – „Analiza występowania białka leptyny i receptora leptyny w zarodkach bydlęcych pozyskiwanych metodą in vitro”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Doroty Cieślak w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu.

II nagroda – mgr Anna Tereba-Kolen – „Polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych u dwóch gatunków raków rodzimych: raka szlachetnego (Astacus astacus) i raka błotnego (Astacus leptodactylus). Praca wykonana pod kierunkiem dr Joanny Gruszczyńskiej w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Magdalena Obarzanek-Fojt – „Zaburzenia koniugacji chromosomów płci w spermatogenezie szczepów myszy wsobnych kongenicznych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Jarosława Sosnowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Joanna Szymańska – „Identyfikacja sekwencji telomerowych w kariotypie drobiu na przykładzie gęsi Anser anser”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Smalec w Instytucie Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt AP w Siedlcach.

Chów i hodowla bydła

III nagroda – mgr Aneta Śledziewska – „Skład chemiczny i jakość higieniczna mleka krów z gospodarstw produkujących surowiec o niskim poziomie komórek somatycznych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Zofii Wielgosz-Groth w Katedrze Hodowli Bydła UWM w Olsztynie.

III nagroda – mgr Katarzyna Pawelec – „Charakterystyka użytkowości mlecznej i rozpłodowej krów rasy czarno-białej i jersey utrzymywanych w tych samych warunkach środowiskowych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Teresy Nałęcz-Tarwackiej w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

III nagroda – mgr lzabela Hińko – „Zoohigieniczne aspekty chowu bydła mlecznego w regionie północno-wschodniej Polski”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Tomasza Mituniewicza na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie.

Wyróżnienie – mgr Katarzyna Malinowska — „Zawartość mocznika w mleku krów żywionych głównie paszami pochodzącymi z trwałych użytków zielonych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Borkowskiej w Instytucie Nauk Rolniczych w Zamościu AR w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr Monika Bąk — „Badania nad patogenami wywołującymi mastitis u krów utrzymywanych na Zamojszczyźnie”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Borkowskiej w Instytucie Nauk Rolniczych w Zamościu AR w Lublinie.

Wyróżnienie – mgr Joanna Koleda – „Wpływ warunków środowiskowych na przebieg inwazji endopasożytów u krów pochodzących z gospodarstwa rolnego w Wierzchominku w latach 2003-2004”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Balickiej-Ramisz w Katedrze Higieny Zwierząt i Profilaktyki AR w Szczecinie.

Chów i hodowla trzody chlewnej

I nagroda – mgr Bożena Karpińska – „Znaczenie gospodarcze i uwarunkowania produkcji trzody chlewnej w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Agnieszka Sadowska – „Wpływ koncentracji plemników na cechy ejakulatu i morfologię plemników knurów rasy wbp”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego na Wydziale Rolniczym AP w Siedlcach.

III nagroda – mgr Małgorzata Kosieradzka – „Studium porównawcze dzika, świniodzika i świni domowej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Martyny Batorskiej w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

Wyróżnienie – mgr Arkadiusz Szyńcowicz – „Próba oceny wartości tucznej i rzeźnej tuczników z fermy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Ferma-pol” Zalesie Spółka z o.o. w latach 1996-2000”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Pawła Gajewczyka w Instytucie Hodowli Zwierząt AR we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Ewa Sujka – „Wyniki rozrodu inseminowanych loszek i loch po stymulacji dróg rodnych syntetyczną plazmą nasienia knura Predil MR-A®”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

Wyróżnienie – mgr Joanna Januszewska – „Obserwacje etologiczne prosiąt ssących”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Bronisława Raka w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej ATR w Bydgoszczy.

Chów i hodowla koni

I nagroda – mgr Jolanta Marlena Pochwała – „Analiza błędów popełnianych przez młode ogiery półkrwi podczas skoków swobodnych oraz pod jeźdźcem w trakcie testu 100-dniowego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Janczarek w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni AR w Lublinie.

II nagroda – mgr Małgorzata Mikołajczak – „Hodowla kuców na bazie konika polskiego z udziałem ras czystych i półkrwi”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Nowickiej-Posłusznej w Zakładzie Hodowli Koni AR w Poznaniu.

II nagroda – mgr Magdalena Bachorska – „Zoohigieniczna ocena dobrostanu utrzymania koni w wybranych obiektach Stadniny Koni Plękity Spółka z o.o.”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Tomasza Mituniewicza na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie.

III nagroda – mgr Aleksandra Opalińska – „Struktura genetyczna populacji koni pełnej krwi angielskiej pod względem umaszczenia”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Stachurskiej w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni AR w Lublinie.

III nagroda  mgr Aleksandra Tarnawa – „Ścieżka huculska jako próba użytkowości koni tej rasy”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Stachurskiej w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni AR w Lublinie.

III nagroda – mgr Izabela Firlej – „Określenie przydatności koników polskich, utrzymywanych w hodowli stajennej RPN w Zwierzyńcu, do zajęć w hipoterapii”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Michała Pluty w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni AR w Lublinie.

III nagroda – mgr Agata Korodowska – „Hodowla koniowatych w wybranych ogrodach zoologicznych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Pawliny w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt AR we Wrocławiu.

Chów i hodowla owiec i kóz

I nagroda – mgr Krystyna Spychała  „Społeczno-kulturowe znaczenie chowu owiec”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Guta w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz AR w Poznaniu.

III nagroda – mgr Agnieszka Gęziak-Michlicka – „Struktura mikroskopowa żołądka u owcy wrzosówki w okresie postnatalnym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Hanny Jackowiak w Katedrze Anatomii Zwierząt AR w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Agnieszka Błachut – „Analiza okrywy włosowej wybranych gatunków przeżuwaczy”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Patkowskiej-Sokoła w Instytucie Hodowli Zwierząt AR we Wrocławiu.

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

I nagroda – mgr Anna Grzeszczak – „Badanie eksploracji szynszyli małej (Chinchilla laniger) przy wykorzystaniu testu otwartego pola”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Danuty Dzierżanowskiej-Góryń w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Paulina Janik – „Etogram samców szynszyli małej oraz preferencje samców przy wyborze samic w chowie poligamicznym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Danuty Dzierżanowskiej-Góryń w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Piotr Łapa  „Charakterystyka wskaźników jakości mięsa królików rasy nowozelandzkiej białej i kalifornijskiej oraz ich mieszańców”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Józefa Bieńka w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt AR w Krakowie.

II nagroda – mgr Joanna Jakóbik – „Ocena wyników odchowu królików rasy nowozelandzkiej białej i kalifornijskiej oraz ich mieszańców”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Józefa Bieńka w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt AR w Krakowie.

II nagroda – mgr Agata Maleszewska – „Analiza czynników wpływających na wielkość zwierząt i jakość okrywy włosowej norek odmiany standard i palomino”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Zakładzie Metod Hodowlanych i Hodowli Zwierząt Futerkowych AP w Siedlcach.

II nagroda – mgr Agata Izdebska – „Analiza czynników wpływających na wielkość zwierząt i jakość okrywy włosowej u lisów polarnych (Alopex lagopus L.). Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Zakładzie Metod Hodowlanych i Hodowli Zwierząt Futerkowych AP w Siedlcach.

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

II nagroda – mgr Adam Mirowski  „Użyteczność różnych zamienników mleka w preparatach mlekozastępczych dla cieląt”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Tywończuka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa UWM w Olsztynie.

III nagroda  mgr Robert Mikuła  „Wpływ dodatku drożdży paszowych na wskaźniki przemiany żwaczowej i rozkład węglowodanów strukturalnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Włodzimierza Nowaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej AR w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Agnieszka Bachszyjew – „Porównanie wartości pokarmowej owsa nagoziarnistego (Avena sativa var. nuda) z owsem oplewionym (Avena sativa L.) ze szczególnym uwzględnieniem jakości białka”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Wioletty Biel w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej AR w Szczecinie.

Wyróżnienie – mgr Sławomira Macewicz – „Ocena wartości odżywczej białka zestawów paszowych z udziałem owsa nagiego (Akt i Polar) i oplewionego (Chwat)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Kruma Petkova w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej AR w Szczecinie.

Zwierzęta wolno żyjące

I nagroda – mgr Karolina Walczak – „Analiza porównawcza struktury języka u wybranych gatunków z rodziny krętorogich Bovidae”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Hanny Jackowiak w Katedrze Anatomii Zwierząt AR w Poznaniu.

I nagroda – mgr Aleksandra Błaszczyk – „Morfologia porównawcza tętnic głowy u nieparzystokopytnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Hieronima Frąckowiaka w Katedrze Anatomii Zwierząt AR w Poznaniu.

II nagroda – mgr Katarzyna Żak – „Parazytofauna przewodu pokarmowego dzików z terenu łowisk otwartych województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Bogumiły Pilarczyk w Katedrze Higieny Zwierząt i Profilaktyki AR w Szczecinie.

II nagroda – mgr Sylwia Znamierowska – „Jakość sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.) oraz ocena zabiegów hodowlano-łowieckich realizowanych w jej populacjach w Okręgu Olsztyńskim PZŁ”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława A. Szczepańskiego w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz UWM w Olsztynie.

II nagroda – mgr Piotr Małas – „Wiek jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.) a jakość jego poroża”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Dariusza Zalewskiego w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa UWM w Olsztynie.

III nagroda – mgr Joanna Maciejewska – „Kategoryzacja siedlisk łowieckiego rejonu hodowlanego Mazury Północne w województwie warmińsko-mazurskim oraz jego przydatność do hodowli zwierzyny grubej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Dariusza Zalewskiego w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa UWM w Olsztynie.

Inne

I nagroda – mgr Piotr Paluchowski  „Wpływ gatunku ryb i miejsca znakowania na trwałość znaczków elastomerowych (Visible Implant Elastomer)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Mirosława Cieśli w Samodzielnej Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Katarzyna Kolasińska – „Gołąb w symbolice chrześcijańskiej i świeckiej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Dorynka w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka AR w Poznaniu.

III nagroda – mgr Zenon Kałużny – „Trendy fenotypowe i struktura genetyczna populacji kur z fermy zarodowej w Rszewie”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu.Wyróżnienie– mgr Aleksandra Hubka – „Efektywność ocen różnych ras psów na konkursach posokowców i tropowców Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława A. Szczepańskiego w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz UWM w Olsztynie.

Sąd Konkursowy w składzie: prof. dr hab. Józef Krzyżewski – przewodniczący, doc. Bronisław Borys, dr hab. Janusz Pająk, obradował 24 czerwca 2005 r. Ogółem do Konkursu zgłoszono 46 prac magisterskich z 9 uczelni rolniczych, jednak jedna z nich nie spełniała wymagań regulaminowych, tak więc oceniano 45 prac. Najwięcej prac magisterskich, bo aż 15, wpłynęło z Akademii Rolniczej w Poznaniu, 9  ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 6 – z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 4 – z Akademii Rolniczej we Wrocławiu, po 3 – z Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy i Akademii Podlaskiej, po 2 — z Akademii Rolniczych w Krakowie i Szczecinie oraz 1 – z Akademii Rolniczej w Lublinie. Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 8 grupach tematycznych: genetyka – 7 prac, chów i hodowla bydła – 5 prac, chów i hodowla drobiu – 3 prace, chów i hodowla koni – 5 prac, chów i hodowla owiec i kóz – 4 prace, chów i hodowla zwierząt futerkowych — 4 prace, żywienie zwierząt i paszoznawstwo – 6 prac oraz w grupie „inne” – 11 prac. Zebrani podkreślili, że z roku na rok poziom nadsyłanych prac jest wyższy, co powoduje coraz większą liczbę równorzędnych nagród w poszczególnych grupach tematycznych. Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 15 nagród pierwszych, 11 drugich i 5 trzecich oraz 6 wyróżnień.

Genetyka

I nagroda – mgr Anna Trzemecka – „Poszukiwanie genu odpowiedzialnego za mutację barwną „m1” u myszy szczepu C3H-m1/W metodą analizy sprzężeń”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Wirth-Dzięciołowskiej w Międzywydziałowym Studium Biotechnologii SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Anna Skorczyk – „Diagnostyka cytogenetyczna u psów z zaburzeniami płodności”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Świtońskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu.

II nagroda – mgr Beata Grzegrzółka – „Podobieństwo genetyczne wolnych stad nizinnych żubrów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Wandy Olech w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Emilia Pers – „Polimorfizm genetyczny w regione 3’UTR genu hsp70-1 bydła”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Doroty Cieślak w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu.

II nagroda – mgr Krystyna Waśkowicz – „Wpływ polimorfizmu genów BTN i DGAT1 na wartość użytkową bydła rasy jersey”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Jolanty Komisarek w Katedrze Hodowli Bydła AR w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Wioletta Pijacka – „Zastosowanie barwień immunofluorescencyjnych do analiz wrzeciona podziałowego w oocytach bydlęcych dojrzewających in vitro”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Jarosława Sosnowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu.

Chów i hodowla bydła

I nagroda – mgr Katarzyna Karney – „Technologia chowu i hodowli bydła mlecznego w Nowej Zelandii”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Grodzkiego w Zakładzie Hodowli Bydła Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Agnieszka Hańćkowiak – „Dynamika zmian morfologicznych końca strzyka u krów w czasie laktacji”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Winnickiego w Katedrze Weterynarii Rolniczej AR w Poznaniu.

III nagroda – mgr Henryk Chraplewski – „Przydatność informacji z próbnych udojów do prognozowania efektywności inseminacji”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Ryszarda Skrzypka w Katedrze Hodowli Bydła AR w Poznaniu.

III nagroda – mgr Emilia Poziemska-Michalik – „Wpływ wybranych czynników na ilość i jakość mleka produkowanego w małym gospodarstwie indywidualnym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Zofii Wielgosz-Groth w Katedrze Hodowli Bydła UWM w Olsztynie.

Chów i hodowla drobiu

I nagroda – mgr Dominika Joanna Glanc – „Priorites of natural behaviours performed by laying hens in different types of introduced litter”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Świerczewskiej w Zakładzie Hodowli Drobiu Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

I nagroda – mgr Anna Żurawka – „Conservation of local chicken breeds in chosen European countries”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu.

III nagroda – mgr Magdalena Ludwig – „Rozwój języka u strusia afrykańskiego (Struthio camelus)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Hanny Jackowiak w Katedrze Anatomii Zwierząt AR w Poznaniu.

Chów i hodowla koni

I nagroda – mgr Magdalena Zugehoer – „Ocena zachowania źrebiąt różnych ras do 6 godzin po porodzie”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Nowickiej-Posłusznej w Zakładzie Hodowli Koni AR w Poznaniu.

I nagroda – mgr Ryszard Brodowski – „Morfometria wzrostu ściany rogowej kopyta konika polskiego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Hieronima Frąckowiaka w Katedrze Anatomii Zwierząt AR w Poznaniu.

I nagroda – mgr Joanna Sikora – „Użytkowanie zaprzęgowe koni”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Pawła Kubackiego w Zakładzie Agroturystyki, Hodowli Koni i Zwierząt Futerkowych Wydziału Zootechnicznego ATR w Bydgoszczy.

I nagroda – mgr Katarzyna Kamińska – „Ocena behawioralna koni półkrwi oraz czystej krwi arabskiej poddanych próbom dzielności na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice w sezonie 2003”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Geringera de Oedenberg w Zakładzie Hodowli Koni i Jeździectwa AR we Wrocławiu.

II nagroda – mgr Monika Lussa – „Ocena koni w międzynarodowych konkursach ujeżdżenia”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Stachurskiej w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni AR w Lublinie.

Chów i hodowla owiec i kóz

I nagroda – mgr Anna Sułek – „Wpływ stanów zapalnych gruczołu mlekowego owiec na zmienność subpopulacji limfocytów mleka”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Wiesława Świderka w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Magdalena Rosiak – „Wykorzystanie techniki ultrasonograficznej do oceny wartości rzeźnej koźląt mięsnego typu użytkowego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Marka Stanisza w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz AR w Poznaniu.

Wyróżnienie  mgr Patrycja Sobstyl – „Etogram samic kozy domowej utrzymywanych w chowie alkierzowym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Danuty Sztych w Zakładzie Hodowli Owiec i Kóz Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

I nagroda – mgr Agnieszka Czarnecka – „Porównanie wybranych wskaźników użytkowych lisów polarnych różnych grup genetycznych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Manfreda Oskara Lorka w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych UWM w Olsztynie.

I nagroda – mgr Ewa Werner – „Charakterystyka rozrodu samców lisa polarnego niebieskiego (Alpex lagopus L.) różnych grup genetycznych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Olgi Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt AR w Krakowie.

I nagroda – mgr Wioletta Pawlik – „Analiza wpływu odmian barwnych na cechy użytkowe szynszyli (Chinchilla veligera Mol.)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Zakładzie Metod Hodowlanych i Hodowli Zwierząt Futerkowych Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

II nagroda – mgr Aneta Patoleta – „Analiza wpływu czynników na jakość okrywy włosowej w stadzie lisów pospolitych (Vulpes vulpes L.)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Zakładzie Metod Hodowlanych i Hodowli Zwierząt Futerkowych Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

I nagroda – mgr Iwona Sucharska – „Wpływ różnych dodatków na jakość i tlenową trwałość kiszonek z kukurydzy”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Grabowicz w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej ATR w Bydgoszczy.

II nagroda – mgr Katarzyna Majchrzak — „Wpływ dodatku tauryny na procesy oksydo-redukcyjne zachodzące u koni rekreacyjnych podczas wysiłku”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Leszka Sokoła w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Sebastian Kaczmarek – „Alternatywy dla antybiotyku paszowego w żywieniu kurcząt rzeźnych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Rutkowskiego w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej AR w Poznaniu.

III nagroda – mgr Dariusz Mikołajczyk  „Ocena jakościowa komponentów paszowych stosowanych w wytwórni pasz „Piast” do produkcji mieszanek i koncentratów białkowych dla trzody chlewnej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Frankiewicza w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej AR w Poznaniu.

III nagroda – mgr Anna Jarzynowska – „Wpływ preparatu probiotycznego na tempo wzrostu i stan zdrowotny prosiąt w pierwszym okresie odchowu”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Mikołajczaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej ATR w Bydgoszczy.

Wyróżnienie – mgr Anita Zembrzuska – „Porównanie strawności składników pokarmowych i retencji azotu u lisów polarnych żywionych paszami zawierającymi różne śruty zbożowe”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Gugołka w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych UWM w Olsztynie.

Inne

I nagroda – mgr Marta Walczak – „Wskaźniki ilościowe i jakościowe tresury psów w kierunku identyfikacji osób na podstawie śladów zapachowych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Jezierskiego na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie.

I nagroda – mgr Joanna Witkowska – „Kategoryzacja siedlisk łowieckiego rejonu hodowlanego Warmińsko-Mazurskiego w województwie warmińsko-mazurskim oraz jego przydatność do hodowli zwierzyny grubej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Dariusza Zalewskiego w Katedrze Owczarstwa, Łowiectwa i Hodowli Kóz UWM w Olsztynie.

II nagroda – mgr Ewelina Tarnowska  „Analiza wystaw gołębi rasowych w Poznaniu w latach 1985-2004”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Pawliny w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt AR we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Ewelina Kozakowska-Solak – „Zwierzęta domowe w kulturze i sztuce”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Dorynka w Katedrze Hodowli Bydła AR w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Maria Pytelewska – „Jakość jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.) oraz ocena zabiegów hodowlano-łowieckich realizowanych w jego populacjach w Okręgu Olsztyńskim PZŁ”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Dariusza Zalewskiego w Katedrze Owczarstwa, Łowiectwa i Hodowli Kóz UWM w Olsztynie.Wyróżnienie– mgr Anna Sułkowska – „Obserwacje nad zachowaniem się wybranych przedstawicieli kotowatych w okresie rozrodczym i odchowu młodych w ogrodzie zoologicznym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Olgi Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt AR w Krakowie.

Sąd Konkursowy w składzie: prof. dr hab. Józef Krzyżewski – przewodniczący, doc. Bronisław Borys, dr hab. Janusz Pająk, obradował 24 czerwca 2005 r. Ogółem do Konkursu zgłoszono 46 prac magisterskich z 9 uczelni rolniczych, jednak jedna z nich nie spełniała wymagań regulaminowych, tak więc oceniano 45 prac. Najwięcej prac magisterskich, bo aż 15, wpłynęło z Akademii Rolniczej w Poznaniu, 9  ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 6 – z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 4 – z Akademii Rolniczej we Wrocławiu, po 3 – z Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy i Akademii Podlaskiej, po 2 — z Akademii Rolniczych w Krakowie i Szczecinie oraz 1 – z Akademii Rolniczej w Lublinie. Wybrani przez Sąd Konkursowy recenzenci oceniali prace w 8 grupach tematycznych: genetyka – 7 prac, chów i hodowla bydła – 5 prac, chów i hodowla drobiu – 3 prace, chów i hodowla koni – 5 prac, chów i hodowla owiec i kóz – 4 prace, chów i hodowla zwierząt futerkowych — 4 prace, żywienie zwierząt i paszoznawstwo – 6 prac oraz w grupie „inne” – 11 prac. Zebrani podkreślili, że z roku na rok poziom nadsyłanych prac jest wyższy, co powoduje coraz większą liczbę równorzędnych nagród w poszczególnych grupach tematycznych. Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 15 nagród pierwszych, 11 drugich i 5 trzecich oraz 6 wyróżnień.

Genetyka

I nagroda – mgr Anna Trzemecka – „Poszukiwanie genu odpowiedzialnego za mutację barwną „m1” u myszy szczepu C3H-m1/W metodą analizy sprzężeń”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Wirth-Dzięciołowskiej w Międzywydziałowym Studium Biotechnologii SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Anna Skorczyk – „Diagnostyka cytogenetyczna u psów z zaburzeniami płodności”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Świtońskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu.

II nagroda – mgr Beata Grzegrzółka – „Podobieństwo genetyczne wolnych stad nizinnych żubrów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Wandy Olech w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Emilia Pers – „Polimorfizm genetyczny w regione 3’UTR genu hsp70-1 bydła”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Doroty Cieślak w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu.

II nagroda – mgr Krystyna Waśkowicz – „Wpływ polimorfizmu genów BTN i DGAT1 na wartość użytkową bydła rasy jersey”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Jolanty Komisarek w Katedrze Hodowli Bydła AR w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Wioletta Pijacka – „Zastosowanie barwień immunofluorescencyjnych do analiz wrzeciona podziałowego w oocytach bydlęcych dojrzewających in vitro”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Jarosława Sosnowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu.

Chów i hodowla bydła

I nagroda – mgr Katarzyna Karney – „Technologia chowu i hodowli bydła mlecznego w Nowej Zelandii”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Grodzkiego w Zakładzie Hodowli Bydła Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Agnieszka Hańćkowiak – „Dynamika zmian morfologicznych końca strzyka u krów w czasie laktacji”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Winnickiego w Katedrze Weterynarii Rolniczej AR w Poznaniu.

III nagroda – mgr Henryk Chraplewski – „Przydatność informacji z próbnych udojów do prognozowania efektywności inseminacji”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Ryszarda Skrzypka w Katedrze Hodowli Bydła AR w Poznaniu.

III nagroda – mgr Emilia Poziemska-Michalik – „Wpływ wybranych czynników na ilość i jakość mleka produkowanego w małym gospodarstwie indywidualnym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Zofii Wielgosz-Groth w Katedrze Hodowli Bydła UWM w Olsztynie.

Chów i hodowla drobiu

I nagroda – mgr Dominika Joanna Glanc – „Priorites of natural behaviours performed by laying hens in different types of introduced litter”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Świerczewskiej w Zakładzie Hodowli Drobiu Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

I nagroda – mgr Anna Żurawka – „Conservation of local chicken breeds in chosen European countries”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu.

III nagroda – mgr Magdalena Ludwig – „Rozwój języka u strusia afrykańskiego (Struthio camelus)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Hanny Jackowiak w Katedrze Anatomii Zwierząt AR w Poznaniu.

Chów i hodowla koni

I nagroda – mgr Magdalena Zugehoer – „Ocena zachowania źrebiąt różnych ras do 6 godzin po porodzie”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Nowickiej-Posłusznej w Zakładzie Hodowli Koni AR w Poznaniu.

I nagroda – mgr Ryszard Brodowski – „Morfometria wzrostu ściany rogowej kopyta konika polskiego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Hieronima Frąckowiaka w Katedrze Anatomii Zwierząt AR w Poznaniu.

I nagroda – mgr Joanna Sikora – „Użytkowanie zaprzęgowe koni”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Pawła Kubackiego w Zakładzie Agroturystyki, Hodowli Koni i Zwierząt Futerkowych Wydziału Zootechnicznego ATR w Bydgoszczy.

I nagroda – mgr Katarzyna Kamińska – „Ocena behawioralna koni półkrwi oraz czystej krwi arabskiej poddanych próbom dzielności na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice w sezonie 2003”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Geringera de Oedenberg w Zakładzie Hodowli Koni i Jeździectwa AR we Wrocławiu.

II nagroda – mgr Monika Lussa – „Ocena koni w międzynarodowych konkursach ujeżdżenia”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Stachurskiej w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni AR w Lublinie.

Chów i hodowla owiec i kóz

I nagroda – mgr Anna Sułek – „Wpływ stanów zapalnych gruczołu mlekowego owiec na zmienność subpopulacji limfocytów mleka”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Wiesława Świderka w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Magdalena Rosiak – „Wykorzystanie techniki ultrasonograficznej do oceny wartości rzeźnej koźląt mięsnego typu użytkowego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Marka Stanisza w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz AR w Poznaniu.

Wyróżnienie  mgr Patrycja Sobstyl – „Etogram samic kozy domowej utrzymywanych w chowie alkierzowym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Danuty Sztych w Zakładzie Hodowli Owiec i Kóz Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

I nagroda – mgr Agnieszka Czarnecka – „Porównanie wybranych wskaźników użytkowych lisów polarnych różnych grup genetycznych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Manfreda Oskara Lorka w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych UWM w Olsztynie.

I nagroda – mgr Ewa Werner – „Charakterystyka rozrodu samców lisa polarnego niebieskiego (Alpex lagopus L.) różnych grup genetycznych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Olgi Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt AR w Krakowie.

I nagroda – mgr Wioletta Pawlik – „Analiza wpływu odmian barwnych na cechy użytkowe szynszyli (Chinchilla veligera Mol.)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Zakładzie Metod Hodowlanych i Hodowli Zwierząt Futerkowych Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

II nagroda – mgr Aneta Patoleta – „Analiza wpływu czynników na jakość okrywy włosowej w stadzie lisów pospolitych (Vulpes vulpes L.)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Zakładzie Metod Hodowlanych i Hodowli Zwierząt Futerkowych Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

I nagroda – mgr Iwona Sucharska – „Wpływ różnych dodatków na jakość i tlenową trwałość kiszonek z kukurydzy”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Grabowicz w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej ATR w Bydgoszczy.

II nagroda – mgr Katarzyna Majchrzak — „Wpływ dodatku tauryny na procesy oksydo-redukcyjne zachodzące u koni rekreacyjnych podczas wysiłku”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Leszka Sokoła w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej SGGW w Warszawie.

II nagroda – mgr Sebastian Kaczmarek – „Alternatywy dla antybiotyku paszowego w żywieniu kurcząt rzeźnych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Rutkowskiego w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej AR w Poznaniu.

III nagroda – mgr Dariusz Mikołajczyk  „Ocena jakościowa komponentów paszowych stosowanych w wytwórni pasz „Piast” do produkcji mieszanek i koncentratów białkowych dla trzody chlewnej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Frankiewicza w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej AR w Poznaniu.

III nagroda – mgr Anna Jarzynowska – „Wpływ preparatu probiotycznego na tempo wzrostu i stan zdrowotny prosiąt w pierwszym okresie odchowu”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Mikołajczaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej ATR w Bydgoszczy.

Wyróżnienie – mgr Anita Zembrzuska – „Porównanie strawności składników pokarmowych i retencji azotu u lisów polarnych żywionych paszami zawierającymi różne śruty zbożowe”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Gugołka w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych UWM w Olsztynie.

Inne

I nagroda – mgr Marta Walczak – „Wskaźniki ilościowe i jakościowe tresury psów w kierunku identyfikacji osób na podstawie śladów zapachowych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Jezierskiego na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie.

I nagroda – mgr Joanna Witkowska – „Kategoryzacja siedlisk łowieckiego rejonu hodowlanego Warmińsko-Mazurskiego w województwie warmińsko-mazurskim oraz jego przydatność do hodowli zwierzyny grubej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Dariusza Zalewskiego w Katedrze Owczarstwa, Łowiectwa i Hodowli Kóz UWM w Olsztynie.

II nagroda – mgr Ewelina Tarnowska  „Analiza wystaw gołębi rasowych w Poznaniu w latach 1985-2004”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Pawliny w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt AR we Wrocławiu.

Wyróżnienie – mgr Ewelina Kozakowska-Solak – „Zwierzęta domowe w kulturze i sztuce”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Dorynka w Katedrze Hodowli Bydła AR w Poznaniu.

Wyróżnienie – mgr Maria Pytelewska – „Jakość jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.) oraz ocena zabiegów hodowlano-łowieckich realizowanych w jego populacjach w Okręgu Olsztyńskim PZŁ”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Dariusza Zalewskiego w Katedrze Owczarstwa, Łowiectwa i Hodowli Kóz UWM w Olsztynie.Wyróżnienie– mgr Anna Sułkowska – „Obserwacje nad zachowaniem się wybranych przedstawicieli kotowatych w okresie rozrodczym i odchowu młodych w ogrodzie zoologicznym”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Olgi Szeleszczuk w Katedrze Rozrodu i Anatomii Zwierząt AR w Krakowie.

Sąd Konkursowy w składzie: prof. Józef Krzyżewski (przewodniczący), prof. Hanna Czaja, dr hab. Janusz Pająk, dr Leszek Mroczko, obradował 7 lipca 2003 r. Zebrani podkreślili, że w tym roku poziom nadesłanych prac był bardzo zróżnicowany. Ogółem na konkurs wpłynęło 41 prac z 9 uczelni rolniczych w Polsce. Najwięcej prac magisterskich, bo aż 10, nadesłano z Poznania, 8 z Krakowa, 6 z Olsztyna, 5 z Siedlec, 4 z Bydgoszczy, 3 ze Szczecina, po 2 z Wrocławia i Warszawy i tylko 1 z Lublina. Do konkursu zakwalifikowano 40 prac, przydzielając je do 9 sekcji tematycznych: genetyka (w tym roku po raz pierwszy) – 4 prace, chów i hodowla bydła – 4 prace, owiec i kóz – 3, trzody chlewnej  4, drobiu – 4, koni – 4, zwierząt futerkowych — 6, do sekcji żywienia – 3 prace oraz do grupy „inne” – 8.

Po przeprowadzeniu wnikliwych recenzji i dyskusji przyznano 3 pierwsze nagrody, 4 drugie i 8 trzecich oraz 9 wyróżnień.

Genetyka

I nagroda: Marcin Samiec – „Wykorzystanie komórek wzgórka jajonośnego w klonowaniu somatycznym świń”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Marii Skrzyszowskiej na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt AR w Krakowie.

II nagroda: Jakub Namysł – „Analiza ekspresji genu hormonu wzrostu w niedojrzałych oocytach bydlęcych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Doroty Lechniak w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu.

III nagroda: Justyna Szamałek – „Lokalizacja chromosomowa loci genów keratynowych w genomie lisa pospolitego, lisa polarnego, jenota chińskiego oraz psa domowego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Świtońskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu.

Wyróżnienie: Agata Chmurzyńska – „Poszukiwanie polimorfizmu w genie leptyny czterech gatunków z rodziny psowatych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Świtońskiego w Katedrze Genetyki i Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu.

Chów i hodowla bydła

II nagrodaMałgorzata Grzymisławska i Sebastian Grzymisławski – „Odchów cieląt na zróżnicowanych dawkach mleka pełnego i preparatu mlekozastępczego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Ryszarda Skrzypka w Katedrze Hodowli Bydła Akademii Rolniczej w Poznaniu.

III nagroda: Małgorzata Przegalińska – „Wartość rzeźna i budowa histologiczna mięśni u bydła czarno-białego i krzyżówek towarowych z uwzględnieniem masy ciała przed ubojem”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zygmunta Litwińczuka w Katedrze Hodowli Bydła i Oceny Mleka Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Wyróżnienie: Sylwia Jędrzejczak – „Doradztwo w zakresie chowu i hodowli bydła w Wielkopolsce”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Włodzimierza Nowaka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Chów i hodowla trzody chlewnej

III nagroda: Elżbieta Woźniak – „Cechy ejakulatów knurów użytkowanych w Stacji Unasieniania Loch w Teodorowie”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego na Wydziale Rolniczym Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Wyróżnienie: Michał Bociarski – „Włośnica świń i dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 1999-2001”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Alojzego Ramisza w Katedrze Higieny Zwierząt i Profilaktyki Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Chów i hodowla owiec i kóz

II nagrodaEwa Halina Strzelec – „Model pracy hodowlanej prowadzonej w kierunku zwiększenia genetycznej oporności na scrapie u wybranych holenderskich ras owiec utrzymywanych w małych populacjach”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Romana Niżnikowskiego w Zakładzie Hodowli Owiec i Kóz SGGW w Warszawie.

Chów i hodowla koni

II nagrodaJarosław Sierszchulski – „Poziom zinbredowania a cechy pokroju klaczy czystej krwi arabskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

III nagrodaMagdalena Helak – „Poziom zinbredowania a użytkowość rozpłodowa klaczy czystej krwi arabskiej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

WyróżnienieMagdalena Łuczyńska – „Wpływ popędów i instynktów na zachowanie źrebiąt koników polskich w okresie „letniego wypasu koni w Stacji Polskiej Akademii Nauk w Popielnie”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Tomczyńskiego w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni UWM w Olsztynie.

Chów i hodowla drobiu

I nagroda: Magdalena Schumacher – „Wpływ wieku gęsi krajowych ze stad zachowawczych na wartości cech reprodukcyjnych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Mazanowskiego w Katedrze Hodowli Drobiu Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

Przyznano trzy równorzędne II/ nagrody:

– Sławomir Plewa – „Użytkowość rozpłodowa i struktura stada reprodukcyjnego królików francuskich srebrzystych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Józefa Bieńka w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie;

– Katarzyna Zagórska-Świeży – „Próba oceny morfologicznej i ultrastuktury plemnika jenota hodowlanego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Olgi Szeleszczuk w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych Akademii Rolniczej w Krakowie;

– Marlena Napiórkowska – „Analiza cen polskich skór norek uzyskanych ze sprzedaży na aukcjach w Helsinkach w sezonie 2000/2001”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Zakładzie Metod Hodowlanych i Hodowli Zwierząt Futerkowych Akademii Podlaskiej w Siedlcach;

oraz trzy równorzędne wyróżnienia:

– Agnieszka Romanek – „Analiza plenności podstawowych odmian barwnych szynszyli (Chinchilla velligera) w wybranych fermach Polski”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Zakładzie Metod Hodowlanych i Hodowli Zwierząt Futerkowych Akademii Podlaskiej w Siedlcach;

– Paweł Matras – „Fizjologiczne i behawioralne reakcje nutrii na złe warunki pomieszczeniowe”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogusława Barabasza w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych Akademii Rolniczej w Krakowie;

– Sylwia Karwowska – „Pasożyty wewnętrzne królików występujące na fermie w Bobrownikach”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Balickiej-Ramisz w Katedrze Higieny i Profilaktyki Zwierząt Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Żywienie

Przyznano dwa równorzędne wyróżnienia:

– Agnieszka Piechota – „Ocena wartości pokarmowej i rozkład w żwaczu kilku pasz białkowych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Krzywieckiego w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu;

– Karolina Siudzińska – „Skrobia kukurydziana w żywieniu krów mlecznych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Heleny Kruczyńskiej w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Inne

I nagrodaEmilia Kołodziejska – „Akumulacja kadmu w mięśniach pstrągów tęczowych chowanych w gospodarstwach rybackich zasilanych wodą zlewni rzeki Rudawy w okresie lata i zimy”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Popka w Katedrze Ichtiobiologii i Rybactwa Akademii Rolniczej w Krakowie.III nagrodaTomasz Zakrzewski – „Monitoring nad profilem składu kwasów tłuszczowych w tłuszczu różnych gatunków przeżuwaczy (koźlęta, jagnięta, opasy, żubry)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Patkowskiej-Sokoła w Katedrze Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Sąd Konkursowy w składzie: prof. Edward Dymnicki (przewodniczący), prof. Hanna Czaja, prof. Józef Klewiec, dr Janusz Pająk i dr Leszek Mroczko obradował 21 czerwca 2002 r. Zebrani podkreślili, że w tym roku poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki, mimo wyjątkowo dużej ich liczby. Ogółem na konkurs wpłynęło 51 prac z 9 uczelni rolniczych w Polsce. Najwięcej prac magisterskich, bo aż 12, nadesłano z Poznania, po 9 z Wrocławia i Szczecina, 6 z Olsztyna, 5 z Krakowa, po 3 z Bydgoszczy, Siedlec i Warszawy i tylko 1 z Lublina. Wszystkie prace zakwalifikowano do konkursu, po przydzieleniu do 8 sekcji tematycznych: chów i hodowla bydła – 13 prac, owiec i kóz – 9, trzody chlewnej – 7, drobiu – 3, koni – 2, zwierząt futerkowych – 2, do sekcji żywienia – 5 prac oraz do grupy „inne” – 10. Po przeprowadzeniu wnikliwych recenzji i dyskusji zdecydowano o nagrodzeniu 20 prac, przyznając 7 pierwszych nagród, 6 drugich i 7 trzecich.

Chów i hodowla bydła

I nagroda: Tatiana Adamowicz – „Polimorfizm Leu127Val genu hormonu wzrostu u bydła a liczba i przydatność oocytów do dojrzewania in vitro”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Doroty Lechniak w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

II nagroda: Maria Waszczeniuk – „Analiza wartości hodowlanej i użytkowej krów z gospodarstw indywidualnych w wybranych gminach województwa lubelskiego”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. prof. nadzw. AR Jerzego Gnypa w Katedrze Hodowli Bydła Akademii Rolniczej w Lublinie.

III nagrodaMaciej Nowak – „Wpływ żywienia systemami PMR (portion mixed ration) i TMR (total mixed ration) na wyniki produkcyjne krów w pierwszych trzech miesiącach laktacji”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. AR Heleny Kruczyńskiej w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Chów i hodowla trzody chlewnej

I nagroda: Agnieszka Piasecka – „Polimorfizm genu leptyny u świni”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Świtońskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

II nagroda: Mariusz Brzezicki – „Wpływ genów głównych na jakość wieprzowiny”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Joanny Szydy w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

III nagrodaSylwia Ksobiak – „Organizacja chowu i hodowli świń w Holandii”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Bronisława Raka w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

Chów i hodowla owiec i kóz

I nagrodaMagdalena Pasek – „Wykorzystanie włosów owczych i kozich do oceny stopnia skażenia środowiska”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. Bożeny Patkowskiej-Sokoła w Katedrze Hodowli Owiec Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

II nagrodaEwa Korczyńska – „Hodowla i chów owiec w polskim piśmiennictwie rolniczym XVIII i XIX wieku”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Wierzchosia w Katadrze Hodowli Owiec i Kóz Akademii Rolniczej w Krakowie.

III nagrodaKatarzyna Sareło – „Wybrane wskaźniki czynności nerek u ciężarnych kóz”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Doroty Jankowiak w Katedrze Fizjologii Zwierząt Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Chów i hodowla koni

III nagrodaJolanta Opiela – „Cytogenetyczna ocena wybranych rodzin koni rasy konik polski”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Elżbiety Kubień w Katedrze Rozrodu Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie.

Chów i hodowla drobiu

I nagrodaMarek Piotr Adamski – „Porównanie wymiarów i indeksów budowy ciała gęsi mieszańców po gęsiorach ze stad rezerwowych i zachowawczych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Mazanowskiego w Katedrze Hodowli Drobiu Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

III nagrodaJoanna Kłucjasz – „Analiza trendów czasowych cech reprodukcyjnych i mięsnych kaczek dwóch rodów”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Mazanowskiego w Katedrze Hodowli Drobiu Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

I nagrodaIzabela Szczerbal – „Propozycja wzorca kariotypu jenota odmiany euroazjatyckiej (Nyctereutes procyonoides procyonoides)”. Praca wykonana pod kierunkiem dr AldonyPieńkowskiej w Katedrze Genetyki i Podstaw HodowliZwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

II nagrodaKatarzyna Szumska – „Analiza wyników hodowli i chowu szynszyli (Chinchilla velligera M.) na fermie reprodukcyjnej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Żywienie

I nagrodaJolanta Stańczuk – „Wpływ ekstruzji nasion łubinu żółtego na degradację białka i aminokwasów w żwaczu”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Haliny Skórko-Sajko w Instytucie Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II nagrodaAnita Januszewska – „Żywienie klaczy i źrebiąt ze szczególnym uwzględnieniem dodatków witaminowo-mineralnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. Heleny Kruczyńskiej w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

III nagrodaAnna Harasymowicz – „Wartość pokarmowa kukurydzy zakiszonej z Cornsilem oraz rozkład w żwaczu suchej masy organicznej i białka ogólnego tej paszy”. Praca: wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Krzywieckiego w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Inne

I nagrodaMonika Banowska – „Humanitarny ubój zwierząt gospodarskich a ich dobrostan”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Jerzego Denaburskiego w Katedrze Towaroznawstwa Surowców Zwierzęcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II nagrodaMałgorzata Wołkowycka – „Charakterystyka hodowli żubra (Bison bonasus L.) linii nizinnej i białowiesko-kaukaskiej w Polsce w latach 1997-2000”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. Dariusza Zalewskiego w Katedrze Owczarstwa, Łowiectwa i Hodowli Kóz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.III nagrodaAgnieszka Suchecka – „Analiza wybranych programów hodowlanych (EEP) dla gatunków zagrożonych wyginięciem”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Wandy Olech w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie.

Posiedzenie Sądu Konkursowego, pod przewodnictwem prof. dr hab. Edwarda Dymnickiego, odbyło się 13 czerwca 2001 r. Zebrani podkreślili wyższy poziom prac nadesłanych w tym roku, w porównaniu do roku ubiegłego. Na konkurs wpłynęło 31 prac z 9 uczelni rolniczych w Polsce. Jednej pracy nie zakwalifikowano do konkursu. Spośród 30 prac ostatecznie zdecydowano o wyborze 12, które uzyskały oceny powyżej 88 punktów. Członkowie Sądu Konkursowego zapoznali się z najwyżej ocenionymi pracami, ustalając ostatecznie ich kolejność i przynależność do poszczególnych sekcji. Po przeprowadzeniu wnikliwych recenzji i dyskusji zdecydowano o nagrodzeniu 10 prac, przyznając 6 pierwszych nagród, 2 drugie i 2 trzecie. Najwięcej, bo 12 prac, dotyczyło chowu i hodowli trzody chlewnej. W sekcjach chowu i hodowli bydła oraz owiec i kóz nadesłano odpowiednio 8 i 4 prace, w sekcji chowu i hodowli koni  2, drobiu i zwierząt futerkowych po 1 oraz 2 prace, które zostały rozpatrzone w grupie „inne”. Najwięcej prac wpłynęło z AR w Poznaniu (7) i AP w Siedlcach (6). Z pozostałych ośrodków akademickich nadesłano po 2-3 prace. Uczelnia poznańska zdobyła najwięcej nagród, bo aż 5.

Chów i hodowla bydła

I nagrodaDominika Przybyła – „Wpływ polimorfizmu genów kappa-kazeiny i hormonu wzrostu na użytkowość mleczną bydła”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Świtońskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

II nagrodaZofia Madeja – „Przydatność testu ORT (Osmotic Resistance Test) do oceny nasienia buhajów”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Świtońskie go w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

III nagroda: Katarzyna Kiewel – „Analiza bazy surowcowej i jakości mleka dostarczanego do Spółdzielni SPOMLEK w Radzyniu Podlaskim”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka w Katedrze Hodowli Bydła Akademii Rolniczej w Lublinie.

Chów i hodowla trzody chlewnej

I nagrodaIwona Konopacka – „Ocena przydatności różnych urządzeń do przyżyciowego i poubojowego szacowania mięsności tusz wieprzowych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Tomasza Bąka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

I nagrodaBartosz Urbaniak – „Częstość występowania mutacji M307A w locus genu FUT1 u niektórych ras świń hodowanych w Polsce”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Świtońskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

III nagrodaEwa Kozakiewicz – „Charakterystyka wybranych cech wpływających na jakość mięsa wieprzowego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Sochy z Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Chów i hodowla owiec i kóz

I nagrodaAneta Ziembińska – „Ocena zachowania płciowego tryków”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Danuty Sztych z Zakładu Hodowli Owiec i Kóz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Chów i hodowla koni

II nagroda: Marianna Nowak-Szafran – „Ocena wzrostu i rozwoju źrebiąt urodzonych w stadninie koni Racot w latach 1997-1999”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Nowickiej-Posłusznej w Zakładzie Hodowli Koni i Agroturystyki Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Chów i hodowla drobiu

I nagrodaKarol Kucharski – „Zastosowanie całego ziarna pszenicy w żywieniu kurcząt rzeźnych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Rutkowskiego z Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Chów i hodowla zwierząt futerkowychI nagrodaDorota Markiewicz – „Analiza użytkowości rozpłodowej samic norek (Mustela vison S.)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Sochy z Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

2 czerwca 2000 r. rozstrzygnięto XVII edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu nauk zootechnicznych, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego. Na konkurs wpłynęło 36 prac z 8 uczelni rolniczych. Sąd Konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Edward Dymnicki (przewodniczący), doc. dr hab. Hanna Czaja, prof. dr hab. Józef Klewiec, dr Janusz Pająk i dr Janusz Mroczko, ponownie przejrzał 16 prac, które otrzymały w ocenie recenzentów powyżej 84 punktów. Zebrani zapoznali się z najwyżej ocenionymi pracami, ustalając ostatecznie ich kolejność i przynależność do poszczególnych sekcji. Najwięcej, bo 7 prac dotyczyło chowu i hodowli bydła, 6 – trzody chlewnej, 5 – koni. W sekcji chowu i hodowli drobiu oceniano 4 prace, żywienia – 4, owiec i kóz – 3, zwierząt futerkowych – 2 oraz 5 prac, które zostały rozpatrzone w grupie „inne”. Po wnikliwych recenzjach i dyskusji zdecydowano o nagrodzeniu 16 prac, przyznając 8 pierwszych nagród, 6 drugich i 2 trzecie.

Chów i hodowla bydła

I nagroda: Grzegorz Dziadko – „Wpływ warunków pozyskiwania na jakość higieniczną mleka”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Kazimierza Kamienieckiego w Katedrze Hodowli Bydła Akademii Rolniczej w Lublinie.

II nagrodaHubert Jędrzejczyk – „Ocena reprodukcji mięsnych ras bydła hodowanych w Agrofirmie Witkowo”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Szarka w Katedrze Hodowli Bydła Akademii Rolniczej w Krakowie.

III nagrodaDominika Leśniak – „Zwalczanie białaczki oraz wpływ wirusa BLV na poziom selenu i magnezu w surowicy krwi bydła w prywatnym gospodarstwie rolno-hodowlanym Retków”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Alojzego Ramisza w Katedrze Higieny Zwierząt i Profilaktyki Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Chów i hodowla trzody chlewnej

I nagroda: Jacek Marzejon – „Charakterystyka wad morfologicznych plemników w nasieniu knurów użytkowanych w Stacji Unasieniania Loch w Teodorowie k. Żelkowa w 1998 roku”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Zoohigieny i Profilaktyki Weterynaryjnej Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

II nagroda: Katarzyna Szafran – „Efektywność dodatku fitazy w żywieniu loch”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Eugeniusza Greli w Instytucie Żywienia Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie.

III nagrodaDorota Serewa – „Organizacja i efektywność inseminacji świń w rejonie działania Stacji Unasieniania Loch w Kruszowie”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego w Katedrze Zoohigieny i Profilaktyki Weterynaryjnej Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Chów i hodowla owiec i kóz

I nagrodaBarbara Błaszczyk – „Dynamika zmian hormonów płciowych we krwi kóz anglonubijskich poddanych synchronizacji rui w sezonie i poza sezonem rozrodczym”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Udały w Zakładzie Rozrodu Zwierząt Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Chów i hodowla koni

I nagrodaAnna Maria Łukaszewska – „Umaszczenie kasztanowate i jego odcienie w populacji koni wpisanych do Księgi Stadnej Koni Małopolskich”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Marii Stachurskiej w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Akademii Rolniczej w Lublinie.

Chów i hodowla drobiu

I nagroda: Agnieszka Wnukiewicz – „Systemy tuczu brojlerów w Szwajcarii”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Dańczak w Katedrze Hodowli Drobiu Akademii Rolniczej w Szczecinie.

II nagrodaAndrzej Pogoda – „Ocena przebiegu lęgu i przeżywalności piskląt emu i strusia afrykańskiego w okresie adaptacyjnym na Pomorzu Zachodnim”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Dańczak w Katedrze Hodowli Drobiu Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

I nagrodaMarta Mazur – „Analiza użytkowości rozpłodowej samic lisów pospolitych srebrzystych (Vulpes vulpes L.)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

II nagrodaAgnieszka Olechno – „Analiza zmienności wielkości zwierząt i jakości okrywy włosowej szynszyli (Chinchilla velligera M.) na fermie reprodukcyjnej”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Sochy w Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Żywienie zwierząt

I nagrodaAdam Cieślak – „Synteza białka mikroorganizmów w żwaczu owiec żywionych dietą składającą się z siana i paszy treściwej (50% : 50%) z dodatkiem oleju rzepakowego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Potkańskiego w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

II nagrodaJarosław Woliński – „Wpływ dodatku premiksu zawierającego chronioną metioninę na użytkowość mleczną krów i przydatność technologiczną mleka”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Teresy Nałęcz-Tarwackiej w Zakładzie Hodowli Bydła SGGW w Warszawie.

Inne

I nagrodaPiotr Wojtaszczyk – „Badania pokroju i efektów hodowlanych psów rasy ogar polski i gończy polski”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława Szczepańskiego w Katedrze Owczarstwa, Łowiectwa i Hodowli Kóz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.II nagrodaIwona Ciechanowska – „Łowiecka ocena stanów zwierzyny grubej w Nadleśnictwie Brodnica (1987-1997)”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława Szczepańskiego w Katedrze Owczarstwa, Łowiectwa i Hodowli Kóz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

11 czerwca 1999 r. rozstrzygnięto XVI edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu nauk zootechnicznych, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego. Sąd Konkursowy w składzie: prof. dr hab. Edward Dymnicki  przewodniczący, prof. dr hab. Józef Klewiec, dr Janusz Pająk, dr Leszek Mroczko, doc. dr hab. Hanna Czaja, po wnikliwym zrecenzowaniu 33 nadesłanych prac i dyskusji, zdecydował się nagrodzić 13 prac, przyznając siedem pierwszych nagród, cztery drugie i dwie trzecie.

Chów i hodowla bydła

I nagrodaGrzegorz Machnik – „Wpływ polimorfizmu genu hormonu wzrostu (RFLP) na wybrane parametry jakości nasienia buhajów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Doroty Lechniak w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Chów i hodowla trzody chlewnej

I nagroda: Michał Boruta – „Ocena przydatności cyfrowego miernika mięsności do poubojowej klasyfikacji tusz wieprzowych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Rekiel w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt, w Zakładzie Hodowli Trzody Chlewnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Chów i hodowla owiec i kóz

I nagroda: Renata Kłębowska-Szustek – „Charakterystyka produkcyjna i hodowlana polskiej owcy nizinnej na przykładzie stada z RSP Morszków”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesława Szeligi w Katedrze Hodowli Owiec, Kóz i Koni Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach.

II nagrodaEwelina Jarzębska – „Wpływ zróżnicowanego poziomu siarki w dawkach pokarmowych na strawność oraz retencję azotu i siarki u kóz”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Jana Pysia w Katedrze Żywienia Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie.

Chów i hodowla koni

I nagroda: Beata Żuk – „Analiza parametrów przygotowawczego treningu koni czystej krwi arabskiej w Stadninie Koni Białka”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Kapronia w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Akademii Rolniczej w Lublinie.

II nagroda: Beata Elżbieta Karpeta – „Monografia hodowli koni zimnokrwistych na terenie Okręgowego Związku Hodowców Koni w Białymstoku w latach 1985-1995”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Tomczyńskiego w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

Chów i hodowla drobiu

I nagrodaMariusz Sacharczuk – „Analiza chromosomów szczoteczkowych gęsi”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Smalec w Zakładzie Ogólnej Hodowli Zwierząt Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach.

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

I nagrodaJoanna Piwowarczyk – „Przegląd polskich badań nad mięsnym użytkowaniem królików”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Józefa Bieńka w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie.

II nagrodaNatalia Rogalska-Niżnik – „Zastosowanie techniki fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ do badań chromosomów lisa polarnego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Świtońskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

III nagrodaKatarzyna Piotrzkowska – „Charakterystyka rozrodu norek pokolenia F1 po samcach importowanych z Danii”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Manfreda O. Lorka w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

Inne

I nagroda: Celestyna Cichocka – „Zarys rozwoju różnych form użytkowania zwierząt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr Jerzego Denaburskiego w Katedrze Oceny i Wykorzystania Surowców Zwierzęcych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

II nagrodaSławomir Łosiński – „Charakterystyka populacji bobra na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesława Szczepańskiego w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

III nagrodaBeata Sikorska – „Wpływ dodatku kwasu mlekowego, glukozy, Microsilu i Lactomixu na jakość i skład chemiczny kiszonek z koniczyny czerwonej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Jana Pysia w Katedrze Żywienia Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie.

16 czerwca 1998 r. rozstrzygnięto XV edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu nauk zootechnicznych organizowanego przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego. Sąd konkursowy, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Rak (przewodniczący), prof. dr hab. Barbara Grudniewska, prof. dr hab. Henryk Grodzki, prof. dr hab. Jan Kaczmarczyk, stwierdził, że Konkurs spełnia cel w jakim został powołany, bowiem poziom naukowy zgłaszanych prac systematycznie wzrasta. Można dostrzec coraz większe zróżnicowanie tematyczne, poprawia się estetyka prac i sposób opracowania językowego. W tym roku nagrodzono łącznie 16 prac, w tym 5 uzyskało nagrodę pierwszą, 4 – drugą i 7 – trzecią.

Chów i hodowla bydła

I nagrodaMagdalena Kozłowska – „Ocena wartości odżywczej i wypełnieniowej podstawowych pasz objętościowych stosowanych w żywieniu przeżuwaczy”. Praca wykonana w AR w Poznaniu pod kierunkiem dr Heleny Kruczyńskiej.

II nagrodaAlicja Glanowska-Sowa – „Porównanie wartości hodowlanej buhajków rasy czarno-białej użytkowanych w inseminacji i kryciu naturalnym”. Praca wykonana w AR w Krakowie pod kierunkiem prof. Andrzeja Żarneckiego.

II nagrodaMichał Skibniewski – „Wpływ skażeń środowiska na zawartość żelaza, cynku, manganu i miedzi w tkankach krów mlecznych z różnych rejonów Polski”. Praca wykonana w SGGW pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Kośli.

III nagrodaBarbara Bojarojć – „Polimorfizm kwaśnej fosfatazy leukocytów krwi a wydajność, skład i właściwości fizykochemiczne mleka”. Praca wykonana w ART w Olsztynie pod kierunkiem dr hab. Ewy Kaczmarczyk.

III nagrodaJacek Brzeziński – „Ocena wartości rzeźnej dwóch buhajów rasy limousine i buhaja rasy angus metodą polową na podstawie potomstwa”. Praca wykonana w ART. w Olsztynie pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Wajdy.

III nagrodaEwa Skibniewska – „Zawartość wapnia i magnezu w tkankach krów mlecznych w zależności od rejonu Polski i wpływu skażeń przemysłowych”. Praca wykonana w SGGW pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Kośli.

Chów i hodowla trzody chlewnej

III nagrodaAnna Steć – „Organizacja inseminacji świń oraz wykorzystanie nasienia knurów w rejonie działania stacji unasieniania loch w Brześciu”. Praca wykonana w WSR-P w Siedlcach pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Kondrackiego.

Chów i hodowla owiec i kóz

I nagrodaAgnieszka Wierzchoś – „Badania cytologiczne u wybranych rodzin owcy olkuskiej”. Praca wykonana w AR w Krakowie pod kierunkiem dr Elżbiety Kubień.

II nagrodaBogdan Ślązak – „Przygotowanie przystępek różnych genotypów do stanówki a ich mleczność”. Praca wykonana w AR w Lublinie pod kierunkiem dr. hab. Mirosława Pięty.

III nagrodaAgnieszka Odrowąż — „Zachowanie się kóz i koźląt w okresie okołoporodowym”. Praca wykonana w AR we Wrocławiu pod kierunkiem dr. hab. Edwarda Pawliny.

Chów i hodowla koni

II nagrodaKrzysztof Wrzesiński – „Analiza niektórych czynników mutagennych z regionów silnych skażeń środowiskowych Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego”. Praca wykonana w AR we Wrocławiu pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Geringera.

Chów i hodowla drobiu

I nagrodaKatarzyna Gajewska – „Grzyby drożdżoidalne i pleśniowe w kumnikach w okresie odchowu brojlerów”. Praca wykonana w ATR w Bydgoszczy pod kierunkiem prof. dr. hab. Juliana Piotra Kluczka.

III nagrodaDorota Salska – „Określenie możliwości prowadzenia odchowu brojlerów kurzych na mieszankach pozbawionych białka zwierzęcego z zastosowaniem preparatu Avizyna 1500”. Praca wykonana w AR w Poznaniu pod kierunkiem dr. Andrzeja Rutkowskiego.

Chów i hodowla innych gatunków zwierząt

I nagrodaMariusz Zarzycki – „Możliwości rozwoju chowu fermowego daniela europejskiego (Dama dama dama) w Polsce”. Praca wykonana w ART w Olsztynie pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława Szczepańskiego.

I nagrodaMałgorzata Florysiak – „Zmiany poziomu wskaźników przemian lipidowych u szczurów po wprowadzeniu do ich paszy nasion Inu i konopi”. Praca wykonana w AR w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Chichłowskiej.

III nagrodaPaweł Paczkowski – „Łowiecka ocena gospodarki populacjami zwierzyny grubej w woj. olsztyńskim w latach 1995-1996”. Praca wykonana w ART w Olsztynie pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława Szczepańskiego.

Łącznie, w piętnastu dotychczas rozstrzygniętych konkursach najwięcej nagrodzono i wyróżniono prac wykonanych w ART w Bydgoszczy – 46 i w AR w Poznaniu – 42. Kolejność pozostałych uczelni jest następująca: ART w Olsztynie – 32 prace, AR w Krakowie – 30, SGGW – 22, AR w Lublinie – 19, AR we Wrocławiu – 18, WSR-P w Siedlcach – 15, ARw Szczecinie – 7.