Skip to content

Towarzystwo

Polskie Towarzystwo Zootechniczne jest stowarzyszeniem naukowym zarejestrowanym i działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Istnieje od 1922 roku. Ma na celu współdziałanie w rozwoju nauk i popularyzacji wiedzy zootechnicznej. Swoją działalność opiera na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

Swoje cele Towarzystwo realizuje m.in. poprzez:

 • organizowanie naukowych zjazdów, sesji, a także zebrań dyskusyjnych;
 • opracowywanie i wydawanie publikacji z dziedziny nauk zootechnicznych;
 • inicjowanie i podejmowanie opracowań dotyczących udziału polskiej nauki w rozwoju nauk zootechnicznych;
 • podejmowanie, w miarę możliwości, prac naukowo-badawczych poprzez powołane do tego celu komisje i zespoły robocze;
 • organizowanie zespołów rzeczoznawców celem opracowywania opinii i orzeczeń w zakresie hodowli i produkcji zwierzęcej na zamówienie właściwych władz i instytucji lub z inicjatywy własnej;
 • współpracę i utrzymanie łączności z pokrewnymi towarzystwami w kraju i za granicą oraz praktyką zootechniczną;
 • wspieranie studenckiego ruchu naukowego.

Władzami Towarzystwa są:

 • Walne Zebranie Członków Towarzystwa
 • Zarząd Główny
 • Komisja Rewizyjna
 • Sąd Koleżeński

Władze Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 

Zarząd Główny
Prezydium
 • Prof. dr hab. Anna Wójcik – Prezes
 • Prof. dr hab. Justyna Batkowska – Wiceprezes
 • Dr hab. inż. Marcin Pszczoła – Wiceprezes
 • Dr hab. Wioleta Biel, Prof. ZUT – Sekretarz, zastępca członka zarządu
 • Dr hab. inż. Ewa Jastrzębska, prof. UWM – Skarbnik
 • Dr inż. Ryszard Kujawiak – Zastępca skarbnika
Członkowie Zarządu Głównego

Wybrani przez Walne Zebranie Członków

 • Prof. dr hab., dr h.c. multi Zygmunt Litwińczuk
 • Prof. dr hab. Stanisław Kondracki
 • Prof. dr hab. Dorota Kowalska
 • Dr hab. Elżbieta Martyniuk, prof. SGGW
 • Prof. dr hab. Stanisław Socha
 • Prof. dr hab. Paweł Kasper Bielański – Zastępca członka zarządu
Przewodniczący Kół
 • Dr hab. Maciej Adamski, prof. UPWR – Koło we Wrocławiu
 • Dr hab. Elżbieta Jolanta Bombik, prof. UPH – Koło w Siedlcach
 • Prof. dr hab. Ewa Jolanta Czerniawska-Piątkowska – Koło w Szczecinie
 • Prof. dr hab. Beata Kuczyńska – Koło w Warszawie
 • Prof. dr hab. Joanna Magdalena Makulska – Koło w Krakowie
 • Prof. dr hab. Dariusz Piwczyński – Koło w Bydgoszczy
 • Dr inż. Wioletta Sawicka-Zugaj – Koło w Lublinie
 • Prof. dr hab. Zbigniew Henryk Sobek– Koło w Poznaniu
Komisja Rewizyjna
 • Prof. dr hab. Joanna Barłowska
 • Prof. dr hab. Marian Lubomir Brzozowski
 • Dr hab. inż. Edyta Molik, prof. UR
 • Dr hab. Witold Rant, prof. SGGW
 • Dr hab. Grzegorz Marian Żak, prof. IZ
Sąd Koleżeński
 • Dr hab. inż. Ireneusz Ryszard Antkowiak
 • Prof. dr hab. Renata Klebaniuk
 • Dr inż. Aurelia Mucha
 • Prof. dr hab. Olga Szeleszczuk
 • Dr hab. inż. Anna Wysokińska, prof. UPH

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZOOTECHNICZNEGO im. Michała Oczapowskiego [Pobierz PDF]

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego”, zwane dalej „Towarzystwo”, w skrócie PTZ.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, z siedzibą w Warszawie.

§ 3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Towarzystwo może powoływać Koła, Sekcje Specjalistyczne i Komisje Problemowe.

§ 5

Towarzystwo współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

§ 7

 1. Towarzystwo ma prawo do nadawania Odznaki Honorowej i legitymacji Odznaki Honorowej.
 2. Odznakę Honorową nadaje Zarząd Główny Towarzystwa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
Rozdział II
Cele Towarzystwa i sposoby ich realizacji

§ 8

Celem towarzystwa jest:

 1. rozwijanie działalności naukowej, edukacyjnej i popularyzatorskiej w dziedzinie nauk zootechnicznych i nauk pokrewnych;
 2. inicjowanie, wspieranie, propagowanie i pomoc w przedsięwzięciach naukowo-edukacyjno-popularyzatorskich.

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 1. organizowanie zjazdów, kongresów, konferencji, sympozjów, seminariów, szkół naukowych, warsztatów, szkoleń, paneli i zebrań dyskusyjnych o charakterze naukowym i popularyzatorskim oraz wystaw i imprez z udziałem zwierząt;
 2. organizowanie publicznych odczytów i wykładów oraz innych form upowszechniania nauki;
 3. organizowanie działalności popularyzatorskiej w zakresie nauk zootechnicznych i zawodu zootechnika oraz wspieranie studenckiego ruchu naukowego;
 4. organizowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych przez powołane do tego komisje zespoły i grupy robocze;
 5. opiniowanie prac i przedsięwzięć z zakresu nauki i kształcenia zootechnicznego;
 6. prowadzenie działalności w zakresie historii nauk i zawodu zootechnika oraz inspirowanie prowadzonych w tym względzie przedsięwzięć;
 7. ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród za działalność naukową i pracę na rzecz Towarzystwa;
 8. organizowanie i prowadzenie współpracy z pokrewnymi instytucjami i towarzystwami krajowymi i zagranicznymi oraz z praktyką zootechniczną i rolniczą;
 9. prowadzenie działalności wydawniczej;
 10. opracowywanie ekspertyz, wydawanie opinii i orzeczeń w zakresie działania Towarzystwa,
 11. kształcenie i dokształcanie członków Towarzystwa;
 12. działanie na rzecz ujednolicania metod i norm oraz nazewnictwa w zakresie zootechniki;
 13. podejmowanie innych form działalności zgodnych z postanowieniami statutu i przepisami prawnymi.

§ 10

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych i pracująca naukowo lub wykazująca zainteresowanie problematyką zootechniczną, która zadeklaruje chęć przystąpienia do Towarzystwa i zobowiąże się do przestrzegania jego statutu.
 2. Członkami mogą być również studenci na kierunku zootechnicznym lub kierunkach pokrewnych.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Zarządu Głównego, członkiem zwyczajnym może być osoba nie studiująca i nie posiadająca dyplomu ukończenia studiów wyższych.

§ 13

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa.
 2. Członek wspierający – osoba prawna działa przez swego przedstawiciela.

§ 14

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Prezydium Zarządu Głównego zwykłą większością głosów na podstawie pisemnej deklaracji, popartej przez dwóch członków Towarzystwa i Przewodniczącego Koła.
 2. Członków wspierających przyjmuje Prezydium Zarządu Głównego zwykłą większością głosów na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. W przypadku decyzji negatywnej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się w ciągu jednego miesiąca do Zarządu Głównego, którego decyzja jest ostateczna.

§ 15

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla nauk zootechnicznych lub Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.
 2. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Głównego Walne Zebranie Członków Towarzystwa na podstawie uchwały powziętej zwykłą większością głosów obecnych członków.
 3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od opłat członkowskich.

§ 16

 1. Członek zwyczajny posiada:

a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa,

b) prawo do uczestniczenia w zebraniach oraz innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo,

c) prawo do korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd Główny,

d) prawo do czynnego udziału w pracach Towarzystwa,

e) prawo do wglądu do sprawozdań z działalności Towarzystwa,

f) prawo do zgłaszania wniosków dotyczących Towarzystwa,

2. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia wymienione w pkt. b, c, d, e, f oraz czynne prawo wyborcze.

§ 17

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:

 1. należenia do jednego z Kół i uczestniczenia w pracach Towarzystwa,
 2. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa,
 3. regularnego opłacania składki członkowskiej,
 4. przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej.

§ 18

Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa złożonej na piśmie Prezydium Zarządu Głównego,
  wykluczenia przez Zarząd Główny:
 2. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące,
 3. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Towarzystwa,
 4. na wniosek Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa za czyny nielicujące z godnością członka Towarzystwa,
 5. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 6. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§ 19

 1. Członka zwyczajnego i wspierającego wyklucza się z Towarzystwa uchwałą Zarządu Głównego.
 2. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego.

§ 20

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Towarzystwie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia stosownej uchwały. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Członków prawa członka ulegają zawieszeniu.
 2. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§ 21

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa,
 2. Zarząd Główny,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 22

 1. Władze Towarzystwa wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania jawnego.
 2. W razie, gdy skład władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

§ 23

Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 24

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Towarzystwa trwa 4 lata.

§ 25

 1. Wszystkie funkcje pełnione we władzach Towarzystwa są honorowe.
 2. Członkowie wybierani do władz Towarzystwa mogą tę funkcję pełnić nieograniczoną liczbę kadencji.
  Walne Zebranie Członków Towarzystwa

§ 26

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd Główny nie rzadziej niż co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 4. Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków, a uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Nie dotyczy to Walnego Zebrania, które ma stanowić o zmianie statutu lub rozwiązaniu Towarzystwa.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:
  a) z własnej inicjatywy;
  b) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  c) na wniosek co najmniej połowy Kół, zgłoszony na piśmie Zarządowi Głównemu;
  d) na wniosek co najmniej 3/5 liczby członków, zgłoszony na piśmie Zarządowi Głównemu.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 27

Walne Zebranie Członków Towarzystwa otwiera prezes lub wiceprezes Towarzystwa. Wybiera ono ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarzy Walnego Zebrania. Z przebiegu i uchwał Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania.

§ 28

Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków Towarzystwa należy:

 1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa;
 2. uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian;
 3. wybór i odwoływanie Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego z zastrzeżeniem § 22 ust. 2;
 4. przyjmowanie i zatwierdzanie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania;
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa;
 6. udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 7. rozpatrywanie wniosków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i członków Towarzystwa;
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego;
 9. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku;
 11. uchwalanie regulaminów Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz regulaminów nadawania Członkostwa Honorowego i Odznaki Honorowej Towarzystwa.

§ 29

 1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa może być zastąpione przez Zebranie delegatów, jeżeli liczba członków Towarzystwa przekracza 1 000 osób. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd Główny większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym.
 2. Delegaci są wybierani na Ogólnych Zebraniach Członków Kół Towarzystwa, w liczbie 1 delegat na każdych 10 członków Koła.
 3. Kadencja delegatów trwa od ich wyboru do zebrania delegatów i zakończenia wyboru Władz Towarzystwa.
Zarząd Główny i jego Prezydium

§ 30

 1. Zarząd Główny Towarzystwa składa się z członków w liczbie odpowiadającej podwójnej liczbie Kół oraz 2 zastępców członków.
 2. W skład Zarządu wchodzą osoby wybrane przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa oraz Przewodniczący Kół.
 3. W obradach Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym: Przewodniczący Sekcji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, Dyrektor Biura oraz osoby zaproszone.
 4. Zarząd Główny zbiera się co najmniej dwa razy w roku, a jego zebrania zwołuje prezes Towarzystwa.
 5. Na wniosek co najmniej 5 członków Zarządu Głównego prezes zwołuje posiedzenie w ciągu jednego miesiąca

§ 31

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 2. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
 3. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 4. uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
 5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 6. powoływanie i rozwiązywanie oraz nadzorowanie działalności kół, sekcji, komisji problemowych,
 7. powoływanie komitetów redakcyjnych wydawnictw Towarzystwa,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych oraz współdziałanie ze stowarzyszeniami naukowymi i technicznymi,
 9. podejmowanie uchwał o udzielaniu pełnomocnictw do reprezentowania Towarzystwa,
 10. uchwalanie regulaminów pracy Prezydium Zarządu Głównego i innych regulaminów,
 11. występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,
 12. zawieszanie uchwał Ogólnych Zebrań Członków Kół, jeżeli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu lub uchwałami władz towarzystwa,
 13. decydowanie w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu Głównego,
 14. przyjmowanie zapisów i darowizn.

§ 32

 1. Członkowie Zarządu Głównego wybierają spośród siebie Prezydium, które kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa.
 2. W skład Prezydium wchodzą: prezes, jeden lub dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik i jego zastępca oraz z głosem doradczym dyrektor Biura Towarzystwa.
 3. Kandydatów do Prezydium zgłasza prezes.
 4. Prezydium Zarządu Głównego jest organem wykonawczym Zarządu Głównego Towarzystwa, a jego uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w sprawach osobowych w głosowaniu tajnym, przy udziale co najmniej połowy członków prezydium, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.
 5. Prezydium Zarządu Głównego przyjmuje i wyklucza członków Towarzystwa.
 6. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Komisja Rewizyjna

§ 33

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza, wybieranych na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 34

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. coroczna kontrola całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;
 2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Towarzystwa i Zarządu Głównego;
 3. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu,
 4. wnioskowanie o odwołanie Zarządu Głównego lub poszczególnych członków Zarządu Głównego;
 5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Sąd Koleżeński

§ 35

Sąd Koleżeński składa się z 5 osób, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza, wybieranych na pierwszym posiedzeniu Sądu Koleżeńskiego.

§ 36

 1. Sąd Koleżeński powołany jest do rozpatrywania i rozstrzygania spraw wnoszonych przez władze i członków Towarzystwa dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, naruszania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej oraz sporów powstałych na tle działalności w Towarzystwie.
 2. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  a) upomnienie,
  b) zawieszenie w prawach członka Towarzystwa,
  c) wykluczenie z Towarzystwa.
 3. Sąd Koleżeński orzeka w składach trzyosobowych, którym przewodniczy przewodniczący lub jego zastępca.
  Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w I instancji przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia, które rozpatruje Sąd Koleżeński w II instancji, w zmienionym składzie. Orzeczenie wydane przez Sąd Koleżeński w II instancji jest ostateczne.
Rozdział V
Koła, Sekcje i Komisje Problemowe

§ 37

 1. Towarzystwo może powołać Koło, gdy liczba członków założycieli na terenie działania tego Koła wynosi co najmniej 20 osób.
 2. Władzą Koła jest Zarząd, wybierany co 4 lata przez Ogólne Zebranie Członków Koła nie później niż na 1 miesiąc przed sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniem Członków Towarzystwa. Ogólne Zebranie Członków Koła jest zwoływane przez Zarząd Koła nie rzadziej niż co cztery lata, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Ogólnego Zebrania Członków Koła co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
 3. Zarząd Koła składa się z 3 do 5 członków, w tym z przewodniczącego i sekretarza Koła wybieranych przez Ogólne Zebranie Członków Koła.

§ 38

 1. Sekcje powoływane są przez Zarząd Główny.
 2. Członkami Sekcji są członkowie Towarzystwa, którzy zgłoszą chęć aktywnego udziału w jej pracach.
 3. Członkowie Sekcji wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 4. Posiedzenia Sekcji odbywają się zgodnie z potrzebami, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku.
 5. Zasady organizacji i działalności Sekcji określają regulaminy ustalone przez Zarząd Główny.

§ 39

Dla realizacji celów statutowych Towarzystwa Zarząd Główny może powoływać Komisje Problemowe, których zadania każdorazowo ustala Zarząd Główny.

Rozdział VI
Majątek Towarzystwa

§ 40

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 41

 1. Na fundusze składają się:
  a) składki członkowskie,
  b) darowizny, zapisy i spadki,
  c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
  d) dochody z działalności gospodarczej.
 2. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 42

Postanowienia mające skutki prawne, w tym w sprawach niemajątkowych oraz dyspozycje pieniężne wymagają dla swej ważności podpisu dwóch członków Zarządu Głównego, w tym prezesa lub wiceprezesa i skarbnika lub osób upoważnionych przez Zarząd Główny.

§ 43

Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku Towarzystwa dotyczącego nieruchomości wymagają zgody Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 44

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, w drugim terminie uchwała podejmowana jest większością 2/3 głosów bez względu na liczbę członków biorących udział w zebraniu.
 2. Informacja o projektowanych zmianach powinna być umieszczona w porządku obrad Walnego Zebrania Członków Towarzystwa podanym do wiadomości członków.

§ 45

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w głosowaniu tajnym.
 2. W przypadku rozwiązania Towarzystwa likwidacja następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami, a majątek Towarzystwa pozostały po uregulowaniu zobowiązań zostanie przekazany uchwałą ostatniego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa organizacji o podobnym charakterze działalności.
 3. W razie rozwiązania Towarzystwa przez Sąd o sposobie likwidacji i podzieleniu majątku decyduje Sąd.

Koła PTZ

 
Koło w Bydgoszczy
Przewodniczący: prof. dr hab. Dariusz Piwczyński

Tel.: (52) 374-98-07 | e-mail: darekp@utp.edu.pl | Strona www

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Biotechnologii i Genetyki Zwierząt

ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz

 
Koło w Krakowie
Przewodnicząca: prof. dr hab. Joanna Makulska

Tel.: (12) 662-40-90 | fax. (12) 662-51-65 | e-mail: rzmakuls@cyf-kr.edu.pl | Strona www

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Hodowli Bydła,

al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków

 
Koło w Lublinie
Przewodnicząca: dr inż. Wioletta Sawicka-Zugaj

Tel.: (81) 445-60-92 | e-mail: wioletta.sawicka@up.lublin.pl | Strona www

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

 
Koło w Olsztynie
Przewodnicząca: prof. dr hab. Anna Wójcik

Tel.: 89-523-36-95 | e-mail: awojcik@uwm.edu.pl | Strona www

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska,

ul. M. Oczapowskiego 5/107, 10-718 Olsztyn

 
Koło w Poznaniu
Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Sobek

Tel.: (61) 848-72-47 | e-mail: zbigniew@up.poznan.pl | Strona www

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt,

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań

 
Koło w Szczecinie
Przewodnicząca: Prof. dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska

Tel.: (91) 449-68-09 | e-mail: ewa.czerniawska-piatkowska@zut.edu.pl | Strona www

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających,

ul. Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin

 
Koło we Wrocławiu
Przewodniczący: dr hab. inż. Maciej Adamski, prof. UPWR

Tel.: (71) 320-57-71 | e-mail: maciej.adamski@up.wroc.pl | Strona www

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Bydła i Produkcji Mleka,

ul. Chełmońskiego 38 C, 51-631 Wrocław

 
Koło w Warszawie
Przewodnicząca: prof. dr hab. Beata Kuczyńska

Tel.: (22) 593-65-27 | e-mail: beata_kuczynska@sggw.edu.pl | Strona www

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt, Katedra Hodowli Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 
Koło w Siedlcach
Przewodnicząca: dr hab. Elżbieta Bombik, prof. UPH

Tel.: 25-643-12-72 | e-mail: elzbieta.bombik@uph.edu.pl | Strona www

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt,

ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce

Sekcje specjalistyczne

 
Sekcja Chowu i Hodowli Bydła

dr hab. Witold Chabuz, prof. UP (p.o. Przewodniczącego Sekcji) | tel.: 81-445-68-24 | e-mail: witold.chabuz@up.lublin.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki; Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej

prof. dr hab. Anna Rekiel | tel.: 22-593-65-61 | e-mail: anna_rekiel@sggw.edu.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz

dr hab. Witold Rant, prof. SGGW | tel.: 22-593-65-66 | e-mail: witold_rant@sggw.edu.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Zwierzętach, Katedra Hodowli Zwierząt, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Sekcja Chowu i Hodowli Koni

dr inż. Grażyna Polak | tel.: 666-081-277 | e-mail: grazyna.polak@iz.edu.pl
Instytut Zootechniki – PIB, Zakład Hodowli Koni, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice

Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych

prof. dr hab. Andrzej Gugołek | tel.: 89-523-32-85 | e-mail: gugolek@uwm.edu.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

Sekcja Chowu i Hodowli Drobiu

prof. dr. hab. Anna Wójcik | tel.: 89-523-36-95 | e-mail: awojcik@uwm.edu.pl 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, ul. M. Oczapowskiego 5/107, 10-718 Olsztyn

Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich

dr hab. Mirosław Karpiński | tel.: 81-445-60-39 | e-mail: miroslaw.karpinski@up.lublin.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa, Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Sekcja Praktyki Hodowlanej

prof. dr. hab. Anna Wójcik (p.o. Przewodniczącego Sekcji) | tel.: 89-523-36-95 | e-mail: awojcik@uwm.edu.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, ul. M. Oczapowskiego 5/107, 10-718 Olsztyn

Sekcja Żywienia Zwierząt

dr hab. Wioletta Biel, prof. ZUT | tel.: 91-449-67-25 | e-mail: Wioletta.Biel@zut.edu.pl
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych, Pracownia Żywienia Zwierząt i Żywności, ul. Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin

Członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
Imię i nazwisko Rok nadania
1. Prof. dr Karol Malsburg 1930 (zm. 31.12.1942 r.)
2. Prof. dr Roman Prawocheński 1948 (zm. 06.08.1965 r.)
3. Prof. dr hab. Franciszek Staff 1948 (zm. 02.08.1965 r.)
4. Prof. dr Henryk Malarski 1955 (zm. 11.11.1955 r.)
5. Prof. dr Jan Rostafiński 1962 (zm. 06.07.1966 r.)
6. Prof. dr Laura Kaufman 1964 (zm. 09.08.1972 r.)
7. Prof. dr Tadeusz Konopiński 1965 (zm. 06.10.1965 r.)
8. Dr Michał Markijanowicz 1965 (zm. 08.04.1969 r.)
9. Doc. dr Edward Baird 1966 (zm. 26.09.1971 r.)
10. Prof. dr Zdzisław Zabielski 1966 (zm. 09.11.1974 r.)
11. Prof. dr Józef Dubiski 1968 (zm. 17.09.1977 r.)
12. Prof. dr Witold Pruski 1968 (zm. 02.02.1984 r.)
13. Prof. dr Franciszek Abgarowicz 1969 (zm. 13.05.1979 r.)
14. Prof. dr Stefan Hoser 1969 (zm. 12.11.1969 r.)
15. Prof. dr Adam Domański 1970 (zm. 30.07.1997 r.)
16. Mgr Henryk Chlipalski 1971 (zm. 12.11.1986 r.)
17. Prof. dr Stefan Sörensen 1971
18. Prof. dr Helena Bączkowska 1980 (zm. 06.06.1995 r.)
19. Prof. dr Jan Kielanowski 1980 (zm. 16.01.1989 r.)
20. Prof. dr hab. Ewa Potemkowska 1980 (zm. 14.11.1987 r.)
21. Prof. dr Zygmunt Ruszczyc 1980 (zm. 27.09.1996 r.)
22. Prof. dr hab. Ewald Sasimowski 1980 (zm. 16.04.2012 r.)
23. Prof. dr Grażyna Znaniecka 1980 (zm. 02.09.2003 r.)
24. Prof. dr hab. Stefan Alexandrowicz 1983 (zm. 26.11.1995 r.)
25. Mgr Maria Śmigaj 1983 (zm. 09.10. 1989 r.)
26. Prof. dr hab. Zbigniew Żebrowski 1986 (zm. 26.04.2012 r.)
27. Prof. dr hab. Jerzy Juszczak 1992 (zm. 13.06.2020 r.)
28. Prof. dr hab. Stanisław Jankowski 1992 (zm. 25.12.1992 r.)
29. Prof. dr hab. Antoni Kaczmarek 1992 (zm. 04.07.2013 r.)
30. Prof. dr hab. Zbigniew Staliński 1992 (zm. 15.07.2019 r.)
31. Prof. dr hab. Janusz Załuska 1992 (zm. 20.07.2014 r.)
32. Prof. dr hab. Andrzej Skrzydlewski 1995 (zm. 4.01.2017 r.)
33. Prof. dr hab. Władysław Zalewski 1995 (zm. 16.06.2008 r.)
34. Prof. dr hab. Stanisław Wójcik 1998 (zm. 08.07.2015 r.)
35. Prof. dr hab. Stanisław Jarosz 1998 (zm. 22.12.2011 r.)
36. Prof dr hab. Maria Joanna Radomska 1998 (zm. 23.06.2012 r.)
37. Prof. dr hab. Adam Mazanowski 1998 (zm. 08.03.2012 r.)
38. Prof. dr hab. Marian Różycki 2001 (zm. 02.09.2014 r.)
39. Dr inż. Józef Luchowiec 2001 (zm. 15.08.2005 r.)
40. Prof. dr hab. Krystyna Załuska 2004 (pośmiertnie; zm. 23.07.1984 r.)
41. Prof. dr hab. Stanisław Wężyk 2004
42. Prof. dr hab. Andrzej Faruga 2004 (zm. 30.10.2018 r.)
43. Prof. dr hab. Wiesław Szczepański 2004 (zm. 17.11.2019 r.)
44. Prof. dr hab. Wiesław Szeliga 2004
45. Prof. dr hab. Aleksandra Ziołecka 2004
46. Prof. dr hab. Ryszard Ziemiński 2004
47. Prof. dr hab. Jędrzej de Pelikan Krupiński

2007

48. Prof. dr hab. Marian Budzyński 2007
49. Prof. dr hab. Barbara Reklewska 2007 (zm. 08.12.2019 r.)
50. Prof. dr hab. Jerzy Gedymin 2007 (zm. 24.03.2009 r.)
51. Prof. dr hab. Aleksander Dobicki 2007 (zm. 18.09.2007 r.)
52. Prof. dr hab. Zygmunt Reklewski 2010
53. Prof. dr hab. Czesław Janicki 2010 (zm. 29.12.2012 r.)
54. Prof. dr hab. Czesława Lipecka 2010 (zm. 08.04.2021 r.)
55. Prof. dr hab. Bronisław Rak 2010 (zm. 12.06.2015 r.)
56. Dr inż. Alfred Dankowski 2013 (zm. 04.04.2012 r.)
57. Prof. dr hab. Marian Kozłowski 2013 (zm. 18.12.2014 r.)
58. Prof. dr hab. Jan Trela 2016
59. Prof. dr hab. Jan Szarek 2016
60. Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 2016
61. Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski 2016
62. Prof. dr hab. Maria Koćwin-Podsiadła 2016
63. Prof. dr hab. Bronisław Borys 2021
64. Prof. dr hab. Antoni Jarczyk 2021
65. Prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska 2021
66. Prof. dr hab. Tomasz Gruszecki 2022
67. Prof. dr hab. Eugeniusz Herbut 2022
68. Prof. dr hab. Roman Niżnikowski 2022
69. Prof. dr hab. Zbigniew Sobek 2022
Członkowie odznaczeni Odznaką Honorową PTZ

 

 Imię i nazwiskoRok nadania 
1.Mgr Stefan Wiśniewski1972(pośmiertnie; zm. 24.04.1961 r.)
2.Prof. dr hab. Stefan Alexandrowicz1972(zm. 26.11.1995 r.)
3.Prof. dr Helena Bączkowska1972(zm. 06.06. 1995 r.)
4.Prof. dr Kazimierz Gawęcki1972(zm. 20.01. 2003 r.)
5.Prof. dr Władysław Herman1972(zm. 28.12.1981 r.)
6.Prof. dr Jan Kielanowski1972(zm. 16.01.1989 r.)
7.Prof. dr Wiesław Krantforst1972(zm. 24.05. 1978 r.)
8.Mgr Mieczysław Kwasieborski1972(zm. 11.08.1973 r.)
9.Prof. dr hab. Ewa Potemkowska1972(zm. 14.11.1987 r.)
10.Prof. dr Zygmunt Ruszczyc1972(zm. 27.09.1996 r.)
11.Prof. dr Adam Skoczylas1972(zm. 07.04.1975 r.)
12.Prof. dr Jerzy Szuman1972(zm. 20.06.1982 r.)
13.Stanisława Kołakowska1974(zm. 02.10.1983 r.)
14.Mgr inż. Zofia Czarnowska1974(zm. 05.07.1993 r.)
15.Inż. Witold Alkiewicz1974(zm. 20.10.1980 r.)
16.Waleria Bojanowska1974(zm. 07.11.1988 r.)
17.Prof. dr hab. Mieczysław Cena1974(zm. 06.02.1990 r.)
18.Mgr inż. Maria Gałuszkówna1974(zm. 01.02.2002 r.)
19.Dr Lucjan Turnau1974(zm. 21.12.1980 r.)
20.Mgr Jan Bujwid1977(zm. 02.09.1984 r.)
21.Mgr inż. Maria Śmigaj1977(zm. 09.10.1989 r.)
22.Prof. dr Grażyna Znaniecka1977(zm. 02.09.2003 r.)
23.Prof. dr hab. Janusz Załuska1977(zm. 20.07.2014 r.)
24.Mgr inż. Helena Homolačš1980(zm. 13.12.1988 r.)
25.Prof. dr hab. Jerzy Gedymin1980(zm. 24.03.2009 r.)
26.Prof. dr hab. Antoni Kaczmarek1980(zm. 05.01.2013 r.)
27.Doc. dr hab. Jan Nozdrzyn-Płotnicki1980(zm. 08.12.1986 r.)
28.Dr Paweł Warchoł1980 
29.Prof. dr hab. Franciszek Witczak1980(zm. 09.06.2009 r.)
30.Prof. dr hab. Zbigniew Żebrowski1983(zm. 26.04.2012 r.)
31.Prof. dr hab. Jerzy Preś1983 
32.Dr Benedykt Musiał1983(zm. 07.03.2004 r.)
33.Prof. dr hab. Władysław Zalewski1983(zm. 14.06.2008 r.)
34.Prof. dr hab. Piotr Znaniecki1983(zm. 28.10.1986 r.)
35.Inż. Marta Wilkońska1983(zm. 13.12.2000 r.)
36.Prof. dr hab. Krystyna Załuska1987(pośmiertnie; zm. 23.07.1984 r.)
37.Prof. dr hab. Zygmunt Sobczak1989(zm. 01.06.2001 r.)
38.Mgr Jerzy Koblański1992(zm. 21.02.1994 r.)
39.Dr Werner Hartman1992 
40.Prof. Maciej Osikowski1995(zm. 04.02.2006 r.)
41.Prof. dr hab. Aleksandra Ziołecka1997 
42.Prof. dr hab. Stanisław Wężyk1997 
43.Prof. dr hab. Bogusław Nowosad1997 
44.Prof. dr hab. Jerzy Chachuła1997(zm. 06.03.2002 r.)
45.Prof. dr hab. Bronisław Rak1997(zm. 12.06.2015 r.)
46.Prof. dr hab. Maria Joanna Radomska1997(zm. 23.06.2012 r.)
47.Prof. dr hab. Mirosław Kownacki1997(zm. 15.05.2004 r.)
48.Prof. dr hab. Czesław Janicki1997(zm. 30.12.2012 r.)
49.Dr inż. Kazimierz Żukowski1997 
50.Prof. dr hab. Marian Budzyński1997 
51.Prof. dr hab. Henryk Jasiorowski1997(zm. 16.08.2017 r.)
52.Prof. dr hab. Andrzej Faruga1997(zm. 30.10.2018 r.)
53.Prof. dr hab. Barbara Grudniewska1997(zm. 12.12.2021 r.)
54.Prof. dr hab. Marian Wójciak1998(zm. 09.02.2012 r.)
55.Prof. dr Stefan Seidler1998(zm. 18.03.2003 r.)
56.Prof. dr hab. Roman Czarnecki1998(zm. 09.05.2016 r.)
57.Dr inż. Jerzy Grzybowski1998 
58.Prof. dr hab. Czesława Lipecka1998(zm. 08.04.2021 r.)
59.Prof. dr hab. Aleksander Walkiewicz1998(zm. 06.01.2022 r.)
60.Prof. dr hab. Zygmunt Reklewski1998 
61.Mgr Ludomir Goździkiewicz1998(zm. 10.03.2014 r.)
62.Prof. dr hab. Roman Bochno2000 
63.Prof. dr hab. Zenon Kijak2000(zm. 11.07.2000 r.)
64.Prof. dr hab. Andrzej Laszczka2000(zm. 26.02.2017 r.)
65.Dr Leon Lassota2000(zm. 14.09.2003 r.)
66.Dr inż. Józef Luchowiec2000(zm. 15.08.2005 r.)
67.Prof. dr hab. Barbara Reklewska2000(zm. 08.12.2019 r.)
68.Prof. dr hab. Ryszard Stenzel2000(zm. 08.01.2012 r.)
69.Prof. dr hab. Jan Trela2000 
70.Prof. dr hab. Stanisław Wajda2000 
71.Prof. dr hab. Eugeniusz Węckowicz2000(zm. 12.08.2021 r.)
72.Prof. dr hab. Adam Brzozowski2001(zm. 26.01.2011 r.)
73.Prof. dr hab. Alicja Dańczak2001(zm. 12.08.2013 r.)
74.Prof. dr hab. Henryk Geringer2001(zm. 07.04.2019 r.)
75.Prof. dr hab. JózefKulisiewicz2001 
76.Prof. dr hab. Mirosław Pięta2001(zm. 04.07.2022 r.)
77.Prof. dr hab. Andrzej Skrzydlewski2001(zm. 04.01.2017 r.)
78.Prof. dr hab. Wiesław Szeliga2001 
79.Prof. dr hab. Marek Świtoński2001 
80.Dr Alfred Dankowski2002 
81.Prof. dr hab. Andrzej Filistowicz2002 
82.Prof. dr hab. Andrzej Frindt2002(zm. 07.01.2012 r.)
83.Prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska2002 
84.Prof. dr hab. Edmund Kozal2002(zm. 02.05.2020 r.)
85.Prof. dr hab. Alojzy Ramisz2002(zm. 11.08.2011 r.)
86.Dr inż. Jadwiga Szado2002 
87.Prof. dr hab. Wiesław Szczepański2002(zm. 17.11.2019 r.)
88.Prof. dr hab. Stanisław Buraczewski2003(zm. 22.03.2013 r.)
89.Prof. dr hab. Hanna Czaja2003 
90.Dr Maria Czaplicka2003 
91.Prof. dr hab. Aleksander Dobicki2003(zm. 18.09.2007 r.)
92.Mgr inż. Stanisław Draus2003 
93.Prof. dr hab. Marian Kaproń2003 
94.Prof. dr hab. Jędrzej de Pelikan Krupiński2003 
95.Dr inż. Dominik Mrówczyński2003 
96.Dr hab. Andrzej Rosiński2003 
97.Henryk Dobryłko2004 
98.Prof. dr hab. Adam Gut2004 
99.Prof. dr hab. Ewa Świerczewska2004 
100.Michał Włodarczak2004 
101.Prof. Dr Werner Schlote2006 
102.Prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki2006 
103.Prof. dr hab. Władysław Migdał2006 
104.Prof. dr hab. Antoni Jarczyk2006 
105.Prof. dr hab. Franciszek Borowiec2006 
106.Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk2007 
107.Prof. dr hab. Leszek Drozd2007 
108.Mgr inż. Wanda Klohes2007 
109.Prof. dr hab. Danuta Borkowska2008 
110.Prof. dr hab. Bronisław Borys2008 
111.Prof. dr hab. Zbigniew Dorynek2008 
112.Prof. dr hab. Janusz Falkowski2008 
113.Prof. dr hab. Henryk Kamieniecki2008 
114.Prof. dr hab. Maria Koćwin-Podsiadła2008 
115.Prof. dr hab. Marian Niespodziewański2008(zm. 27.07.2018 r.)
116.Prof. dr hab. Bolesław Nowicki2008(zm. 02.08.2021 r.)
117.Prof. dr hab. Roman Niżnikowski2008 
118.Mgr Antoni Rączka2008 
119.Prof. dr hab. Józefa Gardzielewska2009(zm. 01.12.2017 r.)
120.Prof. dr hab. Bolesław Żuk2009 
121.Dr inż. Kazimierz Długi2010 
122.Prof. dr hab. Marian Kozłowski2010(zm. 18.12.2014 r.)
123.Dr hab. Henryk Malec2010 
124.Prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski2010 
125.Dr Maria Stolzman2010(zm. 26.11.2010 r.)
126.Prof. dr hab. Erwin Wąsowicz2010(zm. 30.03.2022 r.)
127.Dr inż. Stefan Berthold2011 
128.Prof. dr hab. Kazimierz Kamieniecki2011 
129.Prof. dr hab. Zenon Bernacki2011 
130.Prof. dr hab. Edward Dymnicki2011 
131.Prof. dr hab. Zygmunt Gil2011 
132.Prof. dr hab. Henryk Grodzki2011 
133.Prof. dr hab. Eugeniusz Herbut2011 
134.Prof. dr hab. Zbigniew Jaworski2011 
135.Prof. dr hab. Edward Pawlina2013 
136.Dr hab. Marek Sapuła2013 
137.Mgr inż. Leszek Sobolewski2013 
138.Prof. dr hab. Jan Szarek2013 
139.Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski2013 
140.Prof. dr hab. Tadeusz Szulc2013 
141.Prof. dr hab. Stanisław Kondracki2014 
142.Dr hab. Ewa Kapkowska2016(zm. 06.10.2019 r.)
143.Prof. dr hab. Czesław Klocek2016 
144.Prof. dr hab. Maria Osek2016 
145.Prof. dr hab. Mieczysław Ratajszczak2016(zm. 11.05.2018 r.)
146.Dr hab. Jolanta Komisarek2017 
147.Dr inż. Wojciech Andrzejewski2017 
148.Prof. dr hab. Maria Tietze2018 
149.Dr hab. Anna Szymanowska2018 
150.Dr inż. Dorota Bugnacka2021 
151.Prof. dr hab. Zbigniew Sobek2021 
152.Prof. dr hab. Stanisław Socha2021 
153.Prof. dr hab. Anna Wójcik2021 
154.Prof. dr hab. Jacek Wójtowski2021 
155.Prof. dr hab. Paweł Bielański2022 
156.Prof. dr hab. Marian Brzozowski2022 
157.Prof. dr hab. Dorota Kowalska2022 
158.Prof. dr hab. Anna Litwińczuk2022 
159.Prof. dr hab. Bożena Patkowska-Sokoła2022 
160.Prof. dr hab. Anna Rekiel2022 
161.Prof. dr hab. Olga Szeleszczuk2022(zm. 07.01.2023)
162.Prof. dr hab. Piotr Zapletal2022 
163.Dr hab. Grzegorz Żak, prof. IZ PIB2022 

 

Członkowie Wspierający Polskie Towarzystwo Zootechniczne w 2022 roku:


 

W celu przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pobierz i wypełnij poniższą deklarację członkowską:

Plik: Deklaracja przyjęcia do PTZ