EAAP Regional Meeting 2023

więcej infromacji na: https://regional2023.eaap.org/

Z okazji Jubileuszu 100-lecia istnienia Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego wydało monografię naukową KARTY Z DZIEJÓW ZOOTECHNIKI POLSKIEJ.

Monografia KARTY Z DZIEJÓW ZOOTECHNIKI POLSKIEJ. NA 100-lecie (1922-2022) POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZOOTECHNICZNEGO im. MICHAŁA OCZAPOWSKIEGO stanowi obszerne kompendium wiedzy, zawierające opis dokonań polskich nauk zootechnicznych w ostatnim 25-leciu. Niniejsze opracowanie to III część (lata 1997-2022) Kart z dziejów zootechniki polskiej i w połączeniu z dwoma poprzednimi opracowaniami o PTZ stanowi doskonały kompleks informacji o Towarzystwie i polskiej zootechnice na przestrzeni ostatnich 100 lat.

Monografia jest skierowana do szerokiego grona odbiorców: zootechników, lekarzy weterynarii, rolników praktyków, ludzi nauki, uczniów i studentów kształcących się na kierunkach związanych z przyrodą, a także osób, które amatorsko zajmują się chowem zwierząt gospodarskich, towarzyszących i wolnożyjących.

Opracowanie składa się z 3 rozdziałów, poprzedzonych „Słowem wstępnym”.

W rozdziale I zawarto pełną informację dotyczącą funkcjonowania PTZ w latach 1998-2022. Lektura tej części pozwala na zapoznanie się z zakresem działalności Towarzystwa, a treść to zapis historii kolejnych lat działalności PTZ.

Rozdział II stanowi opis polskich osiągnięć z zakresu szeroko rozumianej zootechniki o typowym charakterze monograficznym. Omówiono szczegółowo tematykę badawczą i jej efekty poczynając od genetyki, ochrony zasobów genetycznych, poprzez żywienie, rozród, hodowle szczegółowe i technologie produkcji, etologię, higienę, środowisko i dobrostan, aż po jakość produktów pochodzenia zwierzęcego tak bardzo interesującą współczesnego konsumenta żywności.

Rozdział III zawiera cenne zestawienie imion i nazwisk zasłużonych zootechników polskich zmarłych w okresie, który charakteryzowany jest w monografii.

Opracowanie w twardej oprawie liczące 447 stron można zamawiać w Polskim Towarzystwie Zootechnicznym (e-mail: ptz@ptz.icm.edu.pl, tel. 22 668-96-71; 22 822-17-23).

Cena 100 zł za egzemplarz (zawiera koszty wysyłki).

Wystawiamy faktury VAT (prosimy o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury).


XXV Warsztaty Zootechniczne LXXXVI JUBILEUSZOWY ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZOOTECHNICZNEGO

pt. „Hodowla i chów zwierząt w Polsce – od tradycji do nowoczesności – 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego” odbędzie się w dniach 21-23 września 2022 r. w Krakowie. Więcej informacji na: https://zjazdptz2022.urk.edu.pl/

III KONGRES ZOOTECHNIKI POLSKIEJ „Quo Vadis Zootechniko?”

http://www.zootechkongres.pl/
III Kongres Zootechniki Polskiej jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treści zawarte na stronie internetowej Kongresu odpowiada wyłącznie Polskie Towarzystwo Zootechniczne.

II KONGRES ZOOTECHNIKI POLSKIEJ „Quo Vadis Zootechniko?”

http://www.zootechkongres.pl/
II Kongres Zootechniki Polskiej jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treści zawarte na stronie internetowej Kongresu odpowiada wyłącznie Polskie Towarzystwo Zootechniczne.

Polskie Towarzystwo Zootechniczne jest stowarzyszeniem naukowym zarejestrowanym i działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Istnieje od 1922 roku. Ma na celu współdziałanie w rozwoju nauk i popularyzacji wiedzy zootechnicznej. Swoją działalność opiera na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

Swoje cele Towarzystwo realizuje m.in. poprzez:

 • organizowanie naukowych zjazdów, sesji, a także zebrań dyskusyjnych;
 • opracowywanie i wydawanie publikacji z dziedziny nauk zootechnicznych;
 • inicjowanie i podejmowanie opracowań dotyczących udziału polskiej nauki w rozwoju nauk zootechnicznych;
 • podejmowanie, w miarę możliwości, prac naukowo-badawczych poprzez powołane do tego celu komisje i zespoły robocze;
 • organizowanie zespołów rzeczoznawców celem opracowywania opinii i orzeczeń w zakresie hodowli i produkcji zwierzęcej na zamówienie właściwych władz i instytucji lub z inicjatywy własnej;
 • współpracę i utrzymanie łączności z pokrewnymi towarzystwami w kraju i za granicą oraz praktyką zootechniczną;
 • wspieranie studenckiego ruchu naukowego.

Władzami Towarzystwa są:

  • Walne Zebranie Członków Towarzystwa
  • Zarząd Główny
  • Komisja Rewizyjna
  • Sąd Koleżeński

The Polish Society of Animal Production is a science association registered and operating under the applicable law on associations and on that basis is a legal entity. It has been in existence since 1922. Its purpose is to work together for the development and dissemination of knowledge in the area of animal production. Its work is performed on a volunteer basis by of all of its members, but it may employ staff to carry out its activities.

The Society realizes its goals by means of the following:

 • organizing scientific conventions, sessions and discussion meetings
 • preparing and publishing publications in the field of animal science
 • initiating and undertaking studies on the contribution of Polish science in the development of the field of animal production
 • undertaking of research work, to the extent possible, by commissions and teams appointed for this purpose
 • organizing teams of experts in order to prepare opinions related to animal breeding and production on the request of competent authorities and institutions or on our own initiative
 • cooperation and maintenance of ties with related associations in Poland and abroad and with those working in the field of animal production
 • supporting student-led academic activities

The authorities of the Society are as follows:

 • General Assembly of the Members of the Society
 • Board of Directors
 • Audit Committee
 • Peer Dispute Review Board

Authorities of the Polish Society of Animal Production

Authorities of the Polish Society of Animal Production

ZARZĄD GŁÓWNY Prezydium Zarządu Głównego PTZ:
Prezes – prof. dr hab. Roman Niżnikowski
Wiceprezes – prof. dr hab. Tomasz Gruszecki
Wiceprezes – prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski
Skarbnik – dr hab. Jolanta Oprządek
Zastępca skarbnika – dr hab. Henryk Malec
Sekretarz – prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski
Członkowie:
mgr Jerzy Białobok
prof. dr hab. Bronisław Borys
prof. dr hab. Jędrzej Krupiński
prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
prof. dr hab. Edward Pawlina
prof. dr hab. Anna Stachurska (zastępca członka)
prof. dr hab. Piotr Nowakowski (zastępca członka)
Przewodniczący kół:
dr hab. Elżbieta Bombik (Koło w Siedlcach)
dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska (Koło w Szczecinie)
dr hab. Wacław Łuczak (Koło we Wrocławiu)
dr hab. Joanna Makulska (Koło w Krakowie)
prof. dr hab. Anna Rekiel (Koło w Warszawie)
prof. dr hab. Zbigniew Sobek (Koło w Poznaniu)
dr hab. Anna Szymanowska (Koło w Lublinie)
dr hab. Anna Wójcik (Koło w Olsztynie)
Komisja Rewizyjna:
prof. dr hab. Marian Brzozowski – przewodniczący
prof. dr hab. Stanisław Socha – zastępca przewodniczącego
dr hab. Grzegorz Żak – sekretarz
prof. dr hab. Czesława Lipecka – członek komisji
dr hab. Witold Rant – członek komisji
Sąd Koleżeński:
prof. dr hab. Danuta Borkowska
prof. dr hab. Maria Dymnicka
prof. dr hab. Tadeusz Szulc
prof. dr hab. Wojciech Kapelański
prof. dr hab. Olga Szeleszczuk

Honorary members of the Polish Society of Animal Production

Honorary members of the Polish Society of Animal Production

rok nadania 1. Prof. dr Karol Malsburg 1930 (zm. 31.12.1942 r.)2. Prof. dr Roman Prawocheński 1948 (zm. 06.08.1965 r.)3. Prof. dr hab. Franciszek Staff 1948 (zm. 02.08.1965 r.)4. Prof. dr Henryk Malarski 1955 (zm. 11.11.1955 r.)5. Prof. dr Jan Rostafiński 1962 (zm. 06.07.1966 r.)6. Prof. dr Laura Kaufman 1964 (zm. 09.08.1972 r.)7. Prof. dr Tadeusz Konopiński 1965 (zm. 06.10.1965 r.)8. Dr Michał Markijanowicz 1965 (zm. 08.04.1969 r.)9. Doc. dr Edward Baird 1966 (zm. 26.09.1971 r.)10. Prof. dr Zdzisław Zabielski 1966 (zm. 09.11.1974 r.)11. Prof. dr Józef Dubiski 1968 (zm. 17.09.1977 r.)12. Prof. dr Witold Pruski 1968 (zm. 02.02.1984 r.)13. Prof. dr Franciszek Abgarowicz 1969 (zm. 13.05.1979 r.)14. Prof. dr Stefan Hoser 1969 (zm. 12.11.1969 r.)15. Prof. dr Adam Domański 1970 (zm. 30.07.1997 r.)16. Mgr Henryk Chlipalski 1971 (zm. 12.11.1986 r.)17. Prof. dr Stefan Sörensen 1971 18. Prof. dr Helena Bączkowska 1980 (zm. 06.06.1995 r.)19. Prof. dr Jan Kielanowski 1980 (zm. 16.01.1989 r.)20. Prof. dr hab. Ewa Potemkowska 1980 (zm. 14.11.1987 r.)21. Prof. dr Zygmunt Ruszczyc 1980 (zm. 27.09.1996 r.)22. Prof. dr hab. Ewald Sasimowski 1980 (zm. 16.04.2012 r.)23. Prof. dr Grażyna Znaniecka 1980 (zm. 02.09.2003 r.)24. Prof. dr hab. Stefan Alexandrowicz 1983 (zm. 26.11.1995 r.)25. Mgr Maria Śmigaj 1983 (zm. 09.10. 1989 r.)26. Prof. dr hab. Zbigniew Żebrowski 1986 (zm. 26.04. 2012 r.)27. Prof. dr hab. Jerzy Juszczak 1992 28. Prof. dr hab. Stanisław Jankowski 1992 (zm. 25.12.1992 r.)29. Prof. dr hab. Antoni Kaczmarek 1992 (zm. 04.07.2013 r.)30. Prof. dr hab. Zbigniew Staliński 1992 31. Prof. dr hab. Janusz Załuska 1992 (zm. 20.07.2014 r.)32. Prof. dr hab. Andrzej Skrzydlewski 1995 33. Prof. dr hab. Władysław Zalewski 1995 (zm. 16.06.2008 r.)34. Prof. dr hab. Stanisław Wójcik 1998 35. Prof. dr hab. Stanisław Jarosz 1998 (zm. 22.12.2011 r.)36. Prof. dr hab. Maria Joanna Radomska 1998 (zm. 23.06.2012 r.)37. Prof. dr hab. Adam Mazanowski 1998 (zm. 08.03. 2012 r.)38. Prof. dr hab. Marian Różycki 2001 39. Dr inż. Józef Luchowiec 2001 (zm. 15.08.2005 r.)40. Prof. dr hab. Krystyna Załuska 2004 (pośmiertnie; zm. 23.07.1984 r.)41. Prof. dr hab. Stanisław Wężyk 2004 42. Prof. dr hab. Andrzej Faruga 2004 43. Prof. dr hab. Wiesław Szczepański 2004 44. Prof. dr hab. Wiesław Szeliga 2004 45. Prof. dr hab. Aleksandra Ziołecka 2004 46. Prof. dr hab. Ryszard Ziemiński 2004 47. Prof. dr hab. Jędrzej de Pelikan Krupiński 2007 48. Prof. dr hab. Marian Budzyński 2007 49. Prof. dr hab. Barbara Reklewska 2007 50. Prof. dr hab. Jerzy Gedymin 2007 (zm. 24.03.2009 r.)51. Prof. dr hab. Aleksander Dobicki 2007 (zm. 18.09.2007 r.)52. Prof. dr hab. Zygmunt Reklewski 2010 53. Prof. dr hab. Czesław Janicki 2010 (zm. 29.12.2012 r.)54. Prof. dr hab. Czesława Lipecka 2010 55. Prof. dr hab. Bronisław Rak 2010 56. Dr inż. Alfred Dankowski 2013 57. Prof. dr hab. Marian Kozłowski 2013

Members awarded the Badge of Honour of the Polish Society of Animal Production

Members awarded the Badge of Honour of the Polish Society of Animal Production

rok nadania 1. Mgr Stefan Wiśniewski 1972 (pośmiertnie; zm. 24.04.1961 r.)2. Prof. dr hab. Stefan Alexandrowicz 1972 (zm. 26.11.1995 r.)3. Prof. dr Helena Bączkowska 1972 (zm. 06.06. 1995 r.)4. Prof. dr Kazimierz Gawęcki 1972 (zm. 20.01. 2003 r.)5. Prof. dr Władysław Herman 1972 (zm. 28.12.1981 r.)6. Prof. dr Jan Kielanowski 1972 (zm. 16.01.1989 r.)7. Prof. dr Wiesław Krantforst 1972 (zm. 24.05. 1978 r.)8. Mgr Mieczysław Kwasieborski 1972 (zm. 11.08.1973 r.)9. Prof. dr hab. Ewa Potemkowska 1972 (zm. 14.11.1987 r.)10. Prof. dr Zygmunt Ruszczyc 1972 (zm. 27.09.1996 r.)11. Prof. dr Adam Skoczylas 1972 (zm. 07.04.1975 r.)12. Prof. dr Jerzy Szuman 1972 (zm. 20.06.1982 r.)13. Stanisława Kołakowska 1974 (zm. 02.10.1983 r.)14. Mgr inż. Zofia Czarnowska 1974 (zm. 05.07.1993 r.)15. Inż. Witold Alkiewicz 1974 (zm. 20.10.1980 r.)16. Waleria Bojanowska 1974 (zm. 07.11.1988 r.)17. Prof. dr hab. Mieczysław Cena 1974 (zm. 06.02.1990 r.)18. Mgr inż. Maria Gałuszkówna 1974 (zm. 01.02.2002 r.)19. Dr Lucjan Turnau 1974 (zm. 21.12.1980 r.)20. Mgr Jan Bujwid 1977 (zm. 02.09.1984 r.)21. Mgr inż. Maria Śmigaj 1977 (zm. 09.10.1989 r.)22. Prof. dr Grażyna Znaniecka 1977 (zm. 02.09.2003 r.)23. Prof. dr hab. Janusz Załuska 1977 (zm. 20.07.2014 r.)24. Mgr inż. Helena Homolačš 1980 (zm. 13.12.1988 r.)25. Prof. dr hab. Jerzy Gedymin 1980 (zm. 24.03.2009 r.)26. Prof. dr hab. Antoni Kaczmarek 1980 (zm. 05.01.2013 r.)27. Doc. dr hab. Jan Nozdrzyn-Płotnicki 1980 (zm. 08.12.1986 r.)28. Dr Paweł Warchoł 1980 29. Prof. dr hab. Franciszek Witczak 1980 (zm. 09.06.2009 r.)30. Prof. dr hab. Zbigniew Żebrowski 1983 (zm. 26.04.2012 r.)31. Prof. dr hab. Jerzy Preś 1983 32. Dr Benedykt Musiał 1983 (zm. 07.03.2004 r.)33. Prof. dr hab. Władysław Zalewski 1983 (zm. 14.06.2008 r.)34. Prof. dr hab. Piotr Znaniecki 1983 (zm. 28.10.1986 r.)35. Inż. Marta Wilkońska 1983 (zm. 13.12.2000 r.)36. Prof. dr hab. Krystyna Załuska 1987 (pośmiertnie; zm. 23.07.1984 r.)37. Prof. dr hab. Zygmunt Sobczak 1989 (zm. 01.06.2001 r.)38. Mgr Jerzy Koblański 1992 (zm. 21.02.1994 r.)39. Dr Werner Hartman 1992 40. Prof. Maciej Osikowski 1995 (zm. 04.02.2006 r.)41. Prof. dr hab. Aleksandra Ziołecka 1997 42. Prof. dr hab. Stanisław Wężyk 1997 43. Prof. dr hab. Bogusław Nowosad 1997 44. Prof. dr hab. Jerzy Chachuła 1997 (zm. 06.03.2002 r.)45. Prof. dr hab. Bronisław Rak 1997 46. Prof. dr hab. Maria Joanna Radomska 1997 (zm. 23.06.2012 r.)47. Prof. dr hab. Mirosław Kownacki 1997 (zm. 15.05.2004 r.)48. Prof. dr hab. Czesław Janicki 1997 (zm. 30.12.2012 r.)49. Dr inż. Kazimierz Żukowski 1997 50. Prof. dr hab. Marian Budzyński 1997 51. Prof. dr hab. Henryk Jasiorowski 1997 52. Prof. dr hab. Andrzej Faruga 1997 53. Prof. dr hab. Barbara Grudniewska 1997 54. Prof. dr hab. Marian Wójciak 1998 (zm. 09.02.2012 r.)55. Prof. dr Stefan Seidler 1998 (zm. 18.03.2003 r.)56. Prof. dr hab. Roman Czarnecki 1998 57. Dr inż. Jerzy Grzybowski 1998 58. Prof. dr hab. Czesława Lipecka 1998 59. Prof. dr hab. Aleksander Walkiewicz 1998 60. Prof. dr hab. Zygmunt Reklewski 1998 61. Mgr Ludomir Goździkiewicz 1998 (zm. 10.03.2014 r.)62. Prof. dr hab. Roman Bochno 2000 63. Prof. dr hab. Zenon Kijak 2000 (zm. 11.07.2000 r.)64. Prof. dr hab. Andrzej Laszczka 2000 65. Dr Leon Lassota 2000 (zm. 14.09.2003 r.)66. Dr inż. Józef Luchowiec 2000 (zm. 15.08.2005 r.)67. Prof. dr hab. Barbara Reklewska 2000 68. Prof. dr hab. Ryszard Stenzel 2000 (zm. 08.01.2012 r.)69. Prof. dr hab. Jan Trela 2000 70. Prof. dr hab. Stanisław Wajda 2000 71. Prof. dr hab. Eugeniusz Węckowicz 2000 72. Prof. dr hab. Adam Brzozowski 2001 (zm. 26.01.2011 r.)73. Prof. dr hab. Alicja Dańczak 2001 (zm. 12.08.2013 r.)74. Prof. dr hab. Henryk Geringer 2001 75. Prof. dr hab. Józef Kulisiewicz 2001 76. Prof. dr hab. Mirosław Pięta 2001 77. Prof. dr hab. Andrzej Skrzydlewski 2001 78. Prof. dr hab. Wiesław Szeliga 2001 79. Prof. dr hab. Marek Świtoński 2001 80. Dr Alfred Dankowski 2002 81. Prof. dr hab. Andrzej Filistowicz 2002 82. Prof.. dr hab. Andrzej Frindt 2002 (zm. 07.01.2012 r.)83. Prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska 2002 84. Prof. dr hab. Edmund Kozal 2002 85. Prof. dr hab. Alojzy Ramisz 2002 (zm. 11.08.2011 r.)86. Dr inż. Jadwiga Szado 2002 87. Prof. dr hab. Wiesław Szczepański 2002 88. Prof. dr hab. Stanisław Buraczewski 2003 (zm. 22.03.2013 r.)89. Prof. dr hab. Hanna Czaja 2003 90. Dr Maria Czaplicka 2003 91. Prof. dr hab. Aleksander Dobicki 2003 (zm. 18.09.2007 r.)92. Mgr inż. Stanisław Draus 2003 93. Prof. dr hab. Marian Kaproń 2003 94. Prof. dr hab. Jędrzej de Pelikan Krupiński 2003 95. Dr inż. Dominik Mrówczyński 2003 96. Dr hab. Andrzej Rosiński 2003 97. Henryk Dobryłko 2004 98. Prof. dr hab. Adam Gut 2004 99. Prof. dr hab. Ewa Świerczewska 2004 100. Michał Włodarczak 2004 101. Prof. Dr Werner Schlote 2006 102. Prof. dr hab. Tomasz Gruszecki 2006 103. Prof. dr hab. Władysław Migdał 2006 104. Prof. dr hab. Antoni Jarczyk 2006 105. Prof. dr hab. Franciszek Borowiec 2006 106. Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 2007 107. Prof. dr hab. Leszek Drozd 2007 108. Mgr inż. Wanda Klohes 2007 109. Prof. dr hab. Danuta Borkowska 2008 110. Prof. dr hab. Bronisław Borys 2008 111. Prof. dr hab. Zbigniew Dorynek 2008 112. Prof. dr hab. Janusz Falkowski 2008 113. Prof. dr hab. Henryk Kamieniecki 2008 114. Prof. dr hab. Maria Koćwin-Podsiadła 2008 115. Prof. dr hab. Marian Niespodziewański 2008 116. Prof. dr hab. Bolesław Nowicki 2008 117. Prof. dr hab. Roman Niżnikowski 2008 118. Mgr Antoni Rączka 2008 119. Prof. dr hab. Józefa Gardzielewska 2009 120. Prof. dr hab. Bolesław Żuk 2009 121. Dr inż. Kazimierz Długi 2010 122. Prof. dr hab. Marian Kozłowski 2010 123. Dr hab. Henryk Malec 2010 124. Prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski 2010 125. Dr Maria Stolzman 2010 (zm. 26.11.2010 r.)126. Prof. dr hab. Erwin Wąsowicz 2010 127. Dr inż. Stefan Berthold 2011 128. Prof. dr hab. Kazimierz Kamieniecki 2011 129. Prof. dr hab. Zenon Bernacki 2011 130. Prof. dr hab. Edward Dymnicki 2011 131. Prof. dr hab. Zygmunt Gil 2011 132. Prof. dr hab. Henryk Grodzki 2011 133. Prof. dr hab. Eugeniusz Herbut 2011 134. Prof. dr hab. Zbigniew Jaworski 2011 135. Prof. dr hab. Edward Pawlina 2013 136. Dr hab. Marek Sapuła 2013 137. Mgr inż. Leszek Sobolewski 2013 138. Prof. dr hab. Jan Szarek 2013 139. Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski 2013 140. Prof. dr hab. Tadeusz Szulc 2013